NORA Architectuur Board/2013-06-07

Uit NORA Online
< NORA Architectuur Board
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!

Bijeenkomst van NORA Architectuur Board op vrijdag 7 juni 2013, locatie: Ministerie van Financiën. .

==


Dit is de verschoven bijeenkomst van dinsdag 23 april 2013.

Deelnemers[bewerken]

 • Hans Blokpoel - Manifestgroep
 • Ron Roozendaal - ICCIO (afgemeld)
 • Joris van Enst - Waterschapshuis (vervangen door Peter de Leeuw)
 • Arianne de Man - IPO (afgemeld)
 • Bart Drewes - VNG (afgemeld)
 • Bertine Steenbergen - BZK/B&I
 • Michiel Stal - EZ
 • Cor Franke - Projectleider (doorontwikkeling NORA)
 • Michiel Schoo - Secretaris
 • Erik Wijnen (afwezig)

Verslag[bewerken]

1. Opening[bewerken]

Hans opent de vergadering om 13.00 uur

2. Verslag 6 november 2012 (gaat hierbij)[bewerken]

AB verslag 2012-11-06.pdf[1] Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen[bewerken]

Er zijn afmeldingen ontvangen van Ron Roozendaal, Bart Drewes en Arianne de Man. Arianne heeft schriftelijk inbreng verzorgd. Peter de Leeuw vervangt vandaag Joris van Ernst. NB [noot bij het verslag] Erik Wijnen van EZ was afwezig door een misverstand vanuit het secretariaat.

Overige mededelingen:

 • op 9 april 2013 heeft ICTU, met medewerking van de projectleider en het schrijfteam van het katern ‘ketenbesturing’, een succesvol café over ketenbesturing georganiseerd (meer dan 100 deelnemers). Na de oplevering van het katern ‘verbinden’ zal ICTU ook een workshop rond dit katern organiseren;
 • op 6 juni heeft Cor een presentatie over ketenbesturing gegeven op een bijeenkomst van de vreemdelingenketen;
 • Cor heeft een interview over NORA en ketenbesturing gegeven aan het tijdschrift iBestuur;
 • Op het EAM congres (ruim 300 bezoekers) hield Cor een keynote bijdrage waarin NORA centraal stond. De afsluiting van de dag werd verzorgd door Ron Roozendaal, waardoor de publieke sector duidelijk zijn stempel op dit congres zette;
 • In opdracht van de stuurgroep Digikoppeling is een architectuurschets voor gegevensuitwisseling opgesteld. Die wordt binnenkort voorgelegd aan de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB). Daarin wordt (o.a.) voorgesteld om de doorontwikkeling van de architectuurschets te laten landen binnen NORA.

[2]

4. Beheerplan NORA (gaat hierbij)[bewerken]

Beheerplan2013.pdf

De Architectuur Board stemt in met het beheerplan.

Hans informeert naar de financiële stand van zaken. Cor antwoord dat die, mede dankzij de inbreng (met gesloten beurzen) vanuit de betrokken overheidsorganisaties, geen grote zorgen oplevert. Alle "out of pocket kosten" (voor projectleiding, workshops, moderatoren, verslaglegging, etc.) worden gemonitord en in overleg tussen BZK en ICTU periodiek geprognosticeerd.

5. Stand van zaken doorontwikkeling NORA (gaat hierbij)[bewerken]

Bestand:Stand van zaken doorontwikkeling.pdf Hans vraagt een informele reactie van Cor op de stand van zaken. Cor is positief over de voortgang en benadrukt drie redenen voor die positieve stemming:

 • NORA krijgt veel aandacht (recentelijk in de vreemdelingenketen, van de taskforce BID en vanuit verschillende externe ontwikkelingen);
 • Participatie vanuit de organisaties verloopt goed. Ook (kleine) fricties binnen het ontwikkelteam zijn benoemd en constructief uitgesproken;
 • De gebruikersraad is actief en betrokken.

Peter merkt op dat kennisoverdracht van architectuur actieve aandacht behoeft en dat het goed is dat er projectleiders zijn die daar op sturen.

De Architectuur Board meent dat voor het katern beveiliging de opzet van een Baseline Informatiebeveiliging Overheid als verbindende gemeenschappelijke basis voor de sectorale baselines zoals van rijk, gemeenten en waterschappen overkoepelend en standaardiserend zou kunnen werken.

6. Dossier ketenbesturing[bewerken]

Annotatie: Om te beginnen heeft de projectleider besloten om, gezien het niet-normatieve karakter van dit katern, voortaan te spreken over een dossier. Dat besluit kan op brede instemming in de architectengemeenschap rekenen.

De Architectuur Board stemt in met het dossier. De beheerorganisatie zal het dossier niet alleen in de wiki opnemen maar ook zorgen voor uitgave van het dossier in de vorm van een boekje.

Hans vindt het een relevant en goed dossier, hij vraagt zich af hoe dit op een effectieve wijze onder de aandacht van relevante personen te brengen valt. Rob heeft ook vraagtekens of de taal uit het dossier overeenkomt met de taal van bestuurders. Arianne (IPO) gaf twijfels over het sturend vermogen van dit dossier mee.

Hans stelt voor om dit dossier onder de aandacht te brengen met een top vier of vijf vragen waar bestuurders allemaal tegenaan lopen in ketensamenwerking. Een tekstschrijver zal op toegankelijke wijze moeten schetsen dat dit katern limitatief in kaart brengt wat de essentie is van succesvolle ketenbesturing. Een amici-brief van de voorzitter van NORA Architectuur Board aan zijn peers (bestuurders in de publieke sector) wordt als een kansrijke manier van verspreiden voorgesteld.

7. Nieuwe katernen (mondeling)[bewerken]

Cor geeft aan dat hij (een in NORA verband eerste) worsteling ervaart met de uiteenlopende voorstellen voor een nieuwe katern. De belangrijkste redenen voor die worsteling zijn:

 • De externe adviseurs hebben (niet ongefundeerd) gewaarschuwd voor een explosie van katernen, waarbij het bewaken van de onderlinge samenhang veel tijd en inspanning kan vergen;
 • De aangedragen onderwerpen vertonen (grote) overlap met bestaande ontwikkelingen (zoals de doelarchitectuur digitale duurzaamheid of de beschrijving van zaakgericht werken in GEMMA);
 • Er is bij de NORA gebruikers geen eenduidige voorkeur voor een volgend katern, de voorkeur die de gebruikers uitspreken is afhankelijk van de problematiek waar hun organisatie mee te maken heeft.

Cor stelt een andere aanpak voor, die recht doet aan het procesmatige karakter van architectuur. Op 18 juni 2013, in de eerstvolgende gebruikersraad, zal Cor de aanpak presenteren. Die aanpak wordt daarna schriftelijk ingebracht in de Architectuur Board.

8. NORA en bestuurders (gaat hierbij)[bewerken]

Bestand:Brief architectuurboard NORA en bestuurders.pdf[3] De Architectuur Board stemt in met aansluiting van NORA bij wat er al loopt, zoals ABD programma’s en de taskforce BID. Het voorstel om bestuurders in te zetten om hun peers te informeren krijgt ook bijval.

Het informatie- en informatietechnologische gehalte van NORA zou naar beneden moeten worden bijgesteld voor bestuurlijke aandacht. Er lijken raakvlakken voor betere positionering van NORA bij bestuurlijke congressen, zoals de bestuurdersdag voor waterschappen of de jaarlijkse conferentie van de VNG.

Bestuurders gaan waarschijnlijk geen uitgebreide katernen of dossiers lezen. De Architectuur Board vraagt aan de projectleider om aanvullende eenvoudige handreikingen voor bestuurders bijvoorbeeld in vorm van een kort checklistje van essentiële aandachtpunten voor bestuurders op te stellen. Een tweede suggestie betrof het opstellen van enkele elevator pitches om de boodschap in alle gremia eenduidig, kort en bondig over te brengen.

Cor Franke gaf aan dat hij daar goede ervaringen mee had en zegde toe dit op te zullen pakken.

9. WVTTK/Rondvraag[bewerken]

Hans stelt voor een vast agendapunt op de agenda van de Architectuur Board op te nemen waarbij we inventariseren welke onderwerpen de aandacht vanuit overheidsbrede architectuur van belang zijn. Hij geeft hier invulling aan met de casus van de nieuwe stelsel standaard. Hierover wisselt de Architectuur Board kort van gedachten.

Dit onderwerp (“waar is een duwtje nodig?”) komt vast op de agenda.

10. Sluiting[bewerken]

Hans sluit de vergadering om 14.30 uur.

Referenties[bewerken]

 1. Annotatie: In het verslag is een aantal acties benoemd. De stand van zaken rond deze acties is als volgt:
  • doorgeleiden van notitie werkwijze naar BRG (inclusief financiële aspecten):De werkwijze van de Architectuur Board is voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de BRG. Dat heeft geen opmerkingen opgeleverd. De werkwijze is daarmee vastgesteld.
  • opnemen van werkwijze Architectuur Board in de NORA wiki:Dit is gebeurd.
  • laten beoordelen concept katern ketenbesturing door departementale "tegenlezers": Bertine Steenbergen heeft twee medewerkers van BZK als "tegenlezer" laten fungeren. Zij hebben beiden reactie gegeven en zijn door de projectleider geïnformeerd over de wijze van verwerking van hun reacties. Daarmee zijn zij akkoord gegaan.
  • in katern verbinden rekening houden met een aantal (bestuurlijk vastgestelde) uitgangspunten:De projectleider heeft dit aandachtspunt besproken met het schrijfteam voor het katern. Zij nemen de genoemde uitgangspunten uitdrukkelijk mee in de uitwerking van het katern.
  • omwerken notitie over werkingssfeer BIR tot een voorstel voor de Bestuurlijke Regiegroep:De projectleider heeft de gevraagde notitie opgeleverd. Voor behandeling in de BRG bleek dat gemeenten en provincies bezwaren hadden tegen het voorliggende voorstel. In het licht daarvan is de notitie niet voor de BRG geagendeerd.Op 17 maart 2013 hebben de projectleider en de trekker van het katern beveiliging overleg over de voornoemde bezwaren gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies. Dat heeft geleid tot een notitie die een gemeenschappelijk werk- en denkkader beschrijft. Deze notitie is afgestemd met de gesprekspartners en in de werkgroep beveiliging van de NORA. Op 1 mei vindt afstemming met de IBD (Wesseling) plaats. Daarna zal de projectleider de notitie doorleiden naar de Architectuur Board.
  • uitwerken ideeën om NORA onder de aandacht van bestuurders te brengen:De gevraagde uitwerking staat voor deze vergadering geagendeerd.
 2. op 9 april 2013 heeft ICTU, met medewerking van de projectleider en het schrijfteam katern ‘ketenbesturing’, een zeer succesvol café over ketenbesturing georganiseerd (meer dan 100 deelnemers). Na de oplevering van het katern ‘verbinden’ zal ICTU ook een café rond dit katern organiseren.
 3. Annotatie:In zijn vergadering van 6 november 2012 heeft de Architectuur Board de opdracht gegeven nadere voorstellen te ontwikkelen voor de implementatie van NORA en specifiek de rol van bestuurders daarin. Daarbij formuleerde de Board drie aandachtspunten:
  • benadruk wat NORA oplevert in (maatschappelijke) baten;
  • betrek communicatiedeskundigen/voorlichters (hoe kunnen we NORA “spinnen”);
  • sluit aan bij opleidingen voor topambtenaren en bestuurders (zoals de ABD APP, de ICT-Topseminars bij de Belastingdienst en de taskforce beveiliging) gericht op het vergroten van bestuurlijk bewustzijn.
  Bij de uitvoering van deze opdracht heeft de projectleider als eerste stap gesprekken gevoerd met een aantal leden van de Gebruikersraad NORA. De bijgaande notitie geeft de uitkomst van deze gesprekken weer en bevat voorstellen voor vervolgacties.