FS:SIKB0101

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/SIKB0101[1]

Over de standaard
Beschrijving Bodeminformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij de investering in een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens van bodems uitgewisseld worden. 
Trefwoorden Bodem, Milieu
Detailinformatie
Beheerorganisatie SIKB
Uitstekend beheer Ja voor deze standaard
Specificatiedocument http://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101
Volledige naam SIKB0101
Version 13.5
Inkoop
Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:
 
Basisregistraties / overheidsgegevens
48000000-8 Software en informatiesystemen38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest

Informatie over conformiteitstoetsing is te vinden op www.sikb.nl/datastandaarden/datasets-bodem/validatie?term=controletool&p=1.

 
Domein Water/Bodem
Relatie met andere standaarden
 • Geo-Standaarden
 • Aquo-standaard
 • SIKB0102
 • Toelichting

  SIKB0101 sluit aan op het Basismodel geo-informatie (NEN 3610). Met de GEO-standaarden is daarmee uitwisseling van geo-informatie tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatiesystemen) mogelijk.
  Aquo en SIKB0101 worden geharmoniseerd voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.

  SIKB0102 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebied, namelijk archeologische informatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0101, alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen

  Er staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.

   
  Functioneel toepassingsgebied SIKB0101 moet worden toegepast op de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen.
  Organisatorisch werkingsgebied Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen uit de publieke sector.
  Toelichting bij opname De SIKB0101-standaard voldoet aan 'uitstekend beheer'. Versie 12 is op de lijst in juni 2016 gewijzigd naar versie 13 en op 26 november 2016 naar versie 13.2.0.
  Datum van aanmelding 22-04-2014
  Datum van besluit 09-12-2014
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Aanmeldformulier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Intakeadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Expertadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Reacties%20openbare%20consultatie.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Forumadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/SIKB0101_NB_09122014.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Aanmeldformulier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Intakebesluit.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Expertadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Consultatiedocument.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Forumadvies.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van SIKB0101 verplicht te stellen voor de elektronische uitwisseling van (milieuhygiënische) bodemgegevens tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. De digitale levering van gegevens uit door derden uitgevoerd onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen worden geborgd in toekomstige wet- en regelgeving, zoals de herziene Wet bodembescherming en de Omgevingswet.
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat XML-bestanden worden geaccepteerd in het digitale berichtenverkeer in verband met vergunningsprocessen en Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module hierop aan te passen (deze ondersteunen nu alleen PDF-bestanden).
  VNG en IPO worden opgeroepen om gemeenten en provincies aan te sporen om onderling afspraken te maken over het aanleveren – conform SIKB0101 – van informatie voor het Bodemloket en zo het Bodemloket een impuls te geven.

  Het Bureau Forum Standaardisatie en SIKB worden opgeroepen om gezamenlijk te kijken hoe ze kunnen samenwerken om SIKB0101 onder de aandacht te brengen en adoptie van de standaard te bevorderen.
  Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.