Eigenschap:Onderbouwing

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Dit vak is bedoeld voor tekst die uitlegt waarom de relatie door met (een of meerdere) beleidskader(s) is gelegd, noem het beleidskader ook in de tekst.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 10 pages using this property.
B
Kwaliteitsaspecten van informatie zijn onder meer vastgelegd in de wetgeving betreffende de basisregistraties en in de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]]. Het principe vindt bovendien een basis in het artikel 'Verantwoordelijk beheer' van de [[BurgerServiceCode]].  +
G
Dit principe wordt onder meer onderschreven in het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] en in het artikel 'Persoonlijke informatieservice' in de [[BurgerServiceCode]].  +
N
'need to know' (meervoudig gebruik) zijn belangrijke beleidsuitgangspunten. De werking hiervan zie je terug in het stelsel van basisregistraties. In de intentieverklaring '[[is beinvloed door::Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid]]' hebben gemeenten  +, Eenmalige gegevensverstrekking  +, en aan het bereiken van de geplande administratieve lastenverlichting door de inzet van ICT-oplossingen. De [[Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen]] bepaalt dat elk gegeven dat de ketenpartners werk en inkomen nodig hebben voor hun werk  +,
O
De [[Algemene Wet Bestuursrecht]] regelt de minimumvereisten waaraan de interne behandeling van klachten door bestuursorganen moet voldoen. De [[BurgerServiceCode]] bepaalt (onder het kopje 'Ontvankelijk bestuur') dat de overheid klachten gebruikt om daarvan te leren. In de '[[Visie Betere Dienstverlening Overheid]]' geeft het kabinet aan dat het de waardering van de overheidsdienstverlening regelmatig zal meten (zie ook [[Betere dienstverlening  +, minder administratieve lasten met de elektronische overheid]]). Op basis van deze meting worden knelpunten en verbeteringen geïdentificeerd en aangepakt.  +
P
Kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie van de ICT en overheid). Ook de [[ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.]] stelt de afnemer centraal in de digitale dienstenmaatschappij. 'Burger en bedrijf centraal'  +, Vraaggerichte en proactieve dienstverlening aan de burger staat centraal in het beleid van het kabinet ([[Actieprogramma Elektronische Overheid]]  +, evenals de artikelen 4 en 5 van de [[BurgerServiceCode]] ('Persoonlijke informatieservice' en 'Gemakkelijke dienstverlening').  +,
S
Voor (semi-)publieke organisaties is het gebruik van open standaarden de norm [[Actieplan Nederland Open in Verbinding]]. Het College Standaardisatie wijst open standaarden aan waarvoor een 'comply-or-explain'-regime geldt  +, de [[Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit]]. De verschillende bestuurslagen hebben in het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] afspraken gemaakt over het gebruik van de basisinfrastructuur. De [[Wet algemene bepalingen burgerservicenummer]] regelt het gebruik van het burgerservicenummer als standaardidentificatienummer. De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] bepaalt dat een bestuursorgaan nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de elektronische weg.  +
T
In de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] is vastgelegd dat het conventionele  +, bedrijven en instellingen maken zelf uit via welk contactkanaal zij de overheid benaderen. De [[BurgerServiceCode]] (artikel 1: 'Keuzevrijheid contactkanaal') wijst op het belang van een vraaggerichte inzet van contactkanalen.  +, tenzij alle betrokkenen hiermee instemmen. In lijn daarmee is in de [[Visie Betere Dienstverlening Overheid]] bepaald dat alle kanalen openstaan. Burgers  +,
De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] bepaalt dat het bestuursorgaan kenbaar dient te maken dat voor communicatie de elektronische weg is opengesteld. De [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] regelt de inzage van bepaalde documenten van de overheid. De [[Wet algemene bepalingen burgerservicenummer]] voorziet in een 'landkaart': een website die inzicht geeft in het gebruik van het BSN  +, en een overzicht biedt van de verschillende gebruikers en van de persoonsgegevens die worden vastgelegd en uitgewisseld met andere gebruikers. Het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] bepleit vermindering van administratieve lasten  +, onder andere door een inzichtelijke (tracking & tracing) afhandeling van transacties. 'Transparante werkwijzen' is een van de kwaliteitseisen van de [[BurgerServiceCode]].  +
V
De [[Algemene Wet Bestuursrecht]] verplicht tot geheimhouding van gegevens. De [[Wet Bescherming Persoonsgegevens]] kent een doelbindingsbeginsel (persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde  +, en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt). Volgens de [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] kan het verstrekken van informatie worden geweigerd  +, onder andere op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.  +,
De [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] legt bestuursorganen de verplichting op om uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid  +, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan. In verschillende beleidsnota's is het streven naar vindbaarheid vastgelegd. Bijvoorbeeld in de [[Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie]] en in de nota [[Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie]]. De [[BurgerServiceCode]] onderschrijft dit principe onder het kopje 'Vindbare overheidsproducten'.  +