Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Het thema GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is op 4 april 2019 opgeleverd als 1.0 versie, de eerste publieke versie. Het is de verzameling van kennis uit de Expertgroep Gegevensmanagement. Dit is geen eindversie of afgerond kader voor de publieke sector. De Expertgroep waardeert het als mensen hun feedback geven over de teksten zoals die er nu liggen, de structuur en de samenhang. Dat kan in de wiki (zie Help/Bewerken en Help/Reageren, of met een mailtje aan nora@ictu.nl.

Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Wat is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.?

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is een brede term en afhankelijk van je perspectief kun je het op verschillende manieren definiëren. Binnen de context van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn we tot de volgende werkdefinitie gekomen: GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. betreft het integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. zowel op strategisch tactisch als operationeel niveauop alle niveaus van bestuurlijk tot aan de uitvoering zijn verantwoordelijkheden rondom gegevensmanagement te vinden. Visie en beleid worden uitgewerkt in architectuur en processen en leiden tot verwerking van gegevens. met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. te realiseren.

Oftewel: alles wat er nodig is om medewerkers en systemen te voeden met de juiste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd om hun werk te doen. Dat werk is in de meeste gevallen het leveren van diensten of producten aan burgers en bedrijven. Omdat ze er zelf om gevraagd hebben (subsidies, vergunningen et cetera) of in het belang van anderen (belastingheffing, inspecties et cetera). GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. staat dus in dienst van je primaire proces, binnen je eigen organisatie, maar zeker ook in ketens, domeinen en samenwerkingsverbanden.

Gegevensmanagement (begrip)
Begrippenkader gegevensmanagement

Waarom is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. van belang?

Doordat we steeds meer werken met gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die buiten onze eigen organisatie of organisatieonderdeel zijn verzameld, is gegevensmanagement steeds belangrijker geworden. Weet je als organisatie wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft, waar het wel en niet voor hergebruikt mag worden? En zo nee, hoe kunnen de (potentiële) gebruikers van die data daar dan achter komen?


Direct aan de slag

Direct naar inhoud thema:

Leeswijzer en volledige inhoud

Grondslagen gegevensmanagement:

Werkdefinitie gegevensmanagement
Begrippenkader gegevensmanagement
Principes van gegevensmanagement
Het doel van gegevensmanagement

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. organiseren in organisatie/keten:

Besturing en governance gegevensmanagement
Visie gegevensmanagement opstellen
Rollen binnen gegevensmanagement
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Wil je bijdragen (zelf input inbrengen, meelezen, etc.) leveren? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via nora@ictu.nl. Ook kun je de discussieversies op de wiki pagina's bewerken of een opmerking op de overlegpagina plaatsen. Bijeenkomsten expertgroep en bredere sessie thema (van nieuw naar oud):

Op 4 april 2019 maakten we in het symposium Samen het gegevenslandschap Harmoniseren een eerste stap in het in kaart brengen van de community van dit onderwerp. De resultaten hiervan (bestaande initiatieven, kennisbehoefte en kennisaanbod in een overzicht) zullen we hier presenteren. Help ons om de visualisatie verder in te vullen:

Bestaand initiatief aanmelden
jezelf plotten op het gegevenslandschap
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links en netwerken:

Platform Linked Data Nederland
Kennisplatform Big Data
Nederlands profiel voor gegevenscatalogi
Ideeënmarkt informatiemodellering en gegevensuitwisseling
Workshop Nederlands Profiel voor Gegevenscatalogi (PLDN)
Data Agenda Overheid

Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:

Expertgroep Gegevensmanagement

Contactpersoon: Wim Stolk, info@stolkinformatiemanagement.nl

Contact.png