Vormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerker

Uit NORA Online
ISOR:Vormvereisten aan eisen voor afdoende garanties door verwerker
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

In de overeenkomst of andere rechtshandeling met de verwerker is bepaald dat: a. de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften; b. de gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen zijn gebonden; c. de beveiliging van de verwerking is geborgd, conform U.04 §2.2.4, inclusief:

  • welke medewerkers van de verwerker toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben;
  • welke procedure wordt gevolgd in geval van een datalek;
  • in welke landen de persoonsgegevens worden opgeslagen;

d. de vereisten aan de verwerkers gelden ook als vereisten voor het in dienst nemen van een andere verwerker; e. passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen als betrokkene zijn rechten doet gelden, inclusief:

  • hoe de betrokkene wordt geïnformeerd over het uitbesteden van de persoonsgegevens aan de verwerker;
  • het contact dat de verwerker mag hebben met de betrokkenen.

f. de verwerkingsverantwoordelijke bijstand wordt verleent om te voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van het borgen de van beveiliging van de verwerking; g. na afloop van de verwerkingsdiensten, naar gelang de keuze van de verwerkings-verantwoordelijke, alle persoonsgegevens worden wist of deze aan hem terug-bezorgd worden en bestaande kopieën worden verwijderd, conform U.06 §2.2.6; h. de verwerker alle informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stelt en bijdraagt ten behoeve van audits en om aan te kunnen tonen dat hij aan zijn verplichtingen voldoet, waaronder inspecties. i. de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stelt als naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de Avg of op andere Wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden.

Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator afdoende garanties.

Grondslag