Informatie aan betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Informatie aan betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatieAVG Art. 13:

 1. De identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke en, in voorkomend geval, zijn of haar vertegenwoordiger;
 2. In voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming;
 3. De verwerkingsdoeleinden en ook de rechtsgrond van de gegevensverwerking;
 4. De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind isAVG Art. 6.1f;
 5. In voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 6. In voorkomend geval dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie of een adequaatheidsbesluit van de commissie bestaat, welke de passende waarborgen zijn en hoe deze kunnen worden ingezien;
 7. De periode dat de gegevens worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn;
 8. Dat de betrokkene recht heeft op inzage, rectificatie of wissing of beperking van de hem betreffende verwerking en het recht heeft bezwaar tegen de verwerking te maken en dat de betrokkene het recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid;
 9. Dat de betrokkene zijn toestemming te allen tijde kan intrekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming);
 10. Dat de betrokkene een klacht mag indienen bij de AP;
 11. Of de verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten;
 12. Of de betrokkene verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als deze de gegevens niet verstrekt;
 13. Of geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bestaat en in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen voor de betrokkene;
 14. Informatie over het andere doel, wanneer een verwerking gaat plaatsvinden voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens via de conformiteitsindicator informatie.

Grondslag