Alle invalshoeken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie'.
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag'.
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur'.
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.


Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet zijn ontleend. Omdat de invalshoeken IFGS bij het opstellen van de normen voor de Privacy Baseline geen rol hebben gespeeld, is bij de invalshoek "Onbekend" ingevuld.


Overzicht Principes naar invalshoek

InvalshoekIDPrincipe
FunctieTBV_B.03Beveiligingsfunctie
FunctieCVZ_U.04Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
FunctieAPO_U.11Beschermen van testgegevens
FunctieCloud_B.07IT-functionaliteiten
FunctieCVZ_U.03Netwerk beveiligingsbeheer
FunctieHVI_U.07Apparatuur-onderhoud
FunctieCloud_U.03Bedrijfscontinuïteitsservices
FunctieAPO_U.06Applicatie ontwerp
FunctieCVZ_C.02Compliance toets netwerkbeveiliging
FunctieSERV_U.06Beheer op afstand
FunctieHVI_C.03Continuiteitsmanagement
FunctieHVI_U.05Nutsvoorzieningen
FunctieHVI_U.08Apparatuur-verwijdering
FunctieTBV_U.04Autorisatieproces
FunctieCVZ_U.07Elektronische berichten
FunctieTBV_U.11Fysieke toegangsbeveiliging
FunctieAPO_U.08Applicatiebouw
FunctieCloud_U.05Data-protectie
FunctieTBV_U.06Speciale toegangsrechtenbeheer
FunctieSWP_U.04Input-/output-validatie
FunctieHVI_U.06Apparatuur-positionering
FunctieSERV_U.04Beheer van serverkwetsbaarheden
FunctieHVI_B.05Contractmanagement
FunctieSWP_B.04Bedrijfs- en beveiligingsfuncties
FunctieHVI_U.03Fysieke zonering
FunctieCVZ_C.03Evalueren robuustheid netwerkbeveiliging
FunctieCloud_U.08Scheiding van dienstverlening
FunctieAPO_C.05Compliance management
FunctieAPO_C.02Versie Management
FunctieCloud_U.07Scheiding van data
FunctieSWP_U.05Sessiebeheer
FunctieHVI_U.09Bedrijfsmiddelenverwijdering
FunctieSERV_U.07Onderhoud van servers
FunctieCloud_U.09Malware-protectie
FunctieHVI_B.07Interne en Externe bedreigingen
FunctieAPO_C.04(Software) configuratie management
FunctieCloud_C.04Technische kwetsbaarhedenbeheer
FunctieSERV_U.05Patchmanagement
FunctieCloud_U.06Dataretentie en vernietiging gegevens
FunctieHVI_U.04Beveiligingsfaciliteiten
FunctieAPO_C.06Quality assurance
FunctieTBV_C.02Beoordeling toegangsrechten
FunctieAPO_U.09Testen van systeembeveiliging
FunctieTBV_U.05Wachtwoordbeheer
FunctieAPO_C.07Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform
FunctieCVZ_U.06Zonering en filtering
FunctieCVZ_B.02Overeenkomsten over informatietransport
FunctieAPO_U.04Analyse en specificatie van informatiesystemen
FunctieCloud_U.04Herstelfunctie voor data en clouddiensten
FunctieSERV_C.02Beoordeling technische serveromgeving
… overige resultaten

Overzicht Normen naar invalshoek

InvalshoekIDNorm
FunctieTBV_U.04.01Formeel proces voor verwerken van autorisaties
FunctieTBV_U.11.03Medewerkers en contractanten en externen dragen zichtbare identificatie
FunctieTBV_U.06.01Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risico afweging, richtlijnen en procedures
FunctieHVI_B.06.03De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
FunctieHVI_B.06.02De Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting Informatievoorziening
FunctieHVI_B.07.03Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen
FunctieTBV_U.07.04Verantwoordelijkheden voor beheer en systeemfuncties zijn eenduidig toegewezen aan één specifieke beheerrol
FunctieHVI_B.05.01Het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties
FunctieHVI_B.05.04Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s
FunctieHVI_B.05.02Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
FunctieHVI_B.07.04De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid
FunctieHVI_B.05.05De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd
FunctieHVI_U.03.04Het dragen van identificatiemiddellen en het melden van personen zonder zichtbaar identificatiemiddel
FunctieHVI_C.03.04De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
FunctieHVI_U.06.02Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen
FunctieHVI_C.03.05Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
FunctieHVI_U.09.04Meenemen en terugkeer van bedrijfsmiddelen worden geregistreerd
FunctieHVI_U.08.01Voorgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of apparatuur opslag media bevat
FunctieHVI_U.07.06Voorafgaand aan in bedrijfstelling wordt apparatuur op functioneren en knoeien geïnspecteerd
FunctieHVI_U.03.03Informatieverwerkende faciliteiten zijn gescheiden van extern beheerde faciliteiten
FunctieHVI_U.06.01Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten
FunctieHVI_U.09.03Tijdsgrenzen aan de afwezigheid ern terugbrengen van bedrijfsmiddelen worden geverifieerd
FunctieHVI_U.09.02Identificatie van externe personen die bedrijfsmiddelen van de locatie mogen (laten) nemen
FunctieHVI_C.03.02De beoordelingsrapportage wordt gedeeld met systeemverantwoordelijken
FunctieHVI_U.07.03Reparatie en onderhoud van apparatuur vindt plaats op locatie en door bevoegd personeel
FunctieHVI_U.05.02Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn
FunctieHVI_U.07.05Er wordt voldaan aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd
FunctieHVI_U.04.01Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn
FunctieHVI_B.07.02Tegen externe bedreigingen zijn beveiligingsmaatregelen genomen o.b.v. een expliciete risicoafweging
FunctieHVI_C.03.07Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
FunctieHVI_U.04.02Vertrouwelijke informatie en activiteiten zijn van buitenaf zichtbaar of hoorbaar
FunctieHVI_U.03.02Locatie en sterkte beveiligingszone afhankelijk van risico en eisen bij bedrijfsmiddelen
FunctieHVI_U.09.05Documentatie van ieders identiteit, rol en connectie die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt
FunctieHVI_C.03.06Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest
FunctieHVI_U.07.04Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd
FunctieHVI_U.05.03Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is
FunctieHVI_U.07.01Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden
FunctieHVI_U.05.04Redundantie voor de netwerkverbinding via meerdere routes vanaf meer dan één aanbieder
FunctieHVI_C.03.03Het continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
FunctieHVI_U.04.04Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan
FunctieHVI_U.08.02Het verwijderen van apparatuur vindt plaats volgens vastgestelde procedurestappen
FunctieHVI_U.04.03Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
FunctieHVI_U.05.01De nutsvoorzieningen
FunctieHVI_B.07.01De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn
FunctieHVI_U.09.01Het toestemmingstraject voor in- en afvoeren van bedrijfsmiddelen is in het beveiligingsbeleid geborgd
FunctieHVI_U.03.01Voorschriften voor het inrichten van beveiligde zones
FunctieTBV_U.11.01Toegang tot beveiligingszones of gebouwen voor geautoriseerde personen
FunctieHVI_B.05.03Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd
FunctieTBV_U.04.02Formele autorisatieopdracht
FunctieTBV_U.04.03Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd
… overige resultaten