Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens

Uit NORA Online
ISOR:Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek en archivering in het algemeen belang vindt plaats zover Invulling van art. 9 lid 2j. Uitvoeringswet Avg art. 27.:

  1. het onderzoek een algemeen belang dient;
  2. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;
  3. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost, en:
  4. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Verwerkingen ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met een statistisch oogmerk worden op meerdere plaatsen in de Avg geadresseerd. Allereerst worden verdere verwerkingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek niet als onverenigbaar beschouwd met het vereiste van doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.. Ook mogen persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek langer worden opgeslagen, mits passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermenAVG art. 5 lid 1b en 1e.. Deze bepalingen werken rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde en behoeven geen omzetting naar Nederlands recht.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden staan twee wegen open. In de eerste plaats is verwerking mogelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Ten aanzien van verwerkingen voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen een eigen, specifieke betekenis heeft. Het is vaak niet mogelijk op het ogenblik waarop de persoonsgegevens worden verzameld het doel van de gegevensverwerking voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden volledig te omschrijven. Daarom moet de betrokkene worden toegestaan toestemming te geven voor bepaalde terreinen van het wetenschappelijk onderzoek waarbij erkende ethische normen voor wetenschappelijk onderzoek in acht worden genomen. De betrokkene moet de gelegenheid krijgen om hun toestemming alleen te geven voor bepaalde onderzoeksterreinen of onderdelen van onderzoeksprojecten, voor zover het voorgenomen doel zulks toelaat. Als de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet kan worden verkregen of een onevenredige inspanning kost, kan de verwerking alsnog plaatsvindenAVG art. 27.. Ook is verwerking mogelijk als de verwerking een algemeen belang dient, de verwerking moet noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk of historisch onderzoek of het statistisch doel en tot slot moet bij de uitvoering worden voorzien in waarborgen die verzekeren dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaadAVG art. 27.. Verder zal de verwerking vanzelfsprekend ook moeten voldoen aan de overige van toepassing zijnde voorwaarden die door de Avg en door deze wet zijn gesteld.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang.

Grondslag