Nederlandse participatie EU

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Nederlandse participatie in EU Update per september 2021[bewerken]

De Nederlandse participatie in de EU is intensief. Ook ICTU zelf is betrokken bij meerdere Europese projecten, waarbij het Ministerie van BZK en het Ministerie van VWS vaak de opdrachtgeversrol voeren. Een volledig overzicht op deze pagina is niet te geven, het schets enkele ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse overheden. Nederlandse overheden participeren als deelnemer in een Europese (innovatie)projecten, via één van de workpackages van een project. Sommige overheden leiden zelf een workpackage, waarbij ze als trekker ook de taak hebben om andere lidstaten te betrekken. Een andere variant is dat een overheid zelf een project voert dat voor een deel gesubsidieerd wordt door Europa. Daarnaast zijn er natuurlijk talloze projecten die gedaan worden voor de vertaling en uitvoering van Europese richtlijnen en verordeningen. Waarbij deze richtlijnen, verordeningen en beleidsstukken weer in samenwerking met de lidstaten opgesteld worden. Voor dit deel lobbyen niet alleen de overheden, maar ook het bedrijfsleven en andere maatschappelijke vertegenwoordigers in Brussel. Nederland levert bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan discussies over rechten en digitalisering in Europees verband. We dragen actief bij aan discussies en aan de totstandkoming van beleidsstukken in de Raad van Europa. De Raad van Europa ontwikkelt internationaal beleid over de effecten van digitalisering op de mensenrechten in de digitale samenleving. Ook leveren we een actieve bijdrage aan het beleid van de Europese Commissie, onder andere over Artificiële Intelligentie (AI), en bouwen we aan coalities in Europees verband die zich richten op (internationale) borging van publieke waarden in de informatie samenleving. We delen best practices ten aanzien van ethics by design en human centric AI.

- NL participeert in: -

Programma’s EU[bewerken]

Digitale overheid[bewerken]

De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Burgers en bedrijven kunnen hun weg vinden via een Europees portaal (gateway) Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar een of meerdere overheidsportalen in de verschillende lidstaten, de beschrijvingen daarin zijn in de nationale taal en in het Engels. Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven op een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over overheidsdiensten,-producten en -procedures in Europa. Sommige procedures kunnen ze bovendien online doorlopen. Voor Nederland zijn dat de volgende portalen:

Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? Eind 2023 is het voor de inwoners van de EU makkelijker om zaken te regelen met Europese overheden.

De Nederlandse implementatie van de SDG Regeling wordt gecoördineerd door het ministerie van BZK, daar werkt ook de Nationaal Coördinator die afstemt met de Commissie en de andere lidstaten. De Nationaal coördinator wordt ondersteund door een bureau dat is ondergebracht bij ICTU, gestart in 2019. Alle informatie van dit programma is terug te vinden op deze pagina.

Zorg[bewerken]

De eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI of eHealth DSI) zijn diensten voor grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF). eHDSI zet de kern- en generieke services, zoals gedefinieerd in de CEF, in voor inmiddels drie use cases:

 • patiëntoverzicht, Patient Summary (PS)
 • medicijn voorschrift, ePrescription (eP)
 • patientdossiers, Original Clinical Document (OrCD-A)

De generieke diensten omvatten de implementatie van gegevensuitwisseling op landenniveau, de kerndiensten op EU-niveau. De Commissie ondersteunt lidstaten om alle operationele zaken van de CEF eHealth eHDSI af te handelen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie het implementatieproces van de DSI registreert met actieve deelname van de lidstaten, ook gebruikersorganisaties en standaardisatie-instellingen spelen daar een rol in.

Op de volgende pagina kunt u meer informatie vinden (dit vereist een account bij de Europese Commissie):

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/Zt7zN

 • Nederlandse programma: PIEZO, samenwerking tussen ICTU, NICTIZ en CIBG (2017 – 2021):

https://www.youtube.com/watch?v=xGthKp0iPz4

https://www.nictiz.nl/programmas/internationaal/piezo-programma-implementatie-europese-zorgdiensten/

 • Nederlandse vervolgprogramma: BAUXIET (2021 - ….)

Behoeftepeiling Europese gegevensuitwisseling afgerond april 2021 Start programmavoorbereidingen Patient Summary – A, 2021 Q4

Justitie[bewerken]

Sociale Zekerheid[bewerken]

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsinstellingen in de hele EU helpt om sneller en veiliger informatie uit te wisselen met betrekking tot verschillende takken, zoals toepasselijke wetgeving, ziekte, beroepsziekten en arbeidsongevallen, pensioenen, werkloosheid en gezinsbijslagen, zoals vereist door de EU-regels inzake coördinatie van de sociale zekerheid. Dus terwijl het systeem door instellingen onderling wordt gebruikt, profiteert u als burger van deze elektronische uitwisselingen zoals in het verleden, vóór EESSI, die op papier waren. Het was tijdrovend en gevoelig voor fouten en verlies van gegevens of documenten. Houd er rekening mee dat voor een directe digitale ervaring tussen een burger en een instelling in een EU-land een andere oplossing, de European Social Security Pass genaamd, wordt getest en de eerste resultaten zal opleveren in de eerste helft van 2022.

Hoe ESSI werkt Alle communicatie tussen nationale instellingen over socialezekerheidsdossiers moet plaatsvinden via EESSI: socialezekerheidsinstellingen wisselen gestructureerde elektronische documenten uit en volgen gemeenschappelijk overeengekomen procedures om ze te verwerken. Deze documenten worden via EESSI naar de juiste bestemming gestuurd bij de juiste instellingen in een andere lidstaat. Medewerkers van socialezekerheidsinstellingen kunnen de juiste bestemming in deelnemende landen vinden door een repository van nationale instellingen te raadplegen.

NL participatie

Procurement[bewerken]

Handel[bewerken]

Iedere handelaar in Nederland die goederen importeert of exporteert en deze goederen (tijdelijk) opslaat op Nederlands grondgebied heeft te maken met Douane vergunningen. Een handelaar kan betaling aan Douane EU bijvoorbeeld uitstellen, omdat de goederen op transport zijn naar de uiteindelijke bestemming binnen Europa. Voor het aanvragen en afhandelen van deze vergunningen is een portaal ingericht door TAXUD. De EU Trader Portal maakt vergunning verlening binnen geheel Europa hiermee eenvoudig. Om gebruik te maken van deze EU portal moet de handelaar inloggen op deze portal, waarbij de handelaar aantoont handelaar te zijn of een administratieve vertegenwoordiger van een handelaar, die officieel geregistreert is in Nederland. Hiervoor heeft Douane eHerkenning gekozen, omdat de betrouwbaarheid op een hoog niveau is en omdat de ene partij, de handelaar, een andere partij (de administratieve vertegenwoordiger) kan machtigen om namens de handelaar de vergunning aan te vragen. Vertegenwoordiging voor de aanvraag van Douane vergunningen komt nl. vaak voor. eHerkenning is daarmee het Nederlandse middel, maar daarnaast heeft natuurlijk ieder EU land een eigen middel om in te loggen. Het portal accepteert al deze middelen, mits goedgekeurd. eHerkenning is dus federatief aangesloten op de Identity en Access oplossing van de EU, deze oplossing heet UUM&DS. UUM&DS heeft de intentie voor meerdere Europese portal applicaties een oplossing te gaan bieden, bijvoorbeeld ook voor de verrekening van de omzetbelasting. Deze oplossing maakt gebruik van de eIDAS node die door de het Directorate General for Informatics is geleverd. Heel mooi is deze samenwerking tussen 2 DG's van Europa. eHerkenningsleveranciers en makelaars in het stelsel hebben samen met Douane een mooie oplossing voor een niet heel simpele inlog case geleverd. Zie voor meer informatie over eHerkenning eHerkenning . Deze oplevering per december 2017 heeft het voorbeeld geleverd voor het gebruik van eHerkenning bij de Nederlandse Belastingdienst.

Actoren[bewerken]

NL Actoren in domein Europa[bewerken]

 • BZK / PV
 • EZK
 • BNC SDG
 • RINIS
 • ICTU
 • Nictiz
 • Logius
 • JustId
 • RvO
 • RViG
 • Douane
 • Defensie

EU Actoren[bewerken]

 • DG Connect: actualiseren
 • DG DIGIT
 • DG GROW
 • DG TAXUD

Domein gerichte DG’s doen? :[bewerken]

 • DG EMP DG ESAI: actualiseren Employment, Social Affairs & Inclusion
 • DG environment: weg
 • DG Taxud: Belastingen
 • Eu-LISA: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ EU LISA is een beheerorganisatie voor de generieke bouwstenen
 • DG Just: toevoegen?
 • DG Santé

Agentschap INEA (Fondsen zoals CEF, Horizon2020)

Belangrijke links en naslagwerken[bewerken]

 • De kennisuitwisselingssite van Europa www.joinup.eu
 • De Talin Declaration

<verder aan te vullen>