Toegangsbeveiliging Beleid

Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Toegangsbeveiliging Beleid
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging.

Meer lezen

BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging
Alle normenkaders
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Objecten, controls en maatregelen

De objecten die in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in dit domein een rol spelen zijn toegangsbeveiligingsbeleid en cryptografie. Dit zijn de geel gemarkeerde objecten uit afbeelding. Afbeelding geeft een overzicht en de ordening van objecten. Voor de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van de objecten en de ordening is gebruik gemaakt van basiselementen (zie de grijs gemarkeerde tekst) ingedeeld naar de invalshoek: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur (IFGS).

” Overzicht toegangsbeveiligingsobjecten in het beleidsdomein”
Overzicht toegangsbeveiligingsobjecten in het beleidsdomein


Risico

Als een door het management uitgevaardigd toegangsbeleid ontbreekt, bestaat het risico dat onvoldoende sturing wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de veilige inrichting van de toegang tot ICT-voorzieningen en ruimten waar de voorzieningen zich bevinden. Dit zal een negatieve impact hebben op het bereiken van doelstellingen voor toegangsbeveiliging.

Doelstelling

De doelstelling van het beleidsdomein is vast te stellen of er afdoende randvoorwaarden en condities op het organisatie- dan wel afdelingsniveau zijn geschapen om toegangsbeveiliging als geheel te doen functioneren en zodat de juiste ondersteuning wordt geleverd voor het bereiken van de afgesproken (autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen)doelstellingen.

In dit domein zijn normatieve eisen opgenomen die de individuele technische omgevingen (zoals toegangsvoorziening, applicatie, operating systeem en netwerken) overstijgen. Met randvoorwaarden in de vorm van beleid geven organisaties de kaders waarbinnen de realisatie en operatie van het autorisatiesysteem moet plaatsvinden.

Principes uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect

IDPrincipeCriterium
TBV_B.01ToegangsbeveiligingsbeleidEen toegangbeveiligingsbeleid behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfseisen en informatiebeveiligingseisen.
TBV_B.02Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteemHet eigenaarschap en de verantwoordelijkheden voor logische toegangsbeveiligingssystemen en de verantwoordelijkheden voor fysieke toegangsbeveiligingssystemen behoren te zijn vastgelegd.
TBV_B.03BeveiligingsfunctieEen gespecialiseerde beveiligingsfunctie dient te zijn vastgesteld die de verantwoordelijk is voor het bevorderen van toegangsbeveiliging binnen de gehele organisatie.
TBV_B.04Cryptografie toegangsbeveiligingTer bescherming van authenticatie-informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
TBV_B.05Beveiligingsorganisatie ToegangsbeveiligingDe organisatie moet een beveiligingsorganisatie gedefinieerd hebben waarin de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) van de betrokken functionarissen en de rapportagelijnen zijn vastgesteld.
TBV_B.06ToegangsbeveiligingsarchitectuurDe organisatie behoort op basis van de organisatorische eisen en wensen de technische inrichting beschreven te hebben en behoort in een toegangsbeveiligingsarchitectuur te zijn vastgelegd.

Normen uit de BIO Thema Toegangsbeveiliging binnen dit aspect

IDStellingNorm
TBV_B.01.01Het toegangvoorzieningsbeleid:
 • is consistent aan de vigerende wet- en regelgeving en informatiebeveiligingsbeleidHet informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nagestreefd worden.;
 • stelt eisen voor beheer van toegangsrechten in een distributie- en netwerkomgeving die alle beschikbare verbindingen herkent.
Eisen aan het Toegangvoorzieningsbeleid
TBV_B.01.02Bij bescherming van toegang tot gegevens wordt aandacht geschonken aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen.Aandacht voor wetgeving en verplichtingen
TBV_B.01.03Er zijn standaard gebruikersprofielen met toegangsrechten voor veelvoorkomende rollen in de organisaties.Standaard gebruikersprofielen
TBV_B.01.04Informatiespreiding en autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen tot informatie worden uitgevoerd op basis van need-to-know en need-to-use principes.Toepassen van need-to-know en need-to-use principes
TBV_B.01.05Het autorisatiebeheer is procesmatig ingericht (zoals: aanvragen, toekennen, controleren, implementeren, intrekken/beëindigen en periodiek beoordelen).Het autorisatiebeheer is procesmatig ingericht
TBV_B.02.01Het eigenaarschap van toegangsbeveiligingssystemen is toegekend aan specifieke functionarissen (bijvoorbeeld Business managers).Het eigenaarschap is specifiek toegekend
TBV_B.02.02De eigenaar heeft de beschikking over noodzakelijke kennis, middelen en mensen en autoriteit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren ten aanzien van de inrichting van het toegangbeveiligingssysteem.De eigenaar beschikt over kennis, middelen, mensen en autoriteit
TBV_B.02.03De eigenaar is verantwoordelijk voor:
 • het identificeren van risico’s voor het toegangsbeveiligingssysteem op basis van informatielevenscyclus;
 • het beveiligd inrichten van het toegangsbeveiligingssysteem;
 • het onderhouden en het evalueren van het toegangsbeveiligingssysteem;
 • het ondersteunen van beveiligingsreviews.
 • Eigenaar is verantwoordelijk voor de logische toegangsbeveiligingssystemen
  TBV_B.02.04De eigenaar is verantwoordelijk voor:
 • het inventariseren van bedrijfsmiddelen;
 • het definiëren van toegangsbeperkingen voor bedrijfsmiddelen en het uitvoeren van controle hierop op basis van bedrijfsregels en toegangsbeveiliging;
 • het passend classificeren en beschermen van bedrijfsmiddelen;
 • het procesmatig verwijderen van bedrijfsmiddelen.
 • Eigenaar is verantwoordelijk voor de fysieke toegangsbeveiligingssystemen
  TBV_B.03.01De rollen binnen de beveiligingsfunctie moeten zijn benoemd en de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, zoals: Human Resource Management (HRM), Proceseigenaar, Autorisatiebeheerder, Chief Information Security Officer (CISO) en Beveiligingsambtenaar (BVA) als het gaat om de Rijksoverheid.De rollen binnen de beveiligingsfunctie zijn benoemd
  TBV_B.03.02De functionarissen binnen de beveiligingsfunctie moeten periodiek het toegangsbeveiligingssysteem (laten) evalueren inclusief de implicatie van business initiatieven voor het toegangsbeveiligingssysteem.Het toegangbeveiligingssysteem wordt periodiek geevalueerd
  TBV_B.04.01Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling.Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling
  TBV_B.04.02Het cryptografiebeleid stelt eisen ten aanzien van:
 • wie verantwoordelijkheid voor de implementatie en het sleutelbeheer;
 • het bewaren van geheime authenticatie-informatie tijdens verwerking, transport en opslag;
 • de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
 • Het cryptografiebeleid stelt eisen
  TBV_B.05.01De beveiligingsorganisatie heeft een formele positie binnen de gehele organisatie.De beveiligingsorganisatie heeft een formele positie
  TBV_B.05.02De organisatie heeft de verantwoordelijkheden voor het definiëren, coördineren en evalueren van de beveiligingsorganisatie beschreven en toegewezen aan specifieke functionarissen.Verantwoordelijkheden zijn beschreven en toegewezen
  TBV_B.05.03De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een autorisatiematrix.Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd
  TBV_B.05.04De belangrijkste functionarissen (stakeholders) voor de beveiligingsorganisatie zijn benoemd en de relaties tussen hen zijn door middel van een organisatieschema inzichtelijk gemaakt.Functionarissen zijn benoemd
  TBV_B.05.05De verantwoordings- en rapportagelijnen tussen de betrokken functionarissen zijn vastgesteld.Verantwoordings- en rapportagelijnen zijn vastgesteld
  TBV_B.05.06De frequentie en de eisen voor de inhoudelijke rapportages zijn vastgesteld.Frequentie en eisen voor rapportages
  TBV_B.06.01De technische inrichting van de toegangsbeveiliging is op basis van de organisatorische eisen vormgegeven aangaande:
 • de uniformiteit en flexibiliteit van authenticatiemechanismen;
 • de rechten voor beheeraccounts;
 • de identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.- en authenticatiemechanismen om voldoende sterke wachtwoorden af te dwingen;
 • autorisatiemechanismen, waarbij gebruikers alleen toegang krijgen tot diensten (functies) waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.
 • De technische inrichting van de toegangbeveiliging is vormgegeven volgens de organisatorische eisen
  TBV_B.06.02De inrichting van het identiteits- en toegangsbeheer is vastgelegd in een toegangbeveiligingsarchitectuur.Er is een toegangbeveiligingsarchitectuur