NORA Gebruikersraad/2019-11-14

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op donderdag 14 november 2019, 10.00-13.00 uur incl. lunch, locatie: HSD Campus, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN The Hague, Educationroom 2, 6e etage. (Te betreden via de rechterkant vanaf de balie).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .

Opening en mededelingen[bewerken]

De voorzitter opent om 10.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

 • Er zijn een aantal nieuwe gezichten die even worden voorgesteld.Helaas is ook iemand ontvallen. Theo Arts, architect bij Rijkswaterstaat was iemand die zich kritisch en creatief heeft bezig gehouden met de NORA gebruikersraad. Zijn inbreng zal worden gemist. Voor condoleances of vragen kunt u contact opnemen met Robert Bennis robert.bennis@rws.nl.
 • De voorzitter geeft aan dat NORAonline/ Wiki nu ook direct aangepast kan worden. Eerst was het zo dat je een verzoek tot wijziging in kon dienen. Dan werd door NORA beheer de wijziging doorgevoerd en moest je dus even wachten op het resultaat. Nu kan je meteen zelf de wijzigingen invoeren en direct het resultaat zien.
 • Paul Zeef geeft de ontwikkelingen van het OBDO/DIO aan. Daarnaast geeft hij kort een aantal parlementaire zaken door die interessant kunnen zijn voor de leden van de Gebruikersraad. Op verzoek van Paul is deze informatie niet publiek, maar mocht er interesse zijn dan kan de informatie worden opgevraagd bij de secretaris van de Gebruikersraad. De deelnemers van de Gebruikersraad krijgen van Paul een mailtje waarin hij alles nog even op een rijtje zet.

Verslag en actiepuntenlijst[bewerken]

De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de opsteller ervan. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. De nieuwe actiepuntenlijst zal worden aangevuld met de acties van deze vergadering en de volgende vergadering weer worden doorgenomen.

Beslisnotitie n.a.v. NORA enquête[bewerken]

Tijdens de gebruikersraad van 6 juni 2019 zijn er een 5-tal adviezen gegevens op basis van een NORA AP/BP enquête die is gehouden Advies AP/BP enquête en update oktober 2019 (PDF, 315 kB). M.b.t. advies 1 en 2 is besloten deze uit te voeren in 2019. Ook adviezen 3, 4, en 5 worden als interessante opties gezien, waarbij op 6 juni inhoudelijke vragen zijn gesteld en er is opgemerkt dat de genoemde tijdsinschattingen niet nader gespecificeerd zijn voor derden. Vandaar dat de Gebruikersraad heeft verzocht om deze adviezen nader te detailleren (zie blz. 3 en 4) om vervolgens te her agenderen. De volgende vragen worden aan de gebruikersraad gesteld:

 1. De leden van de NORA Gebruikersraad wordt gevraagd in te stemmen met adviezen 3-5, inclusief planning en budgettoekenning van 184 uur (120 + 32 + 32 uur) voor NORA beheer.
 2. Tevens wordt er gevraagd wie van de Gebruikersraad leden zich voor welk advies wil opgeven.
 3. Een toelichting op de voortgang van advies 1 en 2.

Robert van Wessel geeft aan dat de tijdsinspanning en de bijbehorende budgetten klein zijn t.o.v. het totale NORA budget. Eric Brouwer geeft hierbij aan dat hij niet alles via de medewerkers van NORA beheer doet, maar dat hij ook veel mensen betrekt via de diverse werkgroepen.

Besluit 1 De leden van de Gebruikersraad stemmen allen in met de gedetailleerde adviezen 3, 4 en 5.

Besluit 2 Allen leden van de Gebruikersraad zullen bij hun achterban nagaan wie hieraan deel wil nemen en aan welk advies men dan deel wilt nemen. Deze inventarisatie komt dan terug op de Gebruikersraad van 28 januari 2020.

N.a.v. de toelichting op de voortgang van advies 1 en 2. Voor wat betreft de adviezen 1 en 2 heeft er inmiddels een eerste workshop plaatsgevonden en een tweede workshop is gepland begin december 2019. De lopende acties zijn:

 1. Welke tags voor APs om deze mogelijk te selecteren voor doelgroepen. Insteek zijn de NORA thema’s en de vijf architectuurlagen;
 2. Onderzoek welke APs en waarom wel / niet onderhoud behoeven;
 3. Nieuwe APs toevoegen? B.v. uit DSO of uit EA BZK & en NORA 5-lagen aanvullen met APs;
 4. Check of BPs geformuleerd zijn in termen van ‘richten’ en APs in termen van ‘inrichten’.
 5. Casus: AP23 & 24 analyseren op basis van een principemodel.

Er zijn wel wat zaken te melden die opvallen. Tijdens het mappen van de AP/BP's met het 5-laagsmodel, blijkt de helft van de principes niet op een laag zijn in te delen. tevens zit er veel veel op de organisatorische lagen. Het is belangrijk dat alles een stuk concreter wordt om de praktische bruikbaarheid van de NORA principes te vergroten. Tevens wordt de "Notitie NORA principes bij nieuw beleid" integraal meegenomen in de totale verbeterslag om de praktische bruikbaarheid te vergroten van de NORA principes. Het idee is om een sessie organiseren met manifestgroeppartijen, waarin solution architecten zitten, om de AP’s te concretiseren. Er is al een groepje mensen die actief willen meewerken. De lijst van die mensen kan worden uitgebreid met mensen vanuit de Gebruikersraad.

Afspraak Robert van Wessel zal de Excel-sheet met daarin de mapping BP/AP en het 5-laagsmodel in het verslag laten opnemen. Daarnaast zal hij een mail sturen naar solution architecten om te vragen of zij willen deelnemen.

Jaarplan NORA beheer en doorontwikkeling 2020[bewerken]

Elk jaar wordt een Jaarplan opgesteld voor het Beheer en de Doorontwikkeling van de NORA. In de bijeenkomsten van de NORA Gebruikersraad wordt dat plan besproken en zo nodig bijgesteld. En na afloop van elk jaar wordt een overzicht gegeven wat van het Jaarplan is gerealiseerd. Het jaarplan is te lezen via jaarplan 2020

Eric Brouwer neemt de deelnemers mee door het jaarplan 2020 en geeft daarbij aan dat op de langere termijn het budget elk jaar met 5% groeit, aangezien de NORA ook groeit. De inhoud van het jaarplan is afgestemd met de Gebruikersraad, waarbij de ervaring van het NORA beheerteam is meegenomen. In juni 2019 zijn via een woordwolk de prioriteiten voor 2020 vastgesteld. Eric Nijenhuis geeft aan dat hij graag meer samenhang tussen architectuur programma’s nodig vindt.

Besluit en actie Het jaarplan zoals voorgelegd wordt vastgesteld, met daarbij de aantekening dat Eric Brouwer nog nadrukkelijker een verband legt tussen de programma's en een haakje slaat naar de prioriteiten die tijdens de Gebruikersraad van juni zijn vastgesteld.

Voorstel aanpak aanpassingen NORA principes op beleid[bewerken]

(10.45 uur, ter discussie/ ter besluitvorming)

In de bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad op 17 september j.l. is gesproken over de noodzaak om de NORA principes afgestemd te houden op de actuele beleidskaders. Naast het besluit om periodiek een inventarisatie te doen, werd afgesproken dat zou worden gestart met een pilot gericht op enkele nieuwe beleidsstukken en de NORA Basisprincipes. In afstemming met de initiatiefnemers, Martijn de Bruijne (Belastingdienst,), Jasper Kuijten (RIVM), André Plat (VNG) is door NORA Beheer (Eric Brouwer) een opzet gemaakt voor deze pilot Voorstel pilot beleidskaders (PDF, 250 kB).

Vraag aan de NORA Gebruikersraad:

 1. In te stemmen met deze opzet (benodigd budget van NORA Beheer past binnen de begroting 2019/ 2020);
 2. Aan te geven of voor deze pilot 2 dan wel 3 beleidskaders moeten worden gebruikt;
 3. Aan te geven wie vanuit de achterban meedoet aan deze pilot(naast de huidige 3 personen is gewenst dat nog tenminste 3 andere personen meedoen).

Eric Brouwer geeft aan dat GO heeft hier ook mee te maken heeft. De stukken die NORA gebruikt, gebruikt GO ook. Maar wie houdt de nieuwe beleidskaders bij? Paul Zeef heeft een lijst met de beleidskaders die gebruikt kan worden voor deze pilot.

Besluit De leden van de Gebruikersraad zijn akkoord met de opzet van de pilot, vooralsnog gericht op het gebruik van twee beleidskaders.

Actie Nadeem Taverne, Geer Haas, Eric Nieuwenhuis, Robert van Wessel en Roel van den Berg gaan na wie vanuit hun netwerk c.q. achterban deel zou willen nemen. Ook vanuit de belastingdienst wordt iemand geleverd. Mensen kunnen altijd later nog aansluiten, als men dat wil. Aangezien Martijn de Bruijne het initiatief heeft genomen voor dit thema is besloten dat hij i.s.m. NORA beheer de werkgroep gaat trekken.

Vervolg GO[bewerken]

In de NORA gebruikersraad van 26 maart 2019 is een presentatie gegeven over het traject om te komen tot een Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur voor de digitale basisinfrastructuur. Sinds die tijd is gekozen voor aan aangepaste werkwijze en is er een nieuw plan van aanpak PvA GO 2019 (PDF, 330 kB) waarin een aantal veranderingen zijn opgenomen. Het project wil nu b.v. nadrukkelijker beleid, uitvoering en groepen zoals NORA laten toetsen om de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Maar ook de op te leveren producten zijn meer uitgekristalliseerd en gecompleteerd GO ambities 2019 (PDF, 444 kB). Naast de architectuur (GO) zal nu ook een beheermodel voor onderhoud van GO en een toetsingsproces ter ondersteuning aan de sturing door de PL opgeleverd worden. Vanwege het belang van NORA bij deze ontwikkeling is afgesproken dat een update gegeven wordt in de NORA gebruikersraad van november in de vorm van een presentatie presentatie GO (PDF, 277 kB) door Tom Peelen, enterprise architect Programmabureau Programmeringsraad Logius (PBPL).

GO is een overheidsbrede samenwerking en heeft tot doel via architectuur sturing op de digitale basisinfrastructuur van de overheid mogelijk te maken. Dit klinkt heel breed, maar het gaat v.n.l. om de generieken en gemeenschappelijke zaken.

Logius geeft aan dat capaciteit een probleem blijft, ook als het gaat om het toetsingsproces. Het blijft ook zoeken naar balans in belangen en duidelijkheid tussen rollen en verantwoordelijkheden. Er is een structuur ingericht, waarbij de kerngroep de groep is die producten ontwikkelt. Er wordt in de Kerngroep gevraagd overheidsbreed te kijken en zich te richten op de afnemers (burgers en bedrijven etc.) en niet vanuit het belang van de eigen organisatie. Eric Nijenhuis is deelnemer aan deze Kerngroep en tevens deelnemer in de Gebruikersraad. Daarnaast heeft Ellen van der Steen in juni 2019 aangegeven te willen helpen. Eric geeft aan dat hij het gevoel heeft dat er nog onvoldoende wordt samen gewerkt. Iedereen werkt vanuit zijn eigen referentiekader. Eric zoekt ook naar input vooraf. Eigenlijk zou de kerngroep meer een zetje moeten krijgen, door b.v. vooraf input op te vragen bij de deelnemers, i.p.v. achteraf toetsen. Inmiddels liggen er al een aantal stukken, waar nu aan Ellen feedback op gevraagd wordt. Maar dat is geen kwaliteitstoetsing op architectuur inhoud. De vraag is hoe het productieproces meer verbonden kan worden met andere programma’s. Het voorstel is om hier in een kleiner comité verder over te spreken.

Input en toetsing is vanuit verschillende hoeken nodig. GO wil graag samenwerken met beleid, programma’s en de klankbordgroep. Wat men graag zou willen is dat toetsing gebeurt via een extern advies bureau en via de NORA. De peer review die beschreven is in "Opzet en werking NORA gebruikersraad" zou gebruikt kunnen worden, om toetsing via NORA vorm te geven.

In juni 2019 is al door de Gebruikersraad aangegeven dat NORA een review kan doen. Tevens is toegezegd om de uitkomsten op de NORA wiki plaatsen. De NORA kan de borgingsplaats voor GO worden. GO zou dan de ontwikkeling/ onderhoud uitvoeren en als de producten in lijn zijn met de NORA principes e.d. dan kunnen de producten op de NORA wiki geplaatst worden. Het is belangrijk om te kijken wat de impact is, van de dingen die GO organiseert. Dat zou voorgelegd kunnen worden aan de Gebruikersraad en zijn achterban. De architectuurinhoud zou door Ellen getoetst kunnen worden. Het is belangrijk elkaar positioneel te gaan versterken. Het gaat erom dat de NORA ook een plekje krijgt in GO en dat het niet twee losse trajecten zijn.

Actie Eric en Nadeem gaan het gesprek aan met Tom Peelen, om te kijken hoe Go en NORA elkaar kunnen versterken en hoe de inhoudelijke kwaliteitstoetsing van GO producten vorm gegeven kan worden.

Opleidingen NORA[bewerken]

Nadeem Taverne geeft een korte toelichting over de ontwikkelingen omtrent NORA opleidingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een pagina op NORA online, die gaat over opleidingen waar NORA in is verwerkt. Er is een inventarisatie gedaan van alle opleidingen. Er zal nog een slag over worden geslagen, aangezien nu blijkt dat opleidingen niet meer bestaan, of zijn verouderd. Zodra die slag is gemaakt, zullen de opleidingen op NORA online worden gepresenteerd. Later kunnen deze nog worden aangevuld met architectuur opleidingen in het algemeen echter, Eric Brouwer geeft aan dat NORA beheer zich richt op de opleidingen waar NORA een plek heeft.

W.v.t.t.k.[bewerken]

Nogmaals de vraag aan de leden van de NORA Gebruikersraad; mocht men iets hebben voor de voorraadagenda, dit graag doorgeven aan Sandra van Dalen, secretaris van de Gebruikersraad.

 • Locatie volgende keer

Er is nog geen locatie bekend en/of aangemeld/ beschikbaar gesteld.

 • Voorstel data GR 2020
 - dinsdag  28 jan. 2020 (van 15.00 uur tot 18.00 uur incl. borrel)
 - donderdag 26 maart 2020 (van 15.00 uur tot 18.00 uur incl. borrel)
 - donderdag 4 juni 2020 (van 15.00 uur tot 18.00 uur incl. borrel)
 - donderdag 17 sept. 2020 (van 15.00 uur tot 18.00 uur incl. borrel)
 - donderdag 12 nov. 2020 (van 15.00 uur tot 18.00 uur incl. borrel)

Deze data zullen via een outlook agendaverzoek in de agenda's van de deelnemers worden geplaatst

Afsluiting met lunch[bewerken]

Om 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor de lunch