Expertgroep Dienstverlening juni 2024

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Expertgroep Dienstverlening op maandag 3 juni 2024, 16.00-17.00 uur, locatie: online via MS Teams.
Doel: Opvolging van update vanuit werkgroep Redactie. Opvolging werkgroep Architectuur en Netwerk
Doelgroep: Leden van de NORA Expertgroep Basisconcept van Dienstverlening (architecten & stakeholders) .

De leden van de groep ontvangen een link van de trekker, Pieter Hoekstra. Heb je belangstelling? Wil je graag participeren of observeren, stuur een mail naar pieter.hoekstra@suparel.com voor een uitnodiging.

Agenda[bewerken]

  • Goedkeuren verslag Notulen
  • Toelichten status van grote update in onze website en wanneer in productie
  • Willen wij meedoen met SmartComments, nieuwe NORA wiki functionaliteit, (lijkt sterk op de Opmerking mogelijkheid in Word)
  • Stilstaan bij Werkgroepen, rondje maken en deelname overlopen ivm met nieuwe leden
  • Overlopen openstaande acties

Opening[bewerken]

Aanwezigen : Martin Op 't Land (Ministerie van Justitie), Pieter Hoekstra (Begrip), Jan van Bon (Stichting Survuz), Paul Hakse (Veiligheidsregio Friesland), Eric Brouwer (NORA)

Goedkeuren verslag vergadering mei[bewerken]

De notulen van Expertgroep Dienstverlening mei 2024 hebben we overlopen, geen aanpassingen.

De update in relatie tot NORA[bewerken]

Eric geeft aan: Je kan geen diensten opsommen in het 5 laagsmodel, het zijn views op een dienst. De dienst gaat er dwars doorheen. In de grondslagen worden de diensten wel genoemd. We spraken over het fundamentele verschil tussen architectuur en een toepassing van architectuur. Vervolgens geeft Eric aan hoe informatie laag is uitgewerkt, het idee is om dit ook voor de organisatorische laag en de grondslagen laag met daar bovenop uitleg over de diensten. Martin ligt toe hoe hij eerst naar de 5 lagen gekeken heeft om wat afstand te nemen. De set van lagen, helpt bij een verander opgave zodat je vanuit iedere laag kan vaststellen wat er verandert. Een wet of een portfolio van diensten zit op afspraken niveau in laag 1. Wat er tussen de overheden nodig is of voortgebracht moet worden zit in laag 2. Ook de interactie patronen zoals in de Straf Recht Keten (SRK) passen daarin geeft Martin aan, dat wordt ook door Jan en Eric bevestigd. Het inrichten van mensen en middel vindt niet alleen op de organisatie laag plaats, stelt Martin. Jan komt terug op het punt dat NORA, de term referentie architectuur in haar naamgeving heeft, dat is dus een toepassing van een architectuur grondslag. De begrippen, bouwblokken, regels en principes zijn de grondslagen. De HKBA, Handreiking Keten business analyse (HKBA) binnen de KDA, KDA Keten Doel Architectuur is een goed voorbeeld van een toepassing. Vervolgens stellen we dat in NORA zicht richt of beperkt in laag 3, 4 en 5 tot de informatiecontent, er staat geen snelweg, sluitdeur of auto in. Laag 1 doet dat wel, daar wordt wel over uitkering, huisvesting gesproken in de vorm van eisen, en hoe organiseren we dat. En welke standaard kaders zijn hiervoor afgesproken zodat je samenhang krijgt. Zuiver in de betekenis van architectuur levert laag 1 een Begrippenkader van laag 1 dus afspraken juridische en beleidsmatige begrippen. Vervolgens bouwblokken (definities van Maatregel, verordening, ontheffing, machtiging, wet, beleid) kortom de begrippen die in laag 1 een rol spelen. En de manier waarop ze toegepast worden, is dus een referentie of een practice. Mag je die allebei in 1 laag hebben? Martin vult aan dat dit opgelost wordt door het eigenaarschap van een definitie, bijvoorbeeld stelselmatige dader is OM de eigenaar en met een aantal gebruikers van de term wordt door het OM de definitie bepaalt.

Dus de vraag is hoe ver gaat NORA met het leveren van invulling, of referentie materiaal of houdt zich eerder meer aan de zuivere grondslagen van de architectuur waarbij de dochters van NORA, het derde niveau invullen voor specifieke domeinen.

Laag 3: Informatielaag

Dus hoe meer overeenkomsten je ziet in referentie architecturen (toepassingen), kan je dat element promoten naar architectuur niveau, kortom standaardisatie.

Eric laat vervolgens de informatie laag zien, hoe je via een informatie technische view op het geheel, de juiste dingen afbeeld uit de werkelijkheid en dat je modelleert naar informatie objecten en attributen. Maar ook informatiemodellen, informatie-objecten attributen, DCAT beschrijving van datasets van begrippen en begrippen kader. Bij toepassingen zie je onder Begrippen en begrippenkaders toepassingsgebieden zoals Nationaal Semantisch Vlak.

Stel als je de zelfde uitwerking doet voor de organisatie laag? Dan heb je het over domeinen, organisaties, processen. En als je dan een toepassing zoekt, kan je link maken naar een voorbeeld geven. Zie ook de externe lijsten waar naar verwezen wordt in de informatie laag zoals bijvoorbeeld begrippenXL.

In de organisatie laag kan je een hele fundamentele inrichting, een organisatorisch principe, meegeven dat je een onderscheid maakt tussen een coördinator (of aansturing) en uitvoering. Maar, in hoeverre is het een invulling (een practice) of vind je het met elkaar bij de architectuur horen.

Ook op begrip niveau kun je gemeenschappelijke woorden zoals bijvoorbeeld het begrip Natuurlijk Persoon is generiek en Aanhouding is eerder specifiek.

Management Architectuur van Dienstverlening
Als we verder kijken zouden we de term Basisconcept van Dienstverlening kunnen verbeteren met Dienstverlening of moeten we ons beperken tot Management of architectuur? Ter verduidelijking wordt ook de volgende afbeelding ingebracht van de burger in relatie tot de overheind en de 5 lagen. In de grondslagen laag vindt vorming van behoefte naar afspraak plaats. En vervolgens in laag 2 wordt antwoord gegeven op die afspraak, anders gezegd de realisatie van de afgesproken behoefte die leidt tot de dienst die je in laag 3,4 en 5 kan uiteenzetten.

Laag 3: 5 lagen model en Dienstverlening

Eric geeft aan dat de afkorting BcDV is nog niet zo veel in gebruik, het zal daardoor niet ingrijpend zijn om die term te verbeteren. Het voorstel is MAvD, Management Architectuur van Dienstverlening heeft de voorkeur. Vervolgens spraken we over het onderscheid tussen Dienstverlening en Dienstverlener, dat heeft momenteel nog niet veel aandacht binnen NORA.

Werkgroepen binnen onze Expertgroep[bewerken]

De bezetting van deze vergadering, maakt dat ik dit agenda punt beter via de mail kan inventariseren, met het doel om ieder lid te betrekken bij een werkgroep.

Volgende vergadering[bewerken]

In de volgende vergadering zullen we ook stilstaan bij:

  • dienst in 1 laag of over lagen heen?
  • waar een methode te plaatsen die de diverse lagen met elkaar verbindt
  • Hulpmiddelen: zijn dat ook sluisdeuren en politiebureaus?