Kwaliteitsmanagement

Uit NORA Online
ISOR:Kwaliteitsmanagement
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Uitvoering
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Kwaliteitsmanagement zorgt voor de processen die de verwerking, juistheid en nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te bewaken en die, bij onjuistheid en onnauwkeurigheid van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of bij ongewenste verwerking, de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd te rectificeren, te vervolledigen, te wissen, de verwerking te beperken en toestemming tot verwerking in te trekken.


Criterium

De verwerkingsverantwoordelijke heeft kwaliteitsmanagement ingericht ten behoeve van de bewaking van de juistheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens. De verwerking is zo ingericht dat de persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen. Indien dit op verzoek van betrokkene gebeurd wordt deze over de status van de afhandeling geïnformeerd.

Doelstelling

Kwaliteitsmanagement' moet ervoor zorgen dat een gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd¬verwerking correct en in overeenstemming met de wens van betrokkenen is.

Risico

Wanneer de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd onjuist en onnauwkeurig zijn ingevoerd of gecorrumpeerd raken, worden verkeerde conclusies over de betrokkene getrokken met negatieve consequenties tot gevolg of naar het oordeel van betrokkene ongewenste verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG , in het bijzonder van Avg Art. 7 lid 3; 11 lid 2; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 en Uitvoeringswet Avg.

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
PRIV_U.03.01.01juistheid en nauwkeurigheidDe verwerkingsverantwoordelijke heeft de nodige maatregelen getroffen om de juistheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens te waarborgen.Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid
PRIV_U.03.01.02juistheid en nauwkeurigheidDe verwerkingsverantwoordelijke voert periodiek controles op de juiste werking van de getroffen maatregelen en brengt hierover rapportages uit aan hogere management.Controle op juistheid en nauwkeurigheid
PRIV_U.03.02.01gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene worden onvolledige persoonsgegevens vervolledigd (met inachtneming van de doeleinden van de verwerking), onder meer op basis van een aanvullende verklaring van betrokkeneAVG art. 16 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, rectificatie op verzoek van betrokkene
PRIV_U.03.02.02gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene worden onvolledige persoonsgegevens vervolledigd (met inachtneming van de doeleinden van de verwerking), onder meer op basis van een aanvullende verklaring van betrokkeneAVG art. 16 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, vervollediging op verzoek van betrokkene
PRIV_U.03.02.03gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van de betrokkene worden de hem betreffende persoonsgegevens gewist wanneer een van de volgende gevallen van toepassing isAVG art. 17 lid 1.:
 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het wettelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkings-verantwoordelijke rust;
 6. de persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.
Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, wissen op verzoek van betrokkene
PRIV_U.03.02.04gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenBij bezwaar van betrokkene wordt de verwerking gestaakt, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvorderingAVG art. 21 lid 1..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, steken van de verwerking op verzoek van betrokkene
PRIV_U.03.02.05gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenWanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. ervan op de hoogte te stellen, dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van, die persoonsgegevens te wissenAVG art. 17 lid 2..Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen redelijke maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens
PRIV_U.03.02.06gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenOp verzoek van betrokkene wordt de verwerking beperkt, indien:
 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of:
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, beperking van de verwerking op verzoek van betrokkene
  PRIV_U.03.02.07gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenDe betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrektAVG art. 20., als de verwerking berust op:
 • toestemming van betrokkene, of:
 • een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht;
 • en geldt niet als:

  1. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  2. het afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
  Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_U.03.02.08gecorrigeerd, gestaakt of overgedragenDe betrokkene kan de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere laten overdragen indien /02.07 geldt en dit technisch mogelijk is.Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, overdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijke
  PRIV_U.03.03.01geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergtAVG art. 19..Geïnformeerd, van iedere ontvanger van elke rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking
  PRIV_U.03.03.02geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke informeert op verzoek van de betrokkene aan wie hij de mededeling van correctie heeft gedaanAVG art. 19..Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt
  PRIV_U.03.03.03geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke informeert op verzoek van de betrokkene aan wie hij de mededeling van correctie heeft gedaanAVG art. 19..Geïnformeerd, bretrokkene over gevolg van verzoek van betrokken
  PRIV_U.03.03.04geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het correctieverzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.Geïnformeerd, elketronische verwerking van het verzoek
  PRIV_U.03.03.06geïnformeerdWanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt; tenzij de betrokkene anderszins verzoektAVG art. 12 lid 3..Geïnformeerd, informeren bij geen gevolg geven aan het verzoek
  PRIV_U.03.03.07geïnformeerdDe verwerkingsverantwoordelijke reageert schriftelijk of met andere middelen; indien passend met elektronische middelen. Als de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is, mondeling worden meegedeeldAVG art. 12 lid 5..Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze
  PRIV_U.03.03.08geïnformeerdWanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven en informeert hij hem over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP en beroep bij de rechter in te stellenAVG art. 12 lid 4..Geïnformeerd, identificatie van betrokkene