Applicatieontwikkeling Uitvoering

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Applicatieontwikkeling Uitvoering
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze informatie is onderdeel van BIO thema Applicatieontwikkeling.

Meer lezen

Bron niet opgegeven
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Binnen het Uitvoering domein zijn specifieke inrichting- en beveiligingsobjecten ten aanzien van Applicatieontwikkeling beschreven en per object zijn conformiteitsindicatoren uitgewerkt. Deze conformiteitsindicatoren representeren een vast te stellen set van implementatie-elementen (maatregelen).

Onderstaande tabel en afbeelding tonen het resultaat van de SIVA analyse ten aanzien van relevante objecten voor Applicatieontwikkeling. De wit ingekleurde objecten ontbreken als control in de ISO2700x, maar zijn van belang voor dit thema. Om deze reden zijn aanvullende objecten uit andere baselines opgenomen.

”Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen”
Onderwerpen die binnen het Uitvoeringsdomein een rol spelen


Nr Objecten Referentie IFGS
U.01 ;Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties en systemen ISO27002: 14.2.2 I
U.02 Beperkingen voor de installatie van software (richtlijnen) ISO27002: 12.6.2 I
U.03 Richtlijnen voor programmacode (best practices) CIP Domeingroep BIO I
U.04 Analyse en specificatie van informatiesystemen Cobit F
U.05 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen ISO27002:14.1.1 F
U.06 Applicatie ontwerp SoGP F
U.07 Applicatiefunctionaliteiten (invoer, verwerking, uitvoer) ISO27002:12.2.1, 12.2.2, 1.2.2.4, BIR 1.0 F
U.08  Applicatiebouw SoGP F
U.09 Testen van systeembeveiliging ISO27002:14.2.8 F
U.10 Systeemacceptatie tests ISO27002:14.2.9 F
U.11 Beschermen van testgegevens ISO27002:14.3.1 F
U.12 Beveiligde Ontwikkel- (en Test-)omgeving ISO27002: 14.2.6 G
U.13 Applicatiekoppelingen ISO25010, NIST CA, CIP Domeingroep BIO G
U.14 Logging en monitoring CIP Domeingroep BIO G
U.15 Applicatie/software architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. ISO25010, CIP Domeingroep BIO S
U.16 Tooling ontwikkelmethode ISO25010, CIP Domeingroep BIO S
Applicatieontwikkeling, Voor het Uitvoeringdomein uitgewerkte Beveiligingsobjecten


Risico

Wanneer adequate normen voor applicatieontwikkeling en -onderhoud ontbreken, bestaat het risico dat deze activiteiten plaatsvinden op basis van onjuiste gronden of dat het fundament waarop deze activiteiten steunen niet aan het juiste beveiligingsniveau voldoet. Zo kan door het ontbreken van richtlijnen en procedures voor activiteiten binnen de verschillende omgevingen software in de productieomgeving geïnstalleerd worden die fouten bevat en waardoor productiegegevens gecorrumpeerd kunnen worden.

Doelstelling

De doelstelling van het uitvoeringsdomein voor applicatieontwikkeling is het waarborgen dat de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden overeenkomstig specifieke beleidsuitgangspunten en dat de werking daarvan voldoet aan de eisen die door de klant (doelorganisatie) zijn gesteld. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geeft de organisatie kaders aan waarbinnen de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten moeten plaatsvinden.

Principes uit de BIO Thema Applicatieontwikkeling binnen dit aspect

ID principe Criterium
AppO_U.01 Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.
AppO_U.02 Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) Voor het door gebruikers/ontwikkelaars installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.
AppO_U.03 Richtlijnen voor programmacode (best practices) Voor het ontwikkelen van (programma)code behoren specifieke regels van toepassing te zijn en gebruik te worden gemaakt van specifieke best practices.
AppO_U.04 Analyse en specificatie van informatiesystemen De functionele eisen die verband houden met nieuwe informatiesystemen of voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen behoren te worden geanalyseerd en gespecificeerd.
AppO_U.05 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen De beveiligingseisen die verband houden met informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen en voor uitbreiding van bestaande informatiesystemen.
AppO_U.06 Applicatie ontwerp Het applicatie ontwerp behoort gebaseerd te zijn op informatie, welke is verkregen uit verschillende invalshoeken, zoals: Business vereisten en reviews, omgevingsanalyse en (specifieke) beveiliging.
AppO_U.07 Applicatie functionaliteiten Informatiesystemen behoren zo te worden ontworpen, dat de invoer-, verwerking- en outputfuncties van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (op het juiste moment) in het proces worden gevalideerd op juistheid, tijdigheid en volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. om het businessproces optimaal te kunnen ondersteunen.
AppO_U.08 Applicatiebouw De bouw van applicaties inclusief programmacode behoort te worden uitgevoerd op basis van (industrie) good practice en door ontwikkelaars die beschikken over de juiste skills/tools en de applicaties behoren te worden gereviewd.
AppO_U.09 Testen van systeembeveiliging Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest.
AppO_U.10 Systeem acceptatietests Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma’s voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld.
AppO_U.11 Beschermen van testgegevens Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.
AppO_U.12 Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving Organisaties behoren beveiligde ontwikkelomgevingen vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie en die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.
AppO_U.13 Applicatiekoppelingen De koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd op basis geaccordeerde koppelingsrichtlijnen om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te kunnen waarborgen.
AppO_U.14 Logging en monitoring Applicaties behoren faciliteiten te bieden voor logging en monitoring om ongeoorloofde en onjuiste activiteiten van medewerkers en storingen binnen de applicatie tijdig te detecteren en vast te leggen.
AppO_U.15 Applicatie architectuur De functionele- en beveiligingseisen behoren in een applicatie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., conform architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd.
AppO_U.16 Tooling ontwikkelmethode De ontwikkelmethode behoort te worden ondersteund door een tool dat de noodzakelijke faciliteiten biedt voor het effectief uitvoeren van de ontwikkelcyclus.

Normen uit de BIO Thema Applicatieontwikkeling binnen dit aspect

ID Stelling Norm
AppO_U.01.01 Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks, zoals ITIL, ASL, BiSL, Scrum, SIG en SSD. Voor het wijzigingsbeheer gelden de algemeen geaccepteerde beheer frameworks
AppO_U.01.02 Het wijzigingsproces voor applicaties is zodanig ingericht dat medewerkers (programmeurs) de juiste autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen krijgen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Medewerkers (programmeurs) krijgen de juiste autorisatie om werkzaamheden te kunnen uitvoeren
AppO_U.01.03 Nieuwe systemen en wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel proces van indienen, prioriteren, besluiten, impactanalyse, vastleggen, specificeren, ontwikkelen, testen, kwaliteitscontrole en implementeren. Nieuwe systemen en belangrijke wijzigingen aan bestaande systemen volgen een formeel wijzigingsproces
AppO_U.01.04 Enkele elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer zijn:
 1. alle wijzigingsverzoeken (RFC’s) verlopen volgens een formele wijzigingsprocedure (ter voorkoming van ongeautoriseerde wijzigingsaanvragen).
 2. het generieke wijzigingsproces heeft aansluiting met functioneel beheer.
 3. wijzigingen worden doorgevoerd door bevoegde medewerkers.
 4. van elk wijzigingsverzoek wordt de impact op de geboden functionaliteit beoordeeld.
 5. uitvoering en bewaking van de verantwoordelijkheden/taken zijn juist belegd.
 6. aanvragers van wijzigingen worden periodiek geïnformeerd over de status van hun wijzigingsverzoek.
Elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer
AppO_U.02.01 De organisatie heeft een strikt beleid gedefinieerd ten aanzien van de -software die ontwikkelaars mogen installeren. Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd
AppO_U.02.02 Het toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege'. Het toekennen van rechten om software te installeren vindt plaats op basis van 'Least Privilege'
AppO_U.02.03 De rechten worden verleend op basis van de rollen van de type gebruikers en ontwikkelaars. De rechten verleend op basis van de rollen van het type gebruikers en ontwikkelaars
AppO_U.03.01 De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan:
 • gebruikte tools;
 • gebruikte licenties;
 • versiebeheer;
 • documentatie van code ontwerp, omgeving, afhankelijkheden, dev/ops, gebruikte externe bronnen.
De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar
AppO_U.03.02 (Programma)code wordt aantoonbaar veilig gecreëerd. Programmacode wordt aantoonbaar veilig gecreëerd
AppO_U.03.03 (Programma)code is effectief, veranderbaar en testbaar waarbij gedacht kan worden aan:
 • het juist registreren van code bugs;
 • het voorkomen van herintroductie van code bugs;
 • het binnen 72 uur corrigeren van beveiligingsfixes;
 • het vastleggen van afhankelijkheden van dev/ops van applicatie (relatie tussen softwareobjecten);
 • het adequaat documenteren van software-interface, koppelingen en API’s.
Programmacode is effectief - veranderbaar en testbaar
AppO_U.03.04 Over het gebruik van vocabulaire, applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt. Over het gebruik van vocabulaire - applicatieframework en toolkits zijn afspraken gemaakt
AppO_U.03.05 Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire zoals ISO25010. Voor het ontwikkelen van programmacode wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vocabulaire
AppO_U.03.06 Ontwikkelaars hebben kennis van algemene beveiligingsfouten vastgelegd in een extern CVE (Common Vulnerability and Exposures) systeem. Ontwikkelaars hebben kennis van algemene en vastgelegde beveiligingsfouten
AppO_U.03.07 Het gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken mag slechts na getest te zijn, worden gebruikt. Gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken
AppO_U.04.01 De functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en bepaald op basis van verschillende invalshoeken (zoals stakeholders, business, wet en regelgeving) en vastgelegd in een Functioneel Ontwerp (FO). Functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en in het FO vastgelegd
AppO_U.04.02 Het Functioneel Ontwerp (FO) wordt gereviewd waarna verbeteringen en of aanvullingen op het FO plaatsvinden. Het Functioneel Ontwerp wordt gereviewd waarna verbeteringen en/of aanvullingen plaatsvinden
AppO_U.04.03 Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp (FO) wordt een Technisch Ontwerp (TO) vervaardigd die ook ter review wordt aangeboden aan de functionaris 'Quality control' en aan de beveiligingsfunctionaris.. Op basis van een goedgekeurd Functioneel Ontwerp wordt een Technisch Ontwerp vervaardigd
AppO_U.04.04 Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping (agile ontwikkelmethode). Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping
AppO_U.04.05 Parallel aan het vervaardigen van het FO en TO worden acceptatie-eisen vastgelegd. Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp
AppO_U.05.01 Bij nieuwe informatiesystemen en bij wijzigingen op bestaande informatiesystemen moet uitgaande van de BIO een expliciete risicoafweging worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen. Een expliciete risicoafweging wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen
AppO_U.05.02 De Handreikingen: Risicoanalysemethode en Risicomanagement ISO-27005 zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen. De Handreikingen: "Risicoanalysemethode" en "Risicomanagement ISO-27005
AppO_U.05.03 Informatiebeveiligingseisen zijn al in het ontwerpstadium afgeleid uit:
 • beleidsregels, wet en regelgeving;
 • context- en kwetsbaarheidanalyse van de te ondersteunen bedrijfsprocessen;
 • afspraken met en afhankelijkheden van ketenpartijen.
Informatiebeveiligingseisen
AppO_U.05.04 Met betrekking tot informatiesystemen worden, onder andere, de volgende informatiebeveiligingseisen in overweging genomen:
 • authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. eisen van gebruikers;
 • toegangsbeveiligingseisen;
 • eisen ten aanzien van beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen;
 • eisen afgeleid uit bedrijfsprocessen;
 • eisen gerelateerd aan interfaces voor het registreren en monitoren van systemen.
Overwogen informatiebeveiligingseisen
AppO_U.06.01 Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie, zoals:
 • gebruikerseisen, beveiligingseisen en kwaliteitseisen;
 • business vereisten, (o.a. nut, noodzaak en kosten);
 • eisen welke voortvloeien uit risico assessments, dreigingsanalyse en prioritering ervan, en technische beveiligingsreviews (en de prioritering daarvan);
 • eisen welke voortvloeien uit BIA en PIA (GEB) analyses.
Het ontwerpen van applicaties is gebaseerd op eisen voor verschillende typen informatie
AppO_U.06.02 Bij het ontwerp van applicaties is informatie verkregen uit verschillende mogelijke connecties met de te ontwerpen applicatie, zoals
 • mogelijke invoerbronnen voor data en connecties met andere applicaties(componenten);
 • connecties tussen modules binnen applicatie en connecties met andere applicaties;
 • gebruik van opslagmechanisme voor informatie, toegang tot databases en ander type storage;
 • uitvoer van informatie naar andere applicaties en beveiliging hiervan;
 • mogelijke transmissie van data tussen applicaties.
Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie
AppO_U.06.03 Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur, waarin aandacht is besteed aan: performance, capaciteit, continuïteit, schaalbaarheid, connectiviteit, comptabiliteit. Het ontwerp is mede gebaseerd op een beveiligingsarchitectuur
AppO_U.07.01 Bereikcontroles worden toegepast en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden gevalideerd. Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd
AppO_U.07.02 Geprogrammeerde controles worden ondersteund. Geprogrammeerde controles worden ondersteund
AppO_U.07.03 Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan. Het uitvoeren van onopzettelijke mutaties wordt tegengegaan
AppO_U.07.04 Voorzieningen voor het genereren van fout- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar. Voorzieningen voor het genereren van fouten- en uitzonderingsrapportage zijn beschikbaar
AppO_U.07.05 Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking (JVT) zijn beschikbaar (o.a. audit trail). Voorzieningen voor het achteraf vaststellen van een betrouwbare verwerking zijn beschikbaar
AppO_U.07.06 Opgeleverde/over te dragen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden gevalideerd. Opgeleverde en over te dragen gegevens worden gevalideerd
AppO_U.07.07 Controle op de juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en tijdigheid van input (ontvangen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd) en op de verwerking en output van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (versterkte gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd) wordt uitgevoerd. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid van input en op verwerking en output van gegevens
AppO_U.07.08 Op basis van vastgestelde en geautoriseerde procedures wordt voorkomen dat gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd. Voorkomen wordt dat gegevens buiten de applicatie om (kunnen) worden benaderd
AppO_U.07.09 Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd op plausibiliteit, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld., bedrijfsgevoeligheid. Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd
AppO_U.08.01 Gedocumenteerde standaarden en procedures worden beschikbaar gesteld voor het bouwen van programmacode die ook het volgende specificeren:
 • dat een goedgekeurde methode voor applicatiebouw wordt gehanteerd;
 • dat mechanismen worden gebruikt op basis waarvan zekerheid wordt verkregen dat de applicatie voldoet aan good practices voor applicatiebouw (methode voor het ontwikkelen van veilige programmacode).
Voor het bouwen van programmacode zijn gedocumenteerde standaarden en procedures beschikbaar
AppO_U.08.02 Veilige methodes worden toegepast om te voorkomen dat veranderingen kunnen worden aangebracht in basis programmacode of in softwarepackages. Veilige methodes ter voorkoming van veranderingen in basis code of in software packages
AppO_U.08.03 Voor het creëren van programmacode wordt gebruik gemaakt van good practices (gestructureerde programmering). Voor het creëren van programma code wordt gebruik gemaakt van good practices
AppO_U.08.04 Het gebruik van onveilig programmatechnieken is niet toegestaan. Geen gebruik van onveilig programmatechnieken
AppO_U.08.05 Programmacode is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen. (Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen
AppO_U.08.06 Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd. Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd
AppO_U.08.07 De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en zijn in staat om binnen het project de noodzakelijke en in gebruik zijnde tools te hanteren. De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en in staat de noodzakelijke en gebruikte tools te hanteren
AppO_U.09.01 Vanuit interne optiek van de organisatie richten bepaalde type functionarissen zich tijdens de ontwikkelactiviteiten en in relatie tot de beveiligingseisen op het testen van functionele requirements (o.a. business rules). Functionarissen testen functionele requirements
AppO_U.09.02 De functionaliteiten worden na integratie van de ontwikkelde software (nogmaals) specifiek vanuit beveiligingsoptiek getest in de infrastructuur. In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek
AppO_U.10.01 Voor (systeem)acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt, welke bij voorkeur geautomatiseerd worden uitgevoerd. Voor acceptatietesten van (informatie)systemen worden gestructureerde testmethodieken gebruikt
AppO_U.10.02 Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt. Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt
AppO_U.10.03 Testresultaten worden formeel geëvalueerd en door de betrokken informatiesysteemeigenaar beoordeeld, waarna - na te zijn goedgekeurd - overgegaan wordt naar de volgende fase. Testresultaten worden formeel geëvalueerd en beoordeeld
AppO_U.10.04 (Systeem)acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving; deze omgeving is vergelijkbaar met de toekomstige productieomgeving. Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving
AppO_U.10.05 Voordat tot acceptatie in de productieomgeving wordt overgegaan worden acceptatiecriteria vastgesteld en passende testen uitgevoerd. Vastgestelde acceptatiecriteria en passend uitgevoerde tests voorafgaand in productiename
AppO_U.10.06 Tenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens. Tenzij geanonimiseerd worden productiegegevens niet gebruikt als testgegevens
AppO_U.10.07 Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken. Hierbij is de testfocus o.a. gericht is op:
 • het testen van de functionele requirements.
 • het testen van de business rules voor de betrokken bedrijfsprocessen.
 • de beveiligingseisen die verband houden met betrokken bedrijfsprocessen.
Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken
AppO_U.11.01 De volgende richtlijnen worden toegepast om operationele gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die voor testdoeleinden worden gebruikt te beschermen:
 • de toegangsbeveiligingsprocedures die gelden voor besturingssystemen gelden ook voor testsystemen;
 • voor elke keer dat besturingsinformatie naar een testomgeving wordt gekopieerd, wordt een afzonderlijke autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen verkregen;
 • besturingsinformatie wordt onmiddellijk na voltooiing van het testen uit een testomgeving verwijderd;
 • van het kopiëren en gebruiken van besturingsinformatie wordt verslaglegging bijgehouden om in een audittraject te voorzien.
Toepassen van richtlijnen om operationele voor testdoeleinden te gebruiken gegevens te beschermen
AppO_U.12.01 Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging. Deze afweging heeft zowel de ontwikkelomgeving als ook het te ontwikkelen systeem in scope. Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging
AppO_U.12.02 De organisatie heeft logische en/of fysieke scheidingen aangebracht tussen de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productie-omgevingen, elk met een eigen autorisatiestructuur en werkwijze zodat sprake is van een beheerste ontwikkel- en onderhoudsproces. Logisch en/of fysiek gescheiden Ontwikkel - Test - Acceptatie en Productie omgevingen
AppO_U.12.03 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen in de Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgevingen worden uitgevoerd conform onderkende rollen. De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen
AppO_U.12.04 Voor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd. Voor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd
AppO_U.12.05 Ontwikkelaars hebben geen toegang tot de Productie-omgeving. Ontwikkelaars hebben geen toegang tot productieomgeving
AppO_U.12.06 T.a.v. het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen gelden overdrachtsprocedures. Overdrachtsprocedures voor het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen
AppO_U.12.07 De overdracht van Ontwikkel- naar de Test-omgeving vindt, in overeenstemming met het implementatieplan, gecontroleerd plaats. De overdracht van Ontwikkel- naar de Testomgeving vindt gecontroleerd plaats
AppO_U.12.08 De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel door daartoe geautoriseerde personen plaats. De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel plaats
AppO_U.12.09 De overdracht (van de Acceptatie-) naar de Productie-omgeving vindt procedureel plaats door daartoe geautoriseerde personen. De overdracht naar de Productieomgeving vindt gecontroleerd plaats
AppO_U.13.01 Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen
AppO_U.13.02 Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig. Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig
AppO_U.13.03 Koppelingen worden uitgevoerd o.b.v. geautoriseerde opdrachten. Koppelingen worden uitgevoerd op basis van geautoriseerde opdrachten
AppO_U.13.04 De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd. De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd
AppO_U.14.01 Welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden is vastgelegd. Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
AppO_U.14.02 InformatieBetekenisvolle gegevens. ten aanzien van autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen(s) wordt vastgelegd. Informatie ten aanzien van autorisatie(s) wordt vastgelegd
AppO_U.14.03 De loggegevens zijn beveiligd. De loggegevens zijn beveiligd
AppO_U.14.04 De locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld. De locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld
AppO_U.14.05 De applicatie geeft signalen aan beveiligingsfunctionarissen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moeten worden. De applicatie geeft signalen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moet worden
AppO_U.14.06 De frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover (aan wie wat) is vastgelegd. De frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover is vastgelegd
AppO_U.15.01 De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld. Het document:
 • heeft een eigenaar;
 • is voorzien van een datum en versienummer;
 • bevat een documenthistorie (wat is wanneer en door wie aangepast);
 • is actueel, juist en volledig;
 • is door het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld/geaccordeerd.
De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld
AppO_U.15.02 Het architectuurdocument wordt actief onderhouden. Het architectuur document wordt actief onderhouden
AppO_U.15.03 De voorschriften en de methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. worden toegepast. De voorschriften, methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuur worden toegepast
AppO_U.15.04 Tussen in- en uitstroom van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en de inhoud van de gegevensberichten bestaat een aantoonbare samenhang. Samenhang tussen in- en uitstroom van gegevens en de inhoud van gegevensberichten
AppO_U.15.05 Het is aantoonbaar dat de onderliggende infrastructuur componenten beveiligd zijn op basis van security baselines (o.a. uitschakeling van overbodige functionaliteiten). Onderliggende infrastructuurcomponenten zijn beveiligd o.b.v. security baselines
AppO_U.15.06 De relatie tussen de persoonsgegevens die gebruikt worden binnen de applicatie en de persoonsgegevens van interne en externe ontvangers van de door de applicatie opgeleverde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd is inzichtelijk. De relatie tussen de persoonsgegevens is inzichtelijk
AppO_U.16.01 Het tool ondersteunt alle fasen van het ontwikkelproces ten behoeve van het documenteren van analyses, specificaties, programmatuur, testen en rapportages. Het tool ondersteunt alle fasen van het ontwikkelproces
AppO_U.16.02 Het tool biedt bepaalde frameworks ten behoeve van het structureren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden. Framework voor het structuren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden
AppO_U.16.03 Het tool beschikt over faciliteiten voor versie- en releasebeheer. Het tool beschikt over faciliteiten voor versie- en releasebeheer
AppO_U.16.04 Het tool beschikt over faciliteiten voor:
 • het registreren van eisen en wensen;
 • het afhandelen van fouten;
 • het beveiligen van registraties (programmacode);
 • het continu integreren van componenten;
 • het kunnen switchen tussen de fasen: specificeren, ontwikkelen en testen.
Faciliteiten van het tool
AppO_U.16.05 Het tool beschikt over faciliteiten voor de koppelingen met externe bronnen. Het tool beschikt over faciliteiten voor de koppelingen met externe bronnen
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen