Beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Beleidskaders aan de basis van principes

Bestaand Nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input voor de NORA. In de wiki zijn onderdelen van het beleidskader dan ook te herkennen als specifiek type bron: Beleidskader.
Met name de NORA Basisprincipes komen rechtstreeks voort uit beleidskaders. De basis daarvoor was de Burger Service Code: Burger Service Code werkschrift (PDF, 675 kB)

Gezamenlijke analyse van beleidskaders[bewerken]

Om beleid en architectuurafspraken beter op elkaar aan te laten sluiten is in 2019 een traject gestart door NORA Beheer en beleidsambtenaren bij het ministerie van BZK. De eerste stap hierbij was een inventarisatie: "Welk beleid is afgelopen jaren gemaakt, dat specifiek gericht is op de Digitale Overheid?" en "Zijn de bestaande architectuurafspraken hiermee in lijn?"
In vervolg daarop 2019 heeft de NORA Gebruikersraad laten onderzoeken op welke manier nieuwe en recente beleidskaders het beste geanalyseerd en verwerkt kunnen worden in de NORA: Voorstel pilot beleidskaders (PDF, 250 kB)

In de vergadering van 14 november 2019 heeft de NORA Gebruikersraad besloten in eerste instantie drie actuele beleidskaders te analyseren en een voorstel te doen voor het verwerken daarvan in de principes. Deze beleidskaders zijn:

NL DIGIbeter (OBDO 2018/2019)
NL DIGITAAL - Data Agenda Overheid (PDF, 7,54 MB)
Beleidskader Digitale Basisinfrastructuur (OBDO 23apr19)

Voor een overzicht van de ontwikkelingen in deze pilot zie:

De pilot is geëvalueerd en de NORA Gebruikersraad heeft op 4 juni 2020 besloten dat halfjaarlijkse bijeenkomsten worden georganiseerd ter analyse van relevante (nieuwe) Beleidskaders en de impact daarvan op NORA Principes, waarbij betrokkenen bij BZK DS deze analyse reviewen.
Dit is verwerkt in NORA Jaarplannen onder het kopje "Gerichte activiteiten voor de NORA Familie".

In vervolg op deze geslaagde pilot, zijn inmiddels ook nog de volgende beleidskaders geanalyseerd:

Interactiestrategie - Een raamwerk voor denken, samenwerking en actie (onderdeel van NL Digibeter)
beleidsbrief Regie op Gegevens (TK 11 juli 2019)
Betere én goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) (GBBO november 2015)
Visie Betere Dienstverlening Overheid (TK kst-29362-137-b1 d.d. 6 juni 2008)
Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien - Een betere overheid voor burgers en bedrijven (MinFin 20 april 2020)
→ NL Digibeter Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Overheidsbrede Dienstverlening 2020 - VNG Position Paper Dienstverlening, zie ook Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’

Beleidskaders inventarisatie bij BZK[bewerken]

Eind 2019 hebben beleidsmedewerkers van BZK aangegeven dat de volgende beleidskaders reeds vastgesteld zijn:

Daarnaast zijn diverse stukken in voorbereiding voor vaststelling en daarmee relevant voor architectuur-review en -analyses om impact ervan op de inrichting van de dienstverlening te bepalen:

Overzicht Beleidskaders die als bron gebruikt zijn voor NORA Principes en/of thema's[bewerken]

Er zijn al veel beleidskaders opgenomen in de NORA. Die zijn gebruikt als bron bij het beschrijven van een principe, begrip of thema. Met de relatie Is beinvloed door is de link gelegd tussen zo'n NORA principe, begrip of thema en het beleidskader dat (mede) als bron heeft gediend. Dit is terug te zien in een grafisch overzicht of de onderstaande lijst (met tussen haakjes de specifieke pagina's die er door beïnvloed zijn):

Onderstaande stukken zijn dus ergens in de NORA gebruikt als bron. Ze zijn echter niet geheel geanalyseerd om alle daaruit relevante informatie te verwerken in de NORA.

Beleidskaders bij enkele NORA-dochters[bewerken]