Cryptografie bij authenticatie

Uit NORA Online
ISOR:Cryptografie bij authenticatie
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Encryptie is een techniek om informatie te beschermen vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, authenciteit, onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. en authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.. Voor toegangbeveiliging is het van cruciaal belang dat authenticatiegeheimen zoals wachtwoorden en PIN-codes worden beschermd tijdens de verwerking, het transport en de opslag. Een solide encryptiebeleid is daarbij een randvoorwaarde om aan authenticatiegeheimen het gewenste vertrouwen te ontlenen. Met dit beleid de organisatie aan op welke wijze het omgaat met voorzieningen, procedures en certificaten t.b.v. versleuteling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.


Criterium

Ter bescherming van authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.-informatie moet een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Doelstelling

Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. en/of integriteit van authenticatiegeheimen te beschermen.

Risico

Als door ontoereikend cryptgrafiebeleid authenticatiegeheimen ontrafeld kunnen worden, dan is de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en integriteit van data niet data niet te garanderen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) 10.1.1, NEN-ISO/IEC 27002 10.1.1, SoGP (Standard of Good Practice)

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
LTV_B.04.01authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.-informatieAuthenticatie-informatie wordt beschermd zijn door middel van versleuteling.Authenticatie-informatie is versleuteld
LTV_B.04.02cryptografische beheersmaatregelenIn het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:

a. het bewaren van authenticatiegeheimen tijdens verwerking, transport en opslag; b. wie verantwoordelijk is voor de implementatie; c. wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer; d. welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het forum standaardisatie worden toegepast; e. de wijze waarop het beschermingsniveau vastgesteld wordt;

f. bij interdepartementale communicatie wordt het beleid centraal vastgesteld.
Uitwerking van het cryptografiebeleid voor authenticatie
LTV_B.04.03cryptografische beheersmaatregelenCrypografische toepassingen voldoen aan passende standaarden.Eisen aan Crypografische toepassingen voldoen aan passende standaarden