Voorzieningen alle eigenschappen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Voorzieningen alle eigenschappen

Hieronder staan alle Voorzieningen die in de NORA-wiki staan in alfabetische volgorde, met ale eigenschappen die in de wiki zijn opgeslagen.

Voorziening Beschrijving ID Toelichting Cluster Architectuurlaag Voorbeelden Externe verwijzing Opdrachtgever Organisatie Contactpersoon Contactgegevens Laag binnen vijflaagsmodel Gebruikt Is relevant binnen Realiseert  
BV BSN (Beheervoorziening BSN) De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken. BV BSN http://www.earonline.nl/index.php/BSN_Beheervoorziening
http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BSN/Beheervoorziening_BSN_BV_BSN
Burgerservicenummer
Digipoort OTP (Transactiepoort) Één van de twee interfaces voor Digipoort. Digipoort OTP https://www.logius.nl/diensten/digipoort Digipoort
Digipoort PI (Procesinfrastructuur) Één van de twee interfaces voor Digipoort. Digipoort PI https://www.logius.nl/ondersteuning/digiinkoop-voor-rijksdienst-via-digipoort/ Digipoort
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening) GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP. GBA-V http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/GBA_V BRP (Basisregistratie Personen)
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit Overheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moeten ze verantwoording afleggen via het jaarverslag ('leg uit'). Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn. PToLU-lijst https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/in_lijst/verplicht-pas-toe-leg-uit Ministerie van Binnenlandse Zaken College en Forum Standaardisatie 1 DKIM
Digikoppeling (Standaarden)
Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus
IPv6 en IPv4
Domein Generiek
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Gebruik open standaarden
LSP (Landelijk Schakelpunt) Het LSP faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en registreert waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Met deze functionaliteit is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden hiermee afwijkende aanvragen gesignaleerd.

Het LSP is onderdeel van de zorginfrastructuur, die verder bestaat uit goed beheerde zorgsystemen (GBZ’en) en goed beheerde zorgnetwerken (GZN's). De zorginfrastructuur kenmerkt zich door unieke identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van personen en organisaties aan de hand van:

  • het Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
  • het UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
  • de URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
LSP https://www.vzvz.nl/page/ICT-leverancier/Het-LSP vZVZ (vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) 0 Domein Gezondheid en zorg
Overheid.nl Overheidsinformatie (verwijzen naar diverse data, w.o. wetten, bekendmakingen en overheidsorganisaties) http://overheid.nl/ BZK Logius Voorkeurskanaal internet
PDOK PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. stimuleren.


PDOK Geodatastore

PDOK beheert ook de PDOK Geodatastore. Met deze eind 2015 gelanceerde voorziening kan elke overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar. Zie https://geodatastore.pdok.nl/web/dut/index

Op de github van GeoNetwork is de broncode van de Geodatastore per 18 januari 2016 beschikbaar via github.com/geocat/core-geonetwork/tree/geodatastore.

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API staat op geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.
===Standaarden===

De volgende standaarden zijn bij PDOK in gebruik:

Geodatastore:

NL-profiel op iso19139 v1.3.1 Catalogue service for the web (ogc:csw V2.0.2)

PDOK: Web Map Service v1.1 en 1.3 Web Map Tile Service v1.0 Web Feature Service V1.1 en 2.0 INSPIRE Atom service

GML v3.2
https://www.pdok.nl I&M Kadaster Voor vragen over PDOK neem s.v.p. contact op met PDOK Productmanager Dorus Kruse dorus.kruse@kadaster.nl Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Verkeer en vervoer
Domein Milieu ruimte en water
Domein Landbouw natuur en voedsel
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein internationale- en ontwikkelingssamenwerking
PKIoverheid Uitgifte van certificaten. Een digitaal certificaat van PKIoverheid (Public Key Infrastructure voor de overheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd-uitwisseling. Identity management http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/ Identificatie authenticatie en autorisatie
Onweerlegbaarheid (principe)
Vertrouwelijkheid (principe)
Suwinet-Inkijk Één webtoepassing om persoonsgegevens te raadplegen uit systemen van verschillende organisaties. Suwinet-Inkijk http://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/ BKWI BRP (Basisregistratie Personen)
SuwiML
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Werk en loopbaan
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen