Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix

Uit NORA Online
ISOR:Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk belegd in een TVB-matrix waarbij ook de onderlinge relaties tussen de verschillende verantwoordelijken en verwerkers inzichtelijk zijn gemaakt.

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de FG zijn taken kan uitvoeren:

  1. Het naar behoren en tijdig betrekken

De FG wordt naar behoren en tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

  1. Het verschaffen van toegang

De FG heeft voor het vervullen van zijn taken en het in stand houden van zijn deskundigheid toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en de daarvoor benodigde middelen

  1. Het niet ontvangen van instructies

De FG ontvangt geen instructies met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. Hij wordt door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken. De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

  1. Het bieden van contactmogelijkheden

Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de Avg.

  1. Vertrouwelijkheid

De FG is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken is binnen de geldende wetgeving gehouden tot geheimhouding of vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen.

  1. Andere taken

De FG kan andere taken en plichten vervullen. Deze taken of plichten mogen niet tot een belangenconflict leiden.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Organieke inbedding via de conformiteitsindicator verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.

Grondslag