Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek en archivering in het algemeen belang vindt plaats voor zover deze aan de vereisen uit /04.11 voldoenUAVG Art. 24 ; AVG Art. 9 lid 2j.


Toelichting

  • Verwerkingen ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met een statistisch oogmerk worden op meerdere plaatsen in de AVG geadresseerd. Allereerst worden verdere verwerkingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek niet als onverenigbaar beschouwd met het vereiste van doelbinding. Ook mogen persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek langer worden opgeslagen, mits passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermenAVG Art. 5 lid 1b en 1e.. Deze bepalingen werken rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde en behoeven geen omzetting naar Nederlands recht.
  • Voor de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden staan twee wegen open.
    In de eerste plaats is verwerking mogelijk op basis van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Ten aanzien van verwerkingen voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen een eigen, specifieke betekenis heeft. Het is vaak niet mogelijk op het ogenblik waarop de persoonsgegevens worden verzameld het doel van de gegevensverwerking voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden volledig te omschrijven. Daarom moet de betrokkene worden toegestaan toestemming te geven voor bepaalde terreinen van het wetenschappelijk onderzoek waarbij erkende ethische normen voor wetenschappelijk onderzoek in acht worden genomen. De betrokkene moet de gelegenheid krijgen om hun toestemming alleen te geven voor bepaalde onderzoeksterreinen of onderdelen van onderzoeksprojecten, voor zover het voorgenomen doel zulks toelaat.
    De tweede mogelijkheid betreft de situatie waarin de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet kan worden verkregen of een onevenredige inspanning kost. Dan kan de verwerking alsnog plaatsvinden mits aan de overige voorwaarden genoemd in artikel 24 van de UAVG wordt voldaanAVG Art. 27.. De verwerking moet dan vanzelfsprekend ook voldoen aan de overige van toepassing zijnde voorwaarden van de AVG en UAVG.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang.

Grondslag