Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?

Uit NORA Online
Versie door Jmoller (Overleg | bijdragen) op 9 jul 2014 om 15:47 (r)

Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Inhoud

Wettelijke kaders

Archiefwetgeving

Archiefwet 1995 (AW)

De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Archiefbesluit 1995 (AB)

Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels.

Archiefregeling 2009

De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen.

Beheersregels

De bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie.

Overige informatiewetgeving

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Zolang archieven nog bij overheidsorganen aanwezig zijn, is de openbaarheid geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Persoonsgegevens maken vaak deel uit van archiefbescheiden. Op die persoonsgegevens is ook de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)

Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'

Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (Vir)

Het Voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi)

Het voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.

Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (Bara)

Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De Awb bevat algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten. De Awb is daarom ook voor de toepassing van de Archiefwet 1995 van belang. In dit opzicht zijn de volgende onderwerpen relevant:

  • De wijze waarop archiefwettelijke besluiten worden aangevraagd, behandeld en genomen;
  • Het toezicht op de naleving van de Archiefwet;
  • Het geven van mandaat om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
  • Het houden van toezicht op bestuursorganen. Dit in verband met het toezicht op de zorg van lagere overheden voor hun archiefbescheiden.
Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

e Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, e-mail, website, intra- en internet, en ook sms.

Wet elektronische handtekeningen

De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. te waarborgen.

Openbaarheid van documenten van de Europese Unie (Eurowob)

De Eurowob geldt, naast de documenten van Europese instellingen, ook voor de Europese documenten die in het bezit zijn van de Nederlandse overheid (ministeries, pbo-organen).

Selectiedocumenten

Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011

Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.

Selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014

De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle provincies.

Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, 2012

De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.

Richtinggevende documenten

Baselines

Baseline Informatiehuishouding Rijk, 2008

De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep InformatieBetekenisvolle gegevens. op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen. Om de Baseline te kunnen implementeren, is ook Zelfevaluatie instrument ontwikkeld.

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, 2011

De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), 2012

De Baseline informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. 2012 biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van het Rijk, gebaseerd op NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 en aanvullende eisen. De BIR:2012 zorgt voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen.) worden behandeld.

Architecturen

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, 2009

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

MARIJ 2.0, 2010

De Model Architectuur Rijksdienst vormt een stuurinstrument voor de vernieuwing van de Rijksdienst en ter ondersteuning van de inkoop en governance van de overheid en het Rijk

EAR, 2011

De Enterprise Architectuur Rijksdienst beschrijft de I-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren

PETRA

De Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur is de landelijke referentiearchitectuur voor provincies.

GEMMA

De GEMeentelijke Model Architectuur is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten.

TARA

De Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur heeft als doel om digitaal archiefmateriaal, ongeacht of het gedigitaliseerd, digitaal gevormd of digitaal duurzaam bewaard is, optimaal toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep gebruikers. TARA versie 0.1 bevat de eerste set regels en richtlijnen (namelijk principes en vuistregels) voor het realiseren van een open referentiearchitectuur voor digitale dienstverlening in de archiefsector. TARA is een jong zusje van overheidsarchitecturen NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en Gemma.

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen., waarin de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van digitale informatie is geborgd.

Doelarchitectuur Zoeken

Doel van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. is een kader neerzetten voor de ontwikkeling van DWR-Zoeken, de standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen.

Normen en standaards

De normen en standaards zijn hier achtereenvolgens gegroepeerd naar de onderwerpen informatiemanagement, metagegevens, procesanalyse en workflow, RMA-software, preservering, informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.

Normen worden vaak aangeduid met een code, zoals:

ICA International Council on Archives (Internationale Archiefraad)
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Standard Organisation (internationale norm)
NEN NEderlandse Norm (NNI, Nederlands Normalisatie Instituut)
NPR Nederlandse Praktijkrichtlijn (een praktische uitwerking van een norm)
TR Technical Report
TS Technical Specification
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Informatiemanagement algemeen

ISO- en/of NEN-normen

NEN-ISO 15489-1:2001

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren voor InformatieBetekenisvolle gegevens.- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen Deze internationaal erkende algemene norm is gericht op het gehele recordsmanagement en bevat een omschrijving van de processen en stappen die leiden tot een doelmatige inrichting van de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen., afgestemd op de taken van de organisatie. In de Archiefregeling 2009 wordt ook naar de norm verwezen.

NEN-ISO/TR 15489-2:2001

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren voor InformatieBetekenisvolle gegevens.- en archiefmanagement - Deel 2: Richtlijnen Dit technisch rapport is een implementatiegids voor NEN-ISO 15489-1 te gebruiken door professionals in informatie- en archiefmanagement en door diegenen die belast zijn met het beheer van archiefbescheiden in hun organisaties.

NEN-ISO 30300:2011

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Managementsystemen voor archiefbescheiden – Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.

NEN-ISO 30301:2011

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Managementsystemen voor archivering – Eisen management-systeem Deze internationale norm definieert de eisen voor een managementsystemen van archiefbescheiden.

NPR-ISO/TR 18128:2014

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie – Risk assessment for records processes and systems Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch rapport geeft richtlijnent en helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.

NPR 2083+C1:2010

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Geïntegreerde toepassing van ISO en ISO/IEC normen in de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. In deze Nederlandse Praktijkrichtlijn staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO-IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op geïntegreerde wijze toepassen van deze normen.

NPR-ISO/TR 26122:2008

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Analyse van de werkprocessen voor records Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).

NPR-ISO/TR 13028:2010

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Implementatie richtlijnen voor digitalisering van bestanden. Dit technisch rapport geeft richtlijnen voor het creëren en onderhouden van digitale records, waarbij het originele papier of op andere analoge dragers gekopieerd zijn door digitalisering(zoals bij scannen).

NPR-ISO/TR 15801:2009

Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability. Dit technisch rapport beschrijft de implementatie en werking van document management systemen die geacht worden elektronische informatie in een image formaat, op een betrouwbare manier te bewaren en de authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject., betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. en leesbaarheid in de tijd veilig te stellen.

Andere standaarden

Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), LOPAI en WGA

RODIN biedt een handvat voor inrichting, gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale archieven duurzaam en toegankelijk worden beheerd. RODIN is gebaseerd op een samenvatting van relevante wet- en regelgeving, normen en standaards.

MetagegevensGegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven.

ISO en of NEN normen

NEN-ISO 23081-1:2006

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Processen voor informatie- en archiefmanagement - Metadata voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes; De StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren voor Metadata is een standaard voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden (records). De Richtlijn MetagegevensGegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Overheidsinformatie is gebaseerd op deze NEN-ISO standaard.

NEN-ISO 23081-2:2009

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten; Dit deel van ISO 23081 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in ISO 23081-1.

NPR-ISO/TR 23081-3:2011

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode; Dit technisch rapport biedt een leidraad voor het uitvoeren van een zelfbeoordeling op metagegevens relatie tot de creatie, vast te leggen en de controle van deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Andere standaarden

RMO 2.5, 2009

Richtlijn MetagegevensGegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Overheidsinformatie is de basis voor het Toepassingsprofiel MetagegevensGegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Rijksoverheid Versie 2.5 Gebaseerd op de NEN-ISO 23081.

Toepassingsprofiel metatagegevens, 2009

Toepassingsprofiel MetagegevensGegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Rijksoverheid behorend bij de RMO.

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden versie 1 .1, KING 2014

Het Toepassingsprofiel Lokale Overheden is bestemd voor medewerkers van provincies, waterschappen en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeleid. Het toepassingsprofiel specificeert de minimaal verplichte metagegevens. Daarnaast wordt kort ingegaan op de toepassing ervan binnen het records management en op de stappen die organisaties moeten zetten om een eigen, organisatie specifiek toepassingsprofiel te maken.

OWMS 4.0, 2010

De Overheid.nl Web Metadata StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven.

ISAD(G)

Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, uitgegeven door de ICA.Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen. Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale standaarden.

RMA software

ISO- en/of NEN-normen

NEN-ISO 16175-1:2010

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen De norm biedt internationaal overeengekomen, binnen de ICA, principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen. Dit deel geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

NEN-ISO 16175-2:2011

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie : Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen Dit deel geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

NEN-ISO 16175-3:2010

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen Dit deel geeft functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.

NEN 2082:2008

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Eisen voor Functionaliteit van InformatieBetekenisvolle gegevens.- en Archiefmanagement in programmatuur. NEN 2082 is een Nederlandse norm en bevat functionele eisen aan informatie- en archiefmanagement. De verzameling eisen zijn algemeen geformuleerd voor de organisatie, procedures en programmatuur.

Andere standaarden

DoD 5015.2-STD:2007

Electronic Records Management Software applications design criteria Standard DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd.

MoReq2010:2010

Modular Requirements for Records Systems versie 2010 [MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.

Preservering

ISO- en/of NEN-normen

NPR-ISO/TR 18492:2005

Langdurige conservering van elektronische gebaseerde documenteninformatie. Dit technisch rapport biedt een raamwerk voor strategie-ontwikkeling en biedt best practices, die toegepast kunnen worden op een brede scala aan elektronische records om langdurige de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. te verzekeren.

NEN-ISO 13008:2012

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Conversie en migratieproces van digitale records Deze norm geeft aanwijzingen voor de conversie van records van het ene format naar het andere en de migratie van records van de ene hardware- of softwareconfiguratie naar de andere.

ISO 14721:2012

Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model Deze norm is een technische aanbevolen praktijk voor wat is vereist voor een archief bij het langetermijnbeheer van digitale informatie. Het referentiemodel bevat strategieën, definities en raamwerk.

ISO 16363:2012

Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories. Deze norm definieert een aanbevolen praktijk voor het beoordelen van de betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van digitale repositories. Het is toepasbaar op de hele range van repositories en kan gebruikt worden als basis voor certificering.

Andere standaarden

ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) versie 2, 2012 LOPAI

Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie, op basis van het OAIS model (ISO 14721) en de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk.

Interoperabiliteit

ISO- en/of NEN-normen

NEN-ISO 25964-1:2011

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Thesauri en interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving met andere woordenlijsten - Deel 1: Thesauri voor ondersteuning bij het zoeken naar informatie (information retrieval)

NEN-ISO 25964-2:2013

InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Thesauri en interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving met andere woordenlijsten - Deel 2: Interoperabiliteit met andere woordenlijsten

Andere standaarden

Webrichtlijnen 2, 2011

De specificatie Webrichtlijnen versie 2 bevat aanbevelingen om webcontent te maken die onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en duurzaam is. Versie 2.0.2.

OAI-PMH 2.0, 2002

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een protocol ontwikkeld door de Open Archives Initiative en bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laag-drempeling mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstellingen.

CMIS 1.1, 2013

Content Management Interoperability Services, Version 1.1 (OASIS) CMIS is een open ict-standaard op het gebied van het beheer van ongestructureerde informatie in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. (Enterprise Content Management). CMIS wordt onderhouden door de standaardsorganisatie OASIS, een samenwerking van diverse ict-bedrijven. CMIS wordt wel de SQL voor Enterprise Content Management genoemd. Dankzij CMIS kunnen verschillende digitale bergplaatsen en archieven (Eng. repositories) van verschillende leveranciers door een enkele applicatie, over internet benaderd worden.

Opslagmedia

ISO en of NEN normen

ISO 9660:1988

Information processing – Volume and file structure of CD-ROM for information interchange. Opgenomen in de Archiefregeling.

ISO 10149:1995

Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM). Opgenomen in de Archiefregeling.

NEN-EN-IEC 60908:1999

Geluidopname – Audiocompactschijf. Opgenomen in de Archiefregeling.

NEN-ISO 18925:2002

Beelddragers – Optische schijven – Opslagpraktijken. Opgenomen in de Archiefregeling.