Alle Begrippen uit review Kernwaarden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten in review

Op deze pagina staan alle begrippen die horen bij de Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes. Reviewopmerkingen over de begrippen kun je geven met de link Feedback op de betreffende pagina.

De onderstaande begrippen maakten al deel uit van het NORA Begrippenkader, of zijn door de Werkgroep NORA Architectuur Principes gedefinieerd voor de review.

 BeschrijvingToelichting
AfnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.
Architectuurprincipe (Begrip)Een normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven.Een stelling over een gewenste eigenschap waar architectuur invulling aan moet geven.


Uitspraak, geldend voor langere termijn, die betrekking heeft op de inrichting van organisatie, processen en/of informatievoorziening. Richtinggevend voor overheidsorganisaties bij het inzetten van veranderingen en het uitvoeren van projecten.

Het gebruik van alleen het begrip principe in plaats van architectuurprincipe of NORA architectuurprincipe wordt doorgaans vermeden om geen verwarring te krijgen met het meer algemene begrip principe

Binnen architectuurdiagrammen gebruiken we het Archimate-element ‘principle’
Kernwaarde van Dienstverlening (Begrip)NORA Kernwaarden zijn fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.Kernwaarden vormen een verbindende functie tussen beleid en het in samenhang en ontwerpen en leveren van overheidsdiensten. Kernwaarden helpen om uit te leggen vanuit welke maatschappelijke waarden de overheid haar diensten aanbiedt aan burgers en bedrijven. Het contact tussen samenwerkende overheidsorganisaties en de samenleving staat hierbij centraal.

Beoogde voordelen bij het gebruik van deze NORA Kernwaarden:

  • Kernwaarden sluiten direct aan op maatschappelijke waarden en zijn niet politiek vluchtig.
  • De terminologie en belevingswereld staat dicht bij die van beleid en uitvoering dan die van Architectuurprincipes. Kernwaarden helpen hiermee om het nut en de noodzaak van de NORA uit te kunnen leggen aan niet-architecten zoals beleidsmakers.
  • Semantische discussies worden beperkt omdat zowel beleid als uitvoering deze terminologie herkennen en erkennen.
  • De onderhoudbaarheid van Architectuurprincipes wordt eenvoudiger doordat deze zich meer kunnen toespitsen naar de primaire doelgroep, namelijk digitale architecten binnen de overheid.

Kernwaarden hebben een hoger abstractieniveau en hiermee geen expliciet sturende rol. Deze rol is weggelegd voor de aan deze kernwaarden gerelateerde en meer concreet verwoorde kwaliteitsdoelen.

Zie ook Kernwaarden van Dienstverlening.
Kwaliteitsdoel (Begrip)NORA Kwaliteitsdoelen beschrijven de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat).Kwaliteitsdoelen beschrijven aan welke kwaliteitskenmerken overheidsdienstverlening moet voldoen, gemotiveerd vanuit de NORA kernwaarden. Ze doen geen uitspraken over de wijze waarop deze doelen moeten worden gerealiseerd (het hoe). Dat wordt uitgewerkt in de Architectuurprincipes en de onderliggende implicaties. NORA Kwaliteitsdoelen helpen bij het schrijven van (strategische) plannen en wet- en regelgeving.

Het zal in de praktijk voor een overheidsorganisatie niet altijd mogelijk zijn om volledig en aan ál de Kwaliteitsdoelen te voldoen. Waar het om gaat, is dat een overheidsorganisatie die doelen onderschrijft, daartoe samenwerkt met andere (overheids)organisaties en actief stuurt op het behalen van deze doelen. De Kwaliteitsdoelen zijn daarmee richtinggevend en bieden ruimte voor interpretatie.

De Kwaliteitsdoelen komen voort uit de vijf Kernwaarden van Dienstverlening en zijn de logische gevolgtrekking van die kernwaarden: Als de Dienstverlening Toekomstgericht moet zijn, wat betekent dat dan?

De Kwaliteitsdoelen zijn in de plaats gekomen van de NORA Basisprincipes. Omdat ze niet meer de vorm van principes hebben, zie je daarom ook de indeling: stelling, rationale, implicatie niet meer terug. Dit is voorbehouden aan de NORA Architecuur Principes.