Alle invalshoeken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methode ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie';
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag';
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur';
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.

Uitleg

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die voor de van organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., IT-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet is ontleend. Dat waar mogelijk toch een IFGS-kenmerk (invaslhoek) aan een principe wordt gehangen is gedaan vanwege de eenvormigheid binnen ISOR. Het kenmerk is er dan achteraf bij gezet, bij de objectenanalyse en de opbouw van de norm zelf hebben de invalshoeken geen rol gespeeld.

Overzicht Principes naar invalshoek

InvalshoekIDPrincipe
FunctieAppO_C.04(Software) configuratie management
FunctieCommVZ_U.08Toepassingen via openbare netwerken
FunctieCommVZ_U.05Beveiliging netwerkdiensten
FunctiePRIV_U.06Bewaren van persoonsgegevens
FunctieAppO_U.08Applicatiebouw
FunctieSERV_C.02Beoordeling technische serveromgeving
FunctieAppO_U.11Beschermen van testgegevens
FunctieHuisv_B.07Interne en Externe bedreigingen
FunctieCommVZ_U.03Netwerk beveiligingsbeheer
FunctieAppO_U.06Applicatie ontwerp
FunctieSERV_U.03Malwareprotectie
FunctieSERV_U.06Beheer op afstand
FunctieAppO_B.07Kwaliteitsmanagement systeem
FunctieAppO_U.05Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
FunctieCommVZ_U.07Elektronische berichten
FunctieHuisv_U.06Apparatuur positionering
FunctieCommVZ_U.04Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
FunctieSERV_U.08Veilig verwijderen of hergebruiken van serverapparatuur
FunctieHuisv_U.09Bedrijfsmiddelen verwijdering
FunctieCommVZ_C.02Netwerk security compliancy checking
FunctieHuisv_B.06Service Levelmanagement
FunctiePRIV_U.07Doorgifte persoonsgegevens
FunctieAppO_C.07Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform
FunctieLTV_B.03Beveiligingsfunctie toegangbeveiliging
FunctieLTV_U.06Speciale toegangsrechten beheer
FunctieHuisv_U.05Nutsvoorzieningen
FunctieAppO_C.06Quality assurance
FunctieAppO_C.05Compliance management
FunctieLTV_U.05Wachtwoorden beheer
FunctiePRIV_C.03Meldplicht Datalekken
FunctieSERV_U.04Beheer van serverkwetsbaarheden
FunctieHuisv_C.03Continuiteitsmanagement
FunctieHuisv_U.03Fysieke zonering
FunctieLTV_U.04Autorisatieproces
FunctieHuisv_U.08Apparatuur verwijdering
FunctieLTV_U.11Fysieke toegangbeveiliging
FunctieHuisv_U.04Beveiligingsfaciliteiten ruimten
FunctieAppO_U.04Analyse en specificatie van informatiesystemen
FunctieCommVZ_C.03Evalueren netwerkbeveiliging
FunctieSERV_U.07Onderhoud van servers
FunctieHuisv_B.05Contractmanagement
FunctiePRIV_U.03Kwaliteitsmanagement
FunctieAppO_U.07Applicatie functionaliteiten
FunctieAppO_C.03Patchmanagement van externe programmacode
FunctieSERV_U.05Patchmanagement
FunctieLTV_C.02Beoordeling toegangsrechten
FunctieCommVZ_U.06Zonering en filtering
FunctieCommVZ_B.02Overeenkomsten over informatietransport
FunctieAppO_U.10Systeem acceptatietests
FunctieAppO_C.02Versie Management
… overige resultaten

Overzicht Normen naar invalshoek

InvalshoekIDNorm
FunctieHuisv_B.05.05De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd
FunctieHuisv_U.08.01Voorgaand aan verwijdering of hergebruik wordt gecontroleerd of apparatuur opslag media bevat
FunctieHuisv_C.03.07Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
FunctieHuisv_B.07.03Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen
FunctieHuisv_U.04.03Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
FunctieHuisv_B.05.02Het verwerven van Huisvestingsvoorzieningen uitsluitend o.b.v. formele afspraak of overeenkomst
FunctieHuisv_C.03.04De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
FunctieLTV_U.06.04De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld
FunctieLTV_U.07.01Toepassen van functiescheiding en toegangsrechten is bepaald o.b.v. risicoafweging
FunctieHuisv_C.03.03Het opgestelde continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
FunctieLTV_U.04.03Vastleggen en archiveren van aanvraag, verwerken en afmelden van autorisatieverzoek-activiteiten
FunctieHuisv_B.06.01Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau
FunctieLTV_U.04.01Het autorisatie beheerproces
FunctieHuisv_U.07.04Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd
FunctieLTV_U.06.03Toegang is beperkt tot tot de noodzakelijk geachte set van applicaties en beheerfuncties
FunctieLTV_U.11.01Beveiligingszones of gebouwen slechts toegankelijk voor hiertoe geautoriseerde personen
FunctieLTV_U.04.06Wijzigingen in dienstverband moeten corresponderen met de verstrekte toegangsrechten
FunctieLTV_U.06.02Toegang met speciale toegangsrechten is beperkt voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening
FunctieHuisv_U.04.02Vertrouwelijke informatie en activiteiten zijn van buitenaf zichtbaar of hoorbaar
FunctieLTV_U.07.05Verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer en -wijziging eenduidig aan één specifieke rol toegewezen
FunctieHuisv_U.05.01De nutsvoorzieningen
FunctieLTV_U.05.03Het wachtwoordbeleid wordt geautomatiseerd uitgevoerd
FunctieHuisv_U.06.02Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen
FunctieHuisv_U.05.02Noodverlichting en (nood)communicatiemiddelen moeten aanwezig zijn
FunctieLTV_U.06.01Speciale toegangsrechten worden toegewezen o.b.v. risico afweging, richtlijnen en procedures
FunctieHuisv_U.04.04Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan
FunctieLTV_U.05.04Maximale geldigheidsduur en wijzihgen bij het eerste gebruik van initiële en geresette wachtwoorden
FunctieHuisv_U.09.03Tijdsgrenzen aan de afwezigheid ern terugbrengen van bedrijfsmiddelen worden geverifieerd
FunctieLTV_U.11.05Uitwisseling van persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie
FunctieHuisv_U.05.03Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is
FunctieLTV_C.02.07Beleggen van de verantwoordelijkheid voor de controle van de inrichting van toegangbeveiliging
FunctieHuisv_B.05.03Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement Service Level Management zijn vastgelegd
FunctieLTV_C.02.08Taken en verantwoordelijkheden van bij controleproces betrokken functionarissen zijn vastgelegd
FunctieHuisv_U.07.06Voorafgaand aan in bedrijfstelling wordt apparatuur op functioneren en knoeien geïnspecteerd
FunctieLTV_B.03.02Periodieke evluatie van het toegangbeveiligingssysteem
FunctieHuisv_U.03.02Beveiligingszonelocatie en -sterkte hangt af van risicobeoordeling en eisen aan de bedrijfsmiddelen
FunctieHuisv_B.05.01ISOR:het eisenpakket bij verwerving van Huisvestingsvoorzieningen bevat de gestelde eisen en specificaties
FunctieLTV_U.04.02O.b.v. een formele autorisatieopdracht van een bevoegd functionaris worden autorisaties toegekend
FunctieLTV_U.04.08Toegangsrechten worden gewijzigde risicofactoren en voordat het dienstverband wijzigt ingetrokken
FunctieHuisv_C.03.05Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
FunctieHuisv_U.07.05Er wordt voldaan aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd
FunctieHuisv_B.06.03De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht
FunctieLTV_U.05.01Wachtwoordlengte, complexiteit, toegestane inlogpogingen en blokkadetijdsduur
FunctieLTV_U.04.07I.v.m. toegangsrechten moet het contract bij wijziging van het dienstverband worden aangepast
FunctieHuisv_U.09.02Identificatie van externe personen die bedrijfsmiddelen van de locatie mogen (laten) nemen
FunctieLTV_U.11.03Medewerkers en contractanten en externen dragen zichtbare identificatie
FunctieHuisv_U.07.01Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden
FunctieLTV_C.02.02Toegangsrechten van gebruikers worden na wijzigingen of functieveranderingen beoordeeld
FunctieLTV_U.07.02Niemand mag rechten/bevoegdheden hebben om de gehele proces cyclus te beïnvloeden
FunctieHuisv_U.03.03Informatieverwerkende faciliteiten zijn gescheiden van extern beheerde faciliteiten
… overige resultaten