Continuiteitsmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Continuiteitsmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Continuïteitsmanagement is ook bekend als: Business Continuïty Mananagement Systems (BCMS), genormeerd en beschreven in NEN-ISO 22313:2014 nl. Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van de organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op acceptabele, vooraf vastgestelde niveaus. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) is het proces waarmee bedrijfscontinuïteit bereikt wordt en gaat over het voorbereiden van een organisatie op het afhandelen van verstorende incidenten die anders zouden kunnen verhinderen haar doelstellingen te bereiken. BCMS, in de context van Huisvesting-IV, richt zich o.a. op de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van data en bedrijfs-functies vanuit applicaties en de onderliggende infrastructuur en netwerk op de lange termijn. In het Controldomein gaat het om de vraag of er voldoende maatregelen genomen zijn om te zor-gen, dat na een calamiteit de huisvesting van IV-services weer zo snel mogelijk hersteld kunnen worden. Continuïteitsmanagement samengevat:

  • Stelt plannen op, en onderhoudt deze, om voorbereid te zijn om na het zich voordoen van een calamiteit, zo snel mogelijk over te kunnen schakelen op noodvoorzieningen en daarna op een gestructureerde wijze terug te keren naar een (herbouwde) stabiele omgeving.
  • Heeft noodvoorzieningen achter de hand om de belangrijkste activiteiten zo snel mogelijk weer op te starten (uitwijk).
  • Is in staat om, na herstel van de oorspronkelijke omgeving, gestructureerd terug te gaan naar een situatie zoals die was voor het uitbreken van de calamiteit (‘business as usual’).


Criterium

Continuïteitsmanagement is procesmatig voor de gehele organisatie ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet.

Doelstelling

Tegengaan van onderbreking van bedrijfsactiviteiten en bescherming van kritische bedrijfsproces-sen tegen de gevolgen van omvangrijke storingen in informatiesystemen of rampen en om tijdig herstel te bewerkstelligen.

Risico

Onnodig lange uitval van businessactiviteiten na calamiteiten, waardoor bedrijfsdoelstellingen niet worden gehaald.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 22323 , NEN-ISO/IEC 27002 14.1

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
Huisv_C.03.01 procesmatig Het BCSM is beschreven, goedgekeurd door het management en:
  • toegekend aan een verantwoordelijke functionaris;
  • behandeld onder nadere: planning, uitvoering van scope, rapporte-ren en bespreken van verbetervoorstellen.
Het BCSM is beschreven, goedgekeurd, toegekend en behandeld door het management
Huisv_C.03.02 procesmatig De beoordelingsrapportage bevat kwetsbaarheden en verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn. Communicatie van de beoordelingsrapportage met kwetsbaarheden, zwakheden en verbetervoorstellen
Huisv_C.03.03 hersteld en voortgezet Een continuïteitsplan is opgesteld, met daarin activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden, uit te voeren validaties, escalatiepaden en signalerings-rapportage t.a.v. continuïteit. Het opgestelde continuïteitsplan bevat activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden en rapportages
Huisv_C.03.04 hersteld en voortgezet De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd. De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd
Huisv_C.03.05 hersteld en voortgezet Er is gezorgd voor afdoende uitwijkfaciliteiten zodat bij calamiteiten de serviceverlening binnen de daartoe gestelde termijn voortgezet kan worden. Realisatie van afdoende uitwijkfaciliteiten
Huisv_C.03.06 hersteld en voortgezet Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en het draaiboek wordt periodiek op correctheid en doelmatigheid getest. Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest
Huisv_C.03.07 hersteld en voortgezet De Huisvesting-IV organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, periodiek testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen. Verantwoordelijkheid voor beheer, testen, en controleren van uitwijkvoorzieningen
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen