Verdere verwerking i.r.t. ander doelen dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is

Uit NORA Online
ISOR:Verdere verwerking i.r.t. ander doelen dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld is alleen mogelijk, wanneer:

 1. de verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoons-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aanvankelijk zijn verzameld en de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de verenigbaarheid onder meer rekening houdt metAVG art. 6 lid 4.:
  1. ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
  2. het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat betreft de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke;
  3. de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerktAVG art. 9. en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerktAVG art. 10.;
  4. de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;
  5. het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering. Of:
 2. de verdere verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming van betrokkene; Of:
 3. wanneer de verdere verwerking berust op een wettelijke bepaling waarbij een specifieke uitzondering geldt.

Verdere verwerking' ziet in de Avg op alle verwerkingen van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Dit kan verwerking door één en dezelfde verwerkingsverantwoordelijke zijn, maar kan ook de basis zijn voor verstrekking van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om na te gaan of een doel van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder meer rekening houden metAVG overweging 50.:

 • een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
 • het kader waarin de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn verzameld; met name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de verwerkingsverantwoor-delijke betreffende het verdere gebruik ervan;
 • de aard van de persoonsgegevens;
 • de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen, en:
 • passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen verdere verwerkingen.

De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.);

Verdere verwerking voor zuiver commerciële doelstellingen, zoals het gericht kunnen aanbieden van reclame, kan niet hierop worden gebaseerd. Dat kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke mag gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd verder verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. voor een ander doel mits dat andere doel niet onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn verzameldAVG art. 5 lid 1b.. De verwerkingsverantwoordelijke dient zelf vast te stellen of het andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Op grond van de Avg blijft ook verdere verwerking ten behoeve van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden onverminderd mogelijk. Avg art. 5 lid 1b bepaalt namelijk dat verdere verwerking met het oog op voornoemde doeleinden niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden worden beschouwd. Voorwaarde voor de verdere verwerking is wel dat de verantwoordelijke voorziet in passende waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen. Bij de mogelijke voorzieningen die de verantwoordelijke in dit kader kan treffen, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het pseudonimiseren van de desbetreffende persoonsgegevens.

Mogelijkheid 2 voor verdere verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, ook wanneer deze niet verenigbaar is met het doel van de oorspronkelijke verwerking van persoonsgegevens. De aanvaardbaarheid van verdere verwerking op basis van toestemming is in zekere zin een vanzelfsprekendheid. Met de toestemming komt immers tot uitdrukking dat betrokkene zelf de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, die plaatsvindt bij de verwerking van persoonsgegevens, niet bezwaarlijk acht. De toestemming dient wel expliciet en vrijelijk te worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaatAVG art. 7 en 8.. De verwerkingsverantwoordelijke hoeft in geval van toestemming niet te toetsen aan het vereiste van verenigbaarheid.

Mogelijkheid 3 voor verdere verwerking is gebaseerd op de wet- en regelgeving die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de bedoelde doelstellingen. In Nederland heeft dit zijn weerslag gekregen in artikel 39 van de Uitvoeringswet Avg. De verdere verwerking hoeft ook in dat geval niet verenigbaar te zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn verzameld. De verwerkingsverantwoordelijke hoeft dan ook niet te toetsen aan het vereiste van verenigbaarheidAVG art. 6, tweede deel lid 4. . De verdere verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke is dan gebaseerd op de lidstaatrechtelijke bepaling (een specifieke wettelijke bepaling dus). Zoals gezegd dient verdere verwerking voor een niet-verenigbaar doel met terughoudend-heid te worden toegepast. Een belangrijke beperking is dan ook dat de nationaalrechtelijke grondslag voor de verdere verwerking voor een niet- verenigbaar doel in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel moet vormen ter waarborging van de doelstellingen, die in Avg artikel 23 lid 1 zijn opgesomd. Het gaat daarbij om doelstellingen van algemeen belang, die hieronder nog nader aan de orde zullen komen. Het is allereerst aan de wetgever om te bepalen of deze belangen aan de orde zijn en zo ja of zij in het concrete geval een voldoende rechtvaardig vormen voor het toestaan van niet-verenigbaar gebruik.

Als de verdere verwerking wordt verricht op basis van mogelijkheid 3, doordat de verwerkings¬verantwoordelijke hiertoe wettelijk is verplicht of als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dient de verwerking een grondslag te hebben in het wettelijke recht. De Avg schrijft niet voor dat voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetgeving vereist is. Er kan worden volstaan met wetgeving die als basis fungeert voor verscheidene verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of voor verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. Het moet ook het Nederlands recht zijn die het doel van de verwerking bepaalt. Voorts zou dat recht een nadere omschrijving kunnen geven van de algemene voorwaarden van de Avg waaraan de persoonsgegevensverwerking moet voldoen om rechtmatig te zijn en van specificaties om te kunnen vaststellen voor het bepalen van de verwerkingsverantwoordelijke, het type verwerkte persoonsgegevens, de betrokkenen, de entiteiten waaraan de persoonsgegevens mogen worden vrijgegeven, de doelbindingHet principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden., de opslagperiode en andere maatregelen om te zorgen voor rechtmatige en behoorlijke verwerking. Ook dient in het wettelijke recht te worden vastgesteld of de verwerkings¬verantwoordelijke die is belast met een taak van algemeen belang dan wel met een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, een overheidsinstantie of een andere publiekrechtelijke persoon of, indien zulks is gerechtvaardigd om redenen van algemeen belang, waaronder gezondheidsdoeleinden zoals volksgezondheid, sociale bescherming en het beheer van gezondheidszorgdiensten, een privaatrechtelijke persoon, zoals een beroepsvereniging, moet zijnAVG overweging 45..

De verwerking van persoonsgegevens dient ook als rechtmatig te worden beschouwd als zij noodzakelijk is voor de bescherming van een belang dat voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon essentieel is. Verwerking van persoonsgegevens op grond van het vitale belang voor een andere natuurlijke persoon is in beginsel alleen toegestaan als de verwerking kennelijk niet op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd. Sommige typen persoonsgegevensverwerking kunnen zowel gewichtige redenen van algemeen belang als de vitale belangen van de betrokkene dienen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, onder meer voor het monitoren van een epidemie en de verspreiding daarvan of in humanitaire noodsituaties, met name bij natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampenAVG overweging 46..

De volgende specifieke uitzonderingsgronden zijnAVG art. 23 Avg.: a. de nationale veiligheid; b. landsverdediging; c. de openbare veiligheid; d. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid; e. andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de EU of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de EU of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid; f. de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures; g. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen; h. een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen; i. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; j. de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator verdere verwerking.

Grondslag