Transparant

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022."Symbool Basisprincipe 6, een vergrootglas"
 
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').

Eigenschappen

IDBP06
StellingAfnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.
BeschrijvingDe dienstverlener geeft afnemers vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens. Het gaat om algemene informatie over de dienst en om informatie over de afnemer zelf. In het bijzonder is het van belang om informatie te verschaffen over de betekenis (semantiek) van gebruikte informatie, over de status van het dienstverleningsproces en over de vraag welke informatie van de afnemer wordt bijgehouden.
RationaleAfnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor is het onontbeerlijk om inzage te hebben in het dienstverleningsproces. Transparantie maakt het bovendien gemakkelijker om zaken te doen met overheidsorganisaties en om de dienstverlening tussen overheidsorganisaties af te stemmen.
ImplicatiesVastgesteld moet worden welke informatie relevant is voor afnemers. Hiervoor wordt betrouwbare informatie vervolgens (duurzaam) beschikbaar gesteld aan degene die inzage wenst. Het betreft bijvoorbeeld:
  • beschrijving van de dienst;
  • leveringsvoorwaarden;
  • welke informatie wordt gebruikt;
  • betekenis van gebruikte informatie;
  • wat de werkwijze is;
  • voortgang van het dienstverleningsproces;
  • hoe resultaten (met name: beslissingen) tot stand zijn gekomen.
VoorbeeldenEigenaren van vastgoedobjecten kunnen na ontvangst van een WOZ-beschikking bij de WOZ-Infodesk van hun gemeente het taxatieverslag inzien. Zij krijgen toegang tot kadastrale gegevens, plattegronden en foto's. Er kan direct worden gereageerd en aangegeven wat er wel of niet klopt in de gegevens. Het resultaat van deze transparantie is dat er minder bezwaarschriften binnenkomen, die ook nog eens beter zijn onderbouwd.
Een burger wil een uitrit van zijn perceel naar de openbare weg. De dienst informeert de aanvrager over de benodigde vergunningen, de offerte voor de herinrichting van dat deel van de openbare weg en de daarbij te verwachten procedures, doorlooptijd en kosten. Na indiening krijgt de burger bericht over de acceptatie van de aanvraag, de verdere procedure, de termijnen en de wijze waarop het procesverloop kan worden gevolgd.
ToepassingsgebiedGeneriek
OnderbouwingDe Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer bepaalt dat het bestuursorgaan kenbaar dient te maken dat voor communicatie de elektronische weg is opengesteld. De Wet Openbaarheid van Bestuur regelt de inzage van bepaalde documenten van de overheid. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer voorziet in een 'landkaart': een website die inzicht geeft in het gebruik van het BSN, en een overzicht biedt van de verschillende gebruikers en van de persoonsgegevens die worden vastgelegd en uitgewisseld met andere gebruikers. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) bepleit vermindering van administratieve lasten, onder andere door een inzichtelijke (tracking & tracing) afhandeling van transacties. 'Transparante werkwijzen' is een van de kwaliteitseisen van de BurgerServiceCode.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
TransparantHeeft bron
TransparantIs beinvloed door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Transparantie WOZ-beschikking (Voorbeeld)Is een voorbeeld vanTransparant
Transparant (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is gerelateerd aanTransparant
Afnemer heeft inzage (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Nauwkeurige dienstbeschrijving (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Ruimtelijke informatie via locatie (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Transparante dienstverlening (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)RealiseertTransparant
Verantwoording dienstlevering mogelijk (Afgeleid principe)RealiseertTransparant