Organieke inbedding

Uit NORA Online
ISOR:Organieke inbedding
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Beleid
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Het waarborgen van de privacy ligt niet bij één persoon. Een veelheid van personen binnen een organisatie is betrokken om aan de vereisten van de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.


Criterium

De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de benodigde middelen en de rapportagelijnen zijn door de organisatie vastgelegd en vastgesteld.

Doelstelling

Het doel van een heldere verdeling van taken en bevoegdheden, van middelen en rapportagelijnen is waarborgen dat op de juiste wijze invulling wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de eisen van het privacybeleid en de Avg.

Risico

Door het ontbreken van een goede en inzichtelijke taakverdeling en de daarvoor benodigde middelen en rapportagelijnen is niet altijd duidelijk wie wat moet doen, waardoor de eisen van de Avg, de sectorspecifieke wetgeving en het privacybeleid niet effectief worden ingevuld.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG. , in het bijzonder van Avg Art. 5; 37; 38; 39 en Uitvoeringswet Avg

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
PRIV_B.02.01.01verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe eindverantwoordelijke voor een gegevensverwerking is degene die het doel en de middelen van de gegevensverwerking heeft vastgesteld; het is ten alle tijde duidelijk wie deze verantwoordelijke is.Verdeling taken en verantwoordelijkheden
PRIV_B.02.01.02verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben (de beschikking over) een Functionaris voor de Gegevensbescherming, als ten minste één van het volgende situaties aan de orde is:
  • het betreft een overheidsinstantie of overheidsorgaan: de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken;
  • er is stelselmatige observatie op grote schaal vereist: een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regel-matige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  • de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffen bijzondere categorieën, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten: de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, conform U.01/04 of Avg art. 9, en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, conform U.01/05 of Avg art. 10.
In overige situaties kunnen of moeten, indien wettelijk verplicht, de verwerkings-verantwoordelijke of de verwerker of verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, een Functionaris voor de Gegevensbescherming hebben aangewezen.
Functionaris Gegevensbescherming
PRIV_B.02.01.03verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenBij elke uitvoering van een gegevensverwerking door een verwerker zijn de taken en afspraken om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking te garanderen schriftelijk vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten
PRIV_B.02.01.04verdeling van de taken en verantwoordelijkhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk belegd in een TVB-matrix waarbij ook de onderlinge relaties tussen de verschillende verantwoordelijken en verwerkers inzichtelijk zijn gemaakt.Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix
PRIV_B.02.02.01benodigde middelenGekoppeld aan het privacybeleid voorziet de organisatie voldoende en aantoonbaar in de benodigde middelen voor de uitvoering ervan.Benodigde middelen
PRIV_B.02.03.01rapportagelijnenDe rapportage- en verantwoordingslijnen tussen de betrokken verantwoordelijken, verwerkers en - indien aangesteld - de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn vastgesteld en vastgelegd.Rapporteringsmiddelen