Gemeenschappelijke Afspraken Berichten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) vormen een verzameling afspraken voor harmonisatie van veelgebruikte berichtstandaarden en berichtspecificaties van de overheid, met name de Geo-standaarden, StUF, SuwiML en de berichtspecificaties van de basisregistraties. Het doel is de verschillen tussen deze standaarden en specificaties te verkleinen zodat het uitwisselen van berichten met verschillende partijen voor iedereen eenvoudiger wordt. Aanleiding was de behoefte van basisregistraties aan meer uniformiteit in de berichtuitwisseling met al hun afnemers.

Werkwijze

De werkgroep GAB doet voorstellen voor de harmonisering van berichtstandaarden in de overheid op specifieke onderwerpen (elementen). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beheerders van NEN 3610, StUF, SuwiML, Digikoppeling en van een aantal basisregistraties en wordt ondersteund door het Bureau Forum Standaardisatie (BFS).

De sturing op de GAB ligt bij het Federatief Overleg (FO) dat bestaat uit vertegenwoordigers van KING, BKWI, Geonovum, Logius en een aantal basisregistraties. Het FO komt drie keer per jaar bijeen om onder andere de voorstellen van de werkgroep en de monitoring van de implementatie van eerder aangenomen voorstellen te bespreken.

Belangrijk winstpunt van GAB is de spin-off die het creëert. Waar de implementatie van afgesproken harmonisaties op de elementen een proces van jaren kan zijn, brengen de gesprekken en werkprocessen binnen GAB beheerorganisaties bijeen die elkaar normaal gesproken weinig treffen. Hieruit is recent het Kennisplatform Overheids APIs ontstaan. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata. Tevens is in het Suwi-domein versie 4 van de SuwiML Transactiestandaard opgesteld. In deze versie zijn GAB-afspraken opgenomen.

Voor 2018 en verder zullen de ontwikkelingen rond het Meta-model voor Informatiemodellering en Suwi WOZ mogelijk de revue passeren binnen GAB. Daarnaast zal de werkgroep verder werken aan de uitwerking van voorstellen voor harmonisaties op elementen en deze voorleggen aan het Federatief Overleg. Dat jaar neemt GAB ook een Pleio-omgeving in gebruik voor online samenwerking aan voorstellen en besluitvorming.

Afspraken

Op dit moment heeft GAB zes harmonisatieafspraken opgeleverd. Het Federatief Overleg heeft deze afspraken aangeboden aan de beheerders van StUF, SuwiML en de Geo-standaarden en aan alle basisregistraties met het verzoek ze als wijzigingsverzoek in behandeling te nemen. Het betreft:

  1. Basis datatypen: een afspraak om voor basis datatypen in berichten een specifieke internationale standaard te hanteren. GAB basis datatypen 1.0.pdf (PDF, 120 kB)
  2. Foutafhandeling: een afspraak hoe foutmeldingen op te nemen in berichten. GAB Voorstel Foutafhandeling-20141202v1.5 (PDF, 555 kB)
  3. Mogelijk onvolledige datum: een afspraak hoe om te gaan met een datum in een bericht waarvan mogelijk de dag of de maand en de dag onbekend zijn. GAB mogelijk onvolledige datum 1.0 (PDF, 186 kB)
  4. Naamgevingsconventies: een afspraak om voor de naamgeving van berichtelementen een tweetal internationale standaarden te volgen. GAB naamgevingsconventies 1.0 (PDF, 189 kB)
  5. Omgaan met geen waarde: een afspraak hoe om te gaan met elementen in een bericht die geen waarde hebben. GAB omgaan met geen waarde 1.0 (PDF, 2,1 MB)
  6. Postcode: een afspraak voor uniformering voor de uitwisseling van de vier cijfers en twee letters waaruit een postcode bestaat, zodanig dat het aantal transformaties tussen systemen beperkt gaat worden. harmonisatievoorstel postcodes 1.01 (PDF, 175 kB)

Meer informatie

Bovenstaande informatie is ook beschikbaar in de vorm van een factsheet Factsheet GAB (PDF, 53 kB) Voor meer informatie over GAB kunt u contact opnemen met de secretaris van het Federatief Overleg: joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen