Werkgroep AP17/2013-09-04

Uit NORA Online
< Werkgroep AP17
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep AP17 op woensdag 4 september 2013, locatie: ICTU, Den Haag. .

Voorstelronde[bewerken]

Aanwezigen:

 • Ap Keehnen (Dataland)
 • Hugo Gastkemper (Rioned)
 • Theo Boerboom (BRI)
 • Rob Onink (NHR)
 • Thies Mesdag (Kadaster)
 • Arjen Santema (Kadaster)
 • Henk Jan Oostenbrink (RINIS)
 • Philippe Letanoux (RINIS)
 • Erwin Rossen (Stelselcatalogus 2.0)
 • Frank Kooij (BAG)
 • Ruud Kathman (WOZ)
 • Tamar Bakker (Aquo)
 • Willem Kossen (BKWI)
 • Pim Keizer (JustID)
 • Fineke Beukema (Justid)
 • Barend de Graaf (Politie)
 • Christiane Buschman (IND)
 • Raffaela Vlot (Zorg en Welzijn)
 • Eric Brouwer (NORA Beheer) en Elbert Raadsen (ICTU)


Presentaties[bewerken]

Stelselcatalogus 2.0: (Erwin Rossen)[bewerken]

De Stelselcatalogus dupliceert niet langer de catalogi van de basisregistraties. Implementaties van begrippen uit het programma Compacte Rijksdienst (CRD), authentieke gegevens en relaties worden vergeleken op een tiental metagegevens (zie toegestuurde tabel catalogi en metagegevens). Van daaruit wordt de link gelegd naar de regelgeving waarop de gegevens zijn gebaseerd via Linked Open Data. Daarnaast bestaat een zoekingang via de interactieve stelselplaat per basisregistratie.

Voor nadere informatie zoals domeinwaarden wordt doorverwezen naar het catalogusdocument van de desbetreffende basisregistraties. Het is de bedoeling dat in de toekomst wordt doorverwezen op elementniveau als dat met die catalogus mogelijk is. De Stelselcatalogus maakt daarmee het bestaande gegevensmodel van het stelsel zichtbaar, met alle bestaande onderlinge verschillen.

Catalogus Kadaster (Arjen Santema)[bewerken]

In deze digitale catalogus zijn juridische begrippen, gebeurtenissen, gegevenselementen en waardelijsten met een eigen URL op elementniveau opgenomen en onderling gerelateerd. Juridische begrippen en gebeurtenissen hebben een verwijzing naar de regelgeving, zoals bij de Stelselcatalogus. Metagegevens zijn onder meer naam, status, wettelijke grondslag definitie, toelichting, rationale, documentatie, specialisatie van, gerelateerd aan, herkomst, authentiek. De zoekingang is alfabetisch op term of met een zoekveld.

Het gegevensmodel IMKAD (UML) en de Catalogus worden nu nog handmatig synchroon gehouden. De catalogus is wel uit de XMI gegenereerd.

EBV-Metadatamanagement Justitiële Informatiedienst (Pim Keizer)[bewerken]

Het doel is het bevorderen van eenheid in taal ten bate van effectieve gegevensuitwisseling en informatiedeling. Metadatamanagement beheert het gegevenswoordenboek van de strafrechtketen, met focus op context, definitie, structuur en aansluiting op,basisregistraties. Er is een gebruikersraad met alle ketenpartners. Er wordt ook technische ondersteuning geboden bij validatie met XML Schema's en impactanalyse. Er is gekozen voor ebXML framework en CCTS (Core Components Techn. Specs). Uit Core Components worden op maat Business Information Entities (BIE's) afgeleid voor gebruik in een bepaald proces. Metagegevens zijn onder meer term, versie, definitie, toelichting, herkomst, populatie, kwaliteit, status. Versiebeheer is lastig op objectniveau i.v.m. CCTS. De semantische kern is overgenomen uit NORA 2.0, gegevensdefinities zoveel mogelijk uit basisregistraties.

Inventarisatie metagegevens[bewerken]

Elbert Raadsen heeft een overzicht gemaakt van gebruikte metagegevens in de catalogi van basisregistraties en een aantal andere grotere registraties in Nederland. Een eerste versie is aan de deelnemers toegestuurd. Het vergt enige interpretatie omdat de metagegevens niet identiek worden benoemd en ook geen uniforme definities hebben. Er komen homoniemen en synoniemen voor. Zie het actuele Bestand:Overzicht catalogi en metagegevens.ods.

Afspraken over nadere invulling NORA AP17[bewerken]

Het doel is te komen tot een aanbeveling in AP17 voor een minimumset of voorkeurset van te hanteren metagegevens met uniforme definities. Doelen en scope van de catalogi lopen nogal uiteen en daarmee ook de de metagegevens. De ene catalogus is gericht op alleen semantiek, de ander bevat een gegevensmodel of beschrijving van een registratie (database) tot en met specificaties voor berichtuitwisseling. Het is dus nodig om onderscheid te maken naar het doel of onderwerp waar de metagegevens betrekking op hebben. Vanuit de aanwezigen kwamen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Gebeurtenissen (begrippen typisch voor ketens, zoals verhuizen, geboorte enz.)
 • Waardelijsten (op Nationaal niveau uniforme coderingen)
 • Metamodellen (Objecttypen en Attribuuttypen)
 • Semantiek (woordenboek)
 • Berichtuitwisseling
 • Registraties (databases)

Verder zal rekening gehouden moeten worden met bestaande internationale standaarden zoals ISO/IEC 11179 en de Europese ISA/Joinup ADMS.

Het gebruikte metamodel is mede van invloed op het aantal metagegevens en de categorie waaronder ze worden opgenomen in de catalogus. Afhankelijk van het doel worden objecttypen, relaties, historie, gegevensgroepen, attributen en datatypen al dan niet opgevoerd. Informatie-objecten systematisch beschreven schrijft dat niet voor, maar doet wel een aanbeveling indien een categorie wordt opgenomen. De basisregistraties zijn met een metamodel bezig in het kader van Best Practices. Het lijkt verstandig die ontwikkeling te incorporeren in de verdere uitwerking van Informatie-objecten systematisch beschreven.

Daarnaast zal met Jaap Bakker, de projectleider van CB-NL contact worden opgenomen om hem te informeren over deze ontwikkeling vanuit de NORA en na te gaan in hoeverre deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen zijn.

Op basis van de besproken ideeën, zal vanuit NORA Beheer een voorstel worden gedaan voor de tekst van AP17, opdat daarmee meer concrete handvatten beschikbaar zijn voor het beschrijven van informatie-objecten.

Wie ervaring of ideeën heeft over het te hanteren metamodel en metagegevens is welkom om mee te schrijven aan een concept voor Informatie-objecten systematisch beschreven.

In de Gebruikersraad NORA van 24 september a.s. zal verslag worden gedaan van deze bespreking.