NORA Gebruikersraad/2013-06-18: verschil tussen versies

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken
(a.   Voorstel mogelijke aanpassing NORA AP9: - visiebrief toegevoegd)
(bijlage op juiste manier)
Regel 4: Regel 4:
  
 
== Verslag van de vorige bijeenkomst ==
 
== Verslag van de vorige bijeenkomst ==
''Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 19 maart 2013.Zie [[NORA gebruikersraad:2013-03-19]]
+
''Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 19 maart 2013. Zie [[NORA gebruikersraad:2013-03-19]]
  
 
== Terugkoppeling Architectuur Board ==
 
== Terugkoppeling Architectuur Board ==
Regel 13: Regel 13:
  
 
=== a.   Stand van zaken doorontwikkeling ===
 
=== a.   Stand van zaken doorontwikkeling ===
Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORA heeft een korte voortgangsrapportage opgesteld. [[:Bestand:Stand van zaken doorontwikkeling.pdf|Zie bijlage]].'''Gevraagd besluit:Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen. '''
+
Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORA heeft een korte voortgangsrapportage opgesteld. [[:Bestand:Stand van zaken doorontwikkeling.pdf|Zie bijlage]]<ref>[[Bestand:Stand van zaken doorontwikkeling.pdf]]</ref>.'''Gevraagd besluit:Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen. '''
  
 
=== b.   Aankondigingen en nieuws katern Verbinden ===
 
=== b.   Aankondigingen en nieuws katern Verbinden ===

Versie van 11 jun 2013 om 11:39

bijeenkomst van de Gebruikersraad NORA op dinsdag 18 juni 2013 van 13.30 - 15.30 uur bij ICTU, Den Haag

Opening, mededelingen[bewerken]

Verslag van de vorige bijeenkomst[bewerken]

Annotatie:Bespreking van het verslag en de actiepunten van de bijeenkomst van 19 maart 2013. Zie NORA gebruikersraad:2013-03-19

Terugkoppeling Architectuur Board[bewerken]

Annotatie:Michiel Schoo geeft een korte mondelinge terugkoppeling van de vergadering van de Architectuur Board van 7 juni 2013, met name gericht op de daaruit voortkomende actiepunten. Zie Architectuur Board:2013-06-07


Lopende zaken[bewerken]

a.   Stand van zaken doorontwikkeling[bewerken]

Annotatie:De projectleider doorontwikkeling NORA heeft een korte voortgangsrapportage opgesteld. Zie bijlage[1].Gevraagd besluit:Kennis nemen van de voortgangsrapportage en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen.

b.   Aankondigingen en nieuws katern Verbinden[bewerken]

Annotatie:Het schrijfteam van het katern Verbinden heeft een notitie[2] opgesteld (zie bijlage) die een overzicht geeft van de stand van zaken, de uitkomsten van de workshops en de planning voor de komende periode.

Gevraagd besluit:Kennis nemen van de notitie en waar nodig reactie geven in de vorm van vragen of opmerkingen/aanvullingen.

c.   Voorstel te ontwikkelen vierde katern[3][bewerken]

Annotatie:In de vergadering van 19 maart hebben vier leden van de Gebruikersraad voorstellen ingebracht voor de doorontwikkeling van NORA. Deze leden hebben kort de gelegenheid gehad hun voorstel toe te lichten. De voorzitter heeft de leden gevraagd om een schriftelijke reactie op deze vier voorstellen. Daarnaast hebben de externe adviseurs NORA kennis genomen van de vier voorstellen. Zij hebben in reactie daarop hun beelden gegeven van mogelijk nieuw te ontwikkelen katernen. Tenslotte heeft de projectleider een aantal ontwikkeling in kaart gebracht die van invloed zijn op de omvang en aanpak van de doorontwikkeling.Al deze zaken zijn in bijgaande notitie opgenomen, gevolgd door een concreet voorstel voor de aanpak van de volgende fase van de doorontwikkeling van NORA. In de notitie stelt de projectleider voor de huidige functionele indeling van NORA (verbinden, beveiligen, dossiers) te handhaven.In het verlengde daarvan doet hij de volgende concrete voorstellen voor de doorontwikkeling van NORA:

 1. De verdere uitwerking van de architectuurschets gegevensuitwisseling (inclusief de beschrijving van functies en werking van knooppunten) te laten uitvoeren door het schrijfteam Verbinden, met dien verstande dat de uitwerking start na afronding van de nu onder handen zijnde onderwerpen (basisregistraties, front office, e-dossiers);
 2. Het schrijfteam Verbinden te vragen advies uit te brengen over de verdere uitwerking van zaakgericht werken. Daarbij liggen voorshands verschillende opties voor:
 • in stand houden van de huidige uitwerking van zaakgericht werken in de GEMMA;
 • "promoveren" van het onderdeel zaakgericht werken uit de GEMMA naar het katern Verbinden;
 • in stand houden van de huidige uitwerking in de GEMMA, gecombineerd met uitbreiding van de NORA met afspraken over het organisatieoverstijgend zaakgericht werken;
 • Een aantal leden van de Gebruikersraad te vragen een analyse te maken van de "white papers" rond de "best practices basisregistraties" en de Gebruikersraad op basis daarvan te adviseren over de bruikbaarheid van het werk dat in dat verband al is verricht;

De projectleider doorontwikkeling NORA samen met NORA Beheer een analyse te laten maken van de doelarchitectuur "Digitale Duurzaamheid" en daarna in overleg met het schrijfteam Verbinden laten te bezien of deze doelarchitectuur (na eventueel benodigde wijzigingen) onderdeel van het katern Verbinden kan gaan uitmaken;

De projectleider NORA de mogelijkheden te laten verkennen trainees en stagiairs aan te trekken om de bruikbaarheid van NORA in de volgende nog "onontgonnen gebieden" te onderzoeken:

 • Cloud (gebruikmakend van de Rijksarchitectuur Cloud);
 • Open Data.

Gevraagde besluiten:

 • Akkoord gaan met het voorstel voor de aanpak van de doorontwikkeling NORA;
 • Akkoord gaan met de voorstellen voor de doorontwikkeling van NORA op de terreinen:
  • architectuurschets gegevensuitwisseling;
  • zaakgericht werken;
  • (semantiek van) gegevensmodellen;
  • digitale duurzaamheid;
 • Akkoord gaan met het voorstel om de mogelijke inzet van trainees/studenten te verkennen;
 • Instemmen met voorlegging van het voorstel voor doorontwikkeling aan de Architectuur Board.


NORA Beheer[bewerken]

a.   Voorstel mogelijke aanpassing NORA AP9[bewerken]

Annotatie:Minister Plasterk van BZK heeft op 23 mei j.l. een visiebrief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de digitale dienstverlening per 2017 (zie bijlage)[4]. Het gedachtegoed uit deze brief heeft consequenties voor de wijze waarop moet worden omgegaan met het internet als digitaal kanaal voor contact met de overheid. Het Afgeleide Principe 9 van de NORA behoeft aanpassing aan deze visie.De vraag aan de Gebruikersraad is aan te geven welke implicaties de visiebrief zou moeten hebben voor AP9. NORA Beheer zal deze reacties verzamelen en uitwerken in een voorstel voor aanpassing van AP9.

Gevraagde besluiten:

 • Benoemen van de (mogelijke) implicaties van de visiebrief voor AP9;
 • Instemmen met het uitwerken van een voorstel voor aanpassing van AP9 (aan de hand van de voornoemde implicaties).

b.   Voorstel aanpassing NORA AP17[bewerken]

Annotatie: Het beheerteam NORA heeft -in afstemming met enkele betrokkenen- een voorstel[5] ingediend (Bestand:Voorstel aanpassing NORA AP17 7jun13.pdf) voor een aangepaste tekst van dit afgeleide principe, waarmee praktijkgerichte handvatten worden gegeven voor gebruikers. Beoogd wordt het voorstel nog verder uit te werken in samenwerking met de beheerders van reeds bekende Gegevenswoordenboeken, opdat het optimaal zal aansluiten bij de praktijk. Het voorstel zal in het najaar 2013 ter instemming aan de Gebruikersraad worden voorgelegd.Gevraagd besluit:Instemmen met het uitwerken van een voorstel voor aanpassing van AP17.

c.   Toelichting aangepast Kennismodel NORA[bewerken]

Annotatie: Het beheerteam NORA heeft het Kennismodel NORA geactualiseerd op basis van de aanvullingen in de wiki die vanaf 2012 zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn wijzigingen van het Kennismodel NORA voorzien om de NORA af te stemmen op de (wiki’s van) NORA-dochters en op de doorontwikkeling via de katernen. Met de werkgroep van het katern Beveiliging heeft deze afstemming al grotendeels plaatsgevonden, met het katern Verbinden moet de afstemming nog plaatsvinden. De wijzigingen in het Kennismodel NORA kunnen impact hebben op de Kennismodellen van aan de NORA gerelateerde wiki’s. Met deze Notitie wordt beoogd de afstemming die daarvoor nodig is te gaan regelen. Dit zal aan de hand van Bestand:Voorstel kennismodel NORA 10jun13.pdf worden toegelicht[6].

Gevraagde besluiten:

 • Kennis nemen van de actuele versie van het Kennismodel;
 • Instemmen met het voorstel om -in overleg met de werkgroepen van de katernen en beheerders van de andere wiki’s- het Kennismodel verder aan te passen en uit te breiden.


d.   Koppeling Landkaart semantiek aan NORA[bewerken]

Annotatie: Het beheerteam NORA heeft met Marijke Abrahamse (Bureau Forum Standaardisatie) overleg gevoerd over de opname van de Landkaart Semantische Interoperabiliteit in de NORA. De uitkomst van dit gesprek is vastgelegd in een notitie (Bestand:Landkaart Semantiek & NORA 201305.pdf)[7].

Gevraagde besluiten:

 • Instemmen met het koppelen van de Landkaart semantische interoperabiliteit aan de pagina Gegevenswoordenboeken
 • Instemmen met het voorstel om de Landkaart te (her)gebruiken bij een eventueel katern informatiemodellen;
 • Instemmen met de verdere uitwerking van een afgeleid principe m.b.t. semantische modellering.

e.    Toelichting stand van zaken overerving NORA-dochters[bewerken]

Annotatie: Conform het Strategisch kader zou de kennisdeling van de NORA met haar dochters moeten verlopen via overerving. Hoe dat in de praktijk is vormgegeven wordt kort toegelicht door Jasper van Lieshout.

WVTTK[bewerken]

Documenten[bewerken]