Katern Verbinden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Katern Verbinden (PDF, 1,46 MB)
NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Niet meer actueel en nooit goed geïntegreerd in de rest van de NORA.
De integratie van de Katern verbinden in de rest van de NORA wordt op dit moment voorbereid, op verzoek van de NORA Gebruikersraad. Meer informatie: NORA_Gebruikersraad/2015-04-14 en NORA_Gebruikersraad/2015-06-09

Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid en ze willen weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Ze wensen zo weinig mogelijk administratieve lasten. Als ze hun gegevens al eens hebben doorgegeven aan de overheid, willen ze dat niet nogmaals hoeven te doen.

Door de technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden om gegevens te delen sterk toegenomen. De burger bepaalt daarbij zelf, wie welke gegevens mag gebruiken.

De overheid moet haar dienstverlening verbeteren én tegelijk goedkoper maken. Digitalisering van de dienstverlening lijkt daar een passend antwoord op te zijn. Een effectieve en efficiënte digitalisering vraagt om verbinding tussen de overheid en burgers en bedrijven. Maar vooral ook verbinding tussen overheidsorganisaties onderling.

Het katern Verbinden bevat principes voor samenwerking tussen overheden bij het bedienen van burger en bedrijf. De inhoud van het katern wordt gebruikt als input voor de actualisering van de Bindende Architectuurafspraken in de NORA.

Katern Verbinden downloaden[bewerken]

Het katern Verbinden en de bestuurlijke samenvatting ervan zijn te downloaden als PDF-bestand:

Principes in katern Verbinden[bewerken]

De principes in het katern Verbinden zijn geordend aan de hand van drie thema's: Dienstverlening aan burgers en bedrijven, samenhangende informatie voor burgers, bedrijven en overheden en samenwerking tussen overheden.

Dienstverlening aan burgers en bedrijven[bewerken]

 • Nauwkeurig: de overheid verzamelt gegevens die nodig zijn
De overheid verzamelt en gebruikt bij het verlenen van haar diensten uitsluitend de gegevens die daarvoor echt nodig zijn. Burgers en bedrijven hebben maximale inzage in wat de overheid over hen weet. De dienstverlener leidt uit de gegevensbronnen precies die informatie af die nodig is. Alleen de ontbrekende gegevens worden opgevraagd bij de burger of het bedrijf. De informatie die de overheid gebruikt in haar handelen wordt precies zo lang bewaard als de bewaarplicht dit voorschrijft, op basis van de wetgeving.
 • Menselijke maat: de dienstverlening voegt zich naar de menselijke maat
De toegang tot de dienstverlening is daar waar de burger of het bedrijf is. De burger of het bedrijf krijgt het contact en de begeleiding die bij haar past, mits dit naar redelijkheid te realiseren is. De burger of het bedrijf hoeft niet op zoek te gaan waar het contactpunt is met de overheid voor een bepaalde dienst, dit contactpunt bevindt zich op een voor hem logische plaats.

Samenhangende informatie voor burgers, bedrijven en overheden[bewerken]

 • Informatiepositie: burgers en bedrijven kunnen beschikken over hun overheidsinformatie
Een overheidsorganisatie maakt het mogelijk dat de informatie die ze heeft over burgers en bedrijven kan worden ingezien. Op het moment dat burgers en bedrijven fouten constateren, kunnen ze verzoeken om die fouten te herstellen. Het kan ook zijn dat een burger of bedrijf een dienst online aanvraagt. In dat geval ziet de aanvrager in het formulier welke gegevens de overheid al heeft, kan die gegevens corrigeren en aanvullen en geeft vervolgens fiat om deze gegevens in de aanvraag te gebruiken.

Samenwerking tussen overheden[bewerken]

 • Federatie-coördinatie is het leidende besturingsmodel om samen te werken
Overheidsorganisaties werken steeds meer in ketens. Daardoor wordt de overheidsorganisatie onderdeel van een groter netwerk. Vrijwel altijd wordt gebruik gemaakt van meerdere generieke deelleveringen (zoals uit de basisregistraties) en nemen de deelnemende partijen deelbeslissingen. Daardoor is federatie onontkoombaar. Een overheidsorganisatie richt daarom haar diensten, de front office functies, de registraties en de ontsluiting van die registraties bij voorkeur in op basis van het dirigentenmodel: een model van federatie en coördinatie. In dit model maken alle organisaties van het samenwerkingsverband afspraken over de dienstverlening (federatie) en richten zij een coördinatiefunctie in om de regie op die samenwerking te voeren (coördinatie).
 • Kwaliteit in samenwerking: overheidsorganisaties maken afspraken over de kwaliteit van de onderlinge dienstverlening
Als overheidsorganisaties samenwerken, ontstaan er onderlinge afhankelijkheden. Als een overheidsorganisatie de kwaliteit van haar diensten wil waarborgen dan moeten over die afhankelijkheden onderlinge afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten borgen dat een overheidsorganisatie kan voldoen aan de leveringsvoorwaarden en de kwaliteitscriteria van de betreffende dienst.
 • Samenwerking op basis van zaakgericht werken
Overheden en niet-overheden maken nauwkeurige afspraken over de onderlinge samenwerking op basis van het concept van zaakgericht werken. Door zaakgericht werken toe te passen, is het mogelijk snel en consistent tot nauwkeurige afspraken te komen over de leveringen van de deelnemende partijen in de samenwerking. De afspraken gaan over de regierol, de informatie-uitwisseling en het onderliggende berichtenverkeer.
Een informatiemodel en -catalogus bestaat uit een beschrijving van de informatieobjecten, de bedrijfsregels die op de informatieobjecten van toepassing zijn en berichtendefinities voor mutatie, raadpleging en uitwisseling van de gegevens. De samenwerkende overheidsorganisaties gebruiken de informatiemodellen en -catalogi die passen bij de context en het proces waarin de informatie wordt gebruikt. Dit gebruik is verankerd in afspraken en wetgeving zodat de semantiek van de informatie die wordt uitgewisseld en ontsloten glashelder is.
 • Digitaal samenwerken: overheden werken digitaal samen
Overheden leggen alle gegevens vast in digitale administraties. Ze wisselen gegevens en informatie onderling digitaal uit op basis van afgesproken standaarden zodat klantprocessen met burgers en bedrijven betrouwbaarder en sneller worden ondersteund. De digitale administraties zijn opgezet op basis van overheidsbrede standaarden en standaarden die in de betreffende dienstverlening en onderliggende wetgeving van toepassing zijn. De gegevensbronnen van deze administraties vormen de basis voor de uitwisselingen die tussen dienstverleners nodig zijn.
 • Ontkoppeling front office, kanalen, ontsluiting van registraties
De overheid ontkoppelt front office, kanalen, ontsluiting van registraties en registraties zodat deze componenten afzonderlijk aan overheden en niet-overheden kunnen worden toegewezen. Overheden zorgen dat de componenten zijn voorzien van koppelvlakken zodat deze componenten kunnen worden vervangen zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit.
 • Hergebruik vóór standaardpakket vóór maatwerk
Bij het inzetten van services en applicaties wordt als volgorde gehanteerd: hergebruik – standaardpakketten – (laten) bouwen. Overheden toetsen voorafgaand aan een nieuwe ontwikkeling of een al ontwikkelde oplossing kan worden hergebruikt. Indien hergebruik niet mogelijk is, gaat de voorkeur uit naar aanschaf of realisatie van een standaardoplossing die gemeenschappelijk wordt gebruikt. Is ook dit niet haalbaar, dan wordt gekozen voor een maatwerkoplossing waarbij wordt afgewogen of die al dan niet gemeenschappelijk wordt gebruikt.

Totstandkoming katern Verbinden[bewerken]

De redactie van het katern lag bij vertegenwoordiging vanuit verschillende overheden:

 • Saco Bekius (Belastingdienst)
 • Eric Nijenhuis (UWV)
 • Adrie Spruit (KING)
 • André Batenburg (Provincie Zuid-Holland)
 • Willem Kossen (BKWI)

Meer informatie over de totstandkoming van het katern Verbinden vindt u op de pagina totstandkoming katern Verbinden.