29
U

Eigenschap:Onderbouwing

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDit vak is bedoeld voor tekst die uitlegt waarom de relatie door met (een of meerdere) beleidskader(s) is gelegd, noem het beleidskader ook in de tekst.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Onderbouwing" gebruiken

Er zijn 10 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Betrouwbaar +Kwaliteitsaspecten van informatie zijn onder meer vastgelegd in de wetgeving betreffende de basisregistraties en in de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]]. Het principe vindt bovendien een basis in het artikel 'Verantwoordelijk beheer' van de [[BurgerServiceCode]].  +
G
Gebundeld +Dit principe wordt onder meer onderschreven in het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] en in het artikel 'Persoonlijke informatieservice' in de [[BurgerServiceCode]].  +
N
Noodzakelijk +Eenmalige gegevensverstrekking  +, provincies  +, waterschappen en het Rijk zich gecommitteerd aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven  +,
O
Ontvankelijk +De [[Algemene Wet Bestuursrecht]] regelt de minimumvereisten waaraan de interne behandeling van klachten door bestuursorganen moet voldoen. De [[BurgerServiceCode]] bepaalt (onder het kopje 'Ontvankelijk bestuur') dat de overheid klachten gebruikt om daarvan te leren. In de '[[Visie Betere Dienstverlening Overheid]]' geeft het kabinet aan dat het de waardering van de overheidsdienstverlening regelmatig zal meten (zie ook [[Betere dienstverlening  +, minder administratieve lasten met de elektronische overheid]]). Op basis van deze meting worden knelpunten en verbeteringen geïdentificeerd en aangepakt.  +
P
Proactief +Vraaggerichte en proactieve dienstverlening aan de burger staat centraal in het beleid van het kabinet ([[Actieprogramma Elektronische Overheid]]  +, Kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie van de ICT en overheid). Ook de [[ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.]] stelt de afnemer centraal in de digitale dienstenmaatschappij. 'Burger en bedrijf centraal'  +, onderstreept dit principe  +,
S
Standaard (Basisprincipe) +Voor (semi-)publieke organisaties is het gebruik van open standaarden de norm [[Actieplan Nederland Open in Verbinding]]. Het College Standaardisatie wijst open standaarden aan waarvoor een 'comply-or-explain'-regime geldt  +, de [[Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit]]. De verschillende bestuurslagen hebben in het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] afspraken gemaakt over het gebruik van de basisinfrastructuur. De [[Wet algemene bepalingen burgerservicenummer]] regelt het gebruik van het burgerservicenummer als standaardidentificatienummer. De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] bepaalt dat een bestuursorgaan nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de elektronische weg.  +
T
Toegankelijk +In de [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] is vastgelegd dat het conventionele  +, ‘papieren’ verkeer niet mag worden verdrongen door elektronisch verkeer. De wet hanteert onder andere het uitgangspunt dat de burger bepaalt in welke vorm het verkeer plaatsvindt en dat het niet is toegestaan bepaalde zaken alleen nog maar langs elektronische weg af te handelen  +, tenzij alle betrokkenen hiermee instemmen. In lijn daarmee is in de [[Visie Betere Dienstverlening Overheid]] bepaald dat alle kanalen openstaan. Burgers  +,
Transparant +De [[Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer]] bepaalt dat het bestuursorgaan kenbaar dient te maken dat voor communicatie de elektronische weg is opengesteld. De [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] regelt de inzage van bepaalde documenten van de overheid. De [[Wet algemene bepalingen burgerservicenummer]] voorziet in een 'landkaart': een website die inzicht geeft in het gebruik van het BSN  +, en een overzicht biedt van de verschillende gebruikers en van de persoonsgegevens die worden vastgelegd en uitgewisseld met andere gebruikers. Het [[Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)]] bepleit vermindering van administratieve lasten  +, onder andere door een inzichtelijke (tracking & tracing) afhandeling van transacties. 'Transparante werkwijzen' is een van de kwaliteitseisen van de [[BurgerServiceCode]].  +
V
Vertrouwelijk +De [[Algemene Wet Bestuursrecht]] verplicht tot geheimhouding van gegevens. De [[Wet Bescherming Persoonsgegevens]] kent een doelbindingsbeginsel (persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde  +, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld) en een aantal zorgvuldigheidsnormen (persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet  +, en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt). Volgens de [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] kan het verstrekken van informatie worden geweigerd  +,
Vindbaar +De [[Wet Openbaarheid van Bestuur]] legt bestuursorganen de verplichting op om uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid  +, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan. In verschillende beleidsnota's is het streven naar vindbaarheid vastgelegd. Bijvoorbeeld in de [[Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie]] en in de nota [[Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie]]. De [[BurgerServiceCode]] onderschrijft dit principe onder het kopje 'Vindbare overheidsproducten'.  +