BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling

Uit NORA Online
BIO Thema Applicatieontwikkeling
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)
Dit Normenkader is deel van ISOR.

”Dit plaatje duidt aan dat deze pagina en/of dit document in bewerking is”
Deze BIO Thema-uitwerking is in onderhoud


NB Dit normenkader is in onderhoud zolang er bij de status Concept staat.


De BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling, hierna genoemd normenkader, is opgesteld door Wiekram Tewarie (UWV/CIP) en Jaap van der Veen (CIP). Het CIP-kernteam heeft dit normenkader gereviewd. Zodoende valt dit normenkader in het regime ‘becommentarieerde praktijk’.


De volgende leeswijzer geldt voor dit normenkader:

 • Voor de aanduiding van personen wordt de mannelijke vorm aangehouden (hij/hem/zijn) ongeacht het geslacht.
 • De controls, hierna genoemd criteria, en maatregelen, hierna genoemd normen, vermeld in dit normenkader zijn in het beleids-, uitvoerings- en control-domein georganiseerd, waarmee ze bij de overeenkomstige functionarissen kunnen worden geadresseerd. Deze functionarissen zijn niet benoemd omdat dit organisatie-afhankelijk is.
 • Van best practices (open standaarden al dan niet toegankelijk met een licentie), zijn de meest actuele versies afgekort vermeld, tenzij de actuele versie niet toereikend is.
 • Voor een overzicht van alle gebruikte best practices, afkortingen en begrippen en een generieke toelichting op de opzet van de thema-uitwerkingen, zie de Structuurwijzer BIO Thema-uitwerkingen.


Er zijn 2 manieren om direct bij de principes en normen voor Applicatieontwikkeling te komen:
1. Via de overzichtstabellen (leiden direct naar afzonderlijke principes of normen):

Tabel: Principes
Tabel: Onderliggende normen

2. Via de domeinhoofdstukken (brengen je naar het begin van een domeinhoofdstuk):

Beleidsdomein
Uitvoeringsdomein
Control-domein

Binnen dit normenkader

Relatie tussen principes en onderliggende normen

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.


Indelingen binnen BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling

Alle onderdelen van BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling zijn ingedeeld volgens de SIVA-methode. Dat betekent dat alle principes en onderliggende normen zijn ingedeeld in één van drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control (B, U of C). Binnen normenkaders die geheel volgens de SIVA-methode zijn opgesteld herken je bovendien een tweede indeling, in de invalshoeken Intentie of Functie of Gedrag of Structuur (I, F, G of S). Deze indeling heeft binnen SIVA tot doel om lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Voor de Privacy Baseline en de SSD-stukken geldt een uitzondering. Daar heeft IFGS geen rol gespeeld bij de samenstelling van het 'normenkader'.

De principes en onderliggende normen van BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling zijn op basis hiervan in een aantal overzichten gezet:

Principes uit BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling

In deze tabel staan alle principes uit BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling, met het unieke ID, Criterium en de trefwoorden die verder zijn uitgewerkt in normen. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabellen zijn ook beschikbaar als csv-download (export alle beveiligingsaspecten / beleid / uitvoering / Control) en in uitgebreide versie met alle bestaande eigenschappen.

Beleid (principes)

export principes Beleid als csv

IDPrincipeCriterium
APO_B.01Beleid voor (beveiligd) ontwikkelenVoor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.
APO_B.02Systeem ontwikkelmethodeOntwikkel activiteiten behoren te zijn gebaseerd op gedocumenteerde systeem ontwikkelmethodes en waarin o.a. standaarden/procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd.
APO_B.03Classificatie van InformatieInformatieBetekenisvolle gegevens. behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.
APO_B.04Engineeringprincipes beveiligde systemenPrincipes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.
APO_B.05Business Impact AnalyseDe BIA behoort te worden uitgevoerd vanuit verschillende perspectieven, zich te richten op verschillende scenario’s en vast te stellen welke impact de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen en controleerbaarheid (BIVC) hebben op de organisatie.
APO_B.06Privacy en bescherming van persoonsgegevens (GEB/DPIA analyse)Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.
APO_B.07Kwaliteitsmanagement systeem (KMS)De doelorganisatie behoort conform uitgestippeld ontwikkel en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst.
APO_B.08Toegangsbeveiliging op programmacodeToegang tot de programmacode en broncode bibliotheken behoort te worden beperkt.
APO_B.09ProjectorganisatieBinnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap.

Uitvoering (principes)

export principes Uitvoering als csv

IDPrincipeCriterium
APO_U.01Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicatiesWijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.
APO_U.02Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen)Voor het door gebruikers/ontwikkelaars installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.
APO_U.03Richtlijnen voor programmacode (best practices)Voor het ontwikkelen van (programma)code behoren specifieke regels van toepassing te zijn en gebruik te worden gemaakt van specifieke best practices.
APO_U.04Analyse en specificatie van informatiesystemenDe functionele eisen die verband houden met nieuwe informatiesystemen of voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen behoren te worden geanalyseerd en gespecificeerd.
APO_U.05Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisenDe beveiligingseisen die verband houden met informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen en voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen.
APO_U.06Applicatie ontwerpHet applicatie ontwerp behoort gebaseerd te zijn op informatie, welke is verkregen uit verschillende invalshoeken, zoals: Business vereisten en reviews, omgevingsanalyse en (specifieke) beveiliging.
APO_U.07Applicatie functionaliteitenInformatiesystemen behoren zo te worden ontworpen, dat de invoer-, verwerking- en outputfuncties van gegevens (op het juiste moment) in het proces worden gevalideerd op juistheid, tijdigheid en volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. om het businessproces optimaal te kunnen ondersteunen.
APO_U.08ApplicatiebouwDe bouw van applicaties inclusief programmacode behoort te worden uitgevoerd op basis van (industrie) good practice en door ontwikkelaars die beschikken over de juiste skills/tools en de applicaties behoren te worden gereviewd.
APO_U.09Testen van systeembeveiligingTijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest.
APO_U.10Systeem acceptatietestsVoor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma’s voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld.
APO_U.11Beschermen van testgegevensTestgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.
APO_U.12Beveiligde ontwikkel- (en test) omgevingOrganisaties behoren beveiligde ontwikkelomgevingen vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie en die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.
APO_U.13ApplicatiekoppelingenDe koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd op basis geaccordeerde koppelingsrichtlijnen om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te kunnen waarborgen.
APO_U.15Applicatie architectuurDe functionele- en beveiligingseisen behoren in een applicatie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., conform architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd.
APO_U.16Tooling ontwikkelmethodeDe ontwikkelmethode behoort te worden ondersteund door een tool dat de noodzakelijke faciliteiten biedt voor het effectief uitvoeren van de ontwikkelcyclus.

Control (principes)

export principes Control als csv

IDPrincipeCriterium
APO_C.01Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteitenDe projectorganisatie behoort richtlijnen voor de controleactiviteiten en rapportages te hebben geformuleerd gericht op de evaluaties van ontwikkel activiteiten, zoals requirements, specificaties en programmacode.
APO_C.02Versie ManagementDe projectorganisatie behoort in het systeem ontwikkeltraject versiebeheer op procesmatige en op efficiënte wijze ingericht te hebben.
APO_C.03Patchmanagement van externe programmacodePatchmanagement behoort procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd te worden, dat van de gebruikte code tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden, zodat tijdig de laatste (beveiligings)patches kunnen worden geïnstalleerd.
APO_C.04(Software) configuratie managementDe inrichting van het configuratiebeheer behoort waarborgen te bieden dat de vastgelegde gegevens van de software configuratie-items (SCI’s) in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven.
APO_C.05Compliance managementDe projectorganisatie behoort een compliance management proces, ingericht te hebben, op basis waarvan zij de implicaties uit wet en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen.
APO_C.06Quality assuranceDe projectorganisatie behoort een Quality Assurance proces (QA) te hebben ingericht, op basis waarvan zij de betrouwbare werking van het ontwikkel en onderhoudproces voor de applicatieontwikkeling kan vaststellen.
APO_C.07Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatformBij veranderingen van/in besturingsplatforms behoren bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact ontstaan op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.
APO_C.08Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten)De project verantwoordelijke behoort voor de softwareontwikkelprojecten een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de structuur van de beheersprocessen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.

Onderliggende normen

ℹ️Toon uitleg relaties themaprincipe, conformiteitindicator en norm

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.


In deze tabel staan alle normen uit BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling. Van links tot rechts zie je het unieke ID van de norm, welk trefwoord van het bovenliggende principe de norm realiseert, de tekst van de norm en een link naar de aparte pagina van die norm. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabel is ook beschikbaar als csv-export normen en in uitgebreide tabel.

Beleid (normen)

export normen Beleid als csv

IDtrefwoordStellingNorm
APO_B.01.01regelsDe gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
APO_B.01.02regelsDe Handreiking: Grip op Secure Software Development (SSD) is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Grip op Secure Software Development' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
APO_B.01.03regelsIn het beleid voor beveiligd ontwikkelen zijn de volgende aspecten in overweging genomen:
 1. beveiliging van de ontwikkelomgeving;
  1. richtlijnen betreffende beveiliging in de levenscyclus van softwareontwikkeling;
  2. beveiliging in de softwareontwikkelmethodologie;
 2. beveiligde coderingsrichtlijnen voor elke programmeertaal die wordt gebruikt;
 3. beveiligingseisen in de ontwikkelfase;
 4. beveiligingscontrolepunten binnen de mijlpalen van het project;
 5. beveiliging van de versiecontrole;
 6. vereiste kennis over toepassingsbeveiliging;
 7. het vermogen van de ontwikkelaar om kwetsbaarheden te vermijden, te vinden en te repareren.
Overwegingen bij het beleid voor beveiligd ontwikkelen van software
APO_B.01.04regelsTechnieken voor beveiligd programmeren worden zowel gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen als voor hergebruik van code uit andere bronnen.Technieken voor beveiligd programmeren
APO_B.02.01systeem ontwikkelmethodesEen formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie wordt toegepast, bijvoorbeeld: Structured System Analyses and Design Method (SSADM) of Scrum (Agile ontwikkeling).Software wordt ontwikkeld conform een formeel vastgestelde ontwikkelmethodologie
APO_B.02.02systeem ontwikkelmethodesSoftwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen.Softwareontwikkelaars zijn getraind om de ontwikkelmethodologie toe te passen
APO_B.02.03systeem ontwikkelmethodesAdoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord.Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord
APO_B.02.04standaarden/proceduresStandaarden en procedures worden toegepast voor:
 • het specificeren van requirements;
 • het ontwikkelen, bouwen en testen;
 • de overdracht van ontwikkelde applicatie naar de productie omgeving;
 • de training van software ontwikkelaars.
Software wordt ontwikkelen conform standaarden en procedures
APO_B.02.05beleid en wet en regelgevingDe systeemontwikkelmethode ondersteunt de vereisten dat te ontwikkelen applicaties voldoen aan:
 • de eisen uit wet en regelgeving incl. privacy;
 • de contactuele eisen;
 • het informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden. van de organisatie;
 • de specifieke beveiligingseisen vanuit business;
 • het classificatiemodel van de organisatie.
 • De systeemontwikkelmethode ondersteunt dat de te ontwikkelen applicaties voldoen aan de vereisten
  APO_B.02.06projectmatigHet ontwikkelen van een applicatie wordt projectmatig aangepakt waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan:
 • het melden van de start van het project bij de verantwoordelijke voor de beveveiligingsfunctie;
 • het gebruik van een classificatiemodel;
 • het toepassen van assessment voor BIVC;
 • het creëren van een risico register;
 • het creëren van projectmanagement office file;
 • het registreren van belangrijke details in een business applicatie register.
 • Het softwareontwikkeling wordt projectmatig aangepakt
  APO_B.03.01informatieDe Handreiking: BIO-Dataclassificatie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Dataclassificatie' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
  APO_B.03.02informatieIn alle informatiesystemen is de informatie door middel van een expliciete risicoafweging geclassificeerd, zodat duidelijk is welke bescherming nodig is.Informatie in alle informatiesystemen is conform expliciete risicoafweging geclassificeerd
  APO_B.03.03informatieBij het ontwikkelen van applicaties is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema.Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema
  APO_B.03.04wettelijke eisen, waarde, belang, gevoeligheidIn het classificatieschema wordt rekening gehouden met de verplichtingen uit wet- en regelgevingen(o.a. privacy), organisatorische en technische requirements.Verplichtingen uit wet en regelgeving en organisatorische en technische requirements
  APO_B.04.01principesDe gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling
  APO_B.04.02principesVoor het beveiligen van informatiesystemen zijn de volgende principe van belang:
 • defense in depth (beveiliging op verschillende lagen);
 • secure by default;
 • default deny;
 • fail secure;
 • wantrouwen van input van externe applicaties;
 • secure in deployment; en
 • bruikbaarheid en beheersbaarheid.
 • Principes voor het beveiligen van informatiesystemen
  APO_B.04.03principesBeveiliging wordt als een integraal onderdeel van system ontwikkeling behandeld.Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling
  APO_B.04.04principesOntwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen.Ontwikkelaars zijn getraind om veilige software te ontwikkelen
  APO_B.05.01perspectievenBij de Business Impact Analyse worden o.a. de volgende perspectieven in beschouwing genomen:
 • de relevante stakeholders (business owners en business- en IT specialisten);
 • de scope van het risk assessment;
 • het profiel van de ‘doelomgeving’;
 • de aanvaardbaarheid van risico’s in de doelomgeving
 • Perspectieven bij de Business Impact Analyse
  APO_B.05.02scenario'sDe business impact analyse richt zich op verschillende scenario’s met aandacht voor:
 • de hoeveelheid mensen die nadelig beïnvloed worden;
 • de hoeveelheid systemen die out-of-running kan raken;
 • een realistische analyse en een analyse van worst-case situaties.
 • Scenario's voor de Business Impact Analyse
  APO_B.05.03BIVC-aspectenMet de business impact analyse wordt vastgesteld op welke wijze een eventueel compromitteren van de aspecten beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen- en controleerbaarheid invloed hebben op de financiën van de organisatie in termen van:
 • verlies van orders en contracten en klanten;
 • verlies van tastbare assets;
 • onvoorziene kosten;
 • verlies van management control;
 • concurrentie;
 • late leveringen;
 • verlies van productiviteit;
 • compliance; en
 • reputatie.
 • Vaststelling op welke wijze een eventueel compromitteren invloed heeft op de financiën van de organisatie
  APO_B.06.01privacy en bescherming van persoonsgegevensOm privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen vooraf in het ontwerp mee te nemen is een GEB-analyse uitgevoerd.GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen
  APO_B.06.02privacy en bescherming van persoonsgegevensVoor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten is een procesbeschrijving aanwezig.procesbeschrijving voor het uitvoeren van GEB's en voor het opvolgen van de uitkomsten
  APO_B.06.03privacy en bescherming van persoonsgegevensEen tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen
  APO_B.06.04privacy en bescherming van persoonsgegevensPrivacy by Design en de GEB maken onderdeel uit van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak.Privacy by Design en GEB als onderdeel van een tot standaard verheven risicomanagement aanpak
  APO_B.06.05privacy en bescherming van persoonsgegevensDe risicomanagement aanpak wordt aantoonbaar toegepast, bijvoorbeeld door in de vorm van een plan van aanpak aantoonbaar opvolging te geven aan de aanbevelingen/verbetervoorstellen.Risicomanagement aanpak aantoonbaar toegepast
  APO_B.06.06wet- en regelgevingOp basis van AVG worden bij het ontwerp/ontwikkelen van applicaties de principes Privacy by design and by default gehanteerd.Op basis van de AVG worden de principes Privacy by Design en Privacy by Default gehanteerd
  APO_B.07.01ontwikkel en onderhoudsbeleidDe doelorganisatie beschikt over een ontwikkel- en onderhoudsbeleid.De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel en onderhoudsbeleid
  APO_B.07.02ontwikkel en onderhoudsbeleidDe doelorganisatie beschikt over Quality Assurance (QA) methodiek en Kwaliteit beheersysteem (KMS) methodiek.De doelorganisatie beschikt over QA- en KMS-methodiek
  APO_B.07.03kwaliteitsmanagement systeemDe ontwikkel- & onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd.De ontwikkel en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd
  APO_B.07.04kwaliteitsmanagement systeemEr zijn informatie- en communicatieprocessen ingericht.Voor informatie- en communicatie zijn processen ingericht
  APO_B.07.05kwaliteitsmanagement systeemOp de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerdOp de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten worden kwaliteitsmetingen en inspecties uitgevoerd
  APO_B.07.06kwaliteitsmanagement systeemAan het management worden evaluatie rapportages verstrekt.Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt
  APO_B.07.07kwaliteitsmanagement systeemDe processen voor de inrichting van de applicatieontwikkeling en -onderhoud (impact analyse, ontwerp, realisatie testen, beheer) zijn beschreven en maken onderdeel uit van het KMS.applicatieontwikkeling- en onderhoudprocessen zijn beschreven en maken onderdeel uit van het KMS
  APO_B.08.01programmabroncode en broncode bibliothekenOm de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen en zo de kans op het corrupt raken van computerprogramma’s te verkleinen worden de volgende richtlijnen in overweging genomen:
  1. de broncode bibliotheken worden niet in operationele systemen opgeslagen;
  2. de programmacode en de broncode bibliotheek behoren te worden beheerd in overeenstemming met vastgestelde procedures;
  3. ondersteunend personeel heeft geen onbeperkte toegang tot broncode bibliotheken;
  4. het updaten van programmacode en samenhangende items en het verstrekken van programmacode aan programmeurs vindt alleen plaats na ontvangst van een passende autorisatiebewijs;
  5. programma-uitdraaien worden in een beveiligde omgeving bewaard;
  6. van elke toegang tot broncode bibliotheken wordt een registratie bijgehouden in een auditlogbestand;
  7. onderhoud en het kopiëren van programmacode in bibliotheken zijn aan strikte procedures voor wijzigingsbeheer onderworpen.
  Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen worden richtlijnen in overweging genomen
  APO_B.08.02programmabroncode en broncode bibliothekenAls het de bedoeling is dat de programmacode wordt gepubliceerd zijn aanvullende beheersmaatregelen overwogen die bijdragen aan het waarborgen van de integriteit ervan (bijv. een digitale handtekening).Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd
  APO_B.09.01beveiligingsfunctionarisDe beveiligingsfunctionaris zorgt o.a. voor:
  • de actualisatie van beveiligingsbeleid;
  • afstemming van het beveiligingsbeleid met de afgesloten overeenkomsten met o.a. de ketenpartijen;
  • de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen;
  • de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s;
  • de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen.
  Taken van de beveiligingsfunctionaris
  APO_B.09.02beveiligingsvoorschriftenDe beveiligingsfunctionaris geeft o.a. inzicht in:
 • het beheer en integratie van ontwikkel- en onderhoud voorschriften (procedureel en technisch);
 • specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften;
 • afhankelijkheden tussen informatiesystemen.
 • Inzicht gegeven door de beveiligingsfunctionaris

  Uitvoering (normen)

  export normen Uitvoering als csv

  IDtrefwoordStellingNorm
  APO_U.01.01levenscyclusVoor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks, zoals ITIL, ASL, BiSL, Scrum, SIG en SSD.Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks
  APO_U.01.02levenscyclusHet wijzigingsproces voor applicaties is zodanig ingericht dat medewerkers (programmeurs) de juiste autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen krijgen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.Medewerkers (programmeurs) krijgen de juiste autorisatie om werkzaamheden te kunnen uitvoeren
  APO_U.01.03formele proceduresNieuwe systemen en wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel proces van indienen, prioriteren, besluiten, impactanalyse, vastleggen, specificeren, ontwikkelen, testen, kwaliteitscontrole en implementeren.Nieuwe systemen en belangrijke wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel wijzigingsproces
  APO_U.01.04formele proceduresEnkele elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer zijn:
  1. alle wijzigingsverzoeken (RFC’s) verlopen volgens een formele wijzigingsprocedure (ter voorkoming van ongeautoriseerde wijzigingsaanvragen).
  2. het generieke wijzigingsproces heeft aansluiting met functioneel beheer.
  3. wijzigingen worden doorgevoerd door bevoegde medewerkers.
  4. van elk wijzigingsverzoek wordt de impact op de geboden functionaliteit beoordeeld.
  5. uitvoering en bewaking van de verantwoordelijkheden/taken zijn juist belegd.
  6. aanvragers van wijzigingen worden periodiek geïnformeerd over de status van hun wijzigingsverzoek.
  Elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer
  APO_U.02.01regelsDe organisatie heeft een strikt beleid gedefinieerd ten aanzien van de -software die ontwikkelaars mogen installeren.Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd
  APO_U.02.02regelsHet toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege'.Het toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege'
  APO_U.02.03regelsDe rechten worden verleend op basis van de rollen van de type gebruikers en ontwikkelaars.De rechten verleend op basis van de rollen van het type gebruikers en ontwikkelaars
  APO_U.03.01regelsDe programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan:
  • gebruikte tools;
  • gebruikte licenties;
  • versiebeheer;
  • documentatie van code ontwerp, omgeving, afhankelijkheden, dev/ops, gebruikte externe bronnen.
  De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar
  APO_U.03.02regels(Programma)code wordt aantoonbaar veilig gecreëerd.programmacode wordt aantoonbaar veilig gecreëerd
  APO_U.03.03regels(Programma)code is effectief, veranderbaar en testbaar waarbij gedacht kan worden aan:
 • het juist registreren van code bugs;
 • het voorkomen van herintroductie van code bugs;
 • het binnen 72 uur corrigeren van beveiligingsfixes;
 • het vastleggen van afhankelijkheden van dev/ops van applicatie (relatie tussen softwareobjecten);
 • het adequaat documenteren van software-interface, koppelingen en API’s.
 • programmacode is effectief, veranderbaar en testbaar
  APO_U.03.04best practicesOver het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt.Over het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt
  APO_U.03.05best practicesVoor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire zoals ISO25010.Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire
  APO_U.03.06best practicesOntwikkelaars hebben kennis van algemene beveiligingsfouten vastgelegd in een extern CVE (Common Vulnerability and Exposures) systeem.Ontwikkelaars hebben kennis van algemene en vastgelegde beveiligingsfouten
  APO_U.03.07best practicesHet gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken mag slechts na getest te zijn, worden gebruikt.Gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken
  APO_U.04.01functionele eisenDe functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en bepaald op basis van verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business, wet en regelgeving) en vastgelegd in een Functioneel Ontwerp (FO).Functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en in Functioneel Ontwerp vastgelegd
  APO_U.04.02functionele eisenHet Functioneel Ontwerp (FO) wordt gereviewd waarna verbeteringen en of aanvullingen op het FO plaatsvinden.Het Functioneel Ontwerp wordt gereviewd waarna verbeteringen en/of aanvullingen plaatsvinden
  APO_U.04.03functionele eisenOp basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp (FO) wordt een Technisch Ontwerp (TO) vervaardigd die ook ter review wordt aangeboden aan de functionaris 'Quality control' en aan de beveiligingsfunctionaris..Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp wordt een Technisch Ontwerp vervaardigd
  APO_U.04.04functionele eisenAlle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping (agile ontwikkelmethode).Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping
  APO_U.04.05functionele eisenParallel aan het vervaardigen van het FO en TO worden acceptatie-eisen vastgelegd.Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp
  APO_U.05.01beveiligingseisenBij nieuwe informatiesystemen en bij wijzigingen op bestaande informatiesystemen moet uitgaande van de BIO een expliciete risicoafweging worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen.Een expliciete risicoafweging wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen
  APO_U.05.02beveiligingseisenDe Handreikingen: Risicoanalysemethode en Risicomanagement ISO-27005 zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.De Handreikingen: "Risicoanalysemethode" en "Risicomanagement ISO-27005
  APO_U.05.03beveiligingseisenInformatiebeveiligingseisen zijn al in het ontwerpstadium afgeleid uit:
 • beleidsregels, wet en regelgeving;
 • context- en kwetsbaarheidanalyse van de te ondersteunen bedrijfsprocessen;
 • afspraken met en afhankelijkheden van ketenpartijen.
 • Informatiebeveiligingseisen
  APO_U.05.04beveiligingseisenMet betrekking tot informatiesystemen worden, onder andere, de volgende informatiebeveiligingseisen in overweging genomen:
 • authenticatie eisen van gebruikers;
 • toegangsbeveiligingseisen;
 • eisen ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen;
 • eisen afgeleid uit bedrijfsprocessen;
 • eisen gerelateerd aan interfaces voor het registreren en monitoren van systemen.
 • Overwogen informatiebeveiligingseisen
  APO_U.06.01business vereisten en reviewsHet ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie, zoals:
 • gebruikerseisen, beveiligingseisen en kwaliteitseisen;
 • business vereisten, (o.a. nut, noodzaak en kosten);
 • eisen welke voortvloeien uit risico assessments, dreigingsanalyse en prioritering ervan, en technische beveiligingsreviews (en de prioritering daarvan);
 • eisen welke voortvloeien uit BIA en PIA (GEB) analyses.
 • Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie
  APO_U.06.02omgevingsanalyseBij het ontwerp van applicaties is informatie verkregen uit verschillende mogelijke connecties met de te ontwerpen applicatie, zoals
 • mogelijke invoerbronnen voor data en connecties met andere applicaties(componenten);
 • connecties tussen modules binnen applicatie en connecties met andere applicaties;
 • gebruik van opslagmechanisme voor informatie, toegang tot databases en ander type storage;
 • uitvoer van informatie naar andere applicaties en beveiliging hiervan;
 • mogelijke transmissie van data tussen applicaties.
 • Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie
  APO_U.06.03(specifieke) beveiligingHet ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur, waarin aandacht is besteed aan: performance, capaciteit, continuïteit, schaalbaarheid, connectiviteit, comptabiliteit.Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur
  APO_U.07.01invoerfunctiesBereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd.Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd
  APO_U.07.02verwerkingsfunctiesGeprogrammeerde controles worden ondersteund.Geprogrammeerde controles worden ondersteund
  APO_U.07.03verwerkingsfunctiesHet uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan.Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan
  APO_U.07.04verwerkingsfunctiesVoorzieningen voor het genereren van fout- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar.Voorzieningen voor het genereren van fouten- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar
  APO_U.07.05verwerkingsfunctiesVoorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking (JVT) zijn beschikbaar (o.a. audit trail).Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking zijn beschikbaar
  APO_U.07.06verwerkingsfunctiesOpgeleverde/over te dragen gegevens worden gevalideerd.Opgeleverde en over te dragen gegevens worden gevalideerd
  APO_U.07.07verwerkingsfunctiesControle op de juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid van input (ontvangen gegevens) en op de verwerking en output van gegevens (versterkte gegevens) wordt uitgevoerd.Controle op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van input en op de verwerking en output van gegevens
  APO_U.07.08verwerkingsfunctiesOp basis van vastgestelde en geautoriseerde procedures wordt voorkomen dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd.Voorkomen wordt dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd
  APO_U.07.09uitvoerfunctiesGegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd op plausibiliteit, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., bedrijfsgevoeligheid.Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd
  APO_U.08.01(industrie) good practiceGedocumenteerde standaarden en procedures worden beschikbaar gesteld voor het bouwen van programmacode die ook het volgende specificeren:
 • dat een goedgekeurde methode voor applicatiebouw wordt gehanteerd;
 • dat mechanismen worden gebruikt op basis waarvan zekerheid wordt verkregen dat de applicatie voldoet aan good practices voor applicatiebouw (methode voor het ontwikkelen van veilige programmacode).
 • Voor het bouwen van programmacode worden gedocumenteerde standaarden en procedures beschikbaar gesteld
  APO_U.08.02(industrie) good practiceVeilige methodes worden toegepast om te voorkomen dat veranderingen kunnen worden aangebracht in basis programmacode of in softwarepackages.Veilige methodes ter voorkoming van veranderingen in basis code of in software packages
  APO_U.08.03(industrie) good practiceVoor het creëren van programmacode wordt gebruik gemaakt van good practices (gestructureerde programmering).Voor het creëren van programma code wordt gebruik gemaakt van good practices
  APO_U.08.04(industrie) good practiceHet gebruik van onveilig programmatechnieken is niet toegestaan.Geen gebruik van onveilig programmatechnieken
  APO_U.08.05(industrie) good practiceProgrammacode is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen.(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen
  APO_U.08.06(industrie) good practiceActiviteiten van applicatiebouw worden gereviewd.Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd
  APO_U.08.07juiste skills/toolsDe ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en zijn in staat om binnen het project de noodzakelijke en in gebruik zijnde tools te hanteren.De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en in staat de noodzakelijke en gebruikte tools te hanteren
  APO_U.09.01bedrijfsfunctionaliteitenVanuit interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (o.a. business rules).Functionarissen testen functionele requirements
  APO_U.09.02beveiligingsfunctionaliteitenDe functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur.In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek
  APO_U.10.01acceptatietestsVoor (systeem)acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt, welke bij voorkeur geautomatiseerd worden uitgevoerd.Voor acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt
  APO_U.10.02acceptatietestsVan de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt.Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt
  APO_U.10.03acceptatietestsTestresultaten worden formeel geëvalueerd en door de betrokken informatiesysteemeigenaar beoordeeld, waarna - na te zijn goedgekeurd - overgegaan wordt naar de volgende fase.Testresultaten worden formeel geëvalueerd en beoordeeld
  APO_U.10.04acceptatietests(Systeem)acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving; deze omgeving is vergelijkbaar met de toekomstige productieomgeving.Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving
  APO_U.10.05acceptatietestsVoordat tot acceptatie in de productieomgeving wordt overgegaan worden acceptatiecriteria vastgesteld en passende testen uitgevoerd.Vastgestelde acceptatiecriteria en passend uitgevoerde tests voorafgaand aan acceptatieproductie overgang
  APO_U.10.06acceptatietestsTenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens.Tenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens
  APO_U.10.07acceptatietestsBij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus o.a. gericht is op:
 • het testen van de functionele requirements.
 • het testen van de business rules voor de betrokken bedrijfsprocessen.
 • de beveiligingseisen die verband houden met betrokken bedrijfsprocessen.
 • Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken
  APO_U.11.01testgegevensDe volgende richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen:
 • de toegangsbeveiligingsprocedures die gelden voor besturingssystemen gelden ook voor testsystemen;
 • voor elke keer dat besturingsinformatie naar een testomgeving wordt gekopieerd, wordt een afzonderlijke autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen verkregen;
 • besturingsinformatie wordt onmiddellijk na voltooiing van het testen uit een testomgeving verwijderd;
 • van het kopiëren en gebruiken van besturingsinformatie wordt verslaglegging bijgehouden om in een audittraject te voorzien.
 • Richtlijnen worden toegepast om operationele gegevens die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen
  APO_U.12.01beveiligde ontwikkelomgevingenUitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging. Deze afweging heeft zowel de ontwikkelomgeving als ook het te ontwikkelen systeem in scope.Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging
  APO_U.12.02beveiligde ontwikkelomgevingenDe organisatie heeft logische en/of fysieke scheidingen aangebracht tussen de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productie-omgevingen, elk met een eigen autorisatiestructuur en werkwijze zodat sprake is van een beheerste ontwikkel- en onderhoudsproces.Logisch en/of fysiek gescheiden Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgevingen
  APO_U.12.03beveiligde ontwikkelomgevingenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen in de Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgevingen worden uitgevoerd conform onderkende rollen.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen
  APO_U.12.04beveiligde ontwikkelomgevingenVoor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd.Voor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd
  APO_U.12.05beveiligde ontwikkelomgevingenOntwikkelaars hebben geen toegang tot de Productie-omgeving.Ontwikkelaars hebben geen toegang tot productieomgeving
  APO_U.12.06beveiligde ontwikkelomgevingenT.a.v. het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen gelden overdrachtsprocedures.Overdrachtsprocedures voor het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen
  APO_U.12.07beveiligde ontwikkelomgevingenDe overdracht van Ontwikkel- naar de Test-omgeving vindt, in overeenstemming met het implementatieplan, gecontroleerd plaats.De overdracht van Ontwikkel- naar de Testomgeving vindt gecontroleerd plaats
  APO_U.12.08beveiligde ontwikkelomgevingenDe overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel door daartoe geautoriseerde personen plaats.De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel plaats
  APO_U.12.09beveiligde ontwikkelomgevingenDe overdracht (van de Acceptatie-) naar de Productie-omgeving vindt procedureel plaats door daartoe geautoriseerde personen.De overdracht naar de Productieomgeving vindt gecontroleerd plaats
  APO_U.13.01koppelingsrichtlijnenKoppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen.Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen
  APO_U.13.02koppelingsrichtlijnenVan het type koppelingen is een overzicht aanwezig.Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig
  APO_U.13.03koppelingsrichtlijnenKoppelingen worden uitgevoerd o.b.v. geautoriseerde opdrachten.Koppelingen worden uitgevoerd op basis van geautoriseerde opdrachten
  APO_U.13.04koppelingsrichtlijnenDe uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd.De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd
  APO_U.14.01loggingWelke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden is vastgelegd.Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
  APO_U.14.02loggingInformatieBetekenisvolle gegevens. ten aanzien van autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen(s) wordt vastgelegd.Informatie ten aanzien van autorisatie(s) wordt vastgelegd
  APO_U.14.03loggingDe loggegevens zijn beveiligd.De loggegevens zijn beveiligd
  APO_U.14.04loggingDe locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld.De locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld
  APO_U.14.05monitoringDe applicatie geeft signalen aan beveiligingsfunctionarissen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moeten worden.De applicatie geeft signalen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moet worden
  APO_U.14.06monitoringDe frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover (aan wie wat) is vastgelegd.De frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover is vastgelegd
  APO_U.15.01applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld. Het document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.
 • De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld
  APO_U.15.02applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.Het architectuurdocument wordt actief onderhouden.Het architectuur document wordt actief onderhouden
  APO_U.15.03applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.De voorschriften en de methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. worden toegepast.De voorschriften en de methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuur worden toegepast
  APO_U.15.04samenhangTussen in- en uitstroom van gegevens en de inhoud van de gegevensberichten bestaat een aantoonbare samenhang.Samenhang tussen in- en uitstroom van gegevens en de inhoud van gegevensberichten
  APO_U.15.05samenhangHet is aantoonbaar dat de onderliggende infrastructuur componenten beveiligd zijn op basis van security baselines (o.a. uitschakeling van overbodige functionaliteiten).Dat de onderliggende infrastructuurcomponenten beveiligd zijn op basis van security baselines aantoonbaar
  APO_U.15.06samenhangDe relatie tussen de persoonsgegevens die gebruikt worden binnen de applicatie en de persoonsgegevens van interne en externe ontvangers van de door de applicatie opgeleverde gegevens is inzichtelijk.De relatie tussen de persoonsgegevens is inzichtelijk
  APO_U.16.01faciliteitenHet tool ondersteunt alle fasen van het ontwikkelproces ten behoeve van het documenteren van analyses, specificaties, programmatuur, testen en rapportages.Het tool ondersteunt alle fasen van het ontwikkelproces
  APO_U.16.02faciliteitenHet tool biedt bepaalde frameworks ten behoeve van het structureren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden.Framework voor het structuren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden
  APO_U.16.03faciliteitenHet tool beschikt over faciliteiten voor versie- en releasebeheer.Het tool beschikt over faciliteiten voor versie- en releasebeheer
  APO_U.16.04faciliteitenHet tool beschikt over faciliteiten voor:
 • het registreren van eisen en wensen;
 • het afhandelen van fouten;
 • het beveiligen van registraties (programmacode);
 • het continu integreren van componenten;
 • het kunnen switchen tussen de fasen: specificeren, ontwikkelen en testen.
 • Faciliteiten van het tool
  APO_U.16.05faciliteitenHet tool beschikt over faciliteiten voor de koppelingen met externe bronnen.Het tool beschikt over faciliteiten voor de koppelingen met externe bronnen

  Control (normen)

  export normen Control als csv

  IDtrefwoordStellingNorm
  APO_C.01.01richtlijnenDe projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voortvloeien: zoals requirement analyse en specificatie van software.Controle richtlijnen voor de evaluatie van de producten die uit de ontwikkelfasen voorvloeien
  APO_C.01.02richtlijnenDe projectorganisatie beschikt over evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code welke is opgeleverd tijdens de ontwikkelfasen: requirement analyse, specificatie en programmacode.Evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code
  APO_C.01.03richtlijnenDe projectorganisatie beschikt over controlerichtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen (Versiebeheer, Quality Control en Quality Assurance) worden toegepast voor het evalueren van de ontwikkel activiteiten.Controle richtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen worden toegepast
  APO_C.01.04richtlijnenDe projectorganisatie heeft de beschikking over een kwaliteitshandboek waarin procedures zijn opgenomen voor het toepassen van Quality Control (QC) en Quality Assurance (QA) methodiek en reviewrichtlijnen voor de ontwikkelde producten.Het kwaliteitshandboek bevat procedures voor Quality Control en Quality Assurance methodiek en reviewrichtlijnen
  APO_C.01.05richtlijnenDe QA methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd.De Quality Assurance methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd
  APO_C.01.06controleactiviteiten en rapportagesDe projectorganisatie voert controleactiviteiten uit over de ontwikkelactiviteiten en beheerprocessen gerelateerd aan het ontwikkelproces en stelt hierover rapportages op.Controleactiviteiten en rapportages over de ontwikkelactiviteiten en bijbehorende beheerprocessen
  APO_C.01.07ontwikkelactiviteitenPeriodiek worden het applicatieontwikkeling proces, de testcycli en de kwaliteit van de programmacode beoordeeld conform de opgestelde richtlijn.Het applicatieontwikkelproces, de testcyclus en programmacodekwaliteit worden periodiek beoordeeld
  APO_C.02.01procesmatigHet versiebeheerproces is beschreven, vastgesteld door het management en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris.Versiemanagement is beschreven, vastgesteld en toegekend aan een verantwoordelijke functionaris
  APO_C.02.02procesmatigIn het versiebeheerproces is vastgelegd welke applicatie objecten in het ondersteunend tool, zoals Functioneel Ontwerp (FO) en Technisch Ontwerp (TO) en resultaten van sprints bij Agile ontwikkeling, worden vastgelegd.Versiemanagement beschrijft welke applicatieobjecten in het ondersteunend tool worden vastgelegd
  APO_C.02.03procesmatigHet versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies.Versiemanagement wordt ondersteund met procedures en werkinstructies
  APO_C.02.04efficiënte wijzeEen versiebeheertool wordt toegepast die onder andere:
  • het vastleggen van versies van ontwikkelproducten ondersteunt;
  • het vastleggen van versies van programmacode ondersteunt;
  • het vastleggen van versies voorkomend in verschillende omgevingen (zoals OTAP) ondersteunt;
  • toegangsmogelijkheden voor verschillende rollen ondersteunt.
  Ondersteuning vanuit het toegepaste versiebeheertool
  APO_C.03.01procesmatig en procedureelHet patchmanagement proces en de noodzakelijke patchmanagement zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars.Patchmanagement en noodzakelijke patchmanagement procedures zijn beschreven, vastgesteld en bekendgemaakt
  APO_C.03.02procesmatig en procedureelDe ontwikkelaars zijn bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden wat betreft patchmanagement.Ontwikkelaars zijn wat betreft patchmanagement bekend met hun formeel vastgelegde verantwoordelijkheden
  APO_C.03.03procesmatig en procedureelHet al dan niet uitvoeren van de patches voor programmacode is geregistreerd.Het al dan niet uitvoeren van de verworven patches voor programmacode is geregistreerd
  APO_C.03.04technische kwetsbaarhedenHet beheer van technische kwetsbaarheden in code uit externe bibliotheken omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching.Het beheer van technische kwetsbaarheden in code uit externe bibliotheken
  APO_C.03.05technische kwetsbaarhedenBij het ontwikkelen van code installeert de ontwikkelaar - tenzij risicoanalyses anders uitwijzen - alle noodzakelijke patches en fixes die door fabrikanten beschikbaar worden gesteld.Installeren van alle noodzakelijke door de leveranciers beschikbaar patches en fixes
  APO_C.03.06tijdigUpdates/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd.Updates en patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is
  APO_C.04.01configuratie-administratieSoftware configuratiecomponenten worden conform procedures en met behulp van hulpmiddelen vastgelegd.Software configuratiescomponenten worden conform procedures vastgelegd
  APO_C.04.02configuratie-administratieDe configuratie-administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel.De configuratie administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel
  APO_C.04.03configuratie-administratieWijzigingen in software configuratie-items worden volgens een gestandaardiseerd proces vastgelegd in de CMDB.Wijzigingen in softwareconfiguratie conform gestandaardiseerd proces vastgelegd in de CMDB
  APO_C.05.01compliance management procesHet compliance management proces, bestaande uit de subprocessen planning, evaluatie, rapportering en correctie/implementatie, is gedocumenteerd en vastgesteld door het management.Het compliance management proces is gedocumenteerd en vastgesteld
  APO_C.05.02compliance management procesTen behoeve van het compliance proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:
 • wet- en regelgeving (AVG, Computer Criminaliteit en Encryptie) die invloed hebben op het ontwikkelen van applicaties;
 • het vertalen van wet- en regelgeving en overeengekomen informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden., architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en standaarden tot concrete maatregelen binnen het ontwikkelproces;
 • het rapporteren van de evaluatie van compliance checks op wet en regelgeving en overeengekomen beleid, architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en standaarden die beschikbaar zijn gesteld aan het management;
 • het vastleggen van de verplichtingen m.b.t. security compliance in een autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen matrix.
 • De noodzakelijke eisen voor het compliance proces samengevat en vastgelegd
  APO_C.06.01quality assurance procesDe projectorganisatie beschikt over een QA methodiek voor de ontwikkelde softwareproducten en ziet toe op de naleving van deze QA methodiek.De Quality Assurancemethodiek voor de ontwikkelde software producten wordt nageleefd
  APO_C.06.02quality assurance procesConform de QA methodiek is een QA proces ingericht voor het uitvoeren van QA activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkel cyclus waarbij aandacht wordt besteed aan:
 • het evalueren van de requirement analyse, het ontwerp, de bouw, het testen en het opleveren van software;
 • het evalueren of de beveiligingcontrols (beleid, methoden, geprogrammeerde mechanismen t.b.v. BIVC) en zoals overeengekomen tijdens risico assessment zijn ontwikkeld, adequaat functioneren;
 • het vaststellen of de ontwikkelmethodologie is opgevolgd.
 • Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd
  APO_C.06.03quality assurance procesDe resultaten uit de QA-onderzoeken worden geapporteerd aan de verantwoordelijken die verbetermaatregelen initiëren.Rapportage van de resultaten uit de QA-onderzoeken aan verbetermaatregelen initiërende verantwoordelijken
  APO_C.06.04quality assurance procesAfspraken en resultaten m.b.t. toetsing zijn beknopt en SMART vastgelegd.Toetsingsafspraken en resultaten zijn beknopt en SMART vastgelegd
  APO_C.07.01verandering van besturingsplatformsBij veranderingen van besturingssystemen wordt onder andere het volgende getest:
  1. de toepassingscontrole procedures;
  2. het vaststellen of de veranderingen aan het besturingssysteem een permanente karakter hebben;
  3. het vaststellen of de veranderingen invloed hebben op de beschikbaarheid van de functionaliteiten van de applicatie en/of invloed hebben op de beveiliging van de applicatie;
  4. het vaststellen dat de juiste veranderingen plaatsvinden aan de bedrijfscontinuïteitsplannen.
  Testen bij verandering van besturingssystemen
  APO_C.08.01structuur van de beheersprocessenDe samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd.De samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd
  APO_C.08.02functionarissenDe belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beheerorganisatie zijn benoemd en de onderlinge relaties zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.De belangrijkste functionarissen en hun onderlinge relaties zijn inzichtelijk
  APO_C.08.03taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd.De verantwoordelijkheden zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd
  APO_C.08.04taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe projectorganisatie heeft de taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de evaluatie- en beheerwerkzaamheden beschreven en de bijbehorende bevoegdheden vastgelegd in een autorisatiematrix.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de evaluatie- en beheerwerkzaamheden zijn beschreven