Transparant

Uit NORA Online
< TransparantTransparant/concept
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon
Elementtype
Doel (2020)
ID
BP06
Status
-
Bron

Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.

De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) geeft afnemers vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zelf. In het bijzonder is het van belang om informatie te verschaffen over de betekenis (semantiek) van gebruikte informatie, over de status van het dienstverleningsproces en over de vraag welke informatie van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. wordt bijgehouden.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Geen bovenliggende basiswaarde gevonden

Onderliggende principes

  • Afnemer heeft inzage (De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van)

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor is het onontbeerlijk om inzage te hebben in het dienstverleningsproces. Transparantie maakt het bovendien gemakkelijker om zaken te doen met overheidsorganisaties en om de dienstverlening tussen overheidsorganisaties af te stemmen.
Implicaties
Vastgesteld moet worden welke informatie relevant is voor afnemers. Hiervoor wordt betrouwbare informatie vervolgens (duurzaam) beschikbaar gesteld aan degene die inzage wenst. Het betreft bijvoorbeeld:
  • beschrijving van de dienst;
  • leveringsvoorwaardenDe op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt.;
  • welke informatie wordt gebruikt;
  • betekenis van gebruikte informatie;
  • wat de werkwijze is;
  • voortgang van het dienstverleningsproces;
  • hoe resultaten (met name: beslissingen) tot stand zijn gekomen.
Voorbeelden
Eigenaren van vastgoedobjecten kunnen na ontvangst van een WOZ-beschikking bij de WOZ-Infodesk van hun gemeente het taxatieverslag inzien. Zij krijgen toegang tot kadastrale gegevens, plattegronden en foto's. Er kan direct worden gereageerd en aangegeven wat er wel of niet klopt in de gegevens. Het resultaat van deze transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. is dat er minder bezwaarschriften binnenkomen, die ook nog eens beter zijn onderbouwd.
Een burger wil een uitrit van zijn perceel naar de openbare weg. De dienst informeert de aanvrager over de benodigde vergunningen, de offerte voor de herinrichting van dat deel van de openbare weg en de daarbij te verwachten procedures, doorlooptijd en kosten. Na indiening krijgt de burger bericht over de acceptatie van de aanvraag, de verdere procedure, de termijnen en de wijze waarop het procesverloop kan worden gevolgd.
Toepassingsgebied
Generiek