De Privacy Baseline

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)
Dit Normenkader is deel van ISOR.

De Privacy Baseline is een product van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en een onderdeel van de documentenreeks 'Grip op Privacy.' Het doel van deze documentenreeks is praktische handvatten bieden aan organisaties die privacy in beleid en uitvoering controleerbaar willen implementeren.

Dit normenkader heeft betrekking op het onderwerp Privacy en bestaat uit privacyprincipes, onderliggende normen en begeleidende teksten. Deze wiki-versie is gebaseerd op de 3.2 versie van de Privacy Baseline.

De Privacy Baseline en ISOR

Voor de Privacy Baseline zijn de privacyprincipes uit de wet AVG gefilterd en vertaald naar normen die gehaald moeten worden om aan de wet te voldoen. Zo komt de Baseline aan het karakter van een normenkader van het type dat doorgaans gebruikt wordt voor Informatiebeveiliging. Omdat het normenkader tevens is gevormd naar de uitgangspunten van de SIVA-methode, is ervoor gekozen de Privacy Baseline ook in de ISOR te plaatsen, zoveel mogelijk in hetzelfde format als de normenkaders voor Informatiebeveiliging. Dat gaat aan de oppervlakte goed, maar er is een verschil in ontstaansgeschiedenis en dat betreft de indeling van de principes en onderliggende normen in Invalshoeken. Dit is een belangrijk kernonderdeel van de SIVA-methode, voorafgaand aan het opstellen van de principes en normen, om lacunes in de objectenanalyse te ontdekken. Het onderwerp van de Privacy Baseline is echter niet Privacy, maar de Privacywetgeving. De pretentie is dan ook niet om deze op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie te toetsen, doch om de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde set van toetsbare criteria mee te geven die hem helpen zich aan de wet te houden. Toch hebben we zoveel mogelijk - achteraf - de invalshoek ook in de Privacy Baseline ingevuld, om de eenvormigheid binnen de ISOR te vergroten en een indicatie te geven van het handelingsperspectief voor het betreffende onderdeel.


Binnen dit normenkader

Relatie tussen principes en onderliggende normen

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.


Indelingen binnen De Privacy Baseline

Alle onderdelen van De Privacy Baseline zijn ingedeeld volgens de SIVA-methode. Dat betekent dat alle principes en onderliggende normen zijn ingedeeld in één van drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control (B, U of C). Binnen normenkaders die geheel volgens de SIVA-methode zijn opgesteld herken je bovendien een tweede indeling, in de invalshoeken Intentie of Functie of Gedrag of Structuur (I, F, G of S). Deze indeling heeft binnen SIVA tot doel om lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Voor de Privacy Baseline en de SSD-stukken geldt een uitzondering. Daar heeft IFGS geen rol gespeeld bij de samenstelling van het 'normenkader'. De IFGS-aanduiding kan hier achteraf zijn toegevoegd als indicatie van het handelingsperspectief.

De principes en onderliggende normen van De Privacy Baseline zijn op basis hiervan in een aantal overzichten gezet:

Principes uit De Privacy Baseline

In deze tabel staan alle principes uit De Privacy Baseline, met het unieke ID, Criterium en de trefwoorden die verder zijn uitgewerkt in normen. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabellen zijn ook beschikbaar als csv-download (export alle beveiligingsaspecten / beleid / uitvoering / Control) en in uitgebreide versie met alle bestaande eigenschappen.

Beleid (principes)

export principes Beleid als csv

IDPrincipeCriterium
PRIV_B.01Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturingDe organisatie heeft privacybeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en invulling wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de wettelijke beginselen AVG art. 5 lid 1.
PRIV_B.02Organieke inbeddingDe verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de benodigde middelen en de rapportagelijnen zijn door de organisatie vastgelegd en vastgesteld.
PRIV_B.03Risicomanagement, Privacy by Design en de GEBDe verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor het beoordelen van de privacyrisico's, het treffen van passende maatregelen en het kunnen aantonen van het passend zijn van deze maatregelen.

Uitvoering (principes)

export principes Uitvoering als csv

IDPrincipeCriterium
PRIV_U.01Doelbinding gegevensverwerkingDe verwerkingsverantwoordelijke heeft van alle verzamelingen en verwerkingen van persoonsgegevens tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven:
 • de doeleinden, en:
 • de rechtvaardigingsgronden voor:
 1. de verdere verwerking op grond van de verenigbaarheid met de oorspronkelijke gerechtvaardigde doeleinden;
 2. de geautomatiseerde besluitvorming;
 3. bijzondere persoonsgegevens;
 4. de persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;
 5. het nationaal identificerend nummer;
 6. de persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belang.
PRIV_U.02Register van verwerkingsactiviteitenDe verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over de gegevensverwerkingen in een register vastgelegd, daarbij biedt het register een actueel en samenhangend beeld van de gegevensverwerkingen, processen en technische systemen die betrokken zijn bij het verzamelen, verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. en doorgeven van persoonsgegevens.
PRIV_U.03KwaliteitsmanagementDe verwerkingsverantwoordelijke heeft kwaliteitsmanagement ingericht ten behoeve van de bewaking van de juistheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens. De verwerking is zo ingericht dat de persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen. Indien dit op verzoek van betrokkene gebeurd wordt deze over de status van de afhandeling geïnformeerd.
PRIV_U.04Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevensDe verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen technische en organisatorische maatregelen om een verwerking van persoonsgegevens op een passend niveau te beveiligenAVG art. 32..
PRIV_U.05Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevensDe verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens tijdig en op een vastgelegde en vastgestelde wijze informatie aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een uitzondering geldt, toestemming kan geven voor de verwerkingAVG art. 14..
PRIV_U.06Bewaren van persoonsgegevensDoor het treffen van de nodige maatregelen hanteert de organisatie voor persoonsgegevens een bewaartermijn die niet wordt overschreden.
PRIV_U.07Doorgifte persoonsgegevensBij doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zijn de onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk en bij de doorgifte aan een verwerker zijn er afdoende garanties.

Bij de doorgifte naar buiten de EU:

 • is er een vertegenwoordiger, en:
 • is geen sprake van uitzonderingsgronden

en:

 • geldt een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit, of:
 • zijn er passende waarborgenAVG art. 44., of:
 • geldt een afwijking voor een specifieke situatie.

Control (principes)

export principes Control als csv

IDPrincipeCriterium
PRIV_C.01Intern toezichtDoor of namens de verwerkingsverantwoordelijke vindt evaluatie plaats van de gegevensverwerkingen en is de rechtmatigheid aangetoond.
PRIV_C.02.Toegang gegevensverwerking voor betrokkenenDe verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en doet dit tijdig en in een passende vorm, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenenAVG art. 12., tenzij er een specifieke uitzonderingsgrond geldt.
PRIV_C.03Meldplicht DatalekkenDe verwerkingsverantwoordelijke meldt een datalek binnen de daaraan gestelde termijn aan de AP, documenteert de inbreuk, en informeert de betrokkene, tenzij hiervoor een uitzondering geldt.

Onderliggende normen

ℹ️Toon uitleg relaties themaprincipe, conformiteitindicator en norm

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.


In deze tabel staan alle normen uit De Privacy Baseline. Van links tot rechts zie je het unieke ID van de norm, welk trefwoord van het bovenliggende principe de norm realiseert, de tekst van de norm en een link naar de aparte pagina van die norm. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabel is ook beschikbaar als csv-download (alle beveiligingsaspecten / beleid / uitvoering / control) en in uitgebreide versie.

Beleid (normen)

export normen Beleid als csv

IDtrefwoordStellingNorm
PRIV_B.01.01.01privacybeleidHet beleid geeft duidelijkheid over hoe de verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de beginselen en de rechtsgrondslagen invullen en dit kunnen aantonen ("verantwoordingsplicht")AVG art. 5 lid 2.Privacybeleid; duidelijkheid over naleving en verantwoordingsplicht
PRIV_B.01.01.02privacybeleidHet privacybeleid is tot stand gekomen langs een cyclisch proces dat voldoet aan een gestandaardiseerd patroon met daarin de elementen: voorbereiden, ontwikkelen, goedkeuren, communiceren, uitvoeren, implementeren en evalueren.Privacybeleid als cyclisch proces
PRIV_B.01.01.03privacybeleidHet topmanagement van de organisatie heeft het privacybeleid vastgelegd, bekrachtigd en gecommuniceerd binnen de organisatie, met daarin de visie op privacybescherming en richtlijnen voor het - in overeenstemming met de wet - rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens.Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd
PRIV_B.01.01.04privacybeleidDe organisatie heeft vastgesteld en vastgelegd welke wet- en regelgevingen gelden.Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving
PRIV_B.01.01.05privacybeleidIn het beleid is vastgelegd en bekrachtigd op welke wijze invulling wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de eisen van de sectorspecifieke wetgeving.Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving.
PRIV_B.01.01.06privacybeleidIn het beleid is vastgelegd of een gedragscode wordt gehanteerd waarin de uitvoering van de Avg nader wordt geconcretiseerd voor de eigen organisatie of branche, en met welke frequentie deze gedragscode en de naleving ervan wordt gecontroleerd en geëvalueerd door de verantwoordelijke en - indien aangesteld - de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)AVG art. 25 en art. 64 lid 2.Privacybeleid i.r.t. gedragscode
PRIV_B.01.02.01wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat verantwoordelijken vooraf aantoonbaar maatregelen hebben genomen door het conform B.03, §2.1.3 toepassen van Privacy by Design, het uitvoeren van GEB's en het gebruik van standaard instellingen.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijving van privacy by design
PRIV_B.01.02.02wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat persoonsgegevens, conform U.01, §2.2.1, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen
PRIV_B.01.02.03wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.01, §2.2.1, de verwerking toereikend, ter zake dienend en beperkt is tot "minimale gegevensverwerking"; tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden verwerkt.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van minimalisatie van verwerken
PRIV_B.01.02.04wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.03, §2.2.3, de persoons-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn onverwijld worden gewist of worden gerectificeerd.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens
PRIV_B.01.02.05wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.04, §2.2.4, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen, zoals pseudonimisering van persoonsgegevens, zodat duidelijk is hoe de verwerking wordt gewaarborgd en hoe de persoonsgegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen
PRIV_B.01.02.06wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.05, §2.2.5 en C.02, §2.3.2, de persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt die voor het publiek en de betrokkene transparant is en het de betrokkene mogelijk maakt zijn rechten uit te oefenen. Hierbij is specifiek aandacht voor de bescherming van kinderen.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van transparante verwerking
PRIV_B.01.02.07wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.06, §2.2.6, persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan waarvoor zij worden verwerkt noodzakelijk is en in welke vorm de opslag moet plaatsvinden zodat na deze periode de betrokkenen niet langer zijn te identificeren.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van maximale bewaartermijnen
PRIV_B.01.02.08wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform U.07, §2.2.7, persoonsgegevens slechts worden doorgegeven wanneer formeel afdoende garanties zijn vastgelegd zodat aangetoond kan worden dat ook bij de doorgifte aan de Avg wordt voldaan en wat in verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten moet worden vastgelegd.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van garanties bij doorgifte
PRIV_B.01.02.09wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt hoe, conform C.01. §2.3.1, verantwoor-delijken aantonen dat gedurende en na de verwerking de verwerking ten aanzien van de betrokkene behoorlijk is en hoe dit door middel van het bijhouden van een register , conform U.02 §2.2.2, en een dossier kan worden aangetoond.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van behoorlijke verwerking
PRIV_B.01.02.10wettelijke beginselenBeschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, C.03, §2.3.3, bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek of 'personal data breach') de betrokkenen en de AP worden geïnformeerd als deze inbreuk waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en / of vrijheden van natuurlijke personen.Invulling geven aan de wettelijke beginselen, beschrijven van informeren bij inbreuk
PRIV_B.02.01.01verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe eindverantwoordelijke voor een gegevensverwerking is degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking heeft vastgesteld; het is ten alle tijde duidelijk wie deze verantwoordelijke is.Verdeling taken en verantwoordelijkheden
PRIV_B.02.01.02verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben (de beschikking over) een Functionaris voor de Gegevensbescherming, als ten minste één van het volgende situaties aan de orde is:
 • het betreft een overheidsinstantie of overheidsorgaan: de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;
 • er is stelselmatige observatie op grote schaal vereist: een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regel-matige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
 • de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffen bijzondere categorieën, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, conform U.01/04 of Avg art. 9, en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, conform U.01/05 of Avg art. 10.
In overige situaties kunnen of moeten, indien wettelijk verplicht, de verwerkings-verantwoordelijke of de verwerker of verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, een Functionaris voor de Gegevensbescherming hebben aangewezen.
Functionaris Gegevensbescherming
PRIV_B.02.01.03verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenBij elke uitvoering van een gegevensverwerking door een verwerker zijn de taken en afspraken om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te garanderen schriftelijk vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten
PRIV_B.02.01.04verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk belegd in een TVB-matrix waarbij ook de onderlinge relaties tussen de verschillende verantwoordelijken en verwerkers inzichtelijk zijn gemaakt.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix
PRIV_B.02.02.01benodigde middelenGekoppeld aan het privacybeleid voorziet de organisatie voldoende en aantoonbaar in de benodigde middelen voor de uitvoering ervan.Benodigde middelen
PRIV_B.02.03.01rapportagelijnenDe rapportage- en verantwoordingslijnen tussen de betrokken verantwoordelijken, verwerkers en - indien aangesteld - de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn vastgesteld en vastgelegd.Rapporteringsmiddelen
PRIV_B.03.01.01het beoordelen van de privacyrisico'sWanneer waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen bestaat, in het bijzonder wanneer gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden nieuwe technologieën worden gebruik, wordt voorafgaand aan de verwerking een GEB uitgevoerdAVG art. 35 lid 1..Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico
PRIV_B.03.01.02het beoordelen van de privacyrisico'sWanneer een Functionaris voor de Gegevensbescherming is aangewezen, wint de verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van een GEB diens advies in.Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG
PRIV_B.03.01.03het beoordelen van de privacyrisico'sTen minste wanneer sprake is van een verandering van het risico dat de verwerkingen inhoudt, verricht de verwerkingsverantwoordelijke een toetsing om te beoordelen of de verwerking overeenkomstig de gegevensbeschermingseffect beoordeling (GEB) wordt uitgevoerdAVG Avg art. 35 lid 11..Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijigingen
PRIV_B.03.01.04het beoordelen van de privacyrisico'sWanneer uit een GEB blijkt dat de verwerking een hoog risico kan opleveren (als de verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om het risico te beperken), dan raadpleegt de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de verwerking de APAVG art. 36..Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. de GEB
PRIV_B.03.02.01passende maatregelenDe maatregelen bestaan uit technische en organisatorische maatregelen.Passende maatregelen, technisch en organisatorisch
PRIV_B.03.02.02passende maatregelenPassende maatregelen zijn genomen door bij het ontwerp de principes van gegevensbescherming te hanteren (privacy by design) en door het hanteren van standaardinstellingen (privacy by default)AVG art. 25..Passende maatregelen, passend
PRIV_B.03.02.03passende maatregelenDe maatregelen zijn blijvend passend door het uitvoeren van gegevensbeschermingseffect beoordelingen (GEB's).Passende maatregelen, continuíteit
PRIV_B.03.02.04passende maatregelenDe resultaten van de GEB worden gebruikt om de organisatie (beter) bewust te maken van het van belang om aan privacy te doen.Passende maatregelen, i.r.t. de GEB
PRIV_B.03.03.01aantonenVan alle verwerkingen waarop een GEB is uitgevoerd is een GEB rapportage beschikbaar, waardoor bekend welke risico's bestaan en welke maatregelen genomen (moeten) worden.Aantonen onderkende risico's en maatregelen
PRIV_B.03.03.02aantonenEen procesbeschrijving is aanwezig voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten.Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten
PRIV_B.03.03.03aantonenDe risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen uit de GEB's.Aantonen aanpak risicomanagement
PRIV_B.03.03.04aantonenEen tot standaard verheven GEB toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de Avg gestelde eisen.Aantonen toepassen GEB toetsmodel
PRIV_B.03.03.05aantonenPrivacy by Design en de GEB en maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.Aantonen privacy by design

Uitvoering (normen)

export normen Uitvoering als csv

IDtrefwoordStellingNorm
PRIV_U.01.01.01tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenHet doel is welbepaald en uitdrukkelijk omschreven nog vóórdat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd-verwerking begint en wordt niet tijdens het verzamelproces of het verwerkingsproces vastgesteld of gewijzigdAVG art. 5 lid 1 en overweging 50..Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, voorafgaand aan begin van de verwerking
PRIV_U.01.01.02tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenVan alle gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn de rechtmatige gronden en de doeleinden van de verzameling en verwerking welbepaald en uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigdAVG art. 5 lid 1b..Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, rechtmatigheid en doelmatigheid
PRIV_U.01.01.03tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenHet doel is zodanig vastgelegd (welbepaald) dat het een kader biedt waaraan getoetst kan worden of de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd noodzakelijk zijn voor het doel en bij verdere verwerking of de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doelAVG art. 6 lid 4..Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven verenigbaarheid met oorspronkelijke doel
PRIV_U.01.01.04tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschrevenHet doel is uitdrukkelijk omschreven, dus niet te vaag of te ruim, maar nauwkeurig, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, SMART
PRIV_U.01.02.01de doeleindenDe persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking, ook wel data minimalisatie genoemd).Doeleinden, toereikend, ter zake dienend en beperkt
PRIV_U.01.02.02de doeleindenDe verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaanAVG art. 6 lid 1.:
 1. de betrokkene heeft toestemming gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Dit punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken.
 7. De rechtsgrond voor de verwerking moet worden vastgesteld bij het recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing isAVG art. 6 lid 3..
Doeleinden, rechtmatig
PRIV_U.01.02.03de doeleindenPersoonsgegevens moeten behoorlijk en transparant worden verwerkt ten opzichte van de betrokkeneAVG art. 5. De AVG is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen (Avg overweging 27).

Hiertoe:

 1. dient de gegevensverwerking transparant te zijn (U.02, §2.2.2) en U.05 (§2.2.5).
 2. dienen de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd juist te zijn en zo nodig te worden bijgewerkt (U.03. §2.2.3).
 3. dienen de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd passend te worden beveiligd (U.04, §2.2.4).
 4. dienen de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet langer dan noodzakelijk te worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren is (U.06, §2.2.6).
Doeleinden, behoorlijk en transparant
PRIV_U.01.03.01verdere verwerkingDe verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is alleen mogelijk, wanneer:
 • de verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoons-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aanvankelijk zijn verzameld en de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de verenigbaarheid onder meer rekening houdt metAVG art. 6 lid 4.:
  1. ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
  2. het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat betreft de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke;
  3. de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerktAVG art. 9. en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerktAVG art. 10.;
  4. de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;
  5. het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering. Of:
 • de verdere verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming van betrokkene; Of:
 • wanneer de verdere verwerking berust op een wettelijke bepaling waarbij een specifieke uitzondering geldt.
 • Verdere verwerking i.r.t. ander doelen dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is
  PRIV_U.01.03.02verdere verwerkingWanneer de verwerkingsverantwoordelijke een verdere verwerking voorneemt moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene nog vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en andere noodzakelijke informatie verstrekken (zie U.05, §2.2.5). Wanneer de oorsprong van de persoonsgegevens niet aan de betrokkene kan worden meegedeeld, omdat verschillende bronnen zijn gebruikt, moet algemene informatie worden verstrektAVG overweging 61..Voornemens voor verdere verwerking
  PRIV_U.01.04.01geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit ras of etnische afkomst blijkt, tenzij:
  • aan /04.09 is voldaan, of:
  • de verwerking geschiedtUitvoeringswet AVG art. 22.:
  1. met het oog op de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;
  2. met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheids-groep een bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke nadelen verband houdende met de grond ras of etnische afkomst op te heffen of te verminderen en slechts indien:
   1. dit voor dat doel noodzakelijk is;
   2. de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, van diens ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een minderheidsgroep behoort als bedoeld in de aanhef van onderdeel b, en:
   3. de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
  Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. ras of etnische afkomst
  PRIV_U.01.04.02geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit politieke opvattingen blijkt, tenzij:
  • aan /04.09 is voldaan, of:
  • de verwerking geschiedt met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke opvattingen in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescollegesUitvoeringswet AVG art. 30..
  Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. politieke opvattingen
  PRIV_U.01.04.03geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijkt, tenzij:
 • aan /04.09 is voldaan, of:
 • de verwerking geschiedt door instellingen, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaaktUitvoeringswet AVG art. 29.. Hierbij worden ook geen persoons-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. religieuze of levensbeschouwende overtuigingen
  PRIV_U.01.04.04geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, tenzij aan /04.09 is voldaan.Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. lidmaatschap vakbond
  PRIV_U.01.04.05geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats van genetische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, tenzij:
 • voldaan is aan /04.09Uitvoeringswet AVG art. 24., of:
 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert, of:
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. genetische gegevens
  PRIV_U.01.04.06geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats van biometrische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd met het oog op de unieke identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van een persoon, tenzij:
 • voldaan is aan /04.09, of:
 • de verwerking geschiedt met het oog op de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel noodzakelijk en proportioneel is voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derdeUitvoeringswet AVG art. 26. De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, biometrische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over gezondheid handhaven of invoeren..
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. biometrische gegevens
  PRIV_U.01.04.07geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over gezondheid, tenzij:
 • voldaan is aan /04.0, of:
 • dit noodzakelijk is met het oog op redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijden-de gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. In die situatie worden de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding hiertoe zijn verplicht. Indien de verwerkingsverantwoordelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudings¬plicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. gezondheidsgegevens
  PRIV_U.01.04.08geautomatiseerde besluitvormingEr vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats met betrekking tot iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid, tenzij aan /04.09 is voldaan De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, biometrische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over gezondheid handhaven of invoeren..Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. sexueel gedrag of gerichtheid
  PRIV_U.01.04.09geautomatiseerde besluitvormingIndien wel de in /04.01 - /04.08 genoemde verwerkingen plaats vindt is aan één van de onderstaande voorwaarden voldaan :
  1. betrokkene heeft toestemming gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten op het gebied van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en sociale beschermingsrecht (zie ook /04.10);
  3. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene;
  4. de verwerking wordt verwerkt door een rechtspersoon zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is;
  5. de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn openbaar gemaakt;
  6. de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
  7. de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Uniewetgeving of nationale wetgeving, mits evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene (zie ook /04.10);
  8. de verwerking is noodzakelijk voor doelen van preventieve of arbeidsgenees-kunde, voor beoordeling van arbeidsgeschiktheid, medische diagnosen, voor het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten, op grond van Unie-wetgeving of nationale wetgeving en onder de voorwaarden van het vierde lid (zie ook /04.10);
  9. de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid op grond van Uniewetgeving of nationale wetgeving waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim, of:
  10. de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelenAVG art. 89 lid 1., op grond van Uniewetgeving of nationale wetgeving, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.
  Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. voorwaarden aan de verwerking
  PRIV_U.01.04.10geautomatiseerde besluitvormingDe voorwaarden b, g en h van /04.09 zijn niet van toepassing als de verwerking geschiedt doorUitvoeringswet AVG art. 23.:
 • hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
 • verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voor zover dat noodzakelijk is voor:
  1. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt, of:
  2. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;
 • scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;
 • een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming of de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 256 eerste lid of artikel 302 tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;
 • Onze Minister voor zover dat in verband js met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk;
 • bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor:
  1. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene, of:
  2. de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. noodzakelijke uitzonderingen
  PRIV_U.01.04.11geautomatiseerde besluitvormingHet verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., is vanuit het algemeen belang (punt g) niet van toepassing indienUitvoeringswet AVG art. 28.:
 • dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting;
 • de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden verwerkt door de Autoriteit of een ombudsman als bedoeld in artikel 9:17 van de Algemene wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of:
 • dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Autoriteit ontheffing heeft verleend. De Autoriteit kan bij het verlenen van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen. Hierbij wordt de evenredigheid met het nagestreefde doel gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens geëerbiedigd en worden passende en specifieke maatregelen getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene.
 • Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. verplichtingen of algemeen belang
  PRIV_U.01.05.01strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenPersoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (inclusief een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag) of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen alleen worden verwerktUitvoeringswet AVG art. 31.:
 • als de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door verwerkingsverantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd;
 • als de verwerkingsverantwoordelijke deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd ten eigen behoeve verwerkt :
  1. ter beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren, of:
  2. ter bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn dienst zijn;
 • indien deze ten behoeve van derden worden verwerkt:
  1. door verwerkingsverantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
  2. door een verwerkingsverantwoordelijke die tevens rechtspersoon is en in dezelfde groep is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, of:
  3. door een verwerkingsverantwoordelijke die hiervoor toestemming heeft verkregen van de Autoriteit.
 • Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
  PRIV_U.01.05.02strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenDe verwerking vindt alleen plaats onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij wet- en regelgeving die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheidAVG art. 10..Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, eisen aan de verwerking
  PRIV_U.01.05.03strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenDe verwerking van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over personeel in dienst van de verwerkingsverantwoordelijke, vindt plaats overeenkomstig regels die zijn vastgesteld in overeenstemming met de procedure als bedoeld in de Wet op de ondernemingsradenUitvoeringswet AVG art. 31 lid 2..Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR
  PRIV_U.01.05.04strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenHet verbod om persoonsgegevens te verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd voor de doeleinden waarvoor deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden verwerktUitvoeringswet AVG art. 31 lid 3..Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
  PRIV_U.01.05.05strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenDe verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen is toegestaan indien dit geschied door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaadUitvoeringswet AVG art. 31 lid 4..Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking
  PRIV_U.01.06.01nationaal identificerend nummerHet bepalen van een nummer dat ter identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van een persoon bij wet is voorgeschreven wordt slechts gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden die bij de wet bepaaldUitvoeringswet AVG art. 44.:
 • Overheidsorganen kunnen bij het verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun publieke taak gebruik maken van het burgerservicenummer (BSN), zonder dat daarvoor nadere regelgeving vereist is.
 • Het burgerservicenummer (BSN) als uniek persoonsnummer voldoet aan artikel 10 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb).
 • Voor instellingen die geen beroep kunnen doen op Wabb art. 10 dient het gebruik te zijn voorgeschreven in sectorale wetgeving. Zo geldt bijvoorbeeld voor de zorgsector de Wet gebruik burgerservicenummer in de Zorg en moeten banken het BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd met de Belastingdienst. Daarnaast zijn andere identificerende nummers in gebruik, bijvoorbeeld het onderwijsnummer, dat overeenkomt met het burgerservice¬nummer, tenzij de deelnemer geen burgerservicenummer heeft.
 • Nationaal identificerend nummer
  PRIV_U.01.07.01geautomatiseerde besluitvormingEen betrokkene wordt niet onderworpen aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming, tenzij het besluit:
 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeen-komst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of:
 • is toegestaan bij de wet- en regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of:
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • Geautomatiseerde besluitvorming, geen geautomatiseerde individuele besluitvorming tenzij
  PRIV_U.01.07.02geautomatiseerde besluitvormingIn de bij punten a) en c) in /07.01 bedoelde gevallen heeft de verwerkingsverant-woordelijke passende maatregelen getroffen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.Geautomatiseerde besluitvorming, m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene
  PRIV_U.01.07.03geautomatiseerde besluitvormingBij de bij punten a) en c) in /07.01 bedoelde besluiten zijn niet gebaseerd op de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij /04.01 punt a) of g), van toepassing is en passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens
  PRIV_U.01.08.01wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belangDe verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek en archivering in het algemeen belang vindt plaats zover Invulling van art. 9 lid 2j. Uitvoeringswet Avg art. 27.:
 • het onderzoek een algemeen belang dient;
 • de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;
 • het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost, en:
 • bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
 • Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens
  PRIV_U.01.08.02wetenschappelijk of historisch onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het algemeen belangVerwerking van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of archivering vindt alleen plaats, als passende technische en organisatorische maat-regelen zijn getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen:
  • het waarborgen van de doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.AVG art. 5 lid 1b. (bijvoorbeeld door pseudonimisering), en:
  • de betrokkene niet meer kan worden geïdentificeerdAVG art. 5 lid 1e..
  Eisen aan het verwerken van persoonsgegevens
  PRIV_U.02.01.01registerElke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden, tenzij er een uitzonderingsgrond is (/01.06). In voorkomend geval gebeurt de registratie door een vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke.Register van verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_U.02.01.02registerHet register van de verwerkingsverantwoordelijke met de verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerdAVG art. 30 lid 1.:
  1. de naam en de contactgegevens van:
   1. de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en:
   2. in voorkomend geval:
    1. van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, en:
    2. van de Functionaris voor de Gegevensbescherming;
  2. de verwerkingsdoeleinden;
  3. een beschrijving van de categorieën van betrokkenen;
  4. een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens;
  5. de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  6. bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie:
   1. de doorgifte van verstrekte persoonsgegevens
   2. de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie
   3. de documenten inzake de passende waarborgen;
  7. de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd moeten worden gewist (indien mogelijk);
  8. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).
  Register van verwerkingsverantwoordelijke, inhoud van het register
  PRIV_U.02.01.03registerDe verwerker houdt een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden, tenzij er een uitzonderingsgrond is (/01.06). In voorkomend geval gebeurt de registratie door een vertegenwoordiger van de verwerker.Register van verwerker, categorieën van verwerkingsactiviteiten
  PRIV_U.02.01.04registerHet register van de verwerker met alle categorieën van verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerdAVG art. 30 lid 1.:

  1) de naam en de contactgegevens van: a) de verwerkers b) iedere verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt. In voorkomend geval: i) de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, of: ii) de verwerker en van de Functionaris voor de Gegevensbescherming; 2) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkings-verantwoordelijke zijn uitgevoerd; 3) bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie: a) de doorgifte van verstrekte persoonsgegevens b) de vermelding van dat derde land of die internationale organisatie c) de documenten inzake de passende waarborgen;

  4) een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).
  Register van verwerker, inhoud van het register
  PRIV_U.02.01.05registerHet register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.Register van verwerker, in schriftelijke elektronische vorm
  PRIV_U.02.01.06registerHet register hoeft niet te worden bijgehouden, indien:
  1. De onderneming of organisaties minder dan 250 personen in dienst heeft,
  2. het niet waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen,
  3. de verwerking incidenteel is, en:
  4. er geen verwerking plaatsvindt van bijzondere categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of persoons¬gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.
  Register van verwerker, niet bijgehouden als …
  PRIV_U.02.02.01actueel en samenhangend beeldDe registers van de verwerkingsverantwoordelijke en van de verwerker geven één samenhangend beeld.Op verzoek van AP wordt middels de registers een actueel en samenhangend beeld
  PRIV_U.02.02.02actueel en samenhangend beeldOp verzoek van de AP wordt middels de registers een actueel beeld gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Registers van de verwerkingsverantwoordelijke en van de verwerker geven één actueel en samenhangend beeld
  PRIV_U.02.02.03actueel en samenhangend beeldDe onderlinge samenhang (gegevensstromen) en afhankelijkheden tussen:
 • de bedrijfsprocessen;
 • organisaties en organisatieonderdelen;
 • de verwerkingen;
 • de locaties waar persoonsgegevens opgeslagen;
 • de gegevensuitwisselingen (binnen en buiten de eigen organisatie);
 • de systemen zijn benoemd en beschreven.
 • Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen
  PRIV_U.02.02.04actueel en samenhangend beeldBij wijzigingen in bestaande en nieuwe verwerkingen worden de resultaten vanuit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) meegenomen als onderdeel van de opname van de verwerking in het register.Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
  PRIV_U.03.01.01juistheid en nauwkeurigheidDe verwerkingsverantwoordelijke heeft de nodige maatregelen getroffen om de juistheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens te waarborgen.Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid
  PRIV_U.03.01.02juistheid en nauwkeurigheidDe verwerkingsverantwoordelijke voert periodiek controles op de juiste werking van de getroffen maatregelen en brengt hierover rapportages uit aan hogere management.Controle op juistheid en nauwkeurigheid
  PRIV_U.03.02.01gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene worden onvolledige persoonsgegevens vervolledigd (met inachtneming van de doeleinden van de verwerking), onder meer op basis van een aanvullende verklaring van betrokkeneAVG art. 16 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, rectificatie op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.02gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene worden onvolledige persoonsgegevens vervolledigd (met inachtneming van de doeleinden van de verwerking), onder meer op basis van een aanvullende verklaring van betrokkeneAVG art. 16 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, vervollediging op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.03gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van de betrokkene worden de hem betreffende persoonsgegevens gewist wanneer een van de volgende gevallen van toepassing isAVG art. 17 lid 1.:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het wettelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkings-verantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.
 • Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, wissen op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.04gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenBij bezwaar van betrokkene wordt de verwerking gestaakt, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvorderingAVG art. 21 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, steken van de verwerking op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.05gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenWanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ervan op de hoogte te stellen, dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van, die persoonsgegevens te wissenAVG art. 17 lid 2..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen redelijke maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens
  PRIV_U.03.02.06gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene wordt de verwerking beperkt, indien:
 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of:
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, beperking van de verwerking op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.07gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenDe betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrektAVG art. 20., als de verwerking berust op:
 • toestemming van betrokkene, of:
 • een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht;
 • en geldt niet als:

  1. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  2. het afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
  Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_U.03.02.08gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenDe betrokkene kan de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere laten overdragen indien /02.07 geldt en dit technisch mogelijk is.Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, overdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_U.03.03.01geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergtAVG art. 19..Geïnformeerd, van iedere ontvanger van elke rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking
  PRIV_U.03.03.02geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke informeert op verzoek van de betrokkene aan wie hij de mededeling van correctie heeft gedaanAVG art. 19..Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt
  PRIV_U.03.03.03geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke informeert op verzoek van de betrokkene aan wie hij de mededeling van correctie heeft gedaanAVG art. 19..Geïnformeerd, bretrokkene over gevolg van verzoek van betrokken
  PRIV_U.03.03.04geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het correctieverzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.Geïnformeerd, elketronische verwerking van het verzoek
  PRIV_U.03.03.06geïnformeerdWanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt; tenzij de betrokkene anderszins verzoektAVG art. 12 lid 3..Geïnformeerd, informeren bij geen gevolg geven aan het verzoek
  PRIV_U.03.03.07geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke reageert schriftelijk of met andere middelen; indien passend met elektronische middelen. Als de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is, mondeling worden meegedeeldAVG art. 12 lid 5..Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze
  PRIV_U.03.03.08geïnformeerdWanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven en informeert hij hem over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP en beroep bij de rechter in te stellenAVG art. 12 lid 4..Geïnformeerd, identificatie van betrokkene
  PRIV_U.04.01.01technische en organisatorische maatregelenDe verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de toegang beperkt is tot diegenen die toegang moeten hebben voor het uitvoeren van hun functie of taken of tot diegenen die daartoe wettelijk zijn gehoudenAVG art. 32 lid 3..Technische en organisatorische maatregelen, beperkte toegang
  PRIV_U.04.01.02technische en organisatorische maatregelenPersoonsgegevens zijn fysiek beveiligd tegen diefstal en ongewenste toegang:
 • Als persoonsgegevens op fysieke wijze bestaan, zijn deze ook fysiek beschermd.
 • De wijze van verzameling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd is niet privacygevoelig.
 • Technische en organisatorische maatregelen, fysieke beveiliging
  PRIV_U.04.01.03technische en organisatorische maatregelenPersoonsgegevens zijn organisatorisch beveiligd door middel van maatregelen voor de inrichting van de organisatie, welke zijn opgenomen in een informatiebeveiligingsplan.Technische en organisatorische maatregelen, organisatorische beveiliging
  PRIV_U.04.01.04technische en organisatorische maatregelenDe maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau en bevatten onder meerAVG art. 32. Dit is 'het informatiebeveiligingsartikel':
 • de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
 • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit, beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.
 • Technische en organisatorische maatregelen, passend beveiligingsniveau
  PRIV_U.04.02.01passend niveau te beveiligenDe technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen bieden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens een passend beschermingsniveau en dit kan worden aangetoond. De maatregelen zijn daartoe proportioneel en subsidiair.Passend niveau, technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen
  PRIV_U.04.02.02passend niveau te beveiligenDe beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op een analyse van het verwerkingsrisico (risicoanalyse). Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met verwerkingsrisico's als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatigAVG art. 32 lid 2..Passend niveau, gebaseerd op analyse van het verwerkingsrisico
  PRIV_U.04.02.03passend niveau te beveiligenHet aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificering kan worden gebruikt om aan te tonen dat de maatregelen passend zijn.Passend niveau, aantoonbaarheid
  PRIV_U.05.01.01tijdigDe toestemming van de betrokkene wordt verkregen voorafgaand aan de verwerkingAVG art. 6 lid 1.Vetgedrukte tekst, het doorgeven aan derden en het verder verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.AVG art. 14 lid 3.. Dit geldt voor persoonsgegevens die via betrokkenen of anderen wordt of is verkregen.Tijdig, toestemming van de betrokkene vooraf
  PRIV_U.05.01.02tijdigInformatieBetekenisvolle gegevens. over de niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens wordt binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevensAVG art. 14 lid 3..Tijdig, verstrekken van informatie
  PRIV_U.05.02.01informatieHet verzoek om toestemming bestaat in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenhedenAVG art. 7 lid 2..Informatie, verzoek om toestemming
  PRIV_U.05.02.02informatieWanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatieAVG art. 13.:
 • de identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke;
 • in voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming;
 • de verwerkingsdoeleinden en ook de rechtsgrond van de gegevensverwerking;
 • de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde indien de verwerking op deze rechtsgrond (art. 6.1f) is gebaseerd;
 • in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie of een adequaatheidsbesluit van de commissie bestaat, welke de passende waarborgen zijn en hoe deze kunnen worden ingezien;
 • de periode dat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn;
 • dat de betrokkene recht heeft op inzage, rectificatie of wissing of beperking van de hem betreffende verwerking en het recht bezwaar tegen de verwerking te maken en dat de betrokkene het recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid;
 • dat de betrokkene zijn toestemming te allen tijde kan intrekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming);
 • dat de betrokkene een klacht mag indienen bij de AP;
 • of de verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten;
 • of de betrokkene verplicht is de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als deze de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet verstrekt;
 • of geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bestaat en in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen voor de betrokkene;
 • informatie over het andere doel, wanneer een verwerking gaat plaatsvinden voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
 • Informatie aan betrokkene
  PRIV_U.05.02.03informatieWanneer persoonsgegevens bij een ander dan de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatieAVG art. 7.:
 • de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en in voorkomend geval van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • in voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevens-bescherming;
 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • als persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie wordt doorgegeven wordt er informatie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over hoe een kopie kan worden verkregen over de waarborgen of voorschriften of waar ze kunnen worden geraadpleegd;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of indien dat niet mogelijk is de criteria om die termijn te bepalen;
 • indien van toepassing de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • wanneer verwerking is gebaseerd is op toestemming van betrokkene, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van vóór de intrekking;
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een AP;
 • de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen en in voorkomend geval of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) inclusief de informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • Informatie aan betrokkene bij ontvangst gegevens bij een ander dan de betrokkene
  PRIV_U.05.03.01uitzonderingDe verplichting tot het verstrekken van informatie geldt niet, indien:
  • de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
  • het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen;
  • de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te worden of ernstig in het gedrang dreigt te brengen (In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie.);
  • het verkrijgen of verstrekken van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uitdrukkelijk wettelijk is voorgeschreven en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of:
  • de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht;
  • wanneer de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldt;
  • het de verwerking betreft van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden en die op grond van de Archiefwet niet voor vernietiging in aanmerking komen en zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats Zie Mvt Uitvoeringswet, toelichting bij art. 41..
  Toestemming, vrijelijk gegeven
  PRIV_U.05.04.01toestemmingDe toestemming moet door de betrokkene vrijelijk gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat kunnen worden. Bij de beoordeling of dit vrijelijk gebeurt, is gekeken of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met de betrokkene overeengekomen overeenkomstAVG art. 14 lid 4..Uitzondering
  PRIV_U.05.04.02toestemmingBij aanbieden van een dienst aan een kind en het kind is jonger dan 16 jaar, dan is de toestemming of machtiging tot toestemming verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagtAVG art. 8..Toestemming, toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke
  PRIV_U.06.01.01nodige maatregelenAls de bewaartermijnen verlopen, zijn de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd.Nodige maatregelen, verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd
  PRIV_U.06.01.02nodige maatregelenDe verantwoordelijke bepaalt na elke verwerking van persoonsgegevens of er nog redenen zijn om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.Nodige maatregelen, beoordeling evt. langere bewaartermijn
  PRIV_U.06.02.01bewaartermijnVan alle persoonsgegevens is de bewaartermijn vastgesteld en bekrachtigd.Bewaartermijn, vastgesteld en bekrachtigd
  PRIV_U.06.02.02bewaartermijnDe bewaartermijn is de maximale periode waarin de persoonsgegevens noodzakelijk worden bewaard om het doel van de verwerking te bereiken of niet langer dan de termijn die verankerd is in sectorspecifieke wetgevingAVG art. 5 lid 1e..Bewaartermijn, maximale periode
  PRIV_U.06.02.03bewaartermijnAls in sectorspecifieke wetgeving een bewaartermijn is vastgelegd voor specifieke persoonsgegevens, dan geldt die bewaartermijn.Bewaartermijn, in sectorspecifieke wetgeving vastgelegde bewaartermijn
  PRIV_U.06.02.04bewaartermijnWanneer persoonsgegevens voor langere perioden worden opgeslagen, dan worden ze louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerktAVG art. 5 lid 1e. en zijn voor de rechten en vrijheden van de betrokkene ("opslagbeperking") passende waarborgen getroffen in overeenstemming met de AvgAVG art. 89 lid 1..Bewaartermijn, eisen aan evt. langere opslagperiode
  PRIV_U.07.01.01onderlinge verantwoordelijkhedenBij doorgifte aan een andere verantwoordelijke zijn:
 • de respectieve verantwoordelijkheden duidelijk, zodat zij aan hun Avg-verplichtingen voldoen, met name met betrekking totAVG art. 26 lid 1.:
  1. de uitoefening van de rechten van de betrokkene (C.02, §2.3.2), en:
  2. het informeren van de betrokkenen te bij ontvangst (conform U.05)
  • de regeling met de respectieve verantwoordelijkheden aan de betrokkene beschikbaar gesteldAVG art. 26 lid 3..
  De onderlinge verantwoordelijkheden
  PRIV_U.07.02.01afdoende garantiesDe verwerking door een verwerker is in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd, metAVG art. 28 lid 2. daarin:
 • het onderwerp en de duur van de verwerking;
 • de aard en het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt, inclusief:
 • - welke persoonsgegevens worden verstrekt aan de verwerker; - hoe dataminimalisatie is toegepast;

  • het soort persoonsgegevens, inclusief

  - de classificatie van de persoonsgegevens;

  • de categorieën van betrokkenen, en:
  • de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.
  Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd
  PRIV_U.07.02.02afdoende garantiesIn de overeenkomst of andere rechtshandeling met de verwerker is bepaald dat:

  a. de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften; b. de gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen zijn gebonden; c. de beveiliging van de verwerking is geborgd, conform U.04 §2.2.4, inclusief:

  • welke medewerkers van de verwerker toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben;
  • welke procedure wordt gevolgd in geval van een datalek;
  • in welke landen de persoonsgegevens worden opgeslagen;

  d. de vereisten aan de verwerkers gelden ook als vereisten voor het in dienst nemen van een andere verwerker; e. passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen als betrokkene zijn rechten doet gelden, inclusief:

  • hoe de betrokkene wordt geïnformeerd over het uitbesteden van de persoonsgegevens aan de verwerker;
  • het contact dat de verwerker mag hebben met de betrokkenen.

  f. de verwerkingsverantwoordelijke bijstand wordt verleent om te voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van het borgen de van beveiliging van de verwerking; g. na afloop van de verwerkingsdiensten, naar gelang de keuze van de verwerkings-verantwoordelijke, alle persoonsgegevens worden wist of deze aan hem terug-bezorgd worden en bestaande kopieën worden verwijderd, conform U.06 §2.2.6; h. de verwerker alle informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stelt en bijdraagt ten behoeve van audits en om aan te kunnen tonen dat hij aan zijn verplichtingen voldoet, waaronder inspecties.

  i. de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stelt als naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de Avg of op andere Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
  Vormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerker
  PRIV_U.07.02.03afdoende garantiesDe overeenkomst of de rechtshandeling is in schriftelijke vorm, waaronder elektronische vorm, opgesteld.Afdoende garanties
  PRIV_U.07.03.01vertegenwoordigerAls een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker niet in de EU is gevestigd, dan is door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schriftelijk een vertegenwoor-diger in de EU aangewezen, tenzij:
  1. sprake is van een incidentele verwerking die geen grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreft, of:
  2. bij de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en waarbij de kans gering is dat zij een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
  3. het een verwerking door een overheidsinstantie of overheidsorgaan betreft.
  Vertegenwoordiger in de EU
  PRIV_U.07.03.02vertegenwoordigerDe verwerking door een verwerker vindt alleen plaats als een verwerkings-verantwoordelijke afdoende garanties heeft over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden, zie B.03 §2.1.3, door de verwerker.Vertegenwoordiger i.r.t. afdoende garanties over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen
  PRIV_U.07.03.03vertegenwoordigerEen verwerker laat een verwerking pas door een andere verwerker uitvoeren als voorafgaand een specifieke of algemene schriftelijke toestemming is van de verwerkingsverantwoordelijkeAVG art. 28 lid 1..Vertegenwoordiger i.r.t. het door een andere verwerker uitvoeren van de verwerking
  PRIV_U.07.04.01uitzonderingsgrondDe verwerking vindt niet plaats als er een rechterlijke uitspraak of een besluit van een administratieve autoriteit is van een derde land op grond waarvan een verwerkings-verantwoordelijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken en waarbij dit niet erkend of afdwingbaar is gemaakt dat dit is gebaseerd op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand tussen het verzoekende derde landen en de EU of een lidstaatAVG Avg art. 48.Uitzonderingsgrond t.a.v. de verwerking
  PRIV_U.07.04.02uitzonderingsgrondDe doorgifte kan worden beperkt als in de wet- en regelgeving of bepalingen om gewichtige redenen van openbaar belang uitdrukkelijk grenzen worden gesteld aan de doorgifte van specifieke categorieën van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie.Uitzonderingsgrond t.a.v. doorgifte
  PRIV_U.07.05.01adequaatheidsbesluitDoorgifte naar buiten de EU is alleen toegestaan, wanneer naar het oordeel van de Europese Commissie in het derde land, in het gebied of in één of meerdere nader bepaalde sectoren in het derde land of bij de internationale organisatie in kwestie een passend beschermingsniveau is gewaarborgdAVG art. 45..Adequaatheidsbesluit
  PRIV_U.07.06.01passende waarborgenWanneer door de Europese commissie geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan zijn passende waarborgen geboden doordat erAVG art. 46.:
 • een juridisch bindend en afdwingbaar instrument is tussen overheidsinstanties of -organen;
 • door de AP goedgekeurd bindende bedrijfsvoorschriften zijn, zie /05.02;
 • standaardbepalingen zijn inzake gegevensbescherming die in de door de Europese Commissie bedoelde onderzoeksprocedure zijn vastgesteldAVG art. 93, lid 2.;
 • standaardbepalingen zijn inzake gegevensbescherming die door een AP zijn vastgesteld en die in de door de Europese Commissie bedoelde onderzoeksprocedure zijn goedgekeurdAVG art. 93, lid 2.;
 • een goedgekeurde gedragscode is, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het derde land om de passende waarborgen toe te passen, waaronder waarborgen voor de rechten van de betrokkenen;
 • een goedgekeurd certificeringmechanisme is, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het derde land om de passende waarborgen, onder meer voor de rechten van de betrokkenen, toe te passen, of:
 • door de AP passende waarborgen zijn, waarbij er met name:
  • contractbepalingen zijn tussen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of de ontvanger van de persoonsgegevens in het derde land of de internationale organisatie, of:
  • bepalingen zijn opgenomen in administratieve regelingen tussen overheidsinstanties of -organen, waaronder afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen.
  Passende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluit
  PRIV_U.07.06.02passende waarborgenAls bindende bedrijfsvoorschriften (/05.01 punt b) worden gebruikt om passende waarborgen te bieden, dan:
 • zijn die juridisch bindend of van toepassing en worden deze gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen; met inbegrip van hun werknemers;
 • kunnen betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, en:
 • zijn de hier beknopt weergegeven elementen vastgelegd (zie voor de volledige weergave artikel 47 lid 1):
  1. de structuur en de contactgegeven;
  2. de gegevensdoorgiften of reeks van doorgiften;
  3. het intern en extern juridisch bindende karakter;
  4. de toepassing van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming;
  5. de rechten van betrokkenen;
  6. de aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle inbreuken;
  7. de wijze waarop informatie wordt verschaft over de bindende bedrijfsvoorschriften;
  8. de taken van elke Functionaris voor de Gegevensbescherming, of elke andere persoon of entiteit die is belast met het toezicht op:
   1. de naleving van de bindende bedrijfsvoorschriften binnen het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen,
   2. opleiding, en:
   3. de behandeling van klachten;
  9. de klachtenprocedures;
  10. de bestaande procedures om te controleren of de bindende bedrijfsvoorschriften zijn nageleefd;
  11. de procedures om die veranderingen in de regels te melden, te registreren en aan de AP te melden;
  12. de procedure voor samenwerking met de AP;
  13. de procedures om eventuele wettelijke voorschriften aan de AP te melden, en:
  14. de passende opleiding inzake gegevensbescherming voor personeel.
  Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit
  PRIV_U.07.06.03passende waarborgenWanneer de verwerking niet had mogen plaatsvinden, dan wordt door de verwerkings¬verantwoordelijke de doorgifte beëindigd en de AP en de betrokkenen hierover geïnformeerdAVG art. 49..Passende waarborgen, beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkene
  PRIV_U.07.07.01afwijking voor een specifieke situatieDe doorgifte mag ook plaatsvinden als (Avg art. 49):

  a. de betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen, tenzij dit door een overheidsinstantie ten behoeve van een openbare bevoegdheid wordt verricht;
  b. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen, tenzij dit door een overheidsinstanties ten behoeve van een openbare bevoegdheid wordt verricht;
  c. de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst, tenzij dit door een overheidsinstanties ten behoeve van een openbare bevoegdheid wordt verricht;
  d. de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang, dat is erkend bij de wet- en regelgeving; e. de doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  f. de doorgifte noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, als de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
  g. de doorgifte verricht is vanuit een register dat volgens het Wettelijk recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in het wettelijk recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging;

  h. de doorgifte aan derde landen of internationale organisaties is gebaseerd op internationale overeenkomsten die door de lidstaten zijn gesloten vóór 24 mei 2016 en die overeenkomsten in overeenstemming zijn met het vóór die datum toepasselijke Unierecht en nog niet is gewijzigd, vervangen of ingetrokken (Avg art. 96).
  Afwijking voor een specifieke situatie

  Control (normen)

  export normen Control als csv

  IDtrefwoordStellingNorm
  PRIV_C.01.01.01evaluatieDe verantwoordelijke en - indien aangesteld - de Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of de gegevensverwerkingen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hiertoe worden periodiek compliancy assessments uitgevoerd en de resultaten geregistreerd.Evaluatie, controle op het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  PRIV_C.01.01.02evaluatieAls blijkt dat toch niet voldaan wordt aan de eisen van de AVG, dan rapporteert de verantwoordelijke over de te nemen maatregelen om de privacyschending te beëindigen. De evaluatierapportages worden beschikbaar gesteld aan het management.Evaluatie, rapportage bij niet voldoen
  PRIV_C.01.01.03evaluatieEr is een planning van activiteiten in het kader van het beoordelen van de compliancy.Evaluatie, planning en compliancy
  PRIV_C.01.02.01rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.).Rechtmatigheid aangetoond, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
  PRIV_C.01.02.02rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking).Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking
  PRIV_C.01.02.03rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is (rechtmatigheid).Rechtmatigheid aangetoond, rechtmatige verwerking
  PRIV_C.01.02.04rechtmatigheid aangetoondBij het aantonen van de rechtmatigheid, Rechtmatigheid aangetoond, rechtmatige verwerking, wordt gebruik gemaakt van de overeenkomsten voor de doorgiften (conform Doorgifte persoonsgegevens).Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifte
  PRIV_C.01.02.05rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt, dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen).Rechtmatigheid aangetoond, passende en gewaarborgde beveiliging
  PRIV_C.01.02.06rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform Kwaliteitsmanagement, de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd en waarbij alle redelijke maatregelen moeten zijn genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid).Rechtmatigheid aangetoond, juiste en actuele gegevens
  PRIV_C.01.02.07rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform B.03 §2.1.3, de wijze van verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ten aanzien van de betrokkene behoorlijk is (behoorlijkheid).Rechtmatigheid aangetoond, behoorlijke verwerking
  PRIV_C.01.02.08rechtmatigheid aangetoondAangetoond is dat, conform U.05 §2.2.5 en C.02 en §2.3.2, de persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt die voor de betrokkene transparant is (transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.).Rechtmatigheid aangetoond, transparante verwerking
  PRIV_C.01.02.09rechtmatigheid aangetoondDe verwerkingsverantwoordelijke toont compliancy aan door middel van een dossier (al dan niet door een Functionaris voor de Gegevensbescherming bijgehouden)AVG art. 5 lid 2..Rechtmatigheid aangetoond, compliancy
  PRIV_C.01.02.10rechtmatigheid aangetoondBij het aantonen van het compliant en het compleet zijn van het dossier wordt gebruik gemaakt van het register conform U.02 §2.2.2.Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van gegevensregister
  PRIV_C.02.01.01informatie over de verwerking van persoonsgegevensDe betrokkene krijgt op verzoek uitsluitsel over het al dan niet verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van hem betreffende persoonsgegevens.Informatie over de verwerking van persoonsgegevens aan betrokkene
  PRIV_C.02.01.02informatie over de verwerking van persoonsgegevensDe inzage over de verwerkte persoonsgegevens bevat de volgende informatieAVG art. 15.:
  1. de verwerkingsdoeleinden;
  2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  4. indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, als dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  5. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat zijn persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  6. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de AP;
  7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, inclusief nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
  9. bij doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie en op verzoek van betrokkene de informatie over van de passende waarborgen;
  10. op verzoek van betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  Informatie over de verwerking van persoonsgegevens, inhoudelijkheid
  PRIV_C.02.01.03informatie over de verwerking van persoonsgegevensDe inzage doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderenAVG art. 14 lid 4..Informatie over de verwerking van persoonsgegevens, evt. afbreuk aan rechten cq. vrijheden van anderen
  PRIV_C.02.02.01tijdigDe informatie is onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek verstrektAVG art. 12 lid 3 en 4., tenzij:
  • de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken verlenging nodig maakt, en:
  • de informatie binnen een termijn van nog eens twee maanden worden verstrekt, en:
  • de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis wordt gesteld van een dergelijke verlenging.
  Tijdige verstrekking op verzoek van betrokkene
  PRIV_C.02.02.02tijdigWanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, dan:
 • is dit de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek meegedeeld waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en:
 • is de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.
 • Tijdig verstrekking bij geen gevolg op verzoek van betrokkene
  PRIV_C.02.03.01in een passende vormDe communicatie vindt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is, plaats in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taalAVG art. 12 lid 1.. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde iconen om het overzicht te houdenAVG art. 12 lid 7..Passende vorm, begrijpelijke en toegankelijke wijze van communicatie
  PRIV_C.02.03.02in een passende vormDe informatie is schriftelijk of met andere middelen en als dit passend is met inbegrip van elektronische middelen verstrekt.Passende vorm, gekozen van medium
  PRIV_C.02.03.03in een passende vormOp verzoek van de betrokkene is de informatie mondeling meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.Passende vorm bij mondelinge verstrekking
  PRIV_C.02.03.04in een passende vormHet verstrekken van de informatie en het verstrekken van de communicatie is kosteloos, tenzij de verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond, of: buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, en dit kan worden aangetoond, mag de verwerkingsverantwoordelijke, ofwel:
  1. een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel:
  2. weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
  Passende vorm, eventuele kosten
  PRIV_C.02.03.05in een passende vormDe verantwoordelijke heeft gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd ter identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van de betrokkene om hem zijn rechten te laten doen gelden. Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden niet behouden, verkrijgen of verwerkt als er geen doeleinden, conform U.01 §2.2.1).zijn om nog persoonsgegevens van betrokkene te verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.AVG art. 11.Als identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. niet mogelijk is wordt de betrokkene daarvan indien mogelijk in kennis gesteld.Passende vorm, gegevens ter identificatie
  PRIV_C.02.04.01specifieke uitzonderingsgrondDe verantwoordelijke heeft geen informatie verstrekt als de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldtAVG art. 23..Specifieke uitzonderingsgrond
  PRIV_C.03.01.01meldt een datalekEen datalek is, tenzij een uitzondering van toepassing is (zie /04.01) op basis van de Avg gemeld bij de AP.Meldt een datalek, aan AP
  PRIV_C.03.01.02meldt een datalekDe melding aan de AP bevat ten minsteAVG art. 33a lid 3.:
 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoons-gegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens¬registers in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevens-bescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
 • Meldt een datalek, eisen aan de melding aan AP
  PRIV_C.03.01.03meldt een datalekEen datalek is, tenzij een uitzonderingen van toepassing is (zie /04.02), gemeld aan de betrokkene.Meldt een datalek, melding aan betrokkene
  PRIV_C.03.01.04meldt een datalekIn de melding aan de betrokkene wordt van de aard van de inbreuk in verband met persoons¬gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd ten minste het volgende omschreven of meegedeeldAVG art. 33, lid 3b, 3c en 3d. :
 • de naam en de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevens-bescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
 • Meldt een datalek, eisen aan de melding aan betrokkene
  PRIV_C.03.01.05meldt een datalekDe melding aan de betrokkene is in duidelijke en eenvoudige taal.Meldt een datalek, in duidelijke en eenvoudige taal
  PRIV_C.03.02.01gestelde termijnEen verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.Termijn melden aan verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_C.03.02.02gestelde termijnDe melding aan de AP heeft plaatsgevonden zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat de verwerkingsverantwoordelijke er kennis van heeft genomen.Termijn melden aan AP
  PRIV_C.03.02.03gestelde termijnAls de melding aan de AP niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.Termijn, motivering bij vertraagd melden
  PRIV_C.03.02.04gestelde termijnDe melding aan de betrokkene gebeurt onverwijld.Termijn aan betrokkene
  PRIV_C.03.03.01documenteert de inbreukDe verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.Documenteert de inbreuk, eisen aan de registratie
  PRIV_C.03.03.02documenteert de inbreukDe documentatie stelt de AP in staat de naleving te controleren.Documenteert de inbreuk, mogelijkheid tot controle
  PRIV_C.03.03.03documenteert de inbreukDe documentatie bevat de noodzakelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd plus de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.Documenteert de inbreuk, noodzakelijke gegevens
  PRIV_C.03.03.04documenteert de inbreukHet feit dat de kennisgeving is gedaan zonder onredelijke vertraging moet worden vastgesteld, met name rekening houdend met de aard en de ernst van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en de gevolgen en negatieve effecten voor de betrokkene Overweging 87..Documenteert de inbreuk, m.b.t. kennisgeving
  PRIV_C.03.04.01uitzonderingDe verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de AP als:
  • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of:
  • wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang;
  • de verantwoordelijke een aanbieder is van openbare elektronische communicatiediensten zoals bedoeld in de TelecommunicatiewetAVG art. 95. ;
  • de organisatie een financiële onderneming is in de zin van de Wet op het financieel toezichtAVG art. 34..
  Uitzondering op melden van datalek aan AP
  PRIV_C.03.04.02uitzonderingDe verantwoordelijke hoeft het datalek niet te melden aan de betrokkene als:
 • het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en/of:
 • de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, en/of:
 • de verwerkingsverantwoordelijke achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het bij het eerste streepje bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen, of:
 • de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen; in dat geval komt in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd, of:
 • het een verwerking is die berust op een wettelijke bepaling waarbij een specifieke uitzondering geldtAVG art. 23., of:
 • de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit plaatsvindt, die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteitAVG overweging 18..
 • Uitzondering op melden van datalek aan betrokkene