Bepalingen overeengekomen met de verwerker

Uit NORA Online
ISOR:Vormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerker
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

In de overeenkomst of andere rechtshandeling met de verwerker is bepaald dat:

 1. De persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften;
 2. De gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;
 3. De beveiliging van de verwerking is geborgd, conform PRIV_U.04: Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens, inclusief:
  1. Welke medewerkers van de verwerker toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben.
  2. Welke procedure wordt gevolgd in geval van een datalek.
  3. In welke landen de persoonsgegevens worden opgeslagen.
 4. De vereisten aan de verwerkers gelden ook als vereisten voor het in dienst nemen van een andere verwerker.
 5. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen als betrokkene zijn rechten doet gelden, inclusief:
  1. Hoe de betrokkene wordt geïnformeerd over het uitbesteden van de persoonsgegevens aan de verwerker;
  2. Het contact dat de verwerker mag hebben met de betrokkenen.
 6. De verwerkingsverantwoordelijke bijstand wordt verleend om te voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van het borgen de van beveiliging van de verwerking.
 7. Na afloop van de verwerkingsdiensten, naar gelang de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens worden wist of deze aan hem terugbezorgd worden en bestaande kopieën worden verwijderd, conform PRIV_U.06: Bewaren van persoonsgegevens.
 8. De verwerker alle informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stelt en bijdraagt ten behoeve van audits en om aan te kunnen tonen dat hij aan zijn verplichtingen voldoet, waaronder inspecties.
 9. De verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stelt als naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.


Toelichting

 • Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden.
 • Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator afdoende garanties.

Grondslag