NORA Gebruikersraad/2022-09-13

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 13 september 2022, 15.00-17.00 uur, locatie: HYBRIDE bijeenkomst - fysiek bij ICTU EL 1-02/04 en online via MS Teams.
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecten & stakeholders) .

15.00 Opening en mededelingen[bewerken]

 1. Mede door initiatieven vanuit “Het grote verhaal van NORA” en de GDI-Architectuur, zijn enkele belangrijke pagina’s aangepast, te weten: NORA Familie, Types architecturen in NORA-familie, NORA review, PSA (Project Startarchitectuur) en Bouwstenen.

Actiepunt 2022-09-13/A: NORA Leden: Oproep aan de leden om de NORA Familie te lezen​​

 1. We bedanken Wendy Pragt, die ons afgelopen 3 jaar heeft geholpen als community-manager. Ze vervolgt haar werk bij Gebruiker Centraal en wij gaan de samenwerking met hen versterken. We hebben nu tijdelijke krachten ingehuurd om het vele werk op te pakken, maar we werven op dit moment nog voor de langere termijn.
 2. De ontwikkelingen bij Beleid licht Paul Zeef toe: De visie op digitalisering wordt momenteel uitgewerkt in een werkagenda. In oktober 2022 komt de commissie Digitale Zaken bijeen. Dat overleg zal gaan over de stand van zaken en de vraag hoe nu verder? Waar kunnen we resultaten verwachten in de komende anderhalf jaar?
 3. De stand van zaken nieuwe Vz en plv Vz licht Eric Brouwer toe: Door de recente nieuwe besturing van de GDI en de inrichting van de Architectuurraad GDI, is de samenhang met de NORA en de bestuurlijke aansturing daarvan onderwerp van gesprek geworden. In petit comité wordt dit besproken. Zolang deze bespreking plaatsvindt zal nog geen nieuwe Vz worden gezocht en continueren we de huidige invulling.
 4. Het is van belang de NORA in sync te houden met de Europese tegenhanger van de NORA (EIF/EIRA): beide worden daartoe continu -en tenminste jaarlijks- met elkaar afgestemd.
 5. City Deals licht Youetta de Jager toe: Hoe gaan we verder met het thema AI & Algoritmen en het thema Mobiele apps? Er gebeurt in dit veld enorm veel en dat betekent dat de NORA pagina's die aan dit thema gewijd zijn, inmiddels aan een update toe zijn. Jeroen Dijkgraaf en Ronald Heukers gaan de komende tijd aan de slag en nemen het thema Mobility onder handen. In het samenwerkingsverband City Deals smart cities hebben de nodige ontwikkelingen op het gebied van kennisdeling en community vorming plaats gevonden rond Ethiek en Lokaal meten. Een nieuw en actief lid van de Gebruikersraad stelt zich bij een volgende gelegenheid voor. Hierbij willen we, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, vanuit de Gebruikersraad trekkers uit het veld en hun sparring partners vanuit de Gebruikersraad samenbrengen om de kwaliteit van de inhoud structureel op peil te houden.

Actiepunt 2022-09-13/B: NORA Leden: Oproep aan leden om deel te nemen aan het thema AI en Algoritmen​​ Heb je interesse om te helpen bij actualisatie van thema AI en algoritmen?, stuur dan een bericht naar nora@ictu.nl

15.20 uur Goedkeuring voorstel implicaties van de NAPs[bewerken]

Robert van Wessel bespreekt (PDF, 841 kB) hoe de 89 implicaties van de NORA Architectuur Principes (NAPs), die zijn uitgewerkt door de Werkgroep NORA Architectuur Principes, tot stand zijn gekomen. Er worden drie besluiten gevraagd aan de NORA Gebruikersraad:

1. Om in te stemmen met deze set van 89 generieke implicaties, onder de voorwaarde dat redactionele voorstellen uit de achterban de komende maanden nog worden verwerkt. Deze implicaties worden vervolgens toegevoegd aan de totale set van wijzigingen (Kernwaarden, Kwaliteitsdoelen, NAPs).

Onder het voorbehoud dat implicatie nummer 85 betreffende SAAS/PAAS/IAAS beter wordt geformuleerd, gaat de Gebruikersraad akkoord met de set van principes en implicaties zoals die nu is opgenomen in de NORA.

2. Om deze totale set van wijzigingen, zie RFC Bindende architectuurafspraken 2022, per 1-1-2023 in te laten gaan en dat te laten bekrachtigen door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

De Gebruikersraad is akkoord, met inachtneming van bovenstaande bij punt 1. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de vraag of bij toekomstige wijzigingen dan herhaald bekrachtigd dient te worden door het OBDO, of dat het mandaat voor het beheer van de principes elders wordt belegd. Een ander aandachtspunt is dat het OBDO nu pas voor het eerst een besluit over de NORA voorgelegd zal krijgen, terwijl recent een Architectuurraad GDI is opgericht, waar de relatie met de NORA ook al is gelegd. Daardoor zal het OBDO mogelijk een advies vanuit de Architectuurraad GDI verwachten over deze wijzigingen in de NORA. Het advies is daarom om een pad via de Architectuurraad GDI naar het OBDO te volgen.

3. Om de Werkgroep NORA Architectuur Principes decharge te verlenen voor de werkzaamheden van afgelopen jaren en de opgeleverde resultaten.

Onder dank en met applaus voor de noeste arbeid van afgelopen jaren door alle leden van deze werkgroep en het mooie resultaat dat daarbij is neergezet, heeft de NORA Gebruikersraad decharge verleend !
In overleg met NORA Beheer zal de kennis vanuit deze werkgroep nog worden geborgd voor het verwerken van de redactionele voorstellen vanuit de achterban van de NORA Gebruikersraad. Ook zal -als onderdeel van te maken afspraken in het Familieberaad- worden gezocht naar een vorm van structureel beheer van al deze belangrijke wiki-pagina's.
In de discussie over de borging wordt de vraag gesteld welke mate van sturing op PToLU we willen bereiken. De suggestie is om aan te haken bij het Integraal Afwegingskader (IAK) van de Overheid.
Daarnaast ligt nog steeds de vraag voor hoe de overerving naar de dochters verloopt en hoe met afwijkingen wordt omgegaan. Afwijkingen worden immers voor slechts een bepaalde termijn. Helder is dat we zoveel als mogelijk gebruik zullen maken van bestaande besturingslijnen. De impact-analyses van de overerving zullen in de komende bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad op 15 november 2022 worden besproken.
De komende maanden wordt een handreiking gemaakt voor de familieleden, waarin we ingaan op het verwerken en borgen van de resultaten van deze grote wijziging. Daarbij zal ook worden ingegaan op het verbinden van thema's aan de principes en implicaties. Bij die handreiking denken we aan een uitgebreide presentatie, niet alleen voor werkgroepen, maar ook in het algemeen.

15.45 uur Goedkeuring afstemming GA principes en NORA[bewerken]

Bureau MIDO en de architectuurwerkgroepen zijn bezig om wat in de GDI-Architectuur wordt ontwikkeld, breder toe te passen. Zo zijn al vele begrippen toegevoegd (in de NORA is het aantal begrippen inmiddels verdubbeld) en zijn zes principes uitgewerkt die richtinggevend zijn voor de GDI.
Tom Peelen licht kort toe hoe afgelopen maanden de principes van de GDI-Architectuur zijn vergeleken met de NORA principes en tot welke inzichten dat heeft geleid. Hij laat daarbij de sandbox omgeving zien waarin de Basisprincipes van GA zijn opgenomen. Deze zullen binnenkort gepubliceerd worden via de hoofdpagina van de GDI-Architectuur op NORA Online: GDI-Architectuur (GA)
Zie ook het overzicht met GA-principes en Toelichting op de relatie tussen principes van de GDI-Architectuur en van de NORA.

De Gebruikersraad is hiermee akkoord gegaan.
NB. Het gaat hierbij niet om goedkeuring van de GA principes, maar om akkoord met de resultaten van de afstemming van de principes van de GDI-Architectuur met de principes van de NORA en de publicatie daarvan in de NORA.

15.55 uur Goedkeuring Voortgang Jaarplan 2022[bewerken]

Eric Brouwer geeft een status up-date van het Jaarplan 2022 en verzoekt de Gebruikersraad akkoord te gaan met de laatste prioriteringen en bijbehorende budget-verschuivingen. Zie de herprioritering van het NORA jaarplan (PDF, 175 kB) Een belangrijk aspect is dat meer -en bijna volledige- aandacht is voor de actualisatie van de principes en de afstemming met de GDI-Architectuur en dat we vanaf volgend jaar meer gebruikers willen betrekken in het dagelijkse beheer de NORA en de communicatie daarover.

De Gebruikersraad gaat akkoord met deze bijstellingen van het jaarplan 2022.

15.15 uur Beheer van standaarden in de NORA door BFS[bewerken]

Hans Laagland (Bureau Forum Standaardisatie, BFS) neemt ons mee (PDF, 652 kB) in de ontwikkeling hoe het Forum Standaardisatie in samenwerking met de NORA de registraties van standaarden (Lijsten Open Standaarden) wil beheren, publiceren en beschikbaar stellen voor hergebruik via linked open data (op basis van een SPARQL endpoint die momenteel wordt gerealiseerd). Bureau Forum Standaardisatie en NORA hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Twee partijen hebben uitgesproken hiermee te willen experimenteren.

Bureau Forum Standaardisatie is geïnteresseerd te vernemen welke behoefte de familieleden hebben voor hergebruik van deze registraties van standaarden. Actiepunt 2022-09-13/C: NORA Leden: Oproep aan de leden inzake behoefte aan hergebruik van registraties van standaarden​​ Je kunt je aanmelden bij hans.laagland@forumstandaardisatie.nl. Vanuit de VERA en ROSA is inmiddels interesse om hieraan deel te nemen.

16.25 uur Verslag, Actiepunten en Voorraadagenda[bewerken]

Het verslag van de vorige bijeenkomst ligt ter goedkeuring voor.
Thema's voor de NORA Gebruikersraad staan op de voorraadagenda.
Beide onderwerpen worden besproken in een volgend overleg.

Ook voor bespreking van onderstaande actiepunten in deze bijeenkomst geen tijd meer ingeruimd. Vanuit NORA Beheer is daarom een actualisatie gegeven, die een volgende keer besproken kan worden:
Actiepunt 2022-04-05/D: NORA BeheerNORA Beheer maakt afspraken met betrokkenen​​
Actiepunt 2022-06-07/A: NORA Beheer: Opvolging van het advies inzake thema's begeleiden​​
Actiepunt 2022-06-07/B: Leden van de GR: Oproep om collega's uit de achterban deel laten nemen in de doorontwikkeling van GDI​​
Actiepunt 2022-06-07/C: Leden van de GR: Aanvullen begrippen vanuit de eigen achterban​​
Actiepunt 2022-06-07/D: Tom Peelen: Toelichting op de afstemming van principes​​
Actiepunt 2022-04-05/A: Ellen van der Steen (ZgW), Douwe Pieter van den Bos (JenV), Joost Bekel (DNB), Nadeem Taverne (EZK), Eric Nijenhuis (UWV) i.s.m. NORA Beheer: Beleidskader digitalisering analyseren en dat in de NORA opnemen​​

ID Actiehouder Actiepunt Deadline Voortgang Updates
2022-06-07/C Leden van de GR Aanvullen begrippen vanuit de eigen achterban
Vanuit NORA Beheer is een mailing uitgestuurd aan de leden van de NORA Gebruikersraad om de architectuur-begrippen in het Begrippenkader aan te (laten) vullen vanuit hun eigen achterban. Er zijn reeds 3 reacties daarop ontvangen en we verwachten er nog zeker 15 ...
2022-11-15 bezig 3
2022-09-13/C NORA Leden Oproep aan de leden inzake behoefte aan hergebruik van registraties van standaarden
Bureau Forum Standaardisatie is geïnteresseerd te vernemen welke behoefte de familieleden hebben voor hergebruik van deze registraties van standaarden. Je kunt je aanmelden bij hans.laagland@forumstandaardisatie.nl
2022-12-31 bezig 2
2022-06-07/D Tom Peelen Toelichting op de afstemming van principes
Dit is afgerond via het agendapunt op 13 september 2022.
2022-09-13 voltooid 2
2022-04-05/D NORA Beheer NORA Beheer maakt afspraken met betrokkenen
Op 22 juli is gesproken met een vertegenwoordiging van de PETRA. En inmiddels wordt ook een afspraak gemaakt met Renzo Wouters van de Astra. Bij welke familieleden mogen we binnenkort langs komen?
2022-12-31 bezig 4
2022-04-05/A Ellen van der Steen (ZgW), Douwe Pieter van den Bos (JenV), Joost Bekel (DNB), Nadeem Taverne (EZK), Eric Nijenhuis (UWV) i.s.m. NORA Beheer Beleidskader digitalisering analyseren en dat in de NORA opnemen
Het beleidskader is geanalyseerd en van commentaar voorzien, zie Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering.
2022-09-13 voltooid 3
2022-06-07/A NORA Beheer Opvolging van het advies inzake thema's begeleiden
Gezien de vele lopende werkzaamheden wordt vanuit NORA Beheer tijdelijk minder prioteit gegeven aan het reeds op 6 april 2021 goedgekeurde implementatieplan (PDF, 317 kB).
2022-12-31 bezig 3
2022-09-13/A NORA Leden Oproep aan de leden om de NORA Familie te lezen
Oproep aan de leden om vooral 15 minuten de tijd te nemen om de NORA Familie te lezen. Heb je daarna vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar nora@ictu.nl
2022-12-31 bezig 2
2022-06-07/B Leden van de GR Oproep om collega's uit de achterban deel laten nemen in de doorontwikkeling van GDI
Er zijn recent geen aanmeldingen meer binnengekomen bij het Bureau Programmeringsraad GDI, zodat dit actiepunt als afgerond kan worden beschouwd.
2022-09-13 voltooid 2
2022-09-13/B NORA Leden Oproep aan leden om deel te nemen aan het thema AI en Algoritmen
Oproep aan de leden om deel te nemen aan het thema AI en Algoritmen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar nora@ictu.nl
2022-12-31 bezig 2

Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie de tabel: Actiepunten

Vanaf 16.30 uur NORA Familieberaad[bewerken]

Het gaat over de vraag wie wij als NORA Familie zijn en wat we met elkaar willen bereiken en wat we feitelijk doen?
Hoe verstevigen we onze boom, het bos en het eco-systeem?
Met andere woorden: Hoe willen en kunnen we onze samenwerking, zowel binnen de NORA Gebruikersraad als daarbuiten, optimaal maken? Op welke punten willen we focus aanbrengen en verbeteren?
Zie ook wat -naast onze binding als vakmensen- onze onderliggende kernwaarden zijn als NORA Familie.
Daarbij komen natuurlijk ook vragen aan de orde als: Hoe formeel zijn we nu verbonden met MIDO en OBDO ? En wie mist aan tafel?
We hebben een paar zaken voorbereid, waardoor we met z’n allen interactief aan de antwoorden kunnen werken. Dat zal niet allemaal in 1 uur tijd lukken, maar het gaat om onze verbinding, niet alleen nu maar de komende jaren.

Marieke Vos neemt ons hierbij mee in een workshop om de NORA Familie te versterken en die vandaag begint en in volgende NORA bijeenkomsten wordt vervolgd.
De opgave is om een doos te maken (met dus 6 vlakken) en die te voorzien van uitspraken:
1. Op de bovenzijde – ZIJN: Wie ben jij in de NORA familie? Waar sta je in het familieportret? Waar wil je staan?
2. Op de onderzijde – GEVOEL: Wat ervaar je? Hoe voel je je als lid van de NORA familie? Wat wil je voelen?

De uitspraken van de deelnemers zijn in groepjes besproken.
De online groepen geven een beeld van waar ze toe zijn gekomen:

 • Interesse tonen en vragen stellen werkt verbindend;
 • Meteen naar de inhoud gegaan: ‘ik heb een familieportret’;
 • Het gaat om ordenen, structureren, een diverse samenstelling met verschillende dwarsdoorsneden maken;
 • Boven, op het niveau van zijn: verbinding, het gaat erom elkaar te begrijpen, taal en protocol, en ‘Groeten uit NORA’, in contact met elkaar zijn, samenhang (samen komen), kortcyclisch (elkaar vaak zien), tweerichtingsverkeer;
 • Onder, op het niveau van voelen: deel van het geheel zijn.

Dan volgen de groepen die fysiek aanwezig zijn:

 • Eenheid in verscheidenheid, franchise/ familiebedrijf, zelfstandig en verbonden (gelijkwaardig onderdeel);
 • Om familie kun je niet heen (gevoel): kritiek op elkaar kunnen geven en vertrouwen hebben in elkaar;
 • We doen het voor de architecten, de familie is breder dan de groep die hier zit;
 • We zijn deel van het systeem van geïntegreerde kennis, delen van inzicht, vertrouwen;
 • Werken aan de “De wendbare overheid”.

De overige 4 zijden komen een volgende sessie aan bod. Ze gaan over de weg waarlangs je het ZIJN en GEVOEL kunt gaan realiseren.

Om 17.00 uur hebben we de digitale NORA bijeenkomst afgesloten en hebben de fysieke NORA bijeenkomst voortgezet onder genot van een hapje en drankje.