Profiel secretaris NORA gebruikersraad

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

OMSCHRIJVING

De NORA Gebruikersraad

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Directie DO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen en verzorgt vanuit die hoedanigheid de financiering. Inhoudelijke sturing op de doorontwikkeling van de NORA komt vanuit de Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De gebruikersraad vervult praktisch gezien de rol van inhoudelijk opdrachtgever. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar beleidsopdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing. De gebruikersraad hanteert de identiteit en positionering van de NORA als vertrekpunt bij de verdere inhoudelijke doorontwikkeling:

 • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
 • De NORA voor overerving/ hergebruik
 • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 • De NORA als praktisch afwegingskader

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.
De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

 • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORA.

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

We zoeken een secretaris van de NORA gebruikersraad voor 10 uur per week. Een verbinder, die zowel NORA beheer en de NORA dochters samen brengt, op inhoud en besluitvorming. Een spin in het web die leden weet te werven en te binden. Iemand die dienstverlenend is, maar wel zijn “mannetje” staat. Belangrijk is dat je goed kan plannen en organiseren, het gezellig kan maken, de juiste inhoudelijke onderwerpen weet te agenderen en goed kan samenwerken op verschillende niveaus.
Je bent verantwoordelijk voor het hele reilen en zijlen van de Gebruikersraad die 5x per jaar samenkomt.

Gewenst profiel We zoeken de iemand die de volgende activiteiten kan uitvoeren:

 • Plannen en organiseren van de (online) vergaderingen
 • Ledenwerving en leden behoud, door het voeren van jaarlijkse gesprekken
 • Bijhouden ledenbestand
 • Nieuwe leden inwerken
 • Overleg met de voorzitter, opdrachtgever en programmamanager, elkaar versterken en aanvullen
 • Bijhouden van de pagina van de Gebruikersraad op NORA online
 • Inhoudelijke agendavorming
 • Voorbereiden van de agenda onderwerpen
 • Annotatieagenda voor de voorzitter maken
 • Verslaglegging
 • Leden activeren, actiepunten aanjagen

De volgende competenties zoeken wij in deze secretaris:

 • Dienstverlenende opstelling, maar geen push-over
 • Geïnteresseerd in de inhoud van NORA en waar architecten mee bezig zijn
 • Verbanden kunnen leggen tussen de diverse inhoudelijke onderwerpen
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Goed kunnen samenwerken
 • Feedback kunnen geven
 • Je rol zelf vorm kunnen geven
 • Creativiteit

Eisen

 • Ervaring met organisatie-overstijgende kennisdeling in (informele) netwerken
 • Ervaring in de rol van inhoudelijk secretaris

Wensen

 • Ervaring binnen IT-architectuur
 • Aantoonbare ervaring binnen en kennis van on- en offline communities/ netwerken en hun succesfactoren (kan zowel zakelijk als niet-zakelijk zijn)
 • Ervaring met procesbegeleiding van stakeholders naar een gedeelde visie of gedeeld product
 • Kan authentiek, doortastend maar toch tactisch communiceren