GDI begrippen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Afspraak (begrip): Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.
 • Bestuursorgaan: Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan).
 • Bouwsteen (Begrip): Voorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid.
 • Burgers en bedrijven: Alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord.
 • Datadienst: Een dienst die specifiek is gericht op het uitwisselen van gegevens.
 • Decentrale stelselvoorziening: Voorziening die onderdeel is van een landelijk stelsel (met afspraken, standaarden en voorzieningen) en waar meerdere (decentrale) voorkomens van zijn. Al deze decentrale voorkomens voldoen aan de landelijke afspraken en standaarden van het stelsel.
 • Dienst: Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)).
 • Dienstafnemer: De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt.
 • Dienstencatalogus: Een elektronisch bevraagbare catalogus die de gestructureerde verzameling van alle diensten, inclusief de onderverdeling in subdiensten en eventuele samengestelde diensten bevat.
 • Dienstverlener: De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers).
 • Domein (Begrip): Een inhoudelijk verwante verzameling van publieke dienstverlening.
 • GDI-Architectuur: Het deel van de overheidsarchitectuur dat de inrichting van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) betreft en hiervoor richtinggevende afspraken, standaarden en generieke voorzieningen beschrijft.
 • GDI-Voorziening: Een generieke voorziening die onderdeel is van de GDI.
 • Gegevensuitwisseling (Begrip): Het verstrekken aan en ontvangen van gegevens tussen (informatiesystemen van) overheidsorganisaties onderling en (informatiesystemen van) andere organisaties of personen.
 • Gemeenschappelijk: Gerelateerd aan meer dan 1 entiteit. Waar alle leden van een gemeenschap gebruik van kunnen maken of waar alle leden van een gemeenschap aan meedoen.
 • Generiek: Voor alle gevallen geldend, niet specifiek.
 • Generieke Digitale Infrastructuur: De verzameling aan afspraken, standaarden en voorzieningen die overheidsorganisaties en dienstverleners met een publieke taak ondersteunt bij de inrichting van hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en ook bij hun onderlinge digitale samenwerking.
 • Generieke functie (Begrip): Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren van hun taken.
 • Generieke voorziening: Een voorziening die generiek is en dus breed gebruikt kan worden.
 • Infrastructuur (Begrip): Het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.
 • Interactie (Begrip): Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties).
 • Publieke digitale dienstverlening: Verlening van elektronische diensten aan natuurlijke personen, ondernemingen of rechtspersonen ter uitoefening van een publieke taak door een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht of een aangewezen organisatie.
 • Stelsel: Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren.
 • Voorziening (begrip): Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.


CSV

N.B. De csv import in Excel werkt niet altijd goed; gebruik dan LibreOffice.