Alle invalshoeken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie';
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag';
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur';
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.

Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die voor de van organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet is ontleend. Dat waar mogelijk toch een IFGS-kenmerk (invaslhoek) aan een principe wordt gehangen is gedaan vanwege de eenvormigheid binnen ISOR. Het kenmerk is er dan achteraf bij gezet, bij de objectenanalyse en de opbouw van de norm zelf hebben de invalshoeken geen rol gespeeld.

Overzicht Principes naar invalshoek

InvalshoekIDPrincipe
FunctieTVZ_U.06Speciale toegangsrechten beheer
FunctieSERV_U.04Beheer van serverkwetsbaarheden
FunctieTVZ_U.05Wachtwoordbeheer
FunctieHuisv_U.04Beveiligingsfaciliteiten ruimten
FunctieHuisv_U.03Fysieke zonering
FunctiePRIV_U.03Kwaliteitsmanagement
FunctieAppO_U.04Analyse en specificatie van informatiesystemen
FunctieCommVZ_C.03Evalueren netwerkbeveiliging
FunctieAppO_C.02Versie Management
FunctieTVZ_U.11Fysieke toegangsbeveiliging
FunctieSERV_U.07Onderhoud van servers
FunctieCommVZ_U.06Zonering en filtering
FunctieAppO_U.07Applicatie functionaliteiten
FunctieAppO_C.03Patchmanagement van externe programmacode
FunctieSERV_U.05Patchmanagement
FunctieHuisv_B.06Service Levelmanagement
FunctieHuisv_U.05Nutsvoorzieningen
FunctieCommVZ_B.02Overeenkomsten over informatietransport
FunctieAppO_U.10Systeem acceptatietests
FunctiePRIV_C.01Intern toezicht
FunctieAppO_U.09Testen van systeembeveiliging
FunctiePRIV_U.06Bewaren van persoonsgegevens
FunctieTVZ_U.07Functiescheiding
FunctieHuisv_U.07Onderhoud Apparatuur
FunctieHuisv_U.08Apparatuur verwijdering
FunctieHuisv_C.03Continuiteitsmanagement
FunctieCommVZ_U.08Toepassingen via openbare netwerken
FunctieCommVZ_U.05Beveiliging netwerkdiensten
FunctieCommVZ_U.03Netwerk beveiligingsbeheer
FunctieAppO_U.08Applicatiebouw
FunctieSERV_C.02Beoordeling technische serveromgeving
FunctieAppO_U.11Beschermen van testgegevens
FunctieSERV_U.08Veilig verwijderen of hergebruiken van serverapparatuur
FunctieTVZ_U.04Autorisatieproces
FunctieAppO_U.06Applicatie ontwerp
FunctieSERV_U.03Malwareprotectie
FunctieSERV_U.06Beheer op afstand
FunctieHuisv_B.05Contractmanagement
FunctieCommVZ_U.07Elektronische berichten
FunctieAppO_C.04(Software) configuratie management
FunctieAppO_B.07Kwaliteitsmanagement systeem
FunctieAppO_U.05Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
FunctiePRIV_U.07Doorgifte persoonsgegevens
FunctieHuisv_U.06Apparatuur positionering
FunctieCommVZ_U.04Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
FunctieHuisv_U.09Bedrijfsmiddelen verwijdering
FunctieCommVZ_C.02Netwerk security compliancy checking
FunctiePRIV_C.03Meldplicht Datalekken
FunctieHuisv_B.07Interne en Externe bedreigingen
FunctieAppO_C.07Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform
… overige resultaten

Overzicht Normen naar invalshoek

InvalshoekIDNorm
FunctieHuisv_C.03.04De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
FunctieHuisv_U.04.01Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn
FunctieHuisv_U.04.03Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
FunctieTVZ_U.07.01Functiescheiding en toekennen van toegangsrechten worden op basis van risicoafweging toegepast
FunctieHuisv_B.05.04Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s
FunctieHuisv_U.09.02Identificatie van externe personen die bedrijfsmiddelen van de locatie mogen (laten) nemen
FunctieHuisv_U.05.04Redundantie voor de netwerkverbinding via meerdere routes vanaf meer dan één aanbieder
FunctieTVZ_U.04.06Afhankelijk van risicofactoren worden toegangsrechten al voor het dienstverband eindigt of wijzigt ingetrokken
FunctieHuisv_B.06.03De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
FunctieTVZ_C.03.04Nieuw ontdekte dreigingen (aanvallen) worden binnen geldende juridische kaders gedeeld
FunctieHuisv_U.03.03Informatieverwerkende faciliteiten zijn gescheiden van extern beheerde faciliteiten
FunctieHuisv_U.09.05Documentatie van ieders identiteit, rol en connectie die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt
FunctieHuisv_B.05.03Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement Service Level Management zijn vastgelegd
FunctieTVZ_U.07.02Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen
FunctieHuisv_U.06.02Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen
FunctieHuisv_B.07.02Tegen externe bedreigingen zijn beveiligingsmaatregelen genomen o.b.v. een expliciete risicoafweging
FunctieHuisv_U.05.01De nutsvoorzieningen
FunctieHuisv_B.05.02Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
FunctieHuisv_C.03.02Communicatie van de beoordelingsrapportage met kwetsbaarheden, zwakheden en verbetervoorstellen
FunctieHuisv_C.03.01Het BCSM is beschreven, goedgekeurd, toegekend en behandeld door het management
FunctieTVZ_U.05.01Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie
FunctieHuisv_B.06.02De Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting Informatievoorziening
FunctieHuisv_U.06.01Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten
FunctieHuisv_C.03.06Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest
FunctieTVZ_U.04.02Het verwerken van autorisaties wordt uitgevoerd op basis van een formele autorisatieopdracht
FunctieTVZ_U.07.03Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en gebruikstaken
FunctieHuisv_C.03.05Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
FunctieHuisv_C.03.07Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
FunctieHuisv_B.07.01De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn
FunctieHuisv_B.07.04De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid
FunctieHuisv_U.07.03Reparatie en onderhoud van apparatuur vindt plaats op locatie en door bevoegd personeel
FunctieHuisv_C.03.03Het opgestelde continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
FunctieTVZ_U.05.02Daar waar geen 2-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal het wachtwoord halfjaarlijks vernieuwd
FunctieHuisv_B.07.03Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen
FunctieHuisv_U.03.05Van elke fysieke toegang wordt een fysiek of elektronisch logboek onderhouden en gemonitord
FunctieHuisv_U.07.04Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd
FunctieTVZ_U.04.03Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd
FunctieTVZ_U.07.05Onbedoelde en ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen worden waargenomen en voorkomen
FunctieHuisv_U.09.04Meenemen en terugkeer van bedrijfsmiddelen worden geregistreerd
FunctieHuisv_U.04.02Vertrouwelijke informatie en activiteiten zijn van buitenaf zichtbaar of hoorbaar
FunctieHuisv_U.09.01Het toestemmingstraject voor in- en afvoeren van bedrijfsmiddelen is in het beveiligingsbeleid geborgd
FunctieTVZ_U.04.01Een formeel proces voor het aanvragen, verwerken en archiveren van autorisaties wordt toegepast
FunctieHuisv_B.05.05De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd
FunctieHuisv_U.05.02Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn
FunctieHuisv_U.04.04Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan
FunctieTVZ_U.06.02Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken
FunctieTVZ_U.07.04Verantwoordelijkheden voor beheer en systeemfuncties zijn eenduidig toegewezen aan één specifieke beheerrol
FunctieHuisv_B.06.01Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
FunctieHuisv_U.05.03Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is
FunctieTVZ_U.04.04Bij beëindigen van dienstverband worden de toegangsrechten ingetrokken
… overige resultaten