Continuïteitsbeheer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor alle activiteiten om de continuïteit van de te leveren huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-diensten te waarborgen.

Objecttoelichting

Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van de organisatie, om na een verstorend incident, producten of diensten te blijven leveren op acceptabele, vooraf vastgestelde niveaus. Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) is het proces waarmee bedrijfscontinuïteit bereikt wordt en gaat over het voorbereiden van een organisatie op het afhandelen van verstorende incidenten die anders zouden kunnen verhinderen haar doelstellingen te bereiken. Dit om de continuïteit binnen de afgesproken grenzen bij storingen en calamiteiten te waarborgen/het vereiste niveau van beschikbaarheid te kunnen waarborgen.


Continuïteitsbeheer, ook bekend als een Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS), is genormeerd en beschreven in de NEN-EN-ISO 22313: Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems).


In de context van huisvesting IV richt BCMS zich onder andere op de beschikbaarheid van data en bedrijfsfuncties vanuit applicaties en de onderliggende infrastructuur en netwerk op de lange termijn. In het control-domein gaat het om de vraag of voldoende maatregelen genomen zijn om te zorgen dat na een calamiteit huisvesting IV-services weer zo snel mogelijk hersteld kunnen worden.


Samengevat, continuïteitsbeheer:

  • stelt plannen op, en onderhoudt deze, om voorbereid te zijn om na het zich voordoen van een calamiteit, zo snel mogelijk over te kunnen schakelen op noodvoorzieningen en daarna op een gestructureerde wijze terug te keren naar een (herbouwde) stabiele omgeving.
  • heeft noodvoorzieningen achter de hand om de belangrijkste activiteiten zo snel mogelijk weer op te starten (uitwijk).
  • is in staat om, na herstel van de oorspronkelijke omgeving, gestructureerd terug te gaan naar een situatie zoals die was voor het uitbreken van de calamiteit (‘business as usual’).


Criterium

Continuïteitbeheer behoort procesmatig voor de gehele organisatie te zijn ingericht, zodat na het plaatsvinden van een calamiteit de hosting services zo snel mogelijk worden hersteld en voortgezet.

Doelstelling

Onnodig lange uitval van bedrijfsactiviteiten na calamiteiten, waardoor bedrijfsdoelstellingen niet worden gehaald.

Risico

Het tegengaan van onderbreking van bedrijfsactiviteiten en bescherming van kritische bedrijfsprocessen tegen de gevolgen van omvangrijke storingen in informatiesystemen of rampen en om tijdig herstel te bewerkstelligen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties-Richtlijnen C.10

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_C.03.01 Procesmatig

Het bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS) is:

  • beschreven;
  • goedgekeurd door het management;
  • toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.

Het behandeld onder andere: planning, uitvoering van de scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen.

HVI_C.03.02 Procesmatig

De beoordelingsrapportage bevat kwetsbaarheden en verbetervoorstellen en worden gecommuniceerd met verantwoordelijken/eigenaren van systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden gevonden zijn.

HVI_C.03.03 Hersteld en voortgezet

Een continuïteitsplan is opgesteld, met daarin activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden, uit te voeren validaties, escalatiepaden en signaleringsrapportage over continuïteit.

HVI_C.03.04 Hersteld en voortgezet

De herstelprocessen en -procedures voor de huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie zijn gedocumenteerd.

HVI_C.03.05 Hersteld en voortgezet

Er is gezorgd voor afdoende uitwijkfaciliteiten zodat bij calamiteiten de serviceverlening binnen de daartoe gestelde termijn voortgezet kan worden.

HVI_C.03.06 Hersteld en voortgezet

Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en het draaiboek worden periodiek op correctheid en doelmatigheid getest.

HVI_C.03.07 Hersteld en voortgezet

De huisvesting Informatievoorzieningen (IV)-organisatie is verantwoordelijk voor het beheer, periodiek testen en controleren van uitwijkvoorzieningen.