Wat zijn de kaders voor Duurzame Toegankelijkheid?: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(r)
(categorie duurzame toegankelijkheid teruggebracht ivm makkelijke navigatie)
 
(126 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{concept|}}
+
__TOC__
==Wettelijke kaders==
 
===Archiefwetgeving===
 
=====Archiefwet 1995 (AW)=====
 
De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle  overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.
 
  
=====Archiefbesluit 1995 (AB)=====
+
==Beleids- en wettelijke kaders==
Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar  geeft het meer gedetailleerde regels.
+
[[Image:Kennismodel NORA 2015 - beleidskaders.png|300px|thumb|link=Kennismodel NORA|Beleidskaders aan de basis van principes|right]]
 +
Bestaand nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input geweest voor de NORA. In onderstaande tabel zijn die beleids- en wettelijke kaders opgenomen, die een directe verbinding hebben binnen het katern duurzame toegankelijkheid. Deze kaders zijn eveneens te vinden in het kopje [[Beleidskaders|Beleidskaders]].
  
=====Archiefregeling 2009=====
+
{{#ask:[[Categorie:Beleidskaders]][[Categorie:Duurzame Toegankelijkheid]]
De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen e.d.
+
|?Toelichting
 +
|?Publicatiedatum
 +
|format=broadtable
 +
|limit=40
 +
}}
  
=====Beheersregels=====
+
==Standaarden==
De bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden.
+
[[Image:Kennismodel NORA 2015 - standaarden.png|300px|thumb|link=Kennismodel NORA|Standaard als begrip in het kennismodel|right]]
 +
Een standaard is gedefinieerd in NORA als: '''"{{#show: Standaard (Begrip) | ?Beschrijving}}."'''
  
===Overige informatiewetgeving===
+
Een standaard:
=====Wet openbaarheid van bestuur (Wob)=====
+
* is een (elektronisch) document waarin de specificaties of criteria voor een product, dienst of methode zijn vastgelegd;
Zolang archieven nog bij overheidsorganen aanwezig zijn, is de openbaarheid geregeld door de Wet openbaarheid van bestuur.
+
* wordt vastgelegd binnen een bedrijf, consortium of via een erkende standaardisatie-organisatie (zoals ISO of NEN);
 +
* kent doorgaans een proces waarmee de standaard ontwikkeld, erkend en beheerd wordt.
  
=====Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)=====
+
In onderstaande tabel zijn die standaarden opgenomen, die een directe verbinding hebben binnen het katern duurzame toegankelijkheid. Deze standaarden zijn eveneens te vinden in het kopje [[Standaarden|Standaarden]].
Persoonsgegevens maken vaak deel uit van archiefbescheiden. Op die persoonsgegevens is ook de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.  
 
  
=====Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)=====
+
Standaarden zijn verkrijgbaar bij de beherende organisatie. Voor NEN en ISO standaarden geldt in de regel dat zij eerst moeten worden aangeschaft voordat zij gebruikt kunnen worden. Voor medewerkers van de Rijksoverheid is de website [https://lees-rijk.nl/ Lees-Rijk] beschikbaar. Hierop worden, naast vakliteratuur, ook NEN en ISO standaarden aangeboden waarvan het gebruik binnen de Rijksoverheid is afgekocht. Dit geldt voor het overgrote deel van de NEN en ISO standaarden die hieronder staan vermeld.
Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'
 
  
=====Besluit Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (Vir)=====
+
Als medewerker van de Rijksoverheid volstaat het om een account aan te maken. Hierna kan in de catalogus gezocht worden. Let wel: op alle aangeboden informatie en publicaties kunnen auteursrechten rusten. Om deze reden is het niet toegestaan om informatie of publicaties te verspreiden buiten de kring van functionarissen van uw eigen organisatie.
Het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiliging. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.
+
Voor onderstaande NEN en ISO standaarden is, indien beschikbaar, al een extra externe verwijzing toegevoegd naar de betreffende standaard op [https://lees-rijk.nl/ Lees-Rijk]
  
=====Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi)=====
 
Het voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.
 
  
=====Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (Bara)=====
 
Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.
 
  
=====Algemene wet bestuursrecht (Awb)=====
+
{{#ask:[[Categorie:Standaarden]][[Categorie:Duurzame Toegankelijkheid]]
De Awb bevat algemene regels over de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden bij het voorbereiden, nemen en toepassen van besluiten. De Awb is daarom ook voor de toepassing van de Archiefwet 1995 van belang. In dit opzicht zijn de volgende onderwerpen relevant:
+
|?Beschrijving
* De wijze waarop archiefwettelijke besluiten worden aangevraagd, behandeld en genomen;
+
|?Publicatiedatum
* Het toezicht op de naleving van de Archiefwet;
+
|format=broadtable
* Het geven van mandaat om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
+
|limit=40
* Het houden van toezicht op bestuursorganen. Dit in verband met het toezicht op de zorg van lagere overheden voor hun archiefbescheiden.
+
}}
 
+
[[Categorie:Duurzame Toegankelijkheid]]
=====Wet elektronisch bestuurlijk verkeer=====
 
e Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, e-mail, website, intra- en internet, en ook sms.
 
 
 
=====Wet elektronische handtekeningen=====
 
De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.
 
 
 
=====Openbaarheid van documenten van de Europese Unie (Eurowob)=====
 
De Eurowob geldt, naast de documenten van Europese instellingen, ook voor de Europese documenten die in het bezit zijn van de Nederlandse overheid (ministeries, pbo-organen).
 
 
 
===Selectiedocumenten===
 
=====Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011=====
 
Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst  samen te stellen.
 
 
 
=====Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, 2012=====
 
De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.
 
 
 
==Normen en standaards==
 
De normen en standaards zijn hier achtereenvolgens gegroepeerd naar de onderwerpen  informatiemanagement, metagegevens, procesanalyse en workflow, RMA-software,  preservering, informatiebeveiliging en interoperabiliteit.
 
 
 
Normen worden vaak aangeduid met een code, zoals:
 
{|
 
|-
 
| ICA || International Council on Archives (Internationale Archiefraad)
 
|-
 
| IEC || International Electrotechnical Commission
 
|-
 
| ISO || International Standard Organisation (internationale norm)
 
|-
 
| NEN || NEderlandse Norm (NNI, Nederlands Normalisatie Instituut)
 
|-
 
| NPR || Nederlandse Praktijkrichtlijn (een praktische uitwerking van een norm)
 
|-
 
| TR || Technical Report
 
|-
 
| TS || Technical Specification
 
|-
 
| OASIS || Organization for the Advancement of Structured Information Standards
 
|}
 
 
===Informatiemanagement===
 
 
 
====ISO- en/of NEN-normen====
 
 
 
=====NEN-ISO 15489-1:2001=====
 
Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen
 
Deze internationaal erkende algemene norm is gericht op recordsmanagement en bevat een omschrijving van de processen en stappen die leiden tot een doelmatige inrichting van de informatiehuishouding, afgestemd op de taken van de organisatie. De norm wordt vergezeld door een Technisch Rapport (NPR-ISO-TR 15489-2), dat nadere toelichting en implementatieopties geeft om de beoogde effecten van de norm te realiseren. In de Archiefregeling 2009 wordt ook naar de norm verwezen.
 
 
 
=====NEN-ISO 30300:2011=====
 
Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archiefbescheiden –
 
Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.
 
 
 
=====NEN-ISO 30301:2011=====
 
Informatie en documentatie - Managementsystemen voor archivering – Eisen management-systeem
 
Deze internationale norm definieert de eisen voor een managementsystemen van archiefbescheiden.
 
 
 
=====NPR 2083+C1:2010=====
 
Informatie en documentatie - Geïntegreerde toepassing van ISO en ISO/IEC normen in de informatiehuishouding
 
In deze Nederlandse Praktijkrichtlijn staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO-IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op geïntegreerde wijze toepassen van deze normen.
 
 
 
=====NPR-ISO/TR 18128:2014=====
 
Informatie en documentatie – Risk assessment for records processes and systems
 
Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch rapport geeft richtlijnent en helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.
 
 
 
=====NPR-ISO/TR 13028:2010=====
 
Informatie en documentatie - Implementatie richtlijnen voor digitalisering van bestanden Dit technisch rapport geeft richtlijnen voor het creëren en onderhouden van digitale records, waarbij het originele papier, of andere analoge dragers, gedigitaliseerd zijn (zoals scannen).
 
 
 
=====NPR-ISO/TR 15801:2009=====
 
Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability.
 
Dit technisch rapport beschrijft de implementatie en werking van document management systemen die geacht worden elektronische informatie in een image formaat, op een betrouwbare manier te bewaren en de authenticiteit, betrouwbaarheid en leesbaarheid in de tijd veilig te stellen.
 
 
 
====Andere standaarden====
 
 
 
=====Baseline Informatiehuishouding Rijk, 2008=====
 
De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep Informatie op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishouding van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen .
 
 
 
=====Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, 2011=====
 
De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en  onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.
 
 
 
=====Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), LOPAI en WGA=====
 
RODIN biedt een handvat voor inrichting, gebruik en beoordeling van een (in ontwikkeling zijnde) digitale beheeromgeving, waarin digitale archieven duurzaam en toegankelijk worden beheerd.
 
 
 
===Metagegevens===
 
====ISO en of NEN normen====
 
 
 
=====NEN-ISO 23081-1:2006=====
 
Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefmanagement - Metadata voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes;
 
De Standaard voor Metadata is een standaard voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden (records). De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is gebaseerd op deze NEN-ISO standaard.
 
 
 
=====NEN-ISO 23081-2:2008=====
 
Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten;
 
Dit deel van ISO 23081 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in ISO 23081-1.
 
 
 
=====NPR-ISO/TR 23081-3:2011=====
 
Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode;
 
Dit technisch rapport biedt een leidraad voor het uitvoeren van een zelfbeoordeling op metagegevens relatie tot de creatie, vast te leggen en de controle van deze gegevens.
 
 
 
====Andere standaarden====
 
 
 
=====RMO 2.5, 2009=====
 
Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de basis voor het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid  Versie 2.5
 
Gebaseerd op de NEN-ISO 23081.
 
 
 
=====Toepassingsprofiel metatagegevens, 2009=====
 
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid behorend bij de RMO.
 
 
 
=====Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden versie 1 .1, KING 2014=====
 
Het Toepassingsprofiel Lokale Overheden is bestemd voor medewerkers van provincies, waterschappen en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeleid. Het toepassingsprofiel specificeert de minimaal verplichte metagegevens. Daarnaast wordt kort ingegaan op de toepassing ervan binnen het records management en op de stappen die organisaties moeten zetten om een eigen, organisatie specifiek toepassingsprofiel te maken.
 
 
 
=====OWMS 4.0, 2010 =====
 
De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven.
 
 
 
===Procesanalyse en workflow===
 
 
 
====ISO- en/of NEN-normen====
 
 
 
=====NEN-ISO/TR 15489-2:2001=====
 
Informatie en documentatie - Standaard voor Informatie- en archiefmanagement - Deel 2: Richtlijnen
 
Dit technisch rapport is een implementatiegids voor NEN-ISO 15489-1 te gebruiken door professionals in informatie- en archiefmanagement en door diegenen die belast zijn met het beheer van archiefbescheiden in hun organisaties.
 
 
 
=====NPR-ISO/TR 26122:2008=====
 
Informatie en documentatie - Analyse van de werkprocessen voor records
 
Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevens (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).
 
 
 
====Andere standaarden====
 
 
 
=====WfMC specification, 1995=====
 
The Workflow Reference Model, Workflow Management Coalition
 
Het Workflow Reference Model vormt de basis van de meeste BPM en workflow software systemen. Het werd ontwikkeld uit de generieke workflow management toepassingsstructuur, door de koppelvlakken te identificeren die producten in staat te stellen om samen te werken op verschillende niveaus.
 
 
 
===RMA software===
 
====ISO- en/of NEN-normen====
 
=====NEN-ISO 16175-1:2010=====
 
Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen
 
De norm biedt internationaal overeengekomen, binnen de ICA, principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen. Dit deel geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.
 
 
 
=====NEN-ISO 16175-2:2011=====
 
Informatie en documentatie : Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen
 
Dit deel geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.
 
 
 
=====NEN-ISO 16175-3:2010=====
 
Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen
 
Dit deel geeft functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
 
 
=====NEN-ISO 14641-1:2012=====
 
Elektronisch document beheer - Deel 1: Specificaties betreffende het ontwerp en werking van een informatiesysteem voor het behoud van elektronische documenten.
 
Deze norm biedt een referentieraamwerk voor methoden en technieken voor het managen van records binnen een archief. Het biedt criteria voor systeemontwerp en specificaties voor operationele processen. De norm is gebaseerd op de Franse standaard NF Z42-013.
 
 
 
=====NEN 2082:2008=====
 
Informatie en documentatie - Eisen voor Functionaliteit van Informatie- en Archiefmanagement in programmatuur
 
NEN 2082 is een Nederlandse norm en bevat functionele eisen aan informatie- en archiefmanagement. De verzameling eisen zijn algemeen geformuleerd voor de organisatie, procedures en programmatuur.
 
 
 
====Andere standaarden====
 
=====DoD 5015.2-STD:2007=====
 
Electronic Records Management Software applications  design criteria Standard
 
DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd.
 
 
 
=====MoReq2010:2010=====
 
Modular Requirements for Records Systems versie 2010
 
MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.
 
 
 
===Preservering===
 
====ISO- en/of NEN-normen====
 
=====NPR-ISO/TR 18492:2005=====
 
Langdurige conservering van elektronische gebaseerde documenteninformatie.
 
Dit technisch rapport biedt een raamwerk voor strategie-ontwikkeling en biedt best practices, die toegepast kunnen worden op een brede scala aan elektronische records om  langdurige de toegankelijkheid en authenticiteit te verzekeren.
 
 
 
=====NEN-ISO 13008:2012=====
 
Informatie en documentatie - Conversie en migratieproces van digitale records
 
Deze norm geeft aanwijzingen voor de conversie van records van het ene format naar het andere en de migratie van records van de ene hardware- of softwareconfiguratie naar de andere.
 
 
 
=====ISO 14721:2012=====
 
Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model
 
Deze norm is een technische aanbevolen praktijk voor wat is vereist voor een archief bij  langetermijnbeheer van digitale informatie. Het referentiemodel bevat strategieën, definities en raamwerk.
 
 
 
====Andere standaarden====
 
=====ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) versie 2, 2012 LOPAI=====
 
Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie, op basis van het OAIS model en de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk.
 
 
 
===Informatiebeveiliging===
 
====ISO en of NEN normen====
 
=====NEN-ISO/IEC 27001:2005=====
 
Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen
 
Deze internationale norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor een organisatie.
 
 
 
=====NEN-ISO/IEC 27002:2013=====
 
Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging
 
Deze norm is ontworpen om te worden gebruikt door organisaties die voornemens zijn om beheersmaatregelen te selecteren binnen het implementatieproces van een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebaseerd op ISO/IEC 27001
 
 
 
====Andere standaarden====
 
=====Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), 2012=====
 
De Baseline informatiebeveiliging 2012 biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen. De BIR:2012 zorgt voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel weet dat de gegevens die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behandeld.
 
 
 
===Interoperabiliteit===
 
====ISO- en/of NEN-normen====
 
=====NEN-ISO 25964-1:2011=====
 
Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 1: Thesauri voor ondersteuning bij het zoeken naar informatie (information retrieval)
 
 
 
=====NEN-ISO 25964-2:2013=====
 
Informatie en documentatie - Thesauri en interoperabiliteit met andere woordenlijsten - Deel 2: Interoperabiliteit met andere woordenlijsten
 
 
 
====Andere standaarden====
 
=====NORA, 2009=====
 
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
 
 
 
=====MARIJ 2.0, 2010=====
 
De Model Architectuur Rijksdienst vormt een stuurinstrument voor de vernieuwing van de Rijksdienst en ter ondersteuning van de inkoop en governance van de overheid en het Rijk
 
 
 
=====EAR, 2011=====
 
De Enterprise Architectuur Rijksdienst beschrijft de I-architectuur die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren
 
 
 
=====Webrichtlijnen 2, 2011=====
 
De specificatie Webrichtlijnen versie 2 bevat aanbevelingen om webcontent te maken die onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en duurzaam is. Versie 2.0.2.
 
 
 
=====OAI-PMH 2.0, 2002=====
 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een protocol ontwikkeld door de Open Archives Initiative en bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laag-drempeling mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstellingen.
 
 
 
=====CMIS 1.1, 2013=====
 
Content Management Interoperability Services, Version 1.1 (OASIS)
 
CMIS is een open ict-standaard op het gebied van het beheer van ongestructureerde informatie in een organisatie (Enterprise Content Management). CMIS wordt onderhouden door de standaardsorganisatie OASIS, een samenwerking van diverse ict-bedrijven. CMIS wordt wel de SQL voor Enterprise Content Management genoemd. Dankzij CMIS kunnen verschillende digitale bergplaatsen en archieven (Eng. repositories) van verschillende leveranciers door een enkele applicatie, over internet benaderd worden.
 
[[categorie:Digitale Duurzaamheid]]
 
 
 
===Materialen en opslagmedia===
 
Onderstaand normen en standaards zijn opgenomen in de Archiefregeling 2009.
 
 
 
====ISO en of NEN normen====
 
 
=====ISO 9660:1988=====
 
Information processing – Volume and file structure of CD-ROM for information interchange. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====ISO 11798:1999=====
 
Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====ISO 12757-2:1998=====
 
Ball point pens and refills – Part 2: Documentary use (DOC). Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
=====ISO 10149:1995=====
 
Information technology – Data interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM). Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====ISO 14145-2:1998=====
 
Roller ball pens and refills – Part 2: Documentary use (DOC). Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
=====ISO 18917:1999=====
 
Photography – Determination of residual thiosulfate and other related chemicals in processed photographic materials – Methods using iodine-amylose, methylene blue and silver sulfide. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 2154:1980=====
 
Microfilmtechniek – Bewaren van nabewerkte halogeenzilvermicrofilms. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 2728:2006=====
 
Permanent houdbaar papier – Eisen en beproevingsmethoden. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
=====NEN 3528:1975=====
 
Microfilmtechniek – Halogeenzilverfilms, 16 en 35 mm. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-EN-IEC 60908:1999=====
 
Geluidopname – Audiocompactschijf. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005=====
 
Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-ISO 6199:2005=====
 
Microfilmtechniek – Microverfilming van documenten op 16 mm en 35 mm halogeenzilverfilm – Uitvoeringprocedures. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-ISO 18901:2002=====
 
Beelddragers – Behandelde halogeenzilverfims type zwart-en-wit films – Specificaties voor stabiliteit. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-ISO 18925:2002=====
 
Beelddragers – Optische schijven – Opslagpraktijken. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
====Andere standaarden====
 
 
 
=====ICN-kwaliteitseisen 1-4 en 10-16=====
 
Instituut Collectie Nederland, afd. Conserverings-onderzoek 1998-2002.
 
ICN-Kwaliteitseisen voor Archieven, bibliotheken en musea. Opgenomen in de Archiefregeling
 
 
 
=====DIN 16554-2: 1982=====
 
Deutsches Institut für Normung. Kugelschreiber-Minen. Schriftqualität. Anforderungen. Prüfung. Kennzeichnung. Opgenomen in de Archiefregeling
 
 
 
===Archiefruimtes===
 
Onderstaande normen zijn opgenomen in de Archiefregeling 2009.
 
 
 
====ISO en of NEN normen====
 
 
 
ISO-DIS 7031:1983=====
 
Concrete hardened, determination of the depth of penetration of water under pressure. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 1775:1991=====
 
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 2654-1:2002=====
 
Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 2778:1991=====
 
Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 5088 +C2:1996=====
 
Inbraakveiligheid van gebouwen – Toepassing van hang- en sluitwerk. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 5089 4e Ontw.:2009=====
 
Ontwerpnorm Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 5096 +C1:2007=====
 
Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6065:1991=====
 
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties). Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6066:1991=====
 
Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad NEN 066:1991/A1:1997. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6069:2005=====
 
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6071:2001=====
 
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Betonconstructies. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6072:1991=====
 
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Staalconstructies. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6073:1991=====
 
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6702:2007=====
 
Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Belastingen en vervormingen. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN 6720:1995=====
 
TGB 1990 – Voorschriften Beton – Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995). Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-EN 671-1:2001=====
 
Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-EN 1366-1:1999=====
 
Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 1: Ventilatiekanalen. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NEN-EN 1366-2:1999=====
 
Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen. Opgenomen in de Archiefregeling.
 
 
 
=====NPR 2877:1991=====
 
Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies. Opgenomen in de Archiefregeling.
 

Huidige versie van 20 aug 2018 om 12:50

Beleids- en wettelijke kaders

Beleidskaders aan de basis van principes

Bestaand nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input geweest voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. In onderstaande tabel zijn die beleids- en wettelijke kaders opgenomen, die een directe verbinding hebben binnen het katern duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.. Deze kaders zijn eveneens te vinden in het kopje Beleidskaders.

 ToelichtingPublicatiedatum
Actieplan Open OverheidHet Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.15 december 2015
ArchiefbesluitHet Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.1 januari 2013
ArchiefregelingDe Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen. De huidige versie van de Archiefregeling is uit 2009, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.1 januari 2014
Archiefvisie 2011De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk.30 juni 2011
ArchiefwetDe Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. De huidige versie van de Archiefwet is uit 1995, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.18 juli 2015
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 2012De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is het algemene, voor alle gemeenten en onderdelen daarvan - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van overheidsinformatie bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.2 februari 2012
Baseline Informatiehuishouding Rijk 2009De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) is op 24 juni vastgesteld in de Stuurgroep InformatieBetekenisvolle gegevens. op Orde. Het betreft de kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de 7 normen en de Basics, het toelichtende document inclusief managementsamenvatting. De Baseline is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen die betrekking hebben op de (digitale) informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van het Rijk. Met de Baseline is de manager op het departement beter in staat om te voldoen aan de actuele informatie-eisen die gelden voor zijn primaire processen. Om de Baseline te kunnen implementeren, is ook Zelfevaluatie instrument ontwikkeld.24 juni 2009
BeheersregelsDe bestuurlijk verantwoordelijken voor het archiefbeheer van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. (zorgdragers) stellen volgens artikel 14 van het Archiefbesluit beheersregels vast voor het beheer van hun archiefbescheiden. In de beheersregels moeten alle verantwoordelijkheden rond het archiefbeheer zijn vastgelegd. Ze zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, inclusief zelfstandige organisatieonderdelen zoals agentschappen, buitendiensten en regiokantoren en ze zijn voorzien van een toelichting. De beheersregels moeten worden aangepast bij veranderingen in de organisatie. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.1 januari 2013
Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.15 december 1998
Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR)Deze regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'1 december 1990
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 2012De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle gemeentes, waarin opgenomen de categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.8 juli 2017
Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014De wettelijke vastgestelde selectielijst voor alle provincies.19 januari 2014
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR)Het Voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst beschrijft een aantal basisregels over de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.1 juli 2007
Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie 2013 (VIRBI)Het voorschrift informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. rijksdienst - bijzondere informatie, bevat aanvullende eisen voor de beveiliging van staatsgeheimen en andere bijzondere informatie. Het voorschrift is bindend voor de ministeries en de daaronder ressorterende 'diensten, bedrijven en instellingen'.1 juni 2013
Doelarchitectuur Digitale DuurzaamheidDe Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen., waarin de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van digitale informatie is geborgd.1 juni 2012
Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid: concordans Basis Selectiedocumenten, 2011Het Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid is een sterk ingedikt generieke selectielijst gebaseerd op de MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Het dient niet als de wettelijke selectielijst, maar als een model dat zorgdragers kunnen gebruiken om uiteindelijk een eigen selectielijst samen te stellen.1 juni 2011
Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie IndicatorenEen VNG Handreiking om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen. Het bevat en raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving.18 april 2013
Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN)Met behulp van het toetsinstrument RODIN (Referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer) kan op relatief simpele wijze inzicht worden gekregen in de vraag: zijn wij als gemeente of andere overheid klaar voor digitaal archiveren? En zo niet: wat moet er dan nog gebeuren?1 juni 2017
Verordening inzage documentenDeze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land.30 mei 2001
Visie Open OverheidHet kabinetsbeleid is dat overheidsinformatie openbaar is en door overheidsorganisaties actief openbaar wordt gemaakt, tenzij. Dat tenzij betekent dat er goede redenen moeten zijn om het niet te doen, zoals privacy- of concurrentiegevoeligheid van gegevens of bijvoorbeeld de staatsveiligheid. Deze lijn is vastgelegd in de in 2013 door het kabinet gepubliceerde Visie open overheid. De visie omvat ook de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) “Gij zult openbaar maken”.1 september 2013
Visiebrief Digitale Overheid 2017Deze visiebrief die het kabinet in 2013 naar de Tweede kamer stuurde, zegt dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal moeten kunnen afhandelen. De brief zegt ook dat het daarvoor noodzakelijk is dat de overheid alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar maakt.23 mei 2013
Wet elektronische handtekeningenDe wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en stelt er eisen aan om de veiligheid en betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. te waarborgen.21 mei 2003

Standaarden

Standaard als begrip in het kennismodel

Een standaard is gedefinieerd in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als: "."

Een standaard:

  • is een (elektronisch) document waarin de specificaties of criteria voor een product, dienst of methode zijn vastgelegd;
  • wordt vastgelegd binnen een bedrijf, consortium of via een erkende standaardisatie-organisatie (zoals ISO of NEN);
  • kent doorgaans een proces waarmee de standaard ontwikkeld, erkend en beheerd wordt.

In onderstaande tabel zijn die standaarden opgenomen, die een directe verbinding hebben binnen het katern duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.. Deze standaarden zijn eveneens te vinden in het kopje Standaarden.

Standaarden zijn verkrijgbaar bij de beherende organisatie. Voor NEN en ISO standaarden geldt in de regel dat zij eerst moeten worden aangeschaft voordat zij gebruikt kunnen worden. Voor medewerkers van de Rijksoverheid is de website Lees-Rijk beschikbaar. Hierop worden, naast vakliteratuur, ook NEN en ISO standaarden aangeboden waarvan het gebruik binnen de Rijksoverheid is afgekocht. Dit geldt voor het overgrote deel van de NEN en ISO standaarden die hieronder staan vermeld.

Als medewerker van de Rijksoverheid volstaat het om een account aan te maken. Hierna kan in de catalogus gezocht worden. Let wel: op alle aangeboden informatie en publicaties kunnen auteursrechten rusten. Om deze reden is het niet toegestaan om informatie of publicaties te verspreiden buiten de kring van functionarissen van uw eigen organisatie. Voor onderstaande NEN en ISO standaarden is, indien beschikbaar, al een extra externe verwijzing toegevoegd naar de betreffende standaard op Lees-Rijk


 BeschrijvingPublicatiedatum
DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie)DUTO is een lijst van eisen voor de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidsinformatie, die wordt ontwikkeld door het Nationaal Archief in opdracht van het ministerie van OCW. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijk te maken. DUTO is bedoeld voor alle informatieprofessionals die betrokken zijn bij het (her)inrichten van werkprocessen en de daarbij gebruikte applicaties.12 april 2016
DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software Applications Design Criteria StandardElectronic Records Management Software applications design criteria Standard DoD 5015.2-STD definieert functionele eisen voor recordsmanagement software en is goedgekeurd door het Nationale archief van de VS. De standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Amerikaanse ministerie van Defensie en wordt gebruikt door vele staten en lagere overheden in de VS. Onder de standaard functioneert een uitgebreid certificatieprogramma voor recordsmanagement software en vele (internationale) pakketten zijn inmiddels gecertificeerd. Van de standaard is ook een Nederlandse bewerkte vertaling beschikbaar.25 april 2007
EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families)EAC is een datamodel in XML, voor de toepassing van ISAAR(CPF)en voorziet in een grammatica voor het coderen van de namen van de makers van archiefmateriaal en gerelateerde informatie.1 september 2011
EAD (Encoded Archival Description)EAD is een datamodel in XML, voor de toepassing van ISAD(G), dat is ontwikkeld voor het maken, opslaan, publiceren, koppelen en uitwisselen van archiefbeschrijvingen.4 april 2018
ISAAR(CPF)Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en Families. Deze norm verschaft richtlijnen voor het maken van archivistische geautoriseerde beschrijvingen van entiteiten (organisaties, personen en families) betrokken bij de vorming en het beheer van archieven.1 september 2011
ISAD(G): General International Standard Archival DescriptionAlgemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, uitgegeven door de ICA.Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen. Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale standaarden.1 september 2011
ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference modelHet ISO 14721:2012 referentiemodel voor een Open Archival Information System (OAIS-referentiemodel) is dé standaard voor iedereen die zich met preservering bezighoudt. De versie van 2012 is online beschikbaar.1 september 2012
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)METS is een datamodel in XML voor alle beschrijvende, administratieve en structurele metagegevens van archiefbescheiden en collectie-items.
MoReq2010: Modular Requirements for Records SystemsModular Requirements for Records Systems versie 2010. MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.
NEN 2082Eisen voor Functionaliteit van InformatieBetekenisvolle gegevens.- en Archiefmanagement in programmatuur. NEN 2082 is een Nederlandse norm gebaseerd op de NEN-ISO 15489 en de NEN-ISO 23081. Alhoewel de titel het wel suggereert is de norm is geen echte softwarespecificatie, maar geeft het algemene functionele eisen voor informatie- en archiefmanagement, die ook door software ondersteund dienen te worden.1 juni 2008
NEN-ISO 15489-1NEN-ISO 15489-1 stelt de kernconcepten en uitgangspunten vast voor de creatie, het onder beheer brengen en beheren van archiefstukken door organisaties. De standaard wordt daarbij ondersteund door een aantal andere standaarden en praktijkrichtlijnen (zoals NEN-ISO 23081-1:2017 en NEN-ISO/TR 18128:2014) die verdere invulling geven aan deze concepten en uitgangspunten.1 april 2016
NEN-ISO 16175-1Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen.

De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

Dit eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

Het tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

In het derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
1 december 2010
NEN-ISO 16175-2Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen.

De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

Het eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

Dit tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

In het derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
1 mei 2011
NEN-ISO 16175-3Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen.

De norm NEN-ISO 16175 biedt principes en functionele eisen voor software om digitale informatie te creëren en te beheren in kantooromgevingen, die internationaal zijn afgesproken in de International Council on Archives (ICA).

Het eerste deel NEN-ISO 16175-1 geeft een overzicht en beschrijft de principes voor het beheer van records in een digitale omgeving.

Het tweede deel NEN-ISO 16175-2 geeft de functionele eisen voor softwaresystemen voor recordsmanagement.

In dit derde deel NEN-ISO 16175-3 staan de functionele eisen voor het informatiebeheer in bedrijfssystemen.
1 december 2010
NEN-ISO 23081-1InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes.

De principes en overwegingen voor implementatie in NEN-ISO 23081-1 zijn in 2009 verwerkt in een kader voor het definiëren van metagegevenselementen: NEN-ISO 23081-2.

Er is ook een zelf-beoordelingsmethode beschikbaar bij deze richtlijnen: NPR-ISO TR 23081-3
1 november 2017
NEN-ISO 23081-2InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten.

NEN-ISO 23081-2 biedt een kader voor het definiëren van metagegevenselementen volgens de principes en overwegingen voor implementatie die uiteengezet zijn in NEN-ISO 23081-1.

Er is ook een zelf-beoordelingsmethode beschikbaar bij deze richtlijnen: NPR-ISO TR 23081-3
1 juli 2009
NEN-ISO 30300Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.1 november 2011
NEN-ISO 30301Deze internationale norm stelt eisen vast waar een ManagementSysteem voor Archivering aan moet voldoen teneinde een organisatie te kunnen ondersteunen bij het halen van haar mandaat, missie, strategie en doelstellingen. De norm behandelt het ontwikkelen en implementeren van archiveringsbeleid en -doelstellingen en geeft informatie over het meten en monitoren van de prestatie1 november 2011
NEN-ISO 30302:2015Deze internationale norm voorziet in richtlijnen voor het implementeren van een Management Systeem voor archivering binnen een organisatie, volgens de eisen die worden gesteld in NEN-ISO 30301: 2011.1 november 2015
NPR 2083Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) die organisaties inzicht geeft in het op geïntegreerde wijze toepassen van de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO/IEC 27001.1 oktober 2010
NPR-ISO TR 13028Implementatierichtlijnen voor digitalisering van bestanden.

Een serie richtlijnen en tips gebaseerd op best practices in het opbouwen en onderhouden van records, die een digitale kopie zijn van een analoog origineel. Het gaat hier onder meer om vraagstukken van betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid., juridische status, toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en de overweging of de originelen vernietigd kunnen worden.

Buiten de scope vallen documenten die van oorsprong digitaal zijn, technische specificaties voor digitalisering en lange termijn opslag, besluitvorming rond vernietigingstermijnen et cetera.
1 december 2010
NPR-ISO TR 15801Richtlijnen voor de implementatie en operatie van document management systemen die elektronische informatie betrouwbaar bewaren, in alle betekenissen van het woord betrouwbaar. De richtlijnen zijn bedoeld voor elke organisatie die een document management systeem gebruikt of wil gebruiken. Belangrijk doel van de richtlijnen is te helpen om authentieke informatie betrouwbaar op te slaan, zodat er geen twijfel bestaat over de authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. / herleidbaarheid van de informatie en deze ook in de toekomst leesbaar of bruikbaar is.1 november 2009
NPR-ISO TR 18128:2014InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Risicoanalyse van informatie- en archiefbeheer. Dit technisch rapport geeft richtlijnen en helpt bij het beheersen van de risico’s die verbonden zijn met record processen en systemen, zoals het verlies of de beschadiging van records, die daardoor niet meer bruikbaar, betrouwbaar, authentiek, volledig of ongewijzigd zijn en daarmee niet meer voldoen aan de doelen van de organisatie.1 maart 2014
NPR-ISO TR 23081-3InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode. Dit is een praktische leidraad voor het uitvoeren van een self-assessment wat betreft de creatie en vastlegging van metagegevens en de controle hierop. Deze Praktijkrichtlijn is gebaseerd op de standaarden NEN-ISO 23081-1 (Principes voor beheren van metagegevens voor archiefbescheiden) en NEN-ISO 23081-2 (Conceptuele en implementatieaspecten van deze principes).1 september 2011
NPR-ISO TR 26122Analyse van de werkprocessen voor records. Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevens (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).1 juli 2008
PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS)PREMIS is de internationale standaard voor metagegevens om de preservering van digitale objecten te ondersteunen en de bruikbaarheid ervan op de langetermijn te verzekeren.27 mei 2015