Informeren bij toestemming soms niet verplicht

Uit NORA Online
ISOR:Toestemming- vrijelijk gegeven
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verplichting tot het verstrekken van informatie geldt niet, indien:

 1. De betrokkene reeds over de informatie beschikt;
 2. Het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen;
 3. De verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te worden of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; in dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie;
 4. Het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk wettelijk is voorgeschreven en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of:
 5. De persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht;
 6. Wanneer de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldt;
 7. Het de verwerking betreft van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden en die op grond van de Archiefwet niet voor vernietiging in aanmerking komen en zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Zie Mvt UAVG, toelichting bij art. 41.


Toelichting

 • De verantwoordelijke moet kunnen aantonen dat de betrokkene reeds op de hoogte is, wil hij zich kunnen beroepen op deze uitzonderingsgrond.
 • Als de betrokkene over de informatie beschikt, bijv. doordat deze aan hem is overhandigd of toegezonden, dan is hij daarmee op de hoogte, ongeacht of hij het initiatief neemt de informatie tot zich te nemen Mvt WBP, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr.3, pp.151, 152.
 • De volgende specifieke uitzonderingsgronden worden gesteldAVG Art. 23:
  1. de nationale veiligheid;
  2. landsverdediging;
  3. de openbare veiligheid;
  4. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
  5. andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de EU of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de EU of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
  6. de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
  7. de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
  8. een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten 1 tot en met 5 en punt 7 bedoelde gevallen;
  9. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
  10. de inning van civielrechtelijke vorderingen.
 • Bij de toepassing van de uitzonderingsgronden houdt de verwerkingsverantwoordelijke rekening met in ieder geval, voor zover van toepassing AVG Art. 23 lid 2 en UAVG Art. 41 lid 2:
  1. De doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
  2. De categorieën persoonsgegevens;
  3. Het toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van de ingevoerde beperkingen;
  4. De waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte;
  5. De specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken;
  6. De opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking;
  7. De risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen; en
  8. Het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens via de conformiteitsindicator uitzondering.

Grondslag