Begrippenkader

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Begrip als element in het kennismodel

Dit begrippenkader betreft de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-begrippen die we gebruiken om op uniforme wijze de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de Nederlandse overheid te beschrijven. Overeenstemming over de betekenis van deze begrippen is van belang, omdat zij de betekenis en reikwijdte van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bepalen. Tenzij anders aangegeven (middels “niet vastgesteld”), zijn de definities van deze begrippen normatief. Dochter-architecturen worden dan ook opgeroepen deze definities over te nemen en eventuele toevoegingen in te dienen. Het begrippenkader van verschillende dochters is te vinden onderaan deze pagina.

In het Kennismodel NORA is op hoofdlijnen aangegeven welke relaties zijn onderkend tussen de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-begrippen van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De Basiselementen zijn daarin herkenbaar.

NB: De betekenis van begrippen die gebruikt worden in de processen en diensten van de overheid, zijn te vinden in de verschillende gegevenswoordenboeken.

Begrippen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

 • Afnemer: De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Afspraak (begrip): Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden. ()
 • Architectuur: Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Architectuurprincipe (begrip): Een stelling over een gewenste, generieke, kwalitatieve eigenschap waar architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. invulling aan moet geven in de publieke sector. ()
 • Architectuurproducten: Normatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van een organisatie/domein schetsen. ()
 • Authenticatie: Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Authenticiteit: Een kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Authentiek gegeven: In een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. opgenomen gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Autorisatie: Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Baseline: Een gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Basisgegeven: Een in een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. opgenomen gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Basisregistratie: Een bij wet als basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. aangemerkte registratie. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Beheerst (begrip gegevensmanagement): ()
 • Beschikbaarheid (begrip gegevensmanagement): ()
 • Betrouwbaarheid: De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.. De betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Bouwsteen (Begrip): Voorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Bronregistratie: De plaats waar een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat of document voor de eerste keer is vastgelegd (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Cloud computing (begrip): Cloud computingCloud computing is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, handige, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met een minimale beheersinspanning of interactie met de serviceprovider. is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, handige, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met een minimale beheersinspanning of interactie met de serviceprovider. ()
 • Conceptueel informatiemodel: Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). (MIM 1.0 paragraaf 1.5)
 • Cyclisch proces (Begrip): Een proces met een vast en regelmatig terugkerend patroon. (Nog niet vastgesteld)
 • Dienst: Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers)), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Dienstverlener: De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Doelarchitectuur: Beschrijving van de gewenste situatie in architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. ("Ist"-situatie). ()
 • Doelbinding: Het principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • EIF: The European Interoperability Framework (EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. (Europese Commissie, Communication (COM(2017)134))
 • Enterprise-architectuur: Architectuur die de huidige en toekomstige organisatiehuishouding en het transformatiepad daartussen beschrijft (“van Ist naar Soll”). (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Fysiek of technisch gegevens- of datamodel: Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). (MIM 1.0 paragraaf 1.5)
 • GIS: Een Geografisch InformatieSysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. ()
 • Gebruiker: Iedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Gegeven: Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Gegevens (begrip gegevensmanagement): ()
 • Gegevensbeschrijving: Ook wel 'metagegeven': beschrijving van de inhoud van een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. ()
 • Gegevensmanagement (begrip): Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheid te realiseren. (Expertgroep Gegevensmanagement)
 • Gemeenschappelijk gegevensgebruik: Gegevens worden in beginsel slechts eenmalig verzameld en vervolgens meervoudig bij uitvoering van verschillende wetten gebruikt. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Generieke functie (begrip): Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren van hun taken. ()
 • Geo-informatie: Alle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Gerede twijfel: Er is sprake van gerede twijfel bij een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. over de juistheid van een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat als er voldaan wordt aan de volgende criteria:
 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kent de definitie van dit (authentiek) gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. moet weten wat de definitie van een gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. (niet vastgesteld)
 • Gewenste kwaliteit (begrip gegevensmanagement): alle aspecten van gegevens die voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat dat slechts indicatief is als de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. dat wenst. (Expertgroep Gegevensmanagement)
 • Gezamenlijk gegevensgebruik: Gegevens worden in beginsel slechts eenmalig verzameld en vervolgens meervoudig bij de uitvoering van verschillende wetten gebruikt. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • IAM (begrip): Identity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. (Expertgroep_Digitale_identificatie_en_authenticatie)
 • Identificatie: Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • In control statement: Een verklaring dat de hoogste leiding ‘in control’ is. ‘In Control’ kan gedefinieerd worden als ‘de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een effectieve en efficiënte realisatie van strategische en operationele doelstellingen alsmede het hierover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. In het statement wordt verwezen naar een set van normen waaraan de mate van beheersing getoetst is. Tevens zijn in het statement de aangetroffen tekortkomingen ten aanzien van de beheersing en de in de processen opgenomen internal controls, de oorzaken ervan en de voorgenomen maatregelen om de knelpunten op te lossen, opgenomen.

Oorspronkelijke bron: Drs. A.J.G. Driessen RO CIA en drs. R. Kamstra, "Grip op bedrijfsprocessen met het ‘In Control Statement’" (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2.0)

 • Informatie: Betekenisvolle gegevens. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Informatie-object: Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. Bijvoorbeeld: document, databasegegeven, emailbericht (met bijlagen), (zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden) dossier, internetsite (of een deel ervan),foto/afbeelding, geluidopname, wiki, blog enz. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Informatiebeveiliging: Het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Informatiebeveiligingsbeleid: Het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. (Nog niet vastgesteld)
 • Informatiehuishouding: Het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Informatiesysteem: Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Integraal (begrip gegevensmanagement): ()
 • Interoperabiliteit: Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Kanaal: Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Klantbeeld: Een overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Knooppunt: een voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Landelijke gegevens: Die gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Leveringsvoorwaarden: De op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Logisch informatie- of gegevensmodel: Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). (MIM 1.0 paragraaf 1.5)
 • Lokale gegevens: Die gegevens die binnen één overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. gebruikt en beheerd worden. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Metagegevens (Begrip): Gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. ()
 • Model van begrippen: Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). (MIM 1.0 paragraaf 1.5)
 • NORA: Nederlandse Overheid Referentie Architectuur ()
 • NORA-conformiteit: De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • NORA-principe: Een kenmerk waaraan een dienst (geleverd door de overheid) geacht wordt te voldoen, om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving van die dienst te vergroten. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Onweerlegbaarheid: Begrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Op strategisch tactisch en operationeel niveau (begrip gegevensmanagement): ()
 • Organisatie (begrip gegevensmanagement): ()
 • Overheidsorganisatie: NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • PDCA-cyclus: Plan-Do-check-Act-cyclus, een regelkringprincipe voor procesbesturing (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Processpecifieke gegevens: Gegevens die zelfs binnen een organisatie niet gedeeld worden en alleen voor dat ene proces gebruikt worden. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Publicatiedatum: Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kennismodel)
 • Publieke taak: Een taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de behartiging van een publiek of algemeen belang. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Redactionele wijzigingsdatum: Datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kennismodel)
 • Registraties: Dit zijn systematische en meestal in een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. ()
 • Sectorale gegevens: Gegevens die binnen een bepaald domein van de overheid voor meerdere organisaties relevant zijn en die ook binnen zo'n domein voor meerdere organisaties op één plek beheerd worden. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Semantiek (Begrip): Leer van de betekenis van woorden en woordgroepen (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Service-register: Register waar overheidsorganisaties hun diensten registreren en diensten van anderen kunnen terugvinden (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Solution-architectuur: Beschrijving van de gewenste oplossing van een specifiek probleem, of het eindresultaat van een project. ()
 • Standaard (Begrip): Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Standaard (begrip): Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden. ()
 • Stelsel: Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken en voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren. ()
 • Stelsel van Basisregistraties (Begrip): Het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik. (Stelselarchitectuur van het Heden)
 • Toegankelijkheid: Houdt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Toepassingsgebied: De omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening ()
 • Transparantie: Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Vertrouwelijkheid: De eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Verwerken (begrip gegevensmanagement): ()
 • Verwijsindex: Een overzicht waarin vermeld staat in welke andere bronnen welke soort gegevens over deze persoon of deze zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden te vinden zijn. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Viewpoints: Dwarsdoorsnede van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur voor een specifiek publiek of doel. Een viewpoint bestaat uit een selectie van elementen en relaties tussen elementen. Een viewpoint het kan een subset van de elementtypen uit het kennismodel bevatten (bv alleen beleidskaders en basisprincipes), maar ook een selectie binnen een elementtype (bv alleen elementen die over beveiliging gaan). ()
 • Vindbaarheid: Houdt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Volledigheid: Betekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)
 • Voorziening (begrip): Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid. ()
 • Werkingsgebied: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. ()
 • Zaak: Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening)

Begrippen dochters

Begrippen van specifieke onderwerpen