Semantisch zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

[zoekopdracht bewerken]| Ingesloten code weergeven


Vorige     Resultaten 21– 40    Volgende        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


De Monitor Open Standaardenbeleid 2017 als herbruikbare data in NORA ontsloten

29 maart 2018 - Voor het vierde jaar op rij heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid overgenomen, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen. Daardoor kan de lezer per bouwsteen zien welke standaarden relevant en toegepast worden, en omgekeerd. Omdat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd ontsloten zijn in een semantische wiki, zijn ze eenvoudig herbruikbaar. Het overzicht is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur spant zich in om architecten, projectleiders en beslissers op weg te helpen bij hun implementaties door informatie te bieden over de digitale infrastructuur. Zo tonen we bij voorzieningen ook onderliggende producten en kosteninformatie.

Monitor Open standaardenbeleid

De Monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het beleid over open standaarden ook daadwerkelijk wordt gevolgd binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Het doel van het beleid is om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. Dit doel kan alleen bereikt worden wanneer de Open Standaarden die verplicht worden gesteld ook breed worden toegepast. De Monitor bekijkt of er expliciet gevraagd wordt naar de juiste relevante standaarden bij aanbestedingen en of ze worden toegepast in generieke voorzieningen die de overheid zelf (door-)ontwikkelt. Alleen de bevindingen over generieke voorzieningen zijn verwerkt in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2016 tot juni 2017. De resultaten zijn tevens beschikbaar als rapport (PDF, 20,31 MB) en als online magazine.

Standaarden en Bouwstenen

In deze versie is de toepassing van 40 standaarden van de Pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie gemonitord in 31 bouwstenen en voorzieningen. Er is per bouwsteen eerst gekeken welke standaarden ook echt relevant zijn en vervolgens is getoetst of deze standaarden ook inderdaad worden toegepast.

De 5 standaarden die het vaakst relevant bleken voor voorzieningen zijn:

Hiervan heeft TLS met een gerealiseerde toepassing van 82% de beste score (negen voorzieningen). Het slechtst scoort IPv6: Zeven van de twaalf voorzieningen die deze eigenlijk zouden moeten toepassen doen dit niet en hebben ook geen plannen klaarliggen.

De drie voorzieningen die nu al volledig aan alle relevante standaarden voldoen zijn DigiD, de BRI (Basisregistratie Inkomen) en Rijksoverheid.nl.

Van de generieke voorzieningen blijken een aantal Basisregistraties (NHR, BAG, BRK, WOZ, BGT en BRV) en MijnOverheid met de meeste verplichte standaarden te maken te hebben: 17 tot wel 19 standaarden zijn voor hen relevant. Geen van de voorzieningen is het gelukt deze allemaal al volledig te implementeren, maar ze scoren met 12 tot 21% niet-voldoen zeker niet slechter dan voorzieningen die met minder standaarden te maken krijgen.


Kennisplatform APIs zoekt deelnemers

27 maart 2018 - Samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster organiseert Geonovum op 26 april de startbijeenkomst voor het Kennisplatform APIs. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata. Het Kennisplatform is bedoeld voor overheidsorganisaties die APIs (willen) aanbieden en afnemen maar ook alle niet-overheden die APIs van de overheid afnemen of willen afnemen zijn van harte welkom.

Vier werkgroepen gaan van start op 26 april

Werkgroep Uitwerking Nederlandse API strategie

doel: Bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Ook zijn er best veel best practices beschikbaar. Maar welke moet je nu kiezen en hoe zorg je voor een consistent geheel. In deze werkgroep gaan we werken aan een eenduidige set van keuzes waardoor er in Nederland een uitgangspunt ontstaat hoe API’s moeten werken.

doelgroep: Mensen met kennis van implementatie van API’s en aansluiten op API’s. Zeker ook mensen die in de dagelijkse praktijk last hebben van de diversiteit aan koppelvlakken in de NL Overheid.

Werkgroep Communicatie & Beleid

doel: De werkgroep Communicatie & Beleid heeft tot doel om bestuurders, beleidsmedewerkers, architecten en ontwikkelaars dichter bij elkaar te brengen op het gebied van API’s. De werkgroep brengt het basisverhaal over het voetlicht, zodat ook de niet-ICT’er de beweging naar API gedreven informatie-uitwisseling op waarde kan schatten en de meerwaarde ervan ziet voor zijn of haar organisatie.

doelgroep: Deelnemers die hun eigen ervaringen actief willen delen, hun verhaal kunnen doen op bijeenkomsten en die mee willen denken en schrijven aan publicaties. Tijdens de startbijeenkomst willen we verder inventariseren wat er nodig is en waar behoefte aan is.

Werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen

doel: De werkgroep Gebruikerswensen, Ontsluiten van informatiebronnen wil vraag en aanbod voor overheids APIs dichter bijelkaar brengen. Op dit moment biedt elke overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. zelfstandig zijn (veelal open) datasets aan de buitenwereld aan. We willen in deze werkgroep kijken wat er beter kan.

doelgroep: We nodigen zowel aanbieders als afnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan en in deze werkgroep gezamenlijk concrete verbeterpunten op te pakken.

Werkgroep Ondersteuning

doel: De werkgroep ondersteuning richt zich op de "business owners" van overheids APIs en apps/applicaties die deze overheids APIs willen afnemen. In de werkgroep willen we kijken hoe er in de ondersteuning, vastgelegd in service level agreements (SLAs), geïnnoveerd kan worden.

doelgroep: Mensen die hier in de praktijk mee bezig zijn en in de werkgroep met elkaar tot betere oplossingen willen komen.

Meer informatie en aanmelden

De startbijeenkomst is van 13.00-17.00 uur in de Hofclub in Woerden. Bekijk om aan te melden de de uitnodiging, hier staat ook meer informatie in over het kennisplatform en de werkgroepen.


Voorpublicatie van de tweede druk van Ketens de Baas nu al op noraonline.nl

23 maart 2018 - Begin deze zomer komt een nieuwe druk uit van de populaire publicatie 'Ketens de Baas' over Ketensturing. De wereld van ketens en ketensamenwerking heeft sinds de eerste druk in 2013 niet stil gestaan. Het denken over ketens is inmiddels geëvolueerd naar een denken in termen van ecosystemen. Ketens worden niet meer hoofdzakelijk instrumenteel beschouwd als lineaire processen van op elkaar volgende stappen. Ze worden steeds meer begrepen als processen binnen dynamische netwerken, waarbij de spelers voortdurend met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. Tegelijk zijn de basisgedachten over organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden en de besturing ervan uit ‘Ketens de Baas’ niet minder waar geworden. Integendeel, deze blijken in de Loonaangifteketen zelfs een voorwaarde te zijn om de stap te zetten naar een ecosysteem.

Ketens de Baas is daarom niet drastisch herschreven, maar vooral uitgebreid met een nieuw hoofdstuk dat ingaat op de veranderingen in ketensamenwerking.

Voordat de gedrukte versie (en de pdf- en epub-versies die daarop gebaseerd zijn) feestelijk gepresenteerd zullen worden is er voor de gebruikers van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur al een voorpublicatie: De nieuwste versie staat al vanaf 22-3-2018 in de wiki in het thema Ketensturing.

Vaste bezoekers zullen misschien merken dat we Ketensturing wat anders hebben gestructureerd: Het navigatieblok rechts geeft je de hele inhoudsopgave en binnen een aantal pagina's kun je door op ▼ te klikken koppen openklikken (en met ▲ weer dicht). Wie gewend was aan de doorklikknoppen onderin om van alinea naar alinea te gaan kan deze overigens gewoon blijven gebruiken.


Uitvoeringswet AVG aangenomen in Tweede Kamer

20 maart 2018 - Op 13 maart 2018 is de Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer, met enkele amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nieuwsbericht europadecentraal.nl
Wetgevingsdossier op Tweedekamer.nl


Feedback gevraagd over de ontsluiting van de Privacy Baseline via noraonline (reviewperiode)

15 maart 2018 - De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de ontsluiting van De Privacy Baseline van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) via noraonline. Het is een voorloper van een serie normenkaders van het CIP op het gebied van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. die ontsloten gaan worden als de ISOR (Information Security Object Repository). De Privacy Baseline is opgesteld volgens dezelfde structuurprincipes als die welke worden gehanteerd in de nog te publiceren beveiligingskaders, ontleend aan de SIVA-methode.

Voordat we breed ruchtbaarheid geven aan de ontsluiting willen we graag feedback van gebruikers, om een zo 'af' mogelijk product op te kunnen leveren. We horen graag je feedback over:

 • Layout, structuur en navigatie: is dit overzichtelijk, mis je verbindingen, is de balans tekst/visueel goed?
 • Uitleg van termen, indelingen et cetera: is dit zo afdoende, of begrijpen jullie iets niet?
 • Fouten en bugs: zie je een typefout, werkt een link niet, is een afbeelding niet goed te bekijken? Het is mogelijk tekst binnen een pagina open- en dicht te klikken, werkt dat voor jou?

Alle feedback zullen we zo veel mogelijk direct verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. Inhoudelijke feedback is zeker welkom, maar zal meestal niet onmiddellijk verwerkt kunnen worden.

Waar begin ik met de review?

Als je op De Privacy Baseline klikt kom je op de hoofdpagina van dat normenkader. Hier kun je met een klik de inhoudelijke hoofdstukken lezen, of doorklikken naar de dertien Privacyprincipes binnen het normenkader. Naast deze pagina's zijn er uitleg- en overzichtspagina's die je kunt bereiken door op links en/of plaatjes te klikken.

Wat is het verband tussen de Privacy Baseline en het thema Privacy?

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur heeft het thema Privacy als een speerpunt benoemd in het jaarplan 2018. De trekker, Marc Gerrard (marc.gerrard@ictu.nl), heeft als doel de behoefte van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur community aan kennis over Privacy by Design en het aanbod aan kennis met elkaar in balans te brengen. De Privacy Baseline maakt deel uit van dat aanbod, maar is zeker niet de enige kennisbron.

Is de Baseline van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur of van CIP?

De Privacy Baseline is een product van de CIP-community. De CIP-domeingroep Privacy zal de pagina's beheren en inhoudelijke wijzigingsvoorstellen beoordelen en verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is verantwoordelijk voor de verbinding van de Baseline met andere onderwerpen in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, zoals het thema Privacy en de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Principes.

Actuele versie van de Privacy Baseline

De meest actuele versie van de Baseline is nu ontsloten in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur: versie 3.1. Er wordt dit jaar nog een nieuwe versie verwacht op basis van de nieuwe Uitvoeringswet AVG, die versie zal tegelijkertijd als pdf en in de wiki gepubliceerd worden. Inhoudelijke feedback in deze reviewronde zal meegenomen worden bij het maken van die nieuwe versie.


Wijziging logo op noraonline i.v.m. regels gebruik Rijkshuisstijl

9 maart 2018 - De oplettende bezoeker is het misschien al opgevallen: het logo van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur in de linkerbovenhoek van elke pagina op noraonline en in het tabblad van je browser is op vrijdag 9 maart gewijzigd. Zie je geen verschil: afhankelijk van de caching van je computer en het netwerk waar je op zit, kan het oude logo nog zichtbaar zijn. De aanleiding voor de wijziging is dat het lint met de Nederlandse leeuwen zoals we dat tot nu toe gebruikten alleen is toegestaan voor Rijksorganisaties, niet voor interbestuurlijke communities en afsprakenstelsels zoals de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Gelukkig blijven we qua inhoud, bestuurlijke support en budgetten wel gewoon van, voor en door de Nederlandse overheden. We zien dit dus vooral als een mooi moment om het eigen beeldmerk van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, dat we al gebruikten in posters en presentaties, nu ook online een prominente plek te geven.


Tip: NEN en ISO-standaarden zijn voor de Rijksoverheid meestal gratis te raadplegen via Lees-Rijk

26 februari 2018 - Om Standaarden toe te passen heb je meer informatie nodig dan beschikbaar is via de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Waar mogelijk verwijzen we direct naar de specificaties van de beheerder, maar bij de standaarden van de NEN/ISO kom je terecht in een webshop: deze standaarden zijn helaas niet kosteloos te raadplegen, hetgeen een drempel kan zijn voor toepassing. De Rijksoverheid heeft voor een flink aantal van deze standaarden de rechten afgekocht, zodat rijksambtenaren die gratis kunnen inzien.

Werk je binnen de Rijksoverheid, dan kun je op de website Lees-Rijk een account aanmaken en in de catalogus zoeken. Let wel: op alle aangeboden informatie en publicaties kunnen auteursrechten rusten. Om deze reden is het niet toegestaan om informatie of publicaties te verspreiden buiten de eigen organisatie. Voor een aantal NEN en ISO standaarden die te maken hebben met Duurzame Toegankelijkheid heeft het Nationaal Archief de laatste weken al een extra externe verwijzing toegevoegd naar de betreffende standaard op Lees-Rijk, voor zover beschikbaar.


De Ondersteuningsaanpak Zaakgericht Werken die VNG Realisatie in het kader van Agenda 2020 ontwikkeld heeft is op 9 februari live gegaan

14 februari 2018 - VNG Realisatie (voormalig KINGgemeenten) heeft de bestaande kennis bij gemeenten en in de GEMMA over Zaakgericht Werken uitgebouwd tot een gerichte ondersteuningsaanpak voor gemeenten. De ondersteuningsaanpak ondersteunt gemeenten bij de invoering van Zaakgericht Werken of kan helpen (inspireren) bij de doorontwikkeling.

Andere organisaties die inspiratie zoeken kunnen hier ook van meeprofiteren, door de publiek toegankelijke kennisbank en instrumenten.

De aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Online Leermodule: sta je als projectleider/lid van het projectteam ZGW aan het begin van de (her)invoering van Zaakgericht Werken? Of start er een groot project voor doorontwikkeling of uitbreiding van de werkwijze? Dan neemt deze leermodule je, in je eigen tempo, stap-voor-stap mee door de instrumenten van de ondersteuningsaanpak. Je kunt je op ieder moment voor de module inschrijven. In de leermodule kom je tot een uitgewerkt Plan van Aanpak voor de invoering. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor het borgen van de werkwijze, de inrichting van een Zaaktype Catalogus, een opleidingsplan en de verschillende scenario's voor de inrichting van zaakgericht werken. Zie https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/zaakgericht-werken onder online leermodule.
 2. Instrumenten: een opleidingsplan, stappenplan ZTC, een sjabloon en voorzet voor werkafspraken, een quickscan, hardnekkige fabels en een document waarin inrichtings- en invoeringsscenario's worden besproken. In totaal zijn er meer dan 10 documenten en sjablonen beschikbaar. Ze komen ook voorbij in de Online Leermodule, maar zijn los te raadplegen voor iedereen die de leermodule niet volgt op https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/zaakgericht-werken.
 3. Kennisbank: een veel gehoord verzoek van gemeenten is 'ondersteun de onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van Zaakgericht Werken, bijvoorbeeld door best practices te delen'. Met de kennisbank faciliteren we dit. De kennisbank is al gevuld met voorbeelden van bijvoorbeeld gemeente Tilburg, Alphen aan den Rijn, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. Dus laat je inspireren, en (zeker zo belangrijk) lever jouw bijdrage aan de kennisbank door documenten te mailen aan dienstverlening.realisatie@vng.nl.


Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 23 maart 2018

6 februari 2018 - Het Forum Standaardisatie houdt van 23 februari 2018 t/m 23 maart 2018 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

Pas toe of leg uit

 • Het advies om het versiebeheer van de standaard Digikoppeling (stelselstandaard voor gegevensuitwisseling) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst aan te passen;
 • Het advies om de standaarden NLCIUS (e-facturatie) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard Open API Specification (beschrijving van REST APIs) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard COINS (ICT standaard voor de bouw) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard NLCS (ICT standaard voor de bouw) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen.

Aanbevolen

 • Het advies om de standaard NLRS (ICT standaard voor de bouw) op de Aanbevolen’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard S/MIME (e-mail beveiliging) op de ‘Aanbevolen’ lijst te plaatsen.

Verduidelijking

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Van 23 februari tot en met woensdag 23 maart 2018 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Mogelijke onderbreking toegankelijkheid noraonline in de week van 15-19 januari ivm spoedonderhoud

15 januari 2018 - In verband met de CPU kwetsbaarheden Meltdown en Spectre die recentelijk ontdekt zijn zal de hosting provider van de website noraonline.nl spoedonderhoud uitvoeren op al haar servers. De verwachting is dat dit gepaard gaat met een onderbreking van de dienstverlening, die hopelijk van korte duur zal zijn. Het onderhoud staat gepland in de week van 15-19 januari en zal binnen kantooruren worden uitgevoerd.

Mocht u de website niet kunnen bereiken, maar wel dringend bepaalde informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met nora@ictu.nl. Kan het even wachten, probeert u het dan op een later tijdstip nog een keer. Namens NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer alvast onze excuses voor het mogelijke ongemak.


Nieuwe versie Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR)

8 januari 2018 - Op 26 september 2017 is een nieuwe versie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst vastgesteld, de BIR2017. De BIR2017 wordt per 1 januari 2018 van kracht voor alle nieuwe informatiesystemen. Het is aan de ministeries zelf om te bepalen op welke wijze de overgang van de BIR:2012 naar de BIR2017 voor de bestaande systemen zal verlopen.

De BIR is gepubliceerd in het Rijksportaal (alleen toegankelijk voor medewerkers van de Rijksoverheid) in verband met de licentierechten voor de onderliggende ISO27002. De onderstaande tekst is overgenomen van het Rijksportaal:

Wat is de BIR, en waarom is de BIR opgesteld?

Informatiebeveiliging vormt een belangrijk kwaliteitsaspect van de informatievoorziening van de Rijksdienst. Het proces van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. is een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. De BIR2017 helpt het lijnmanagement bij het nemen van die verantwoordelijkheid. De BIR2017 is allereerst een gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van de informatie(systemen). Daarnaast concretiseert de BIR2017 een aantal normen tot verplichte operationele afspraken (rijksmaatregelen). Daardoor kunnen de bedrijfsonderdelen van de Rijksdienst erop vertrouwen dat gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die zij uitwisselen op een eenduidig minimumniveau zijn beveiligd. Verder wordt het ingewikkelde proces van risicomanagement met de BIR2017 vereenvoudigd doordat op basis van de generieke schades en dreigingen voor de Rijksoverheid standaard basisbeveiligingsniveaus (BBN’s) zijn gedefinieerd met bijbehorende beveiligingseisen. Voor de herkenbaarheid binnen en buiten de Rijksoverheid is de BIR2017 volledig gebaseerd op de internationale ISO-standaard 27002; de beheersmaatregelen (controls) uit de standaard zijn letterlijk in de BIR2017 overgenomen. Dit vergemakkelijkt onderlinge samenwerking en afstemming met

Transitie van de BIR:2012 naar de BIR2017

De BIR2017 wordt per 1 januari 2018 van kracht voor alle nieuwe informatiesystemen. Het is aan de ministeries zelf om te bepalen op welke wijze de overgang van de BIR:2012 naar de BIR2017 voor de bestaande systemen zal verlopen. De ministeries moeten uiterlijk per 1-1-2019 inzichtelijk hebben gemaakt wanneer ze voor welke informatiesystemen overstappen. Voor de informatiesystemen die de transitie nog niet hebben ondergaan, blijft de BIR:2012 van toepassing. De ministeries houden bij het opstellen van de planning van de transitie zelf rekening met het op tijd alloceren van capaciteit en budget voor 2018 en verder. Omdat de BIR:2012 en de BIR2017 beide gebaseerd zijn op de ISO-standaard 27002 mag verwacht worden dat de inspanning die nodig is om de veiligheid van de informatiesystemen op niveau te krijgen, beheersbaar is.


Update pagina Core Vocabularies inclusief interessepeiling Core Public Events Vocabulary

6 december 2017 - De pagina Core Vocabularies is geüpdate naar aanleiding van een verzoek van ISA2 aan iedereen die interesse heeft in een Core Vocabulary over Public Events om dat aan hen te laten weten vóór 5 januari 2018. Naast de link naar de interessepeiling zijn links naar de zes huidige Core Vocabularies toegevoegd aan de pagina.


In eerste helft van 2018 drie bijeenkomsten Overheid Mobility Overleg.

5 december 2017 - De Themasessie Digitale Mobiliteit van 14 november 2017 heeft drie onderwerpen opgeleverd waar de groep het komende half jaar mee verder wil:

 • Hoe besluit je of je een app nodig hebt of niet en welke kaders hanteer je daarbij?
 • Richtinggevende principes over mobility zijn er nog niet echt, daar is wel behoefte aan, dus hoe komen we daartoe en hoe passen die dan in de context van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur?
 • Hoe kun je toch mobiel werken zonder gebruik van internet, dus op plekken waar online gaan geen optie is?

In drie sessies van het Overheid Mobility Overleg (OMO) komt telkens een casus centraal te staan die gelinkt is aan een van deze onderwerpen. Met intervisiemethoden pellen we de casus verder af en helpen elkaar antwoord te geven op de onderliggende vraag. De data voor deze sessies wordt in overleg met de deelnemers bepaald, dus laat het even weten als u deel wilt nemen aan één of meerdere sessies via omo@ictu.nl


Eerste workshop gegevensmanagement goed bezocht, aanzet voor NORA thema Gegevensmanagement.

16 oktober 2017 - Op 3 oktober was er een workshop gegevensmanagement om te bepalen in hoeverre de kennis over gegevensmanagement in GEMMA een goede basis is voor een generiek NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. en welke vervolgstappen nodig zijn om zo'n thema in te richten. Besloten is om naast de GEMMA katernen ook kennis vanuit andere domeinen mee te nemen en dit te ordenen naar mate van behoefte: welke kennis is op NORA-niveau nodig om als organisatie tot een overkoepelend gegevensmanagement te komen? De gloednieuwe NORA Expertgroep Gegevensmanagement, voornamelijk gevuld door de aanwezigen bij de workshop, zal de komende tijd aan het werk gaan om die vraag te beantwoorden.


Kraamvisite ZiRA was een gezellige en inspirerende middag

25 september 2017 - De kraamvisite van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie bij de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) was een succes: met zo'n 20 mensen hebben we kennis gemaakt, kennis gedeeld en nagedacht over de ontwikkeling van een bredere referentiearchitectuur voor de zorg. De presentaties en een verslagje zijn terug te vinden op ziraonline, de foto's en wat reacties van de aanwezigen staan hier:


Reviewverzoek nieuw concept AP16/AP17

15 september 2017 - Er ligt in het kader van Afgeleide Principes Revisited een conceptvoorstel om AP16 en AP17 te vervangen door een concreter gedefinieerd AP17. Het concept is geschreven op basis van een aantal bijeenkomsten en feedbackrondes vanuit het Nationaal Archief, KING en ICTU en ligt nu voor ter openbare consultatie.

We roepen alle geïnteresseerden in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur op het concept te lezen en hun feedback te mailen of in de wiki te plaatsen. Afhankelijk van de reacties komt er een nieuw concept of een formeel wijzigingsverzoek aan de NORA Gebruikersraad.


Internetconsultatie Open Standaarden met einddatum 13 september 2017

3 augustus 2017 - Het Forum Standaardisatie houdt van 1 augustus 2017 t/m 13 september 2017 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst en de manier waarop hun toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening beschreven wordt.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

 • Het advies om de standaarden STIX en TAXII op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaarden OData en NLRS op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen;
 • Het advies om de standaard OAI-PMH 1.0 van de ‘pas toe of leg uit’ lijst naar de lijst aanbevolen standaarden te verplaatsen;
 • Het advies om de standaard Dimensions van de ‘pas toe of leg uit’ lijst te verwijderen;
 • En het advies om de beschrijvingen van de toepassingsgebieden van XBRL, OAI-PMH, SPF, DKIM, DMARC, DNSSEC, TLS, HTTPS en HSTS aan te passen.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Tot en met woensdag 13 september 2017 kunt u reageren door uw commentaar te sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Het commentaar wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en wordt samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Verwijzingen naar regelhulp betrouwbaarheidsniveaus eIDAS opgenomen in wiki

26 juli 2017 - Het bureau Forum Standaardisatie en RVO hebben een online tool gemaakt die je helpt te besluiten welk betrouwbaarheidsniveau gewenst is voor een dienst (nieuwsbericht). Links naar deze regelhulp zijn inmiddels opgenomen op een aantal relevante pagina's, waaronder die van de eIDAS verordening en eID.

Heeft u ook een tip die de informatie in de wiki kan verrijken? We horen het graag op nora@ictu.nl.


Storing noraonline 25 juli 2017 verholpen

25 juli 2017 - Door een probleem met de servers was noraonline.nl in de ochtend van 25 juli tijdelijk niet te bereiken. Om iets voor twaalf is de storing verholpen, waardoor de website weer bereikbaar werd. Onze excuses voor het ongemak, we doen ons uiterste best storingen als deze te voorkomen.


De monitor open standaardenbeleid 2016 verwerkt in NORA-wiki

28 juni 2017 - Voor het derde jaar op rij heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de bevindingen uit de Monitor Open Standaardenbeleid, voor zover die betrekking hebben op generieke voorzieningen, overgenomen. Voor elke onderzochte standaard en bouwsteen zijn de bevindingen weergegeven op de eigen pagina in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het overzicht voor het totaal is te vinden op Bouwstenen en gebruikte standaarden.

Monitor Open standaardenbeleid

De monitor open standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart in hoeverre het open standaarden beleid wordt toegepast binnen de Nederlandse overheid, volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Doel van dit beleid is om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving te vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers te verkleinen. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken, deze uitgave heeft betrekking op de periode juli 2015 tot juni 2016.

Standaarden en Bouwstenen

Voor de 37 in deze monitor behandelde standaarden geldt dat ze nog niet breed worden toegepast, terwijl er wel consensus is over de bijdrage die ze leveren aan de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving en leveranciers-onafhankelijkheid. Hiernaast wordt er van uit gegaan dat de ‘gangbare’ open standaarden worden toegepast.

De toepassing van open standaarden is de verantwoordelijkheid van afzonderlijke overheidsorganisaties. Maar zij maken veel gebruik van generieke voorzieningen. Voor de 36 belangrijkste bouwstenen is onderzocht in hoeverre de relevante open standaarden zijn toegepast, op Bouwstenen en gebruikte standaarden.


Vorige     Resultaten 21– 40    Volgende        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen