Beveiligingsaspect Beleid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina geeft alle ISOR-objecten (Privacyprincipes, Beveiligingsprincipes en Normen) binnen het Beveiligingsaspect Beleid weer. Alle objecten binnen dit aspect zijn ook te herkennen aan het symbool
Paars vierkant kader met daarin in wit de eerste letter van Beveiligingsaspect Beleid

Deze hoofdletter vind je ook terug in het ID van deze objecten.

Uitleg Beveiligingsaspecten

Beveiligingsaspect BeleidBeveiligingsaspect UitvoeringBeveiligingsaspect ControlAlle beveiligingsaspectenDrie paarse rechthoeken met in wit de teksten Beleid, Uitvoering en Control, met daarnaast een kleiner paars vierkant met de eerste letter van deze drie beveiligingsaspecten.

ISOR onderscheidt drie verschillende beveiligingsaspecten:

Beleid
Uitvoering
Control


Benamingen en uitleg binnen SIVA-methode

De SIVA-methode beschrijft dat de structuur is opgebouwd uit een aantal lagen waarmee de eerste doorsnede van een te onderzoeken gebied wordt weergegeven. Deze lagenstructuur geeft door middel van drie onderkende contexten een indeling in conditionele-, inrichting- en managementaspecten. Deze aspecten worden hiermee in juiste contextuele samenhang gepositioneerd. Figuur SIVA lagenstructuur en kenmerken geeft een overzicht van de lagenstructuur en enkele bijbehorende relevante kenmerken. De betekenissen die aan de lagen worden toegekend zijn:

SIVA lagenstructuur en kenmerken.

beleid

Deze laag bevat elementen die aangeven wat we in organisatiebrede zin willen bereiken en bevat daarom conditionele en randvoorwaardelijke elementen die van toepassing zijn op de overige lagen, zoals doelstellingen, beleid, strategie en vernieuwing, organisatiestructuur en architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. Met behulp van de karakterisering van het auditobject en aan de hand van enkele hulpvragen, worden de relevante beleidsaspecten geïdentificeerd. De hulpvragen zijn:

 • Welke processen zouden moeten zijn ingericht?
 • Welke algemene beleidsrichtlijnen zouden moeten zijn uitgevaardigd?
 • Welke algemene organisatorische en technisch-structurele aspecten zijn relevant op het beleidsniveau?

uitvoering

Deze laag omvat de implementatie van de IT-diensten, zoals webapplicaties, en de hieraan gerelateerde infrastructuur, zoals platform en netwerk. De juiste auditelementen worden geïdentificeerd op basis van enkele hulpvragen, zoals:

 • Welke webapplicatie-componenten spelen een rol?
 • Hoe moeten deze webapplicatie-componenten zijn geïmplementeerd, wat betreft eigenschappen en features-configuratie?
 • Hoe moeten de features van de objecten zijn geconfigureerd?
 • Welke gedrag moeten de betrokken objecten en actoren vertonen?
 • Welke functies dienen te zijn geleverd?
 • Welke specifieke voorschriften en instructies zouden moeten gelden voor de implementatie van het auditobject (business processen of IT componenten)?
 • Hoe moeten objecten zijn samengesteld en vormgegeven?

control

Deze laag bevat evaluatie- en metingaspecten van webapplicaties. Hiernaast bevat deze laag beheerprocessen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het beveiligingsniveau. De informatie uit de evaluaties en de beheerprocessen zijn niet alleen gericht op het bijsturen van de geïmplementeerde webapplicaties, maar ook om het bijsturen van en/of aanpassen van visie en uitgestippeld beleid, afgesproken capaciteitsbehoefte en de eerder geformuleerde conditionele elementen in de beleidscontext, die gebaseerd zijn op “onzekere” informatie en aannames, De relevante control-aspecten worden geïdentificeerd met behulp van de karakterisering van het auditobject en enkele hulpvragen:

 • Welke beheerprocessen zouden moeten zijn ingericht?
 • Welke specifieke controlerichtlijnen moeten zijn uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat de webapplicatie op de juiste wijze worden gerealiseerd voor het leveren van de juiste diensten?
 • Aan welke (non-)functionele eisen moet binnen de beheerprocessen en bij assesments aandacht worden besteed?
 • Welke organisatorische en technisch-structurele aspecten zijn van toepassing op de webapplicatie?

Deeloverzichten binnen Beveiligingsaspect Beleid

Elk normenkader kent zijn eigen overzichtspagina van principes en normen binnen dit aspect:

Overzichtspagina ControlNormenkader
Applicatieontwikkeling ControlBIO Thema Applicatieontwikkeling
Clouddiensten ControlBIO Thema Clouddiensten
Communicatievoorzieningen ControlBIO Thema Communicatievoorzieningen
Huisvesting Informatievoorziening - het control-domeinBIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Middleware ControldomeinBIO Thema Middleware
Privacy Control: het control- of beheerdomeinDe Privacy Baseline
Serverplatform ControlBIO Thema Serverplatform
Toegangsbeveiliging - het control-domeinBIO Thema Toegangsbeveiliging

Alle Principes binnen Beveiligingsaspect Beleid

IDPrincipeCriterium
AppO_B.01Beleid voor (beveiligd) ontwikkelenVoor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.
AppO_B.02Systeem ontwikkelmethodeOntwikkel activiteiten behoren te zijn gebaseerd op gedocumenteerde systeem ontwikkelmethodes en waarin o.a. standaarden/procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd.
AppO_B.03Classificatie van InformatieInformatieBetekenisvolle gegevens. behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.
AppO_B.04Engineeringprincipes beveiligde systemenPrincipes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.
AppO_B.05Business Impact AnalyseDe BIA behoort te worden uitgevoerd vanuit verschillende perspectieven, zich te richten op verschillende scenario’s en vast te stellen welke impact de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en controleerbaarheid (BIVC) hebben op de organisatie.
AppO_B.06Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.
AppO_B.07Kwaliteitsmanagement systeem (KMS)De doelorganisatie behoort conform uitgestippeld ontwikkel en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.
AppO_B.08Toegangsbeveiliging op programmacodeToegang tot de programmacode en broncode bibliotheken behoort te worden beperkt.
AppO_B.09ProjectorganisatieBinnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap.
Cloud_B.01Wet- en regelgevingAlle relevante wettelijke, statutaire, regelgevende eisen, contractuele eisen en de aanpak van de CSP om aan de eisen te voldoen, behoren voor elke clouddienst en voor de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.
Cloud_B.02CloudbeveiligingsstrategieDe CSP behoort een cloudbeveiligingsstrategie te hebben ontwikkeld die samenhangt met de strategische doelstelling van de CSP en die aantoonbaar de informatieveiligheid ondersteunt.
Cloud_B.03Exit-strategieIn de clouddiensten-overeenkomst tussen CSP en CSC behoort een exit-strategie te zijn opgenomen waarbij zowel een aantal bepalingen aangaande exit zijn opgenomen, als een aantal condities die aanleiding kunnen geven tot een exit (https://blog.weolcan.eu/wat-is-een-cloud-exit-strategie-precies-en-hoe-voer-je-het-uit).
Cloud_B.04ClouddienstenbeleidDe CSP behoort haar informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. uit te breiden met een cloudbeveiligingsbeleid om de voorzieningen en het gebruik van cloudservices te adresseren.
Cloud_B.05TransparantieDe CSP voorziet de CSC in een systeembeschrijving waarin de clouddiensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie, onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd.
Cloud_B.06RisicomanagementDe CSP behoort de organisatie en verantwoordelijkheden voor het risicomanagementproces voor de beveiliging van de clouddiensten te hebben opgezet en te onderhouden.
Cloud_B.07IT-functionaliteitenIT-functionaliteiten behoren te worden verleend vanuit een robuuste en beveiligde systeemketen van CSP naar CSC.
Cloud_B.08BedrijfscontinuïteitsmanagementDe CSP behoort haar proces voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) adequaat te hebben georganiseerd, waarbij de volgende aspecten zijn geadresseerd: verantwoordelijkheid voor BCM, beleid en procedures, bedrijfscontinuïteitsplanning, verificatie en updaten en computercentra.
Cloud_B.09Data en privacyDe CSP behoort, ter bescherming van bedrijfs- en persoonlijke data, beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen vanuit verschillende dimensies: beveiligingsaspecten en stadia, toegang en privacy, classificatie/labelen, eigenaarschap en locatie.
Cloud_B.10Beveiligingsorganisatie ClouddienstenDe CSP behoort een beveiligingsfunctie te hebben benoemd en een beveiligingsorganisatie te hebben ingericht, waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
CommVZ_B.01Beleid en procedures informatietransportTer bescherming van het informatietransport, dat via allerlei soorten communicatiefaciliteiten verloopt behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.
… overige resultaten

Alle onderliggende Normen binnen Beveiligingsaspect Beleid

IDNormStelling
AppO_B.01.01De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkelingDe gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.
AppO_B.01.02Grip op Secure Software Development' als uitgangspunt voor softwareontwikkelingDe Handreiking: Grip op Secure Software Development (SSD) is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.
AppO_B.01.03Overwegingen bij het beleid voor beveiligd ontwikkelen van softwareIn het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
 1. beveiliging van de ontwikkelomgeving;
  1. richtlijnen betreffende beveiliging in de levenscyclus van softwareontwikkeling;
  2. beveiliging in de softwareontwikkelmethodologie;
 2. beveiligde coderingsrichtlijnen voor elke programmeertaal die wordt gebruikt;
 3. beveiligingseisen in de ontwikkelfase;
 4. beveiligingscontrolepunten binnen de mijlpalen van het project;
 5. beveiliging van de versiecontrole;
 6. vereiste kennis over toepassingsbeveiliging;
 7. het vermogen van de ontwikkelaar om kwetsbaarheden te vermijden, te vinden en te repareren.
AppO_B.01.04Technieken voor beveiligd programmerenTechnieken voor beveiligd programmeren worden zowel gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen als voor hergebruik van code uit andere bronnen.
AppO_B.02.01Software wordt ontwikkeld conform een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologieEen formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast, bijvoorbeeld: Structured System Analyses and Design Method (SSADM) of Scrum (Agile ontwikkeling).
AppO_B.02.02Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passenSoftwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen.
AppO_B.02.03Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitordAdoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord.
AppO_B.02.04Software wordt ontwikkelen conform standaarden en proceduresStandaarden en procedures worden toegepast voor:
 • het specificeren van requirements;
 • het ontwikkelen, bouwen en testen;
 • de overdracht van ontwikkelde applicatie naar de productie omgeving;
 • de training van software ontwikkelaars.
AppO_B.02.05De systeemontwikkelmethode ondersteunt dat de te ontwikkelen applicaties voldoen aan de vereistenDe systeemontwikkelmethode ondersteunt de vereisten dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:
 • de eisen uit wet en regelgeving incl. privacy;
 • de contactuele eisen;
 • het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. van de organisatie;
 • de specifieke beveiligingseisen vanuit business;
 • het classificatiemodel van de organisatie.
 • AppO_B.02.06Het softwareontwikkeling wordt projectmatig aangepaktHet ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan:
 • het melden van de start van het project bij de verantwoordelijke voor de beveveiligingsfunctie;
 • het gebruik van een classificatiemodel;
 • het toepassen van assessment voor BIVC;
 • het creëren van een risico register;
 • het creëren van projectmanagement office file;
 • het registreren van belangrijke details in een business applicatie register.
 • AppO_B.03.01Dataclassificatie' als uitgangspunt voor softwareontwikkelingDe Handreiking: BIO-Dataclassificatie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.
  AppO_B.03.02Informatie in alle informatiesystemen is conform expliciete risicoafweging geclassificeerdIn alle informatiesystemen is de informatie door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is.
  AppO_B.03.03Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschemaBij het ontwikkelen van applicaties is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema.
  AppO_B.03.04Verplichtingen uit wet en regelgeving en organisatorische en technische requirementsIn het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen(o.a. privacy), organisatorische en technische requirements.
  AppO_B.04.01Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkelingDe gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.
  AppO_B.04.02Principes voor het beveiligen van informatiesystemenVoor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principe van belang:
 • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
 • secure by default;
 • default deny;
 • fail secure;
 • wantrouwen van input van externe applicaties;
 • secure in deployment; en
 • bruikbaarheid en beheersbaarheid.
 • AppO_B.04.03Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkelingBeveiliging wordt als een integraal onderdeel van system ontwikkeling behandeld.
  AppO_B.04.04Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelenOntwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen.
  AppO_B.05.01Perspectieven bij de Business Impact AnalyseBij de Business Impact Analyse worden o.a. de volgende perspectieven in beschouwing genomen:
 • de relevante stakeholders (business owners en business- en IT specialisten);
 • de scope van het risk assessment;
 • het profiel van de ‘doelomgeving’;
 • de aanvaardbaarheid van risico’s in de doelomgeving
 • AppO_B.05.02Scenario's voor de Business Impact AnalyseDe business impact analyse richt zich op verschillende scenario’s met aandacht voor:
 • de hoeveelheid mensen die nadelig beïnvloed worden;
 • de hoeveelheid systemen die out-of-running kan raken;
 • een realistische analyse en een analyse van worst-case situaties.
 • … overige resultaten