Kaders voor Duurzame Toegankelijkheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Wet- en regelgeving[bewerken]

Bestaande wet- en regelgeving stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. In onderstaande tabel zijn relevante wettelijke kaders opgenomen, die een directe verbinding hebben met het thema Duurzame Toegankelijkheid.

 ToelichtingPublicatiedatum
Actieplan Open OverheidHet Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.15 december 2015
ArchiefbesluitHet Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.1 januari 2013
ArchiefregelingDe Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit.

De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d.
De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen.

De huidige versie van de Archiefregeling is uit 2009, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.
1 januari 2014
Archiefvisie 2011De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk.30 juni 2011
ArchiefwetDe Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

De huidige versie van de Archiefwet is uit 1995, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.

De nieuwe versie van 2021 is te vinden via Rijksoverheid.nl
18 juli 2015
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.2 februari 2012
Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep Informatie op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishouding van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen. Om de Baseline te kunnen implementeren, is ook Zelfevaluatie instrument ontwikkeld.24 juni 2009
BeheersregelsDe bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatie (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.1 januari 2013
Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.15 december 1998
Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR)Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'1 december 1990
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 2012De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.8 juli 2017
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle provincies.19 januari 2014
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR)Het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiliging. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.1 juli 2007
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie 2013 (VIRBI)Het voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.1 juni 2013
Doelarchitectuur Digitale DuurzaamheidDe Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd.1 juni 2012
Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.1 juni 2011
Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie IndicatorenEen VNG Handreiking om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen. Het bevat en raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving.18 april 2013
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)Met behulp van het toetsinstrument RODIN (Referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer) kan op relatief simpele wijze inzicht worden gekregen in de vraag: zijn wij als gemeente of andere overheid klaar voor digitaal archiveren? En zo niet: wat moet er dan nog gebeuren?1 juni 2017
Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatieHet Meerjarenplan (MJP) maakt integraal deel uit van de overkoepelende Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021 en is via die I-agenda ook weer verbonden met veel andere programma’s op het gebied van informatiemanagement.

Het MJP sluit aan op de volgende thema’s van de I-agenda:

  • Betrouwbare informatie en data;
  • Samenhangende strategie van sourcing en inkoop van ICT-producten;
  • Kennis delen, goede en minder goede ervaringen uitwisselen op het gebied van ICT;
  • Versterking van het I-bewustzijn en I-vaardigheden van medewerkers (in samenwerking met het programma Radio);
  • Invulling geven aan de strategische governance op de I-functie. De jaarlijkse actualisering van het MJP is afgestemd op de strategische I-agenda.
1 mei 2020
Verordening inzage documentenDeze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land.30 mei 2001
Visie Open OverheidHet kabinetsbeleid is dat overheidsinformatie openbaar is en door overheidsorganisaties actief openbaar wordt gemaakt, tenzij. Dat tenzij betekent dat er goede redenen moeten zijn om het niet te doen, zoals privacy- of concurrentiegevoeligheid van gegevens of bijvoorbeeld de staatsveiligheid. Deze lijn is vastgelegd in de in 2013 door het kabinet gepubliceerde Visie open overheid. De visie omvat ook de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) “Gij zult openbaar maken”.1 september 2013
Visiebrief Digitale Overheid 2017Deze visiebrief die het kabinet in 2013 naar de Tweede kamer stuurde, zegt dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal moeten kunnen afhandelen. De brief zegt ook dat het daarvoor noodzakelijk is dat de overheid alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar maakt.23 mei 2013
Wet elektronische handtekeningenDe wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.21 mei 2003