BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Dit Normenkader is deel van ISOR.


De BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten, hierna genoemd normenkader, is opgesteld door Wiekram Tewarie (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) en Jaap van der Veen (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)). De opdrachtgever is de directeur CIP. Professionals uit het CIP-netwerk en het CIP-kernteam hebben versie 1.0 gereviewd. Het CIP-kernteam heeft versie 1.0 en 1.2 van dit normenkader gereviewd. Zodoende valt dit normenkader in het regime ‘becommentarieerde praktijk’.

Considerans

CIP-producten steunen op kennis van professionals uit verschillende organisaties actief in het CIP-netwerk, zowel uit de overheid als de markt. Opmerkingen en aanvullingen kun je melden op cip-overheid.nl/contact.

Leeswijzer

Voorafgaand aan het beleidsdomein, uitvoeringsdomein en control-domein, de kern van dit thema, heeft elke BIO Thema-uitwerking een inleiding met een standaard paragraafindeling.


De volgende leeswijzer geldt voor dit normenkader:

 • Voor de aanduiding van personen wordt de mannelijke vorm aangehouden (hij/hem/zijn) ongeacht het geslacht.
 • De controls, hierna genoemd criteria, en maatregelen, hierna genoemd normen, vermeld in dit normenkader zijn in het beleids-, uitvoerings- en control-domein georganiseerd, waarmee ze bij de overeenkomstige functionarissen kunnen worden geadresseerd. Deze functionarissen zijn niet benoemd omdat dit organisatie-afhankelijk is.
 • Van best practices (open standaarden al dan niet toegankelijk met een licentie), zijn de meest actuele versies afgekort vermeld, tenzij de actuele versie niet toereikend is.
 • Voor een overzicht van alle gebruikte best practices, afkortingen en begrippen en een generieke toelichting op de opzet van de thema-uitwerkingen, zie de Structuurwijzer BIO Thema-uitwerkingen.


Binnen dit normenkader

Relatie tussen principes en onderliggende normen

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORA. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.


Indelingen binnen BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten

Alle onderdelen van BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten zijn ingedeeld volgens de SIVA-methodiek. Dat betekent dat alle principes en onderliggende normen zijn ingedeeld in één van drie beveiligingsaspecten: Beleid (B), Uitvoering (U) of Control (C). Binnen normenkaders die geheel volgens de SIVA-methodiek zijn opgesteld, herken je bovendien een tweede indeling, in de invalshoeken Intentie (I) of Functie (F) of Gedrag (G) of Structuur (S). Deze indeling heeft binnen SIVA tot doel om lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Voor De Privacy Baseline en Grip op Secure Software Development geldt een uitzondering. Daar heeft de invalshoek geen rol gespeeld bij de samenstelling van het 'normenkader'.

De principes en onderliggende normen van BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten zijn op basis hiervan in een aantal overzichten gezet:

Principes uit BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten

In deze tabel staan alle principes uit BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten, met het unieke ID, Criterium en de conformiteitsindicatoren die verder zijn uitgewerkt in normen. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabellen zijn ook beschikbaar als csv-download (export alle beveiligingsaspecten / beleid / uitvoering / Control) en in uitgebreide versie met alle bestaande eigenschappen.

Beleid (principes)

export principes Beleid als csv

IDPrincipeCriterium
SWP_B.01Verwervingsbeleid softwarepakkettenVoor het verwerven van software behoren regels te worden vastgesteld en op verwervingsactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.
SWP_B.02Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelatiesMet de leverancier behoren de informatiebeveiligingseisen en een periodieke actualisering daarvan te worden overeengekomen.
SWP_B.03Exit-strategie softwarepakkettenIn de overeenkomst tussen de klant en leverancier behoort een exit-strategie te zijn opgenomen, waarbij zowel een aantal bepalingen over exit zijn opgenomen, als een aantal condities die aanleiding kunnen geven tot een exit.
SWP_B.04Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesDe noodzakelijke bedrijfs- en beveiligingsfuncties binnen het veranderingsgebied behoren te worden vastgesteld met organisatorische en technisch uitgangspunten.
SWP_B.05Cryptografie SoftwarepakkettenTer bescherming van de communicatie en opslag van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
SWP_B.06BeveiligingsarchitectuurDe klant behoort het architectuurlandschap in kaart te hebben gebracht waarin het softwarepakket geïntegreerd moet worden en beveiligingsprincipes te hebben ontwikkeld.

Uitvoering (principes)

export principes Uitvoering als csv

IDPrincipeCriterium
SWP_U.01Levenscyclusmanagement softwarepakkettenDe leverancier behoort de klant te adviseren met marktontwikkelingen en kennis van (de leeftijd van) applicaties en technische softwarestack over strategische ontwikkeling en innovatieve keuzes voor het ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen in het applicatielandschap.
SWP_U.02Beperking wijziging softwarepakketWijzigingen aan softwarepakketten behoren te worden ontraden, beperkt tot noodzakelijke veranderingen en alle veranderingen behoren strikt te worden gecontroleerd.
SWP_U.03BedrijfscontinuïteitDe leverancier behoort processen, procedures en beheersmaatregelen te documenteren, te implementeren en te handhaven.
SWP_U.04Input-/output-validatieHet softwarepakket behoort mechanismen te bevatten voor normalisatie en validatie van invoer en voor schoning van de uitvoer.
SWP_U.05SessiebeheerSessies behoren authentiek te zijn voor elke gebruiker en behoren ongeldig gemaakt te worden na een time-out of perioden van inactiviteit.
SWP_U.06GegevensopslagTe beschermen gegevens worden veilig opgeslagen in databases of bestanden, waarbij zeer gevoelige gegevens worden versleuteld. Opslag vindt alleen plaats als noodzakelijk.
SWP_U.07CommunicatieHet softwarepakket past versleuteling toe op de communicatie van gegevens die passend bij het classificatieniveau is van de gegevens en controleert hierop.
SWP_U.08AuthenticatieSoftwarepakketten behoren de identiteiten van gebruikers vast te stellen met een mechanisme voor identificatie en authenticatie.
SWP_U.09ToegangsautorisatieHet softwarepakket behoort een autorisatiemechanisme te bieden.
SWP_U.10AutorisatiebeheerDe rechten die gebruikers hebben binnen een softwarepakket (inclusief beheerders) zijn zo ingericht dat autorisaties kunnen worden toegewezen aan organisatorische functies en scheiding van niet verenigbare autorisaties mogelijk is.
SWP_U.11LoggingHet softwarepakket biedt signaleringsfuncties voor registratie en detectie die beveiligd zijn ingericht.
SWP_U.12Application Programming Interface (API)Softwarepakketten behoren veilige API’s te gebruiken voor import en export van gegevens.
SWP_U.13GegevensimportSoftwarepakketten behoren mechanismen te bieden om niet-vertrouwde bestandsgegevens uit niet-vertrouwde omgevingen veilig te importeren en veilig op te slaan.

Control (principes)

export principes Control als csv

IDPrincipeCriterium
SWP_C.01Evaluatie leveranciersdienstverleningDe klant behoort regelmatig de dienstverlening van softwarepakketleveranciers te monitoren, te beoordelen en te auditen.
SWP_C.02Versiebeheer softwarepakkettenWijzigingen aan het softwarepakket binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.
SWP_C.03Patchmanagement softwarepakkettenPatchmanagement behoort procesmatig en procedureel uitgevoerd te worden, dat tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden van de gebruikte code, zodat zo snel mogelijk de laatste (beveiligings-)patches kunnen worden geïnstalleerd.

Onderliggende normen

ℹ️Toon uitleg relaties themaprincipe, conformiteitindicator en norm

schema van een themaprincipe met daaronder een aantal conformiteitsindicatoren en onder elke conformiteitsindicator een aantal normen.
Een themaprincipe is een richtinggevende uitspraak binnen een bepaald thema, zoals beveiliging of privacy. Een themaprincipe is vaak nog vrij breed, maar valt uiteen in een aantal deelonderwerpen, die met trefwoorden zijn aangegeven: de conformiteitsindicatoren. Onder elk trefwoord valt een aantal normen, concrete aanbevelingen die je kunt uitvoeren om dat deel van het principe te realiseren. Conformeer je je aan alle normen, dan conformeer je je aan de indicator en uiteindelijk aan het principe.

Stel dat het thema Gezondheid onderdeel uitmaakte van de NORA. Dan zou een gezondheidsprincipe kunnen zijn: de volwassene eet gezond en in gepaste hoeveelheden. Logischerwijs valt dat uiteen in een aantal trefwoorden, de conformiteitsindicatoren: eet gezond en gepaste hoeveelheden. Iemand kan immers heel gezond eten naar binnen werken, maar veel te veel of juist te weinig. Of de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgen uit eenzijdige voeding en zo toch niet gezond eten. In de praktijk heb je aan deze kernwoorden nog niets: je hebt normen nodig die uitwerken hoe je dit realiseert en meet. De normen die gepaste hoeveelheid concretiseren zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de afmeting van de volwassene, de hoeveelheid beweging en de calorische waarde van het eten.

Klik verder voor alle eigenschappen van themaprincipes, conformiteitsindicatoren en normen.

In deze tabel staan alle normen uit BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten. Van links tot rechts zie je het unieke ID van de norm, welke conformiteitsindicator van het bovenliggende principe de norm realiseert, de tekst van de norm en een link naar de aparte pagina van die norm. Gebruik de pijltjes bovenaan de kolommen om de sortering aan te passen en klik op een principe om alle eigenschappen te zien en de onderliggende normen te bekijken. Deze tabel is ook beschikbaar als csv-export normen en in uitgebreide tabel.

Beleid (normen)

export normen Beleid als csv

IDtrefwoordStellingNorm
SWP_B.01.01RegelsIn het verwervingsbeleid voor softwarepakketten zijn regels vastgesteld die bij de verwerving van softwarepakketten in acht dienen te worden genomen. De regels kunnen onder andere betrekking hebben op:
 • analyse van de context waarin het softwarepakket moet functioneren;
 • mobiliseren van kennis die bij het verwerven van belang is;
 • vaststelling van de eigenaarschap van data;
 • tijdige scholing van de betrokken medewerkers;
 • naleven van contractuele verplichtingen.
Regels voor beleid bij verwerving softwarepakketten
SWP_B.01.02RegelsDe verwerving van een softwarepakket vindt plaats met een business case, waarbij verschillende toepassingsscenario’s worden overwogen:
 • bedrijfsfuncties vanuit een softwarepakket in een eigen rekencentrum;
 • bedrijfsfuncties als Software as a Service (SaaS) aangeboden;
 • hybridevorm van IT-dienstverlening, waarbij SaaS-dienstverlening wordt aangevuld door diensten vanuit het eigen rekencentrum.
 • Verwerven softwarepakket met business case
  SWP_B.01.03RegelsVerwerving van een softwarepakket vindt plaats met een functioneel ontwerp, waarin de beoogde functionele en niet-functionele requirements zijn uitgewerkt in een op te stellen softwarepakket van eisen en wensen.Verwerven softwarepakket met functioneel ontwerp
  SWP_B.01.04RegelsLeveranciers zijn ISO 27001-gecertificeerd.Leveranciers zijn gecertificeerd
  SWP_B.02.01InformatiebeveiligingseisenDe overeenkomsten en documentatie omvatten afspraken over:
 • procedures voor levenscyclusmanagement, actualisaties en patches;
 • beveiligingseisen voor fysieke toegang, monitoring en beheer op afstand;
 • verplichtingen voor leveranciers om vertrouwelijke informatie van de klant te beschermen;
 • het bepalen van aanvullende beveiligingseisen zoals het recht op een audit;
 • de bewaking van informatiebeveiligingsprestaties met overeengekomen beveiligingsafspraken voor externe leveranciers;
 • het vaststellen van een methode voor het afsluiten, beëindigen, verlengen en heronderhandelen van contracten met externe leveranciers (exit-strategie);
 • de wijze van rapportage over de dienstverlening.
 • Overeenkomsten en documentatie omvatten afspraken
  SWP_B.03.01BepalingenDe klant legt in de overeenkomst bepalingen over exit vast dat:
 • De exit-bepaling geldt zowel bij het einde van de overeenkomst als om valide redenen aangedragen door de klant (zie norm B.03.02 bij conformiteitsindicator Condities).
 • De overeenkomst (en eventuele verwerkersovereenkomst) duurt voort totdat de exit-regeling helemaal is uitgevoerd.
 • De opzegtermijn voldoende tijd geeft om te kunnen migreren.
 • Data en configuratiegegevens (indien relevant) pas na succesvolle migratie verwijderd mogen worden.
 • Door een onafhankelijke partij wordt gecontroleerd en vastgesteld dat alle data is gemigreerd.
 • De exit-regeling wordt aangepast/anders ingevuld als de software die gebruikt wordt voor de clouddienst is gewijzigd.
 • Vastleggen exit-bepalingen in overeenkomst
  SWP_B.03.02ConditiesDe klant kan, buiten het verstrijken van de contractperiode, besluiten over te gaan tot exit wanneer sprake is van aspecten die gerelateerd zijn aan:
 • Contracten:
  • niet beschikbaar zijn van de afgesproken prestatie;
  • eenzijdige wijziging door de leverancier van het Service Level Agreement (SLA);
  • prijsverhoging.
 • Geleverde prestatie/ondersteuning:
  • onvoldoende compensatie voor storingen;
  • niet leveren van de afgesproken beschikbaarheid of prestatie;
  • gebrekkige ondersteuning.
 • Clouddienst(en):
  • nieuwe eigenaar of nieuwe strategie;
  • einde van de levensduur van clouddiensten als softwarepakket;
  • achterwege blijvende features.
 • Besluiten over te gaan tot exit
  SWP_B.04.01Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesBij de afleiding van de bedrijfsfuncties worden stakeholders uit het veranderingsgebied betrokken.Betrekken stakeholders bij afleiden bedrijfsfuncties
  SWP_B.04.02Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesVoor het afleiden van bedrijfs- en beveiligingsfuncties worden formele methoden voor een gegevensimpactanalyse toegepast, zoals een (Business Impact Analyse) BIA en Data Protection Impact Assessment (DPIA) en wordt rekening gehouden met het informatieclassificatie-beleid.Toepassen methoden voor gegevensimpactanalyse
  SWP_B.04.03Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesHet softwarepakket dekt de eisen van de organisatie zodanig dat geen maatwerk noodzakelijk is. Wanneer de functionaliteit door een SaaS (Software as a Service)-leverancier wordt aangeboden via een app-centre, dan wordt het volgende onderzocht en overeengekomen:
 • Wie zijn de leveranciers of contractpartners van apps?
 • Wie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de app en de continuïteit?
 • Afdekken organisatie-eisen voor softwarepakketten
  SWP_B.04.04Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesHet softwarepakket biedt de noodzakelijke veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties, bij voorkeur gerelateerd aan open standaarden.Bieden veilige interne en externe communicatie-, koppelings- (interfaces) en protectiefuncties
  SWP_B.04.05Bedrijfs- en beveiligingsfunctiesDe documentatie van het softwarepakket beschrijft alle componenten voor de beveiligingsfuncties die ze bevatten.Beschrijven componenten voor beveiligingsfuncties
  SWP_B.05.01Communicatie en opslagCommunicatie en opslag van informatie door softwarepakketten is passend bij de classificatie van de gegevens, al dan niet beschermd door versleuteling.Passende gegevensclassificatie bij informatiecommunicatie en -opslag
  SWP_B.05.02Cryptografische beheersmaatregelenIn het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:
 • Wie verantwoordelijkheid is voor de implementatie en het sleutelbeheer.
 • Het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag.
 • De wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
 • Uitwerken cryptografiebeleid
  SWP_B.06.01ArchitectuurlandschapDe beveiligingsarchitectuur ondersteunt een bedrijfsbreed proces voor het implementeren van samenhangende beveiligingsmechanismen en tot stand brengen van gemeenschappelijke gebruikersinterfaces en Application Programming Interfaces (API’s), als onderdeel van softwarepakketten.Ondersteunen proces voor beveilgingsmechnismen
  SWP_B.06.02BeveiligingsprincipesEr zijn beveiligingsprincipes voorgeschreven waaraan een te verwerven softwarepakket getoetst moet worden, zoals:
 • Security by default, Standaard instellingen van beveiligingsparameters.
 • Fail secure, Tijdens systeemstoringen in het softwarepakket is informatie daarover niet toegankelijk voor onbevoegde personen.
 • Defence in depth, Gelaagde, diepgaande bescherming, die niet afhankelijk is van één beveiligingsmethode).
 • Default deny, Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.
 • Voorschrijven beveiligingsprincipes

  Uitvoering (normen)

  export normen Uitvoering als csv

  IDtrefwoordStellingNorm
  SWP_U.01.01AdviserenTussen de leverancier en klant is een procedure afgesproken voor het tijdig actualiseren/opwaarderen van verouderde softwarepakketten uit de technische stack.Afspreken procedure voor tijdig actualiseren verouderde software
  SWP_U.01.02Strategische ontwikkelingDe leverancier onderhoudt een registratie van de gebruikte softwarestack. Hierin is de vermelding van de uiterste datum dat ondersteuning plaatsvindt opgenomen, waardoor inzicht bestaat in de door de leverancier ondersteunde versies van de software.Onderhouden registratie gebruikte softwarestack
  SWP_U.01.03InnovatieveTechnologische innovaties van softwarepakketten worden aan de klant gecommuniceerd en de toepassing daarvan wordt afgestemd met de klant voor implementatie.Communiceren technologische innovaties van softwarepakketten
  SWP_U.02.01WijzigingenBij nieuwe softwarepakketten en bij wijzigingen op bestaande softwarepakketten moet een expliciete risicoafweging worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen, uitgaande van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).Uitvoeren expliciete risicoafweging bij nieuwe software
  SWP_U.02.02WijzigingenWijzigingen in, door leveranciers geleverde, softwarepakketten worden, voor zover mogelijk en haalbaar, ongewijzigd gebruikt.Ongewijzigd gebruiken gewijzigde softwarepakketten
  SWP_U.02.03GecontroleerdIndien vereist worden de wijzigingen door een onafhankelijke beoordelingsinstantie getest en gevalideerd (dit geldt waarvoor mogelijk ook voor software in de cloud).Testen en valideren van wijzigingen
  SWP_U.03.01ProceduresEen adequate risicobeheersing bij de klant impliceert een voorbereiding op het voor korte of lange termijn wegvallen van leveranciersondersteuning:
  • met disaster recovery procedures voor herstel van de applicatie-functionaliteit en data;
  • door een contractuele uitwijklocatie;
  • door de mogelijkheid van dataconversie naar alternatieve IT-systemen.
  Adequate risicobeheersing
  SWP_U.03.02HandhavenDe data behorende bij het softwarepakket en de beoogde bedrijfsmatige bewerking van de gegevens kan worden hersteld binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur.Herstellen data softwarepakket en bedrijfsmatige bewerking gegevens
  SWP_U.03.03HandhavenPeriodiek wordt de beoogde werking van de disaster recovery herstelprocedures in de praktijk getest. Met cloud-leveranciers worden continuïteitsgaranties overeengekomen.Testen werking herstelprocedures voor disaster recovery
  SWP_U.04.01NormalisatieHet softwarepakket zorgt dat de invoer in een gestandaardiseerde vorm komt, zodat deze herkend en gevalideerd kan worden.Zorgen voor gestandaardiseerde vorm
  SWP_U.04.02ValidatieFoute, ongeldige of verboden invoer wordt geweigerd of onschadelijk gemaakt. Het softwarepakket (of Software as a Service (SaaS)) voert deze controle van de invoer uit aan de serverzijde en vertrouwt niet op maatregelen aan de clientzijde.Weigeren foute, ongeldige of verboden invoer
  SWP_U.04.03ValidatieHet softwarepakket (of Software as a Service (SaaS)) valideert alle invoer die de gebruiker aan het softwarepakket verstrekt.Valideren verstrekte invoer aan softwarepakket
  SWP_U.04.04ValidatieBinnen het softwarepakket zijn beveiligingsmechanismen ingebouwd om bij import van gegevens, zogenaamde ‘ingesloten’ aanvallen te detecteren.Ingebouwde mechnismen om aanvallen te detecteren
  SWP_U.04.05SchoningAlle uitvoer wordt naar een veilig formaat geconverteerd.Uitvoer naar veilig formaat converteren
  SWP_U.05.01AuthentiekSoftwarepakketten hergebruiken nooit sessie-tokens in URL-parameters of foutberichten.Niet hergebruiken token-sessies
  SWP_U.05.02AuthentiekSoftwarepakketten genereren alleen nieuwe sessies met een gebruikersauthenticatie.Genereren nieuwe sessie met gebruikersauthenticatie
  SWP_U.05.03Time-outSessies hebben een specifiek einde en worden automatisch ongeldig gemaakt wanneer:
 • ze niet langer nodig zijn;
 • gebruikers hun sessie expliciet hebben laten verlopen;
 • de limiet voor het verlopen van de harde sessies is bereikt.
 • Automatisch ongeldig maken sessies
  SWP_U.06.01Te beschermen gegevensDe opdrachtgever specificeert de classificatie van gegevens.Specificeren gegevensclassificatie
  SWP_U.06.02Te beschermen gegevensIndien van een gegeven niet de classificatie van vertrouwelijkheid is vastgesteld, wordt het gegeven per default veilig opgeslagen.Per default velig opslaan gegeven
  SWP_U.06.03VersleuteldHet softwarepakket voorkomt dat wachtwoorden in leesbare vorm worden opgeslagen door gebruik van hashing in combinatie met salts en minimaal 10.000 rounds of hashing.Voorkomen opslag wachtwoorden in leesbare vorm
  SWP_U.06.04VersleuteldGegevens worden door het softwarepakket deugdelijk versleuteld opgeslagen met passende standaarden voor cryptografie, tenzij door de gegevenseigenaar is gedocumenteerd dat dit niet noodzakelijk is. Cryptografische toepassingen voldoen aan passende standaarden.Versleuteld opslaan van gegevens met cryptografiestandaarden
  SWP_U.06.05NoodzakelijkTe beschermen gegevens worden door het softwarepakket alleen opgeslagen als dat nodig is voor het doel en voor de kortst mogelijke tijd, zijnde de kortste periode tussen het vervullen van de toepassing en de door wet- of regelgeving verplichte periode.Opslag gegevens als nodig voor doel en korste tijd
  SWP_U.07.01VersleutelingCryptografische toepassingen voldoen aan passende standaarden.Voldoen aan passende standaarden
  SWP_U.07.02VersleutelingHet platform waarop het softwarepakket draait, zorgt voor de versleuteling van communicatie tussen de applicatieserver en webserver en tussen de applicatie en database. De webserver forceert versleuteling tussen de webserver en client.Versleutelen communicatie tussen applicatie- en webserver
  SWP_U.07.03Passend bij het classificatie-niveauDe opdrachtgever specificeert de classificatie van de gegevens die worden uitgewisseld en waarvoor versleuteling plaatsvindt.Specificeren classificatie van uit te wisselen gegevens
  SWP_U.07.04ControleertHet softwarepakket zorgt waar mogelijk voor verificatie dat het certificaat:
 • is ondertekend door een vertrouwde Certificate Authority (CA);
 • een valide geldigheidsduur heeft;
 • nog geldig is en niet is ingetrokken.
 • Zorgen voor certificaatverificatie
  SWP_U.07.05ControleertDe versleutelde communicatie van het softwarepakket kan zodanig worden geconfigureerd, dat er geen terugval naar niet of onvoldoende versleutelde communicatie ontstaat.Configureren versleutelde communicatie softwarepakket
  SWP_U.08.01Mechanisme voor identificatie en authenticatieDe authenticiteit wordt bereikt bij het zekerstellen van de volgende twee activiteiten:
 • Alle gebruikers zijn juist geauthentiseerd voordat ze toegang krijgen tot (modulen van) het softwarepakket.
 • Gebruikers kunnen veilig worden toegevoegd, verwijderd en/of geüpdatet in functies/functionaliteiten.
 • Bereiken authenticiteit
  SWP_U.08.02Mechanisme voor identificatie en authenticatieDe configuratie van de identificatie- en authenticatievoorziening waarborgt dat de geauthentiseerde persoon inderdaad de geïdentificeerde persoon is.Waarborgen dat geauthentiseerde persoon de geïdentificeerde persoon is
  SWP_U.08.03Mechanisme voor identificatie en authenticatieHet inlogmechanisme is robuust tegen herhaaldelijke, geautomatiseerde of verdachte pogingen om wachtwoorden te raden (brute-forcing of password spraying en hergebruik van gelekte wachtwoorden).Robuust zijn tegen wachtwoorden raden
  SWP_U.09.01AutorisatiemechanismeHet softwarepakket biedt mechanismen, waarmee gebruikers, overeenkomstig hun verleende rechten en rollen, alleen informatie met specifiek belang kunnen inzien en verwerken die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.Bieden mechnismen om informatie in te zien en verwerken voor uitoefening taak
  SWP_U.09.02AutorisatiemechanismeBeheer(ders)functies van softwarepakketten worden extra beschermd, waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen.Beschermen beheer(ders)functies
  SWP_U.10.01AutorisatiesDe rechten voor toegang tot gegevens en functies in het softwarepakket zijn op een beheersbare wijze geordend, gebruik makend van autorisatiegroepen.Ordenen rechten voor toegang tot gegevens en functies
  SWP_U.10.02Scheiding van niet verenigbare autorisatiesMet taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verenigbare taken en autorisaties geïdentificeerd.Identificeren verenigbare taken en autorisaties
  SWP_U.11.01Registratie en detectieIn de architectuur van het softwarepakket zijn detectiemechanismen actief voor het detecteren van aanvallen.Actief zijn van detectiemechanismen
  SWP_U.11.02Registratie en detectieDe te registreren acties worden centraal opgeslagen.Centraal opslaan te registreren acties
  SWP_U.11.03Registratie en detectieEr is vooraf bepaald wat te doen bij het uitvallen van loggingsmechanismen (alternatieve paden).Bepalen acties bij uitval loggingsmechanismen
  SWP_U.11.04BeveiligdDe (online of offline) bewaartermijn voor logging is vastgesteld en komt tot uitdrukking in de configuratie-instellingen van binnen het softwarepakket.Vaststellen bewaartermijn voor logging
  SWP_U.12.01Veilige API’sHet softwarepakket maakt tijdens verwerking gebruik van veilige API’s op basis waarvan additionele gegevens uit externe bronnen kunnen worden ingelezen en verwerkt.Gebruik maken van veilige API's tijdens verwerking
  SWP_U.12.02Veilige API’sApplication Programming Interface (API)-URL’s geven geen gevoelige informatie, zoals de API-sleutel, sessie-tokens enz. weer.Niet weergegeven van gevoelige informatie
  SWP_U.12.03Veilige API'sHet softwarepakket maakt gebruik van veilige Application Programming Interfaces (API’s), die (automatisch) gebruikersdata scheiden van applicatiecode, waarmee injectie kwetsbaarheden zoals Structured Query Language (SQL) injection en Cross-Site Scripting (XSS) te voorkomen.Gebruik maken van veilige API's die gebruikersdata scheiden
  SWP_U.12.04Veilige API'sHet softwarepakket gebruikt veilige Application Programming Interfaces (API’s) die bufferlengtes controleren, waarmee kwetsbaarheden als Buffer- en Integer overflow worden voorkomen.Veilige API's gebruiken
  SWP_U.13.01Veilig te importeren en veilig op te slaanHet softwarepakket biedt een flexibel quotummechanisme voor het importeren van gegevens uit externe bronnen.Bieden flexibel quotummechanisme
  SWP_U.13.02Veilig te importeren en veilig op te slaanBinnen het softwarepakket zijn beveiligingsmechanismen ingebouwd om bij import van gegevens, ‘ingesloten’ aanvallen te detecteren.Beveiligingsmechanismen inbouwen voor detectie ingesloten aanvallen
  SWP_U.13.03Veilig te importeren en veilig op te slaanHet softwarepakket accepteert geen extreem grote bestanden, die buffers of het werkgeheugen kunnen ‘overspoelen’ en daarmee een Denial-of-Service (DoS)-aanval kunnen veroorzaken.Geen grote bestanden accepteren
  SWP_U10.03Scheiding van niet verenigbare autorisatiesEr bestaat een proces voor het definiëren en onderhouden van de autorisaties.Proces voor definiëren en onderhouden van autorisaties

  Control (normen)

  export normen Control als csv

  IDtrefwoordStellingNorm
  SWP_C.01.01MonitorenDe mate waarin de leveranciersovereenkomsten worden nageleefd, wordt geverifieerd.Verifiëren mate van naleving leveranciersovereenkomsten
  SWP_C.01.02BeoordelenDe door leveranciers opgestelde rapporten over de dienstverlening worden beoordeeld en zijn de basis voor besprekingen met de leveranciers voor zover dit is opgenomen in de overeenkomst.Beoordelen rapporten over dienstverlening
  SWP_C.01.03AuditenLeveranciersaudits worden uitgevoerd in samenhang met rapportages over de dienstverlening.Uitvoeren leveranciersaudits
  SWP_C.01.04AuditenEr wordt inzicht gegeven in de complete verslaglegging van leveranciersaudits.Geven inzicht in verslaglegging leveranciersaudits
  SWP_C.01.05AuditenVastgestelde problemen worden opgelost en beheerd.Oplossen en beheren problemen
  SWP_C.02.01ProceduresDe leverancier heeft versiebeheer adequaat geregeld en stelt de klant tijdig op de hoogte van de actueel te gebruiken versies.Regelen adequaat versiebeheer
  SWP_C.02.02ProceduresHet versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies.Ondersteunen versiebeheer met procedures en werkinstructies
  SWP_C.03.01Procesmatig en procedureelHet patchmanagementproces en de noodzakelijke patchmanagementprocedures zijn beschreven, vastgesteld door het management en bekendgemaakt aan de ontwikkelaars.Beschrijven, vaststellen en bekendmaken patchmanagementproces en -procedures
  SWP_C.03.02Technische kwetsbaarhedenHet beheer van technische kwetsbaarheden in code omvat minimaal een risicoanalyse van de kwetsbaarheden en eventueel penetratietests en patching.Technisch kwetsbaarheden beheer omvat minimaal risicoanalyse
  SWP_C.03.03Zo snel mogelijkActualisaties/patches voor kwetsbaarheden waarvan de kans op misbruik en ontstane schade hoog is, worden zo snel mogelijk geïnstalleerd.Installeren patches voor kwetsbaarheden