Gegevensmanagement (begrip)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.


Bron: diverse
Vastgesteld in: Expertgroep GegevensmanagementWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee

Dit is een werkdefinitie, vastgesteld door de NORA Expertgroep Gegevensmanagement. Het doel is niet om allesomvattend te zijn, maar om in de praktijk aan de slag te kunnen.

Verwante begrippen[bewerken]

  • integraal: een benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn.
  • beheerst: in een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak.
  • verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  • gegevens: Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd
  • in een organisatie: de (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd.
  • zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau: op alle niveaus van bestuurlijk tot aan de uitvoering zijn verantwoordelijkheden rondom gegevensmanagement te vinden. Visie en beleid worden uitgewerkt in architectuur en processen en leiden tot verwerking van gegevens.
  • gewenste kwaliteit: alle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst.
  • beschikbaarheid: gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen.

Bronnen[bewerken]

De basis voor de werkdefinitie ligt in de praktijkervaring in verschillende overheidsorganisaties, gecombineerd met bestaande definities:

Bron Definitie
DAMA-DMBOK Guide (Data Management Body of Knowledge) Data management is the development, execution and supervision of plans, policies, programs and practices that control, protect, deliver and enhance the value of data and information assets.
ASL BiSL Foundation Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat een organisatie [of keten] op het juiste moment over de benodigde gegevens beschikt.
GEMMA katern gegevensmanagement Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
Handreiking gegevensmanagement Operatie NUP Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken
artikel 'Naar winstgevend gegevensmanagement,' Informatie november 2013 Beheersen en besturen van processen gericht op de tijdige beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van de informatievoorziening en ter voldoening aan externe eisen.
Media:Gegevenskwaliteit in de Omgevingswet 1.0.pdf Gegevenskwaliteit in de omgevingswet: een raamwerk voor gegevens en informatieproducten. Versie 1.0 Definitief 23-02-2018.