Expertgroep gegevensmanagement januari 2024

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Gegevensmanagement op donderdag 25 januari 2024, 10.00-12:30 uur, locatie: digitaal via Teams.
Doel: Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement
Doelgroep: Leden en aspirant-leden van de expertgroep
Contactpersoon: Radboud van der Linden .Basisagenda:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Verslag vorige keer
 3. Stand van zaken CDO Rijk
 4. Metadata
 5. Semantiek
 6. Gegevenskwaliteitsraamwerk
 7. MIM
 8. Gegevensmodellering
 9. Principes
 10. Eisen aan een Framework voor Datamanagement
 11. W.V.T.T.K.

Welkom en mededelingen[bewerken]

Judith geeft aan dat ze geen agenda heeft ontvangen. Zij moet nog toegevoegd worden aan de maillijst voor het versturen van de agenda.

Verslag vorige keer[bewerken]

Het verslag van de vorige keer staat nog niet op de website, maar is wel rondgestuurd. We bespreken de actiepunten en wijzigen die:

Actiehouder Onderwerp actie Beschrijving Status vorige keer Huidige status
Boyke Metadata Organiseren van een tweede brainstorm, nu met de insteek HOE we dit kunnen gaan oppakken. Actie blijft staan aangezien Boyke er niet was en geen update is ontvangen. Pas in november ’23 voldoende aanmeldingen; echter toen vergelijkbare sessie door Danny Greefhorst. Tweede bijeenkomst is nu in januari belegd; onderwerp concrete activiteiten benoemen voor een aanpak. Combi van trajecten Boyke en Danny.Eric denkt mee over de voorbereiding van de januari-sessie. Aandachtspunt: hoe vind samenwerking op dit onderwerp plaats Eric, Boyke en Danny bereiden de sessie voor op 1 februari. Nadruk zal liggen op kennisdeling. RWS en RVO komen hun best practices delen. Wim vraagt zich af of Jaap Haenen betrokken is, vanuit zijn rol bij de Werkgroep Metagegevens. Jasper vraagt zich af of we de best practices ook gaan ontsluiten voor een breder publiek. Boyke geeft aan dat dit later gebeurt.
Merijn en Radboud CDO Afstemmen hoe de inhoud van de nota CDO en NORA bij elkaar te brengen. Actie blijft staan aangezien Merijn en Radboud afwezig zijn en geen update is ontvangen. Arjen heeft contact gelegd met Reindert Gerding van Forum Standaardisatie en werkt daar nu mee samen. Radboud vraagt bij Wim na wat hiervoor nog nodig is. Wim geeft terugkoppeling over de stand van zaken bij het CDO. Er komt een heidag met focus op het Federatief Datastelsel Hij geeft mee dat de expertgroep op dit moment geen aansluiting heeft bij de CDO-raad. De expertgroep is nu niet in positie om de CDO-raad van expertise te voorzien.
Arjen Semantiek Contact leggen met Reindert Gerding van Forum Standaardisatie die met iets vergelijkbaars bezig is. Deze actie is afgerond. Reindert is uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst over het NSV.
Radboud Principes Ervaring van Jeroen Cuppens van provincie Gelderland met dataprincipes op basis van de nieuwe NORA inschakelen. Radboud zal contact opnemen, vraagt of Jeroen dit wil komen presenteren. Onbekend, Radboud is afwezig.
Allen MeetUp Data Allen bekijken de nieuwe versie van het Miro-bord Kaart van Data Nederland en geven in de brainstorm (of eerder) aan waar kansen liggen in een vervolg. Volgende vergadering op de agenda.
Marieke Samenwerking Samenwerking met Programma Grip op Informatie borgen Marieke zoekt contactpersoon, John zal daadwerkelijke connectie leggen. Nog niet de juiste persoon gevonden, Jasper zal Marieke helpen bij die zoektocht
Wim Informatielaag Verder brengen integrale visie op en acties voor Semantiek, Informatiemodellering en het zicht hebben op de authentieke bron van elke gegeven en de datasets waar die gegevens worden hergebruikt. Vervolgoverleg met geïnteresseerden is gehouden. Vervolg wordt ingepland in februari
Arjen Kaart van Data Nederland Kijken of we een EGGM-jaarplan kunnen ontlenen aan de items die op de Kaart van Data-Nederland staan Nog geen acties op ondernomen. Arjen pakt dit verder op.

Stand van zaken CDO Rijk[bewerken]

Wim ligt toe dat het profiel en de toelichting in de nota zijn afgerond. Deze worden nu langs de andere CxO rollen gelegd. De CDO-raad krijgt de positie als vooroverleg voor de CIO-raad. Deze aanpassingen worden in februari besproken in de CIO-raad, zodat in maart een addendum komt op het CIO-besluit voor de in werking treding. Planning is om in Q3 het CIO-besluit voor te leggen aan de ministerraad samen met andere CxO rollen.

Wim geeft aan dat de lijn niet is veranderd. CDO is kaderstelling voor gegevens, informatie en algoritmes. Informatiehuishouding ligt bij de CIO en de gegevenshuishouding bij de CDO. Daarbij zou de expertgroep advies kunnen geven over bijvoorbeeld gegevenskwaliteit aan de CDO-raad. Eric ziet dat er veel nieuwe thema’s bijkomen met de andere CxO rollen en dat er meer behoefte is aan verbinding. Wim ziet dat ook en geeft ook aan dat architectuur ook een bredere positie krijgt binnen de CxO’s.

Petra geeft aan dat ze samenhang zou willen zien tussen alle verschillende overleggen en gremia. Hoe verloopt de besluitvorming nu precies? Wim antwoordt dat de datagovernance op dit moment niet op orde is. Er zijn nog veel verschillende lijnen om te volgen.

Ingelast: behoefte aan een vaste voorzitter expertgroep[bewerken]

Wim geeft mee dat de expertgroep op dit moment geen aansluiting heeft bij de CDO-raad. De expertgroep is nu niet in positie om de CDO-raad van expertise te voorzien, mede omdat er geen vaste voorzitter is die namens de expertgroep kan spreken en deelnemen aan overleg.

Ook andere leden hebben een behoefte aan een vaste voorzitter, die acties najaagt en ze niet laat voortslepen. Vanuit NORA wordt aangegeven dat de voorzitter vanuit de groep zelf zou moeten komen. Dat past ook beter. Eric geeft ook aan dat het werk bij de expertgroep je zou moeten helpen in je eigen werk. Petra onderschrijft dat, maar geeft ook aan dat er zoveel acties op het Miro bord staan dat het lastig is om te bepalen waar we moeten beginnen. Meerdere leden geven aan behoefte te hebben aan een duidelijke prioritering van werkzaamheden.

Arjen Santema geeft daarop aan voorzitter te willen worden voor een periode van 1,5 jaar. De aanwezige leden zijn daar blij mee, wie niet aanwezig was kan uiteraard nog bezwaar maken. Arjen plant een intake in met NORA Beheer om afspraken te maken en zal, als er geen bezwaren zijn, vanaf de volgende vergadering de nieuwe rol op zich nemen.

Metadata[bewerken]

Reeds besproken bij actiepunten

Semantiek (Eric Brouwer, Arjen Santema)[bewerken]

Eric geeft aan dat er veel verschillende perspectieven samenkomen. Vanuit begrippen, semantiek en gegevensmanagement. André ligt nog toe dat er nu en proef wordt gedaan met de Standaard voor het Beschrijven van Begrippen. Arjen verwacht dat in het eerste kwartaal een 1.0 versie zal liggen na het verwerken van de feedback uit de consultatie. Dan wordt de standaard ook voorgelegd aan de Forum Standaardisatie om toe te voegen aan de ‘pas toe of leg uit’ lijst. Eric voegt nog toe dat er ook formats ontwikkeld moeten worden om begrippen mee te vullen, om de conformiteit van de begrippen zoveel mogelijk te borgen.

Principes (Jasper en Merijn)[bewerken]

Gaan we als EGGM nieuwe principes bedenken of gaan we als EGGM de NORA-principes toepassen en daar waar we aanvulling behoeven dat aan de NORA voorleggen voor uitbreiding/aanpassingsvoorstel. De voorkeur wordt uitgesproken voor toepassing NORA (en, als we dat zo ervaren, benodigde aanpassingsvoorstel richting NORA te doen; niet zelf ook nog nieuwe principes bedenken).

Jasper geeft aan dat er nog geen acties op zijn ondernomen. Zal Arjen meenemen in het vervolg.

Gegevenskwaliteitsraamwerk[bewerken]

André geeft een update over het toepassen van het raamwerk gegevenskwaliteit op basisregistraties. Danny helpt bij het toepassen ervan. André verwacht dat er wel wat feedback zal komen. Het toepassen van het raamwerk blijkt in de praktijk nog best lastig. Deze feedback kan in Q2 worden verwacht.

MIM (Dick Krijtenburg)[bewerken]

Dick is niet aanwezig. Wel wordt kort toegelicht dat de consultatie voor MIM 2.0 is afgerond. Na verwerking van de feedback wordt een versie 1.2 opgeleverd.

Gegevensmodellering (Bas Wernsen)[bewerken]

Bas is niet aanwezig, dus het punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Dit is onze integrale visie op en acties voor Semantiek, Informatiemodellering, het zicht hebben op de authentieke bron van elke gegeven en de datasets waar die gegevens worden hergebruikt. Is de uitwerking vanuit J&V o.l.v. Ronald Damhof voor de vier beleidsterreinen CDO, te starten met het gegevensdelingsbeleid en het gegevenstyperingsbeleid. Model was vorig overleg nog niet beschikbaar, nu wel of staat er een andere datum gepland? Komt ook aan de orde bij de uitwerking van de Kaart van Data-Nederland.

Overheidsinformatiemodel (Jasper)[bewerken]

Vanuit het NA is een overheidsinformatiemodel opgeleverd. Dit is geen formele standaard. Het lijkt goed te onderzoeken wat de samenhang ervan is met de uitwerking van de Informatielaag en zo nodig het model te propageren via de het NORA thema Duurzame Toegankelijkheid. Bespreken wat we hier mee willen doen en wat we willen oppakken?

Jasper ligt kort het model toe. Doel is om het gesprek tussen de informatie- en gegevenswereld op gang te brengen. Het model is dus bedoeld als een gespreksstuk en is niet ‘de waarheid’. Het is dus by design generiek. Eric ziet in de praktijk een dilemma om de werelden van ‘archief’ en ‘niet-archief’ samen te brengen. Het zou daarom interessant zijn om het model te plotten op het grotere plaatje van het NSV die is opgesteld door Arjen en Eric. Past het in het grotere geheel?

Petra geeft aan gecharmeerd te zijn van het model, vanwege de uitlegbaarheid ervan. De eenvoud kan handig zijn om bepaalde zaken uit te leggen aan beslissers.

Kaart van Data Nederland[bewerken]

Staat op het Miro-bord.

 1. W.V.T.T.K.
 • Marieke geeft aan dat het komende NORA Open Huis van de Architectuur op 5 maart is en gaat over Metadata, met inhoudelijke inbreng van Arjen, André, Danny en Marco Aarts.
 • Volgende vergadering is Arjen voorzitter en is Boyke notulist.