Werkgroep AP17/2013-10-21

Uit NORA Online
< Werkgroep AP17
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep AP17 op maandag 21 oktober 2013, locatie: ICTU, Den Haag. .

Aanwezig[bewerken]

 • Marijke Abrahamse (BFS)
 • Theo Boerboom (BRI)
 • Woei Lan Chong (V&J IND)
 • Ellen Debats (KING)
 • Gerard Grootroessink (DUO)
 • Cornelie Kagenaar (V&J IDMI)
 • Ruud Kathman (Waarderingskamer)
 • Pim Keizer (JustID)
 • Philippe Letanoux (RINIS)
 • Thies Mesdag (Kadaster)
 • Henk Jan Oostenbrink (RINIS)
 • Mariska Scherphof Aalderink (Justid)
 • Marianne Siebols (COA)
 • Raffaela Vlot (Zorg en Welzijn)
 • Jeroen van Vuuren (V&J IDMI)
 • Eric Brouwer (NORA Beheer)
 • Elbert Raadsen (ICTU)

Agenda[bewerken]

Agenda NORA AP17: 21 oktober 2013

14:00 – 14:20: Opening, mededelingen en verslag van 4 september

14:20 – 15:30: Presentatie voorstel AP17 (Elbert) en bespreking 1e reacties

15:30 – 15:45: Pauze

15:45 – 16:00: Afspraken over nadere invulling AP17

16:00 – 16:30: Afspraken over overige onderwerpen:

Mededelingen[bewerken]

Vrijdag 22 november is er een congres 'Wetgeving in Verbinding'. Het gaat over bewustwording van semantiek in wetgeving en laat zien welke hulpmiddelen en bouwstenen er zijn om wetgeving, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Eric en Elbert zijn dan beiden niet aanwezig om toe te lichten wat NORA AP17 daarin betekent. De deelnemers van de werkgroep is gevraagd of zij, of iemand uit de achterban deze toelichting wil geven tijdens het congres.

Bespreken verslag van 4 september 2013[bewerken]

Werkgroep AP17/2013-09-04

Conform de afspraak is contact opgenomen met Jaap Bakker van de Concepten Bibliotheek Nederland. Hij heeft geen tijd om deel te nemen en verwacht dat de link met ons geborgd zal zijn via Geonovum, waar ze mee samenwerken. We vragen Geonovum aan te haken bij dit project; Ook is in de Gebruikersraad NORA van 24 september j.l. verslag gedaan van de Werkgroep AP17, zie NORA Gebruikersraad/2013-09-24

Voorstel NORA AP17 metagegevens catalogi. Toelichting Elbert Raadsen[bewerken]

In de Media:Presentatie_ontwerp_AP17.pdf gaat Elbert in op de aangetroffen diversiteit in soorten en toepassingen van catalogi. De ambitie om voor dit gehele scala een standaard te bieden vraagt om een modulaire opbouw en gradaties in de detaillering, al naar gelang het doel van de catalogus.

Begrippen zijn als aparte entiteit opgenomen en gekoppeld aan object-, attribuuttypen en domeinwaarden. De conceptversie van ISA ADMS is deels als norm gevolgd, maar deze heeft nog geen formele status. ISO/IEC 11179 wordt daarin niet genoemd en ook niet meer ondersteund door Oracle. De nu opgenomen definities zijn pragmatisch opgesteld en te beschouwen als eerste aanzet die open staat voor verbetering. Ook de indeling in 'minimaal', 'aanbevolen' en overige metadata is onderwerp van discussie. Er is ook een eerste ontwerp van een gegevensmodel van een digitale catalogus gemaakt met de volledige longlist metagegevens. Dit model wordt niet voorgeschreven in AP17 en dient alleen als voorbeeld waarin alle aangetroffen metadata een plek is gegeven. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom. De discussie is bedoeld als eerste reactie. Aanvullende opmerkingen of verbetervoorstellen worden gevraagd binnen twee weken na het verspreiden van het verslag en de stukken aan de betrokkenen, zodat ook de achterban en de niet-aanwezigen kunnen worden geraadpleegd.

Discussie[bewerken]

Over het algemeen wordt al veel waardeling geuit over deze eerste aanzet. De stap van “nul” naar deze uitwerking is al zeer groot ! Meer in detail zijn de volgende opmerkingen gemaakt: KING staat in grote lijnen achter dit voorstel. Op onderdelen zijn gedetailleerdere specificaties wenselijk, zoals een echte definitie met toelichting in plaats van een 'beschrijving' en meer mogelijke waarden bij de aanduiding authentiek. Bij RINIS is niet duidelijk wat de ontkoppeling van begrip en objecttype gaat betekenen. Vraag en aanbod wordt op het onderste niveau bij elkaar gebracht en dat werkt goed. IND signaleert dat gehanteerde begrippen en modelleer wijzen niet allemaal gedefinieerd zijn. Is synoniem geïmplementeerd als vreemde sleutel? Er ontstaat discussie over de betekenis en de modellering van 'begrip' en 'term'. Volgens Jeroen heeft een begrip geen versies, want dan wordt het een ander begrip, onder eventueel dezelfde naam.

 • Besloten is een werkgroep in te stellen met Raffaela, Thies en Woei, voor nadere uitwerking -en petit comité- van de modellering van Begrip in relatie tot Term, Synoniem en Homoniem.

IDMI pleit voor SKOS (Simple Knowledge Organization System) als standaard voor semantische beschrijving. Ze gaan dat uitwisselen met Linked Open Data en RDF. De URI moet tot de minimale metagegevens behoren. Justid is ook bezig met ontkoppelen van begrippen uit object- en attribuuttypen. De eerste aanzet voor AP17 ziet er goed uit. Relaties zitten impliciet in de attributen. Daarvoor naar SKOS kijken. Dit NORA-project kan zich beschouwen als partner in ADMS (Asset Description Metadata Schema) en zou ook de relatie met de Europese ontwikkelingen op dit gebied moeten aangeven. Besloten is een werkgroep in te stellen voor nadere discussie -en petit comité- over de aansluiting van NORA AP17 op ADMS.

 • Besloten is een werkgroep in te stellen met Pim, Marijke en Gerard, voor nadere uitwerking – en petit comité - van de aansluiting op c.q. verschillen tussen NORA AP17 en ADMS.

Kadaster vindt het een mooie lijst metagegevens. Een waardenlijst moet ook historie krijgen. De definitie van rationale moet ruimer: waar dient het toe in deze context. Het begrip 'Bron' wordt bij Kadaster anders gebruikt. Het slaat daar op de bron van de definitie van het begrip, vaak een wet. AP17 neemt een aparte verwijzing op naar de regelgeving alsmede de 'Autoriteit'. In het voorstel AP17 is sprake van de bronhouder, de bevoegde instantie voor het registreren van de gegevens. In de Thesaurus Zorg en Welzijn zijn alleen begrippen opgenomen, zonder koppeling aan gegevens. SKOS wordt ook gebruikt. De ruimtelijke dekking wordt gemist als metagegeven.

 • De belastingdienst oriënteert zich nog op wat dit voor hen kan betekenen. Er zijn veel registraties binnen de Belastingdienst en het is een enorm werk om dit in te gaan vullen. Theo zal nagaan welke collega's zich hier mee bezig houden en komt hierop terug.

Binnen COA moet het beschrijven van de semantiek nieuw leven worden ingeblazen. Mogelijk is deze ontwikkeling daar een goede ondersteuning voor. De Waarderingskamer is enthousiast, maar ziet de transitie als een flinke klus. De relatie naar gebeurtenissen wordt nog gemist. Zie wat de Kamer van Koophandel op dit vlak doet. Verder zijn historie-, en brongegevens ook nodig op attribuuttypen en waardenlijsten.

 • Besloten is een werkgroep in te stellen met Ruud, Thies en Rob, voor nadere uitwerking – en petit comité- van de relatie van gebeurtenissen (a la life-events) en metadata.
 • Forum Standaardisatie is blij dat de link wordt gelegd naar ADMS. Er zijn ook waardenlijsten van OWMS en CBS: Marijke zal hier nadere info over geven. Verder is voor URI's een beheersstructuur nodig.

DUO is aangenaam verrast met dit ICTU-initiatief. Hun woordenboek wordt momenteel gewijzigd en dat is goed hierop af te beelden. Begrippen en termen worden uit elkaar getrokken.

Afspraken over nadere invulling NORA AP17[bewerken]

 • Alle genodigden krijgen twee weken de tijd om schriftelijk te reageren op het voorliggende voorstel.
 • Parallel aan de (verwerking van) de reacties op het voorstel voor NORA AP17, gaan de werkgroepen aan de slag:
  • Raffaela, Thies en Woei over relaties tussen Begrip, Term, Synoniem en Homoniem.
  • Pim, Marijke en Gerard over aansluiting NORA AP 17 op ADMS
  • Ruud, Thies en Rob Onink over gebeurtenissen irt metadata
  • Marijke levert vindplaatsen voor nationale waardenlijsten aan
 • Op basis van de reacties wordt een nieuwe versie in de wiki opgenomen en deze wordt voor openbare review voorgelegd in de architectuur-community. Actie: ICTU. Daarop is dan weer twee weken tijd om te reageren.
 • Na verwerking van ook die reacties gaat het voorstel naar de Gebruikersraad NORA.
 • Het zal dus niet lukken om reeds in de komende Gebruikersraad NORA van 19 november het voorstel in te brengen. Daarom zal mondeling verslag worden gedaan van de voortgang.

Afspraken over overige onderwerpen[bewerken]

 1. opname verwijzing naar gebeurtenissen?
 2. afspraken over standaard waardelijsten?
 3. afspraken over metamodel?
 4. afspraken over semantiek, wijze van definiëren? Hier moet de relatie worden gelegd tussen de definities, de metadata en de Gegevenswoordenboeken. Daarbij zal moeten worden aangesloten op de wetgeving en de ontwikkelingen zoals op het symposium van de 22e november aan de orde komen. Hier zal dus nog een vervolg op nodig zijn.
 5. afspraken over berichtuitwisseling en registraties? Dit punt is ook nog onderwerp voor nader onderzoek. Wel zal de werkgroep die zich buigt over de aansluiting van NORA AP17 op ADMS hier een goede impuls aan geven.

De punten 1, 2 en 3 worden reeds afgedekt met het voorstel en de werkgroepen.