NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteld
Toelichting: De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is ontwikkeld in 2005 en is in 2009 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. Sindsdien wordt deze met regelmaat aangevuld en geactualiseerd.

Doel

Het doel van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is het mogelijk maken en verbeteren van digitale dienstverlening in de publieke sector. Mogelijk maken hangt samen met het begrip interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving: digitale diensten zijn alleen mogelijk als individuele systemen en organisaties met elkaar kunnen samenwerken en relevante gegevens uit kunnen wisselen. Het verbeteren van de dienstverlening gaat uiteraard over de kwaliteit van opgeleverde en doorontwikkelde diensten, maar ook over een kosten-effectieve totstandkoming: hergebruik en bij elkaar leggen van kennis zorgt dat we met hetzelfde overheidsbudget een hogere kwaliteit van dienstverlening kunnen bereiken.

Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is de bereidheid van alle betrokken organisaties om binnen een gedeeld kader samen te werken. Door vanuit iedere organisatie de eigen dienstverlening binnen dit zelfde kader te ontwikkelen, ontstaat samenhang in de dienstverlening van de overheid als geheel. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt een invulling van dit kader.

Principes als kern van een kenniscommunity van architecten

De kern van het kader zijn de Principes van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, een serie richtinggevende uitspraken die helpen om keuzes te maken die leiden tot samenhangende en goede publieke dienstverlening. De missie van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer en Doorontwikkeling is om de toepassing van de principes in de praktijk te bevorderen.

Praktisch gezien betekent dat voor de principes dat ze:

  • Bekend moeten zijn bij architecten in de verschillende domeinen en organisaties
  • Begrijpelijk moeten zijn voor architecten en hun opdrachtgevers: bestuurders, adviseurs, projectleiders en beleidsmedewerkers
  • Genoeg bij de praktijk aan moeten sluiten om ze daadwerkelijk toe te passen
  • Zo positief mogelijk ontvangen moeten worden, als een hulp in plaats van set met opgelegde regeltjes

De heroriëntatie van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als kenniscommunity van architecten probeert die voorwaarden te scheppen: regelmatig contact en interactie geeft een korte feedbackloop tussen praktijk en principes en vergroot zo de meerwaarde die architecten ervaren.

Eigenaar en Opdrachtgever

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is en wordt -namens alle Nederlandse overheidsorganisaties- ontwikkeld, beheerd en verspreid onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Secretariaat van NORA is belegd bij ICTU.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja