Categorie:Duurzame Toegankelijkheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is de categorie Duurzame Toegankelijkheid. Alle pagina's die onder het Thema Duurzame Toegankelijkheid vallen krijgen deze categorie mee. Het is een subcategorie van Thema's.

Wat is Duurzame Toegankelijkheid?[bewerken]

Wat is Duurzame Toegankelijkheid?[bewerken]

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de DUTO-principes: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk.

Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?[bewerken]

Informatie is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie van groot belang:

 • Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
 • Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
 • Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
 • Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.

Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van onder meer de Archiefwet verplicht om al hun informatie duurzaam toegankelijk te maken én te houden.


Direct aan de slag

Met welke standaarden en kaders houd je rekening? Wat is er op het gebied van DUTO al bedacht en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

De DUTO-standaard binnen de NORA
Wat zijn de DUTO-eisen?
Wat is Archiveren by Design? (animatie)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties aan de slag gegaan met het thema Duurzame Toegankelijkheid. Zo heeft de VNG bijvoorbeeld al architectuuruitwerkingen gemaakt in relatie met Common Ground.

Grip op Informatie

Daarnaast is er een actieve community die zich met de toepassing en doorontwikkeling van dit thema bezighoudt op het Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Kennisnetwerk Informatie en Archief
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Het Nationaal Archief werkt momenteel aan een herijking van het DUTO-raamwerk. Deze NORA-themapagina wordt vanuit deze herijking de komende tijd regelmatig verbeterd en aangepast. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op.

→ Contact: steven.ham@nationaalarchief.nl
Contact.png


Standaarden Duurzame Toegankelijkheid:[bewerken]

 • DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard (Electronic Records Management Software applications design criteria Standard DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd. Van de standaard is ook een Nederlandse bewerkte vertaling beschikbaar.)
 • Dublin Core metadata element set (Wereldwijde set algemene standaarden en richtlijnen voor metadatering van content op internet, ontwikkeld en beheerd door het Dublin Core Metadata Initiative. Het DCMI is een internationale open community van experts en geïnteresseerden in metadata.)
 • EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families) (EAC is een datamodel in XML, voor de toepassing van ISAAR(CPF)en voorziet in een grammatica voor het coderen van de namen van de makers van archiefmateriaal en gerelateerde informatie.)
 • EAD (Encoded Archival Description) (EAD is een datamodel in XML, voor de toepassing van ISAD(G), dat is ontwikkeld voor het maken, opslaan, publiceren, koppelen en uitwisselen van archiefbeschrijvingen.)
 • ISAAR(CPF) (Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en Families. Deze norm verschaft richtlijnen voor het maken van archivistische geautoriseerde beschrijvingen van entiteiten (organisaties, personen en families) betrokken bij de vorming en het beheer van archieven.)
 • ISAD(G): General International Standard Archival Description (Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, uitgegeven door de ICA.Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen. Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale standaarden.)
 • ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model (Het ISO 14721:2012 referentiemodel voor een Open Archival Information System (OAIS-referentiemodel) is dé standaard voor iedereen die zich met preservering bezighoudt. De versie van 2012 is online beschikbaar.)
 • METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) (METS is een datamodel in XML voor alle beschrijvende, administratieve en structurele metagegevens van archiefbescheiden en collectie-items.)
 • MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems (Modular Requirements for Records Systems versie 2010. MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.)
 • NEN 2082 (Eisen voor Functionaliteit van Informatie- en Archiefmanagement in programmatuur. NEN 2082 is een Nederlandse norm gebaseerd op de NEN-ISO 15489 en de NEN-ISO 23081. Alhoewel de titel het wel suggereert is de norm is geen echte softwarespecificatie, maar geeft het algemene functionele eisen voor informatie- en archiefmanagement, die ook door software ondersteund dienen te worden.)
 • NEN-ISO 13008 (Conversie en migratieproces van digitale records. Internationale standaard die specificeert wat er nodig is bij conversie en/of migratie van digitale records, om de authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid van de records te garanderen. Het gaat dan om planning issues, requerements en procedures en heeft zowel betrekking op de records zelf als op de metagegevens die hieraan verbonden zijn.)
 • NEN-ISO 15489-1 (NEN-ISO 15489-1 stelt de kernconcepten en uitgangspunten vast voor de creatie, het onder beheer brengen en beheren van archiefstukken door organisaties. De standaard wordt daarbij ondersteund door een aantal andere standaarden en praktijkrichtlijnen (zoals NEN-ISO 23081-1:2017 en NEN-ISO/TR 18128:2014) die verdere invulling geven aan deze concepten en uitgangspunten.)
 • NEN-ISO 16175-1 (Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen.

  De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

  Dit eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

  Het tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

  In het derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
  )
 • NEN-ISO 16175-2 (Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen.

  De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

  Het eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

  Dit tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

  In het derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
  )
 • NEN-ISO 16175-3 (Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen.

  De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

  Het eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

  Het tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

  In dit derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
  )
 • NEN-ISO 23081-1 (Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes.

  De principes en overwegingen voor implementatie in NEN-ISO 23081-1 zijn in 2009 verwerkt in een kader voor het definiëren van metagegevenselementen: NEN-ISO 23081-2.

  Er is ook een zelf-beoordelingsmethode beschikbaar bij deze richtlijnen: NPR-ISO TR 23081-3
  )
 • NEN-ISO 23081-2 (Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten.

  NEN-ISO 23081-2 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in NEN-ISO 23081-1.

  Er is ook een zelf-beoordelingsmethode beschikbaar bij deze richtlijnen: NPR-ISO TR 23081-3
  )
 • NEN-ISO 30300 (Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.)
 • NEN-ISO 30301 (Deze internationale norm stelt eisen vast waar een ManagementSysteem voor Archivering aan moet voldoen teneinde een organisatie te kunnen ondersteunen bij het halen van haar mandaat, missie, strategie en doelstellingen. De norm behandelt het ontwikkelen en implementeren van archiveringsbeleid en -doelstellingen en geeft informatie over het meten en monitoren van de prestatie)
 • NEN-ISO 30302:2015 (Deze internationale norm voorziet in richtlijnen voor het implementeren van een Management Systeem voor archivering binnen een organisatie, volgens de eisen die worden gesteld in NEN-ISO 30301: 2011.)
 • NPR 2083 (Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) die organisaties inzicht geeft in het op geïntegreerde wijze toepassen van de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen).)
 • NPR-ISO TR 13028 (Implementatierichtlijnen voor digitalisering van bestanden.

  Een serie richtlijnen en tips gebaseerd op best practices in het opbouwen en onderhouden van records, die een digitale kopie zijn van een analoog origineel. Het gaat hier onder meer om vraagstukken van betrouwbaarheid, juridische status, toegankelijkheid en de overweging of de originelen vernietigd kunnen worden.

  Buiten de scope vallen documenten die van oorsprong digitaal zijn, technische specificaties voor digitalisering en lange termijn opslag, besluitvorming rond vernietigingstermijnen et cetera.
  )
 • NPR-ISO TR 15801 (Richtlijnen voor de implementatie en operatie van document management systemen die elektronische informatie betrouwbaar bewaren, in alle betekenissen van het woord betrouwbaar. De richtlijnen zijn bedoeld voor elke organisatie die een document management systeem gebruikt of wil gebruiken. Belangrijk doel van de richtlijnen is te helpen om authentieke informatie betrouwbaar op te slaan, zodat er geen twijfel bestaat over de authenticiteit / herleidbaarheid van de informatie en deze ook in de toekomst leesbaar of bruikbaar is.)
 • NPR-ISO TR 18128:2014 (Informatie en documentatie - Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch rapport geeft richtlijnen en helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.)
 • NPR-ISO TR 23081-3 (Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode. Dit is een praktische leidraad voor het uitvoeren van een self-assessment wat betreft de creatie en vastlegging van metagegevens en de controle hierop. Deze Praktijkrichtlijn is gebaseerd op de standaarden NEN-ISO 23081-1 (Principes voor beheren van metagegevens voor archiefbescheiden) en NEN-ISO 23081-2 (Conceptuele en implementatieaspecten van deze principes).)
 • NPR-ISO TR 26122 (Analyse van de werkprocessen voor records. Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevens (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).)
 • PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) (PREMIS is de internationale standaard voor metagegevens om de preservering van digitale objecten te ondersteunen en de bruikbaarheid ervan op de langetermijn te verzekeren.)

Beleidskaders Duurzame Toegankelijkheid[bewerken]

Beleidskaders waardoor Duurzame Toegankelijkheid beïnvloed is:

DocumentToelichting-Is beinvloed door
Actieplan Open OverheidHet Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.Duurzame Toegankelijkheid
ArchiefbesluitHet Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.EDepot
ArchiefwetDe Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. De huidige versie van de Archiefwet is uit 1995, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.Duurzame Toegankelijkheid
Verordening inzage documentenDeze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land.Duurzame Toegankelijkheid
Visie Open OverheidHet kabinetsbeleid is dat overheidsinformatie openbaar is en door overheidsorganisaties actief openbaar wordt gemaakt, tenzij. Dat tenzij betekent dat er goede redenen moeten zijn om het niet te doen, zoals privacy- of concurrentiegevoeligheid van gegevens of bijvoorbeeld de staatsveiligheid. Deze lijn is vastgelegd in de in 2013 door het kabinet gepubliceerde Visie open overheid. De visie omvat ook de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) “Gij zult openbaar maken”.Duurzame Toegankelijkheid
Visiebrief Digitale Overheid 2017Deze visiebrief die het kabinet in 2013 naar de Tweede kamer stuurde, zegt dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal moeten kunnen afhandelen. De brief zegt ook dat het daarvoor noodzakelijk is dat de overheid alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar maakt.Duurzame Toegankelijkheid
Wet elektronische handtekeningenDe wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.Duurzame Toegankelijkheid
Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 5 ondercategorieën, van een totaal van 5.

D

E

M

O

Pagina’s in categorie "Duurzame Toegankelijkheid"

Deze categorie bevat de volgende 58 pagina’s, van in totaal 58.

Media in categorie "Duurzame Toegankelijkheid"

Deze categorie bevat de volgende 5 bestanden, van in totaal 5.