Bestaand materiaal Zaakgericht Werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De komende tijd ontwikkelen we de NORA-pagina’s voor Zaakgericht werken door. Een nieuwe contactpersoon, een nieuwe impuls. De informatie in de wiki wordt geactualiseerd, verbindingen tussen de verschillende pagina’s versterkt en actuele ontwikkelingen en ontbrekende delen toegevoegd. Generiek wat generiek kan, en specifiek wat specifiek moet. Op zoek naar hoe de bedoeling kan doorklinken in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..

Loop jij bij het gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan tegen vragen, zie je mogelijkheden tot verbetering of mis je zaken? Laat het dan svp weten via e.vandersteen@apeldoorn.nl. Zodat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zich kan blijven doorontwikkelen.

Voor het ontwikkelen van het thema Zaakgericht Werken inventariseren we bestaand relevant materiaal. Op deze pagina staat een lijst van reeds ontvangen materiaal per bestuurslaag.

Rijk

Dit document gaat vooral over een applicatielandschap voor Zaakgericht werken. Pagina 11 zegt ook iets over het toegepaste concept. Wat betreft de bij een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden horende informatie wordt uitgegaan van zowel gestructureerde gegevens (data op pagina 13) als ongestructureerde gegevens (documenten). Onderdeel van de benadering is ook het denken in procespatronen (pagina 27) en bedrijfsregels (pagina 25).

Provincies

De PETRA-documenten gaan uitgebreid in op Zaakgericht werken. Een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is: 'een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden'. Zaakgericht werken wordt veelal toegepast in de context van dienstverlening aan klanten. In dat geval is ‘de klant’ met zijn vraag de aanleiding voor de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en eindigt de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met een voor die klant betekenisvol resultaat. Maar ook is in de provinciale bestuurslaag de wens geuit Zaakgericht werken uit te werken en in te zetten voor gebruik bij beleidsprocessen.

In de context van dienstverlening gaan de provincies er van uit dat zaakinformatie kan bestaan uit informatie over de aanleiding, betrokkene(n) in- en extern, objecten waarop de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden betrekking heeft, documenten, planning, statussen (voortgang), resultaten en besluiten. Deze informatie wordt gebundeld in een zaakdossier. Naast ongestructureerde informatie is dan ook gestructureerde informatie van belang voor de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, zoals informatie over de procesuitvoering (welke statussen en wanneer, de behandelaars) en de objecten waarop de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden betrekking heeft zoals een milieu-inrichting, een bodemverontreiniginglocatie, een wegvak of een gebied met bijzondere natuurwaarden. Met Zaakgericht werken worden meerdere doelen nagestreefd: het juist kunnen informeren over de voortgang van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, het monitoren en bewaken van de behandeling van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden, het verkrijgen van managementinformatie en het toegankelijk zijn van relevante documenten. Een belangrijk deel van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. over Zaakgericht werken is vastgelegd in principes.

Gemeenten

Gemeenten hebben veel materiaal over Zaakgericht werken, onder andere in GEMMA, de gemeentelijke referentiearchitectuur voor gemeenten die in beheer is bij KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Niet alleen is het concept uitgewerkt, er zijn ook standaarden voor Zaakgericht werken beschikbaar.

Het RGBZ is een informatiemodel voor Zaakgericht werken en de ZTC 2.0 is de standaard voor werken met een zaaktypencatalogus. Een operationele ZTC bevat parameters per zaaktype die de uitvoering van zaakgericht werken bepalen of die de geautomatiseerde uitvoering zelfs digitaal aansturen. De ZTC 1.0 had destijds de vorm van een tweedimensionale tabel met zaaktypen langs de verticale as en inrichtingsparameters langs de horizontale as. De huidige ZTC 2.0 is echter - in verband met diverse 1:n-relaties - opgezet als een informatiemodel, met een directe relatie met de structuur van het RGBZ. KING gaat het RGBZ en de ZTC in de toekomst nog meer met elkaar in lijn brengen. Aan de verwachte 2.0-versie van het RGBZ wordt nog gewerkt.
De ZTC 2.0 van KING is overigens leeg wat betreft de in te vullen parameters. De omvang daarvan is zodanig dat KING zich zal beperken tot het verzamelen van voorbeelden van ingevulde inhoud oftewel ingevulde voorbeeld-ZTC's.
De GEMMA-standaarden RGBZ en ZTC worden ook in andere bestuurslagen gebruikt. Zo noemt PETRA het RGBZ ook; en wordt het werken met een ZTC onder andere toegepast bij Regionale Uitvoeringsdiensten, samenwerkingsverbanden tussen verschillende bestuurslagen in de milieusector. Zie bijvoorbeeld de Zaaktypencatalogus van de Omgevingsdienst Haaglanden (PDF, 2,4 MB) en Zaaktypebeschrijving Omgevingsdienst Gelderland.

Manifestgroep

Ook het UWV benoemt een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden als 'een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden'. De aan een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden gekoppelde zaakkenmerken en informatie vormen tezamen een virtueel zaakdossier. Vervolgens wordt Zaakgericht werken toegespitst op dienstverlening gericht op externe klanten. Men gaat er van uit dat de indeling van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden bestaat uit voor een klant herkenbare stappen. Een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden is verbonden met een bedrijfsproces, maar niet hetzelfde als een bedrijfsproces en dat geldt ook voor het bij een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden horende zaakdossier. Het zaakdossier omvat:

  • geregistreerde statusinformatie over de behandeling van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en de procesgegevens (welke organisatie-eenheden en medewerkers hebben welke processtappen uitgevoerd en wie hebben wanneer welke besluiten genomen);
  • archiefwaardige documenten in het elektronisch archief, zoals formulieren en brieven, rapporten, analyses, berekeningen en besluiten;
  • gestructureerde basisgegevens van de klant in basisregistraties.

Het document benoemt ook de Zaaktypencatalogus. Zaaktypen zijn 1:1 gekoppeld aan diensten in de dienstenportfolio. Verder zijn een aantal principes over Zaakgericht werken opgenomen.

Publicaties

Een voorbeeld in de pers over de invoering van Zaakgericht werken, met als resultaten: betere dienstverlening, een betere aansturing en bewaking intern en alle informatie per zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden bij elkaar en goed te vinden.
Over hoe organisaties zaakgericht werken in ketens kunnen toepassen is nog niet veel uitgewerkt. Deze publicatie verkent het terrein. Uitgangspunt daarbij is dat samenwerken niet alleen gaat over het delen en uitwisselen van informatie, maar ook over het verbinden van werkprocessen. Daarbij kan Zaakgericht werken het onderliggende concept zijn. Of misschien nog beter geformuleerd: het frame dat over de processen heen processen en organisaties verbindt.
De publicatie verkent het thema aan de hand van samenwerken in de milieuketen en de rol daarbij van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Een belangrijk vraagstuk bij samenwerken is de verdeling van verantwoordelijkheden. Die hebben onder andere betrekking op de klantcontacten, de regie over het proces, het vormen van een zaakdossier en archivering. Daarbij is ook de keuze aan de orde voor een gezamenlijk dossier op ketenniveau of meerdere dossiers op het niveau van de afzonderlijke samenwerkende organisaties. Beide varianten hebben voor- en nadelen en stellen eisen.
De publicatie gaat ook in op de rol van een zaaktypencatalogus (ZTC). Een ZTC bevat parameters die de uitvoering van het proces en de bijbehorende informatievoorziening aansturen. Daardoor is een ZTC ook geschikt als instrument voor het vastleggen van afspraken over de wijze van samenwerken.


Contact

Heb je bestaand materiaal dat wellicht interessant is voor de gebruikers van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en dat past op deze pagina, stuur dat dan naar nora@ictu.nl.