UAVG (Uitvoeringswet AVG)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Beleidskader.png
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingDe Nederlandse Uitvoeringswet bij de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is op 16 mei 2018 aangenomen door de Eerste Kamer als "Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)".
Een veelgebruikte bron is ook https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-144.html Publicatie Staatsblad 22 mei 2018
OrganisatieMinisterie van Justitie en Veiligheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
UAVG (Uitvoeringswet AVG)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vertrouwelijk (Basisprincipe)Is beinvloed doorUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Bewaren van persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Doelbinding gegevensverwerking (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Meldplicht Datalekken (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Organieke inbedding (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)
Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing (Privacyprincipe)Is uitwerking vanUAVG (Uitvoeringswet AVG)