Bewaren van persoonsgegevens

Uit NORA Online
ISOR:Bewaren van persoonsgegevens
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Uitvoering: het uitvoeringsdomein
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of niet langer dan de bewaartermijn die sectorspecifieke wetgeving stelt. De bewaartermijn kan worden beëindigd door actieve verwijdering van de gegevens of door anonimisering van de persoonsgegevens. Bij anonimisering zijn de gegevens niet meer herleidbaar tot de betrokkenen.
NB: De AVG is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personenAVG overweging 27: "De lidstaten kunnen regels vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van overleden personen.".


Criterium

Door het treffen van de nodige maatregelen hanteert de organisatie voor persoonsgegevens een bewaartermijn die niet wordt overschreden.

Doelstelling

Het doel van 'Bewaren van persoonsgegevens' is te borgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het te bereiken doel.

Risico

Onnodig bewaarde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor andere dan de oorspronkelijke doelen.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is AVG Art. 5 lid 1e, UAVG Art. 43

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
PRIV_U.06.01.01nodige maatregelenAls de bewaartermijnen verlopen, zijn de gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd.Maatregelen na verlopen bewaartermijn
PRIV_U.06.01.02nodige maatregelenDe verantwoordelijke bepaalt na elke verwerking van persoonsgegevens of er nog redenen zijn om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.Bewaking van de noodzaak tot bewaren
PRIV_U.06.02.01bewaartermijnVan alle persoonsgegevens is de bewaartermijn vastgesteld en bekrachtigd.Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd
PRIV_U.06.02.02bewaartermijnDe bewaartermijn is de maximale periode waarin de persoonsgegevens noodzakelijk worden bewaard om het doel van de verwerking te bereiken of niet langer dan de termijn die verankerd is in sectorspecifieke wetgevingAVG Art. 5 lid 1e.Maximale bewaartermijn
PRIV_U.06.02.03bewaartermijnAls in sectorspecifieke wetgeving een bewaartermijn is vastgelegd voor specifieke persoonsgegevens, dan geldt die bewaartermijn.Sectorspecifieke bewaartermijnen
PRIV_U.06.02.04bewaartermijnWanneer persoonsgegevens voor langere perioden worden opgeslagen, dan worden ze louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerktAVG art. 5 lid 1e en zijn voor de rechten en vrijheden van de betrokkene ("opslagbeperking") passende waarborgen getroffen in overeenstemming met de AVGAVG art. 89 lid 1.Langere opslagperiode voor specifieke doelen (onderzoek, statistiek)