NORA review kwaliteitskader

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Indien vanuit NORA Beheer een review wordt uitgevoerd op de toepassing van de NORA bij een maatschappelijk vraagstuk waar de dienstverlening van de overheid een rol speelt, dan wordt dit NORA kwaliteitskader gehanteerd.
Dit kader geldt overheidsbreed en is gericht op hoe de principes en thema’s van de NORA zijn toegepast in het ontwerp van de nieuwe, dan wel aangepaste, dienst. De beargumentering van keuzes speelt daar een belangrijke rol bij.

Desgewenst kan de review aanvullend aandacht besteden aan enkele aspecten die een stapsgewijze implementatie van de (aangepaste) dienst kunnen bevorderen, te weten:

  • het gemak waarmee nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd (uitbreidbaarheid, maar ook herbruikbaarheid);
  • het gemak waarmee het gebruik kan worden vergroot (modulariteit en schaalbaarheid);
  • het gemak waarmee functionaliteiten kunnen worden vervangen dan wel gecombineerd of gesplitst (modulariteit, maar ook flexibiliteit).


En als derde, kan de review aandacht besteden aan de mate waarin bovenstaande ook feitelijk is doorgevoerd in de realisatie van de dienst.

Het kader dat we hanteren is met name bedoeld om “niet-architecten” mee te nemen in onze reviews en analyses. Zij zijn immers degenen die de realisatie doorvoeren en de eind-verantwoordelijkheid dragen voor een goede (aangepaste) dienst.
Het betreft het volgende:

1. Is de overheidsdienst expliciet benoemd?

  a. Zijn de principes van de NORA toegepast voor deze dienst? 
b. En zo ja, in hoeverre is dat naar de mening van de reviewers afdoende juist en volledig toegepast?
c. Wordt de gebruiker (primair de burger en het bedrijf en secundair de overheden) centraal gesteld?


2. Is er een gedeeld beeld van alle stakeholders over het doel en de issues / impact bij de invoering van de (aangepaste) dienst?

  Denk aan een visualisatie c.q. praatplaat over de huidige en gewenste situatie.
Relevante aspecten zijn:
a. Zijn alle stakeholders betrokken?
b. Wordt door de stakeholders het doel en de onderkende dienst onderschreven?
c. Is er een gedeeld beeld op de (aangepaste) dienst?
d. Is er bij de stakeholders een gedeeld beeld op de bestaande situatie waar we NU staan?
e. Is de impact duidelijk van het verandertraject van de huidige naar de gewenste situatie?
f. Welke issues zijn naar voren gebracht?


3. Is gebruik gemaakt van het NORA Vijflaagsmodel?

  Deze zijn: 
a. Wet en Regelgeving-view:
Is relevante wet- en regelgeving onderkend?
En is de doorwerking ervan in de oplossing traceerbaar?
b. Organisatie-view:
Zijn alle stakeholders, processen en (keten)diensten onderkend?
Hier ook letten op NORA-thema’s Ketensturing en Zaakgericht_Werken.
c. Informatie-view:
Zijn alle benodigde gegevens onderkend, beschreven en gemodelleerd?
Hier ook letten op NORA-thema Semantiek en de aansluiting op het Nationaal_Semantisch_Vlak.
d. Applicatie-view:
Zijn alle betrokken applicaties onderkend en de functionaliteiten die zij aan de processen c.q. dienst leveren?
e. Netwerk-view:
Zijn de netwerken en servers onderkend, waarmee de gegevensuitwisseling plaatsvindt?