Beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Beleidskaders aan de basis van principes

Bestaand Nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input voor de NORA. Alle overheidsdiensten zullen immers aan deze kaders moeten voldoen. Bij het ontwerp van die diensten zal daartoe rekening moeten worden gehouden met deze kaders. Om de architecten bij dat ontwerp te ondersteunen, worden de beleidskaders geanalyseerd op daarin gestelde maatschappelijke kwaliteitsdoelen en wordt aangegeven met welke Architectuur Principes die doelen kunnen worden gerealiseerd.

Gezamenlijke analyse en beheer van beleidskaders[bewerken]

Om beleid en architectuurafspraken beter op elkaar te laten aansluiten is in 2019 een traject gestart door NORA Beheer en beleidsambtenaren bij het ministerie van BZK. De eerste stap hierbij was een inventarisatie: "Welk beleid is afgelopen jaren gemaakt dat specifiek gericht is op de Digitale Overheid?" en "Zijn de bestaande architectuurafspraken hiermee in lijn?"
In vervolg daarop heeft de NORA Gebruikersraad laten onderzoeken op welke manier nieuwe en recente beleidskaders het beste geanalyseerd en verwerkt kunnen worden in de NORA: Voorstel pilot beleidskaders (PDF, 250 kB)

In de vergadering van 14 november 2019 heeft de NORA Gebruikersraad besloten in eerste instantie drie actuele beleidskaders te analyseren en een voorstel te doen voor het verwerken daarvan in de principes. Deze beleidskaders waren NL_DIGIbeter (versie in pilot was OBDO 2018/2019), NL Digitaal - Data Agenda Overheid Update 2020 en Digitale Basisinfrastructuur. Voor een overzicht van de ontwikkelingen in deze pilot zie:

De pilot is geëvalueerd en de NORA Gebruikersraad heeft op 4 juni 2020 besloten dat halfjaarlijkse bijeenkomsten worden georganiseerd ter analyse van relevante (nieuwe) Beleidskaders en de impact daarvan op NORA Principes, waarbij betrokkenen bij BZK DS deze analyse reviewen.
Dit is verwerkt in NORA Jaarplannen onder het kopje "Gerichte activiteiten voor de NORA Familie".


Op dit moment zijn de volgende beleidskaders reeds geanalyseerd:

NL_DIGIbeter (versie in pilot was OBDO 2018/2019)
NL Digitaal - Data Agenda Overheid Update 2020 (OBDO 21 april 2020)
Digitale Basisinfrastructuur (OBDO 23 april 2019)
Interactiestrategie - Een raamwerk voor denken, samenwerking en actie (onderdeel van NL DIGIbeter)
Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien - Een betere overheid voor burgers en bedrijven (Financiën 20 april 2020)
Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie (BZK september 2019)
Beleidsbrief Regie op Gegevens (dd. 11-07-2019): nadere uitwerking (TK 11 juli 2019)
Overheidsbrede Dienstverlening 2020 - VNG Position Paper Dienstverlening, zie ook Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’
DIO notitie I-overleg november 2018 - eenmalig inloggen (BZK 12 november 2018)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); brief regering oktober 2018 - verhogen informatieveiligheid bij de overheid (TK stuk 26643-574 d.d. 16 oktober 2018)
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Rapport Maak Waar (Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid 18 april 2017)
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 (Digicommissaris RR Dienstverlening 3 november 2015)
Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) (GBBO november 2015)
Visie Betere Dienstverlening Overheid (TK stuk 29362-137-b1 d.d. 6 juni 2008)
Burger Service Code werkschrift (PDF, 675 kB)


En de volgende beleidskaders staan op de rol om in 2022 te worden geanalyseerd:

Overzicht Beleidskaders die als bron gebruikt zijn voor NORA Principes en/of thema's[bewerken]

Er zijn al veel beleidskaders opgenomen in de NORA. Die zijn gebruikt als bron bij het beschrijven van een principe, begrip of thema. Met de relatie Is beinvloed door is de link gelegd tussen zo'n NORA principe, begrip of thema en het beleidskader dat (mede) als bron heeft gediend. Dit is terug te zien in een grafisch overzicht of de onderstaande lijst (met tussen haakjes de specifieke pagina's die er door beïnvloed zijn):

Onderstaande stukken zijn dus ergens in de NORA gebruikt als bron.
Ze zijn echter niet noodzakelijk geheel geanalyseerd om alle daaruit relevante informatie te verwerken in de NORA.

Beleidskaders bij de NORA-dochters van de 4 bestuurslagen[bewerken]